Универзитет у Бањој Луци данас је расписао Конкурс за упис студената у прву годину првог, другог и трећег циклуса студија у академској 2020/2021. години на јавним високошколским установама.

На Факултету политичких наука доступно је 140 мјеста на првом циклусу студија:

- Примијењена социологија - 35 мјеста (10 буџет, 20 суфинансирање и 5 иностраних држављана)

- Социјални рад - 35 мјеста (10 буџет, 20 суфинансирање и 5 иностраних држављана)

- Новинарство и комуникологија - 35 мјеста (10 буџет, 20 суфинансирање и 5 иностраних држављана)

- Политичке науке - 35 мјеста (10 буџет, 20 суфинансирање и 5 иностраних држављана).

 

На другом циклусу студија доступно је 80 мјеста:

- Социологија - 20 мјеста (10 буџет, 5 ванредни и 5 страних држављана)

- Социјални рад - 10 мјеста (5 буџет и 5 ванредних)

- Новинарство и комуникологија - 20 мјеста (5 буџет, 5 суфинансирање, 5 ванредних и 5 страних држављана)

- Политикологија - 30 мјеста (15 суфинансирање и 15 ванредних)

 

На трећем циклусу студија доступно је 20 мјеста за Докторски студиј друштвених наука.

 

Основни услов за упис на студијске програме прве године првог циклуса студија је завршено четворогодишње средњошколско образовање у Републици Српској и Босни и Херцеговини, или еквивалентно образовање у иностранству.

Кандидати који конкуришу за упис, полажу пријемни испит или испит за провјеру склоности и способности.

Редослијед кандидата за упис на студијски програм прве године првог циклуса студија утврђује се на основу:
- општег успјеха постигнутог у средњем образовању (успјех из свих предмета и разреда четворогодишње средње школе) и
- резултата постигнутих на пријемном испиту или испиту за провјеру склоности и способности.

Број бодова остварен на основу општег успјеха добија се тако да се просјечна оцјена из свих предмета четворогодишње средње школе множи са бројем 10 (десет).

На пријемном испиту или испиту за провјеру склоности и способности, кандидат може остварити од 0 (нула) до 50 (педесет) бодова.

По оба мјерила могуће је остварити највише 100 (стотину) бодова.

Реализацију пријемног испита или испита за провјеру склоности и способности и утврђивање редослиједа кандидата (ранг-листе) обавља комисија за упис студената организационе јединице универзитета/високе школе у сарадњи са централном комисијом за упис на студијске програме универзитета/високе школе.

Избор кандидата се врши према укупном броју бодова по оба мјерила на ранг-листи. У случају истог укупног броја бодова два или више кандидата, предност има кандидат са већим бројем бодова оствареним на пријемном испиту или испиту за провјеру склоности и способности.

На Универзитету у Бањој Луци право уписа немају кандидати који на пријемном испиту или испиту за провјеру склоности и способности нису остварили најмање 15 бодова.

 

У складу са Одлуком Владе Републике Српске, број: 04/1-012-2-1333/20 од 14.05.2020. године, о броју студената који се уписују у прву годину првог и другог циклуса студија на јавне високошколске установе у академској 2020/2021. години, кандидати приликом пријаве могу конкурисати на два или више студијских програма, с тим да право уписа могу остварити само на једном од изабраних студијских програма, а у складу са одобреним бројем студената на појединим студијским програмима.

КОНКУРСНИ РОКОВИ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС СТУДИЈА

Први уписни рок – Први циклус студија

(1) пријављивање кандидата почиње 22.06.2020. године, а завршава 26.06.2020. године (пријем докумената се врши сваки радни дан);
(2) полагање пријемног испита обавиће се 01.07.2020. године са почетком у 9,00 часова;
(3) објављивање резултата конкурса је 06.07.2020. године до 14,00 часова;
(4) упис примљених кандидата почиње 08.07.2020. године, а завршава се 17.07.2020 године.

Остале информације о потребној документацији, уписним роковима у другим терминима и осталим одредбама прочитајте на овом линку.

Уколико желите преузети Информатор, посјетите овај линк.

За бесплатну припремну наставу, пријавите се путем овог формулара.