Носилац пројекта: Правни факултет Универзитета у Бањој Луци
Kарактер пројекта: Национални карактер
Позиција у пројекту: Невенко Врањеш - Истраживач
Kратак опис пројекта: Примарни циљ пројекта је научноистраживачким радом освијетлити најважније правне аспекте процеса европских интеграција Републике Српске и Босне и

Херцеговине, који се огледају у питањима попут хармонизације прописа РС и БиХ са правним тековинама Европске уније (acquis communautaire) и правним актима Савјета Европе, функционисања механизма координације процеса европских интеграција у БиХ (нарочито имајући у виду заштиту уставне позиције РС у процесу европских интеграција), те оптималног коришћења средстава предприступне помоћи (IPA фондови). 
Година: Активан пројекат