Конкурс Фонда др Милан Јелић за додјелу стипендија студентима I циклуса студија у академској 2019/2020. години.

На основу члана 106. Закона о научноистраживачкој дјелатности и технолошком развоју („Службени гласник Републике Српске“, бр. 6/12, 33/14, 66/18 и 84/19), члана 14. Правилника о додјели стипендија студентима првог циклуса студија на универзитетима у Републици Српској, Босни и Херцеговини и високошколским установама у иностранству („Службени гласник Републике Српске“, број 89/16), тачке II Одлуке о образовању Фонда „Др Милан Јелић“ („Службени гласник Републике Српске“, брoj 33/11) и Сагласности предсједника и чланова Фонда „Др Милан Јелић“ на број и висину стипендија студентима првог циклуса студија на универзитетима у Републици Српској, Босни и Херцеговини и високошколским установама у иностранству за 2019/2020. академску годину, Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво, р а с п и с у ј е

Ј А В Н И К О Н К У Р С
за додјелу стипендија студентима првог циклуса студија на универзитетима
у Републици Српској, Босни и Херцеговини и високошколским установама у
иностранству у академској 2019/2020. години

I

Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво (у даљем тексту: Министарство) расписује Конкурс за додјелу стипендија из Фонда „Др Милан Јелић“ (у даљем тексту: Фонд) редовним студентима првог циклуса студија на универзитетима у Републици Српској, Босни и Херцеговини и високошколским установама у иностранству за академску 2019/2020. годину.

II

Студентима првог циклуса студија на универзитетима у Републици Српској, Босни и Херцеговини у академској 2019/2020. години додијелиће се укупно 75 стипендија и то:

- 16 стипендија студентима техничких наука,

- 14 стипендија студентима природних наука,

- 12 стипендија студентима медицинских и здравствених наука,

- 12 стипендија студентима пољопривредних наука,

- 10 стипендија студентима друштвених наука,

- 6 стипендија студентима хуманистичких наука и

- 5 стипендија студентима умјетности.

Број стипендија који се додјељује студентима на високошколским установама у иностранству биће утврђен на бази расположивог стипендијског фонда за студенте на високошколским установама у иностранству, висине мјесечне стипендије за прворангиране студенте на високошколским установама у иностранству, као и ранг-листе студената првог циклуса студија на високошколским установама у иностранству за академску 2019/2020. годину.

III

Мјесечни износ стипендије редовним студентима првог циклуса студија на универзитетима у Републици Српској, Босни и Херцеговини у академској 2019/2020. години износи 400,00 (четиристотине) КМ, у складу с расположивим финансијским средствима у буџету Министарства, Фонда.

Мјесечни износ стипендије редовним студентима првог циклуса студија на високошколским установама у иностранству у академској 2019/2020. години износи 500,00 КМ (словима:петстотина) КМ за студенте који студирају на високошколским установама у Македонији, Словенији, Србији, Хрватској или Црној Гори, и 800,00 КМ (словима:осамстотина) КМ за студенте који студирају на високошколским установама у иностранству.

IV

Редован студент првог циклуса академских студија на универзитетима у Републици Српској, Босни и Херцеговини и високошколским установама у иностранству може конкурисати за додјелу стипендије под условима да:

- је држављанин Босне и Херцеговине и Републике Српске,

- има пребивалиште на територији Републике Српске,

- је редован студент првог циклуса академских студија,

- у досадашњем студирању није обновио ниједну академску годину,

- на дан објављивања Конкурса није старији од 24 година живота, 25 година живота, 26 година живота, односно 27 година живота за студенте на студијским програмима који трају три, четири, пет односно шест година, респективно,

- да има просјек оцјена већи од 9,00 (укључујући и просјечну оцјену 9,00) на универзитетима у Републици Српској и Босни и Херцеговини и

- да има просјек оцјена већи од 9,50 (укључујући и просјечну оцјену 9,50) за студенте који студирају на високошколским установама у иностранству, осим за студенте који студирају на високошколским установама рангираним до 200. мјеста на Томпсоновој и/или Шангајској ранг-листи и који могу конкурисати под условом да имају просјек оцјена већи од 9,00 (укључујући и просјечну оцјену 9,00).

Студент који има статус апсолвента не остварује право на додјелу стипендије.

Студент који студира на високошколској установи која нема статус универзитета или нема могућност извођења другог и трећег циклуса студија високог образовања, не остварује право на додјелу стипендије.

V

Критеријуми за бодовање пријава за стипендирање студената су:

1) просјечна оцјена студента,

2) година студија,

3) положени испити из претходне академске године,

4) ранг високошколске установе на Томпсоновој и/или Шангајској ранг-листи за студенте који студирају у иностранству и

5) остварени резултати студента у науци, умјетности и иноваторству

Бодовање пријава студената по основу наведених критеријума врши се у складу с одредбама Правилника о додјели стипендија студентима првог циклуса студија на универзитетима у Републици Српској, Босни и Херцеговини и високошколским установама у иностранству („Службени гласник Републике Српске“, број 89/16).

VI

Као доказ о испуњавању услова наведених у члану IV и V Конкурса, студенти првог циклуса су дужни приложити:

1) увјерење о држављанству Босне и Херцеговине и Републике Српске,

2) извод из матичне књиге рођених,

3) оригинално увјерење о мјесту сталног пребивалишта, издато након објављивања овог Конкурса,

4) потврду о статусу редовног студента академских студија с напоменом да није обнављао ниједну академску годину на универзитетима у Републици Српској, Босни и Херцеговини, односно на високошколским установама у иностранству,

5) препис оцјена свих положених испита с оствареном просјечном оцјеном током првог циклуса академских студија с напоменом о предвиђеном трајању студијског програма,

6) потврду да је положио све испите из претходне године студија (само за студенте који испуњавају овај услов),

7) потврду о редовно уписаној години студија,

8) фото-копију текућег рачуна са рачуном банке код које је рачун отворен.

VII

Докази о испуњавању услова наведених у претходном члану, осим увјерења о пребивалишту издато након објављивања овог Конкурса, морају бити оригинални или овјерене копије не старије од 3 (три) мјесеца од дана објаве Конкурса.

Као доказ о испуњавању услова за бодовање остварених резултата у науци, умјетности и иноваторству, студенти уз пријаву за стипендију достављају потребну документацију према обрасцу који се налази на интернет страници Фонда и Министарства.

Студенти који студирају у иностранству, а који прилажу документе на страном језику, исте треба да доставе у оригиналу уз овјерен превод на једном од службених језика у Босни и Херцеговини.

VIII

Конкурс остаје отворен 30 дана од дана објављивања.

Пријава на конкурс доставља се на прописаним обрасцима за пријаву који су доступни на интернет страници Фонда, www.fondmilanjelic.org, и Министарства, www.vladars.net, а исти се могу преузети и у Фонду.

Попуњене пријаве на Конкурс са доказима о испуњавању услова за додјелу стипендијe, слати на адресу:

Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво

Фонд „Др Милан Јелић“
Трг Републике Српске 1
78 000 Бања Лука
Пријава на Конкурс Фонда „Др Милан Јелић“, Први циклус студија

Конкурс је отворен до 10.12.2019.године.

Све потребне информације, обрасци и остали документи налазе се на страници Фонда др Милан Јелић: https://fondmilanjelic.org/stranice/konkurs-za-dodjelu-stipendija-studentima-i-ciklusa-studija-u-akademskoj-2019-2020-godini