Центар за друштвено истраживање Global Analitika овим путем расписује јавни позив за приправнике, с циљем пружања радног искуства незапосленим особама без радног искуства.

Опис послова: Приправник ће обављати послове с циљем оспособљавања за самосталан рад у оквиру своје струке и стицања потребног радног искуства за даљи рад у оквиру свог занимања.

Услови за пријем:

  1. За позицију приправника новинара – завршен факултет друштвеног смјера, усмјерења журналистика/комуникологија;
  2. За позицију приправника магистра социјалног рада – завршен факултет друштвеног смјера, усмјерења социјални рад
    да немају остварен радни стаж у трајању од једне (1) године дана или више у струци након дипломирања.

Потребни документи:

Kандидати су дужни уз CV и мотивационо писмо путем имејла.

Одабрани кандидати ће доставити сљедећа документа, прије склапања уговора:

  1. диплома или увјерење о дипломирању (увјерење не може бити старије од једне године, односно од рока потребног за издавање дипломе), односно за кандидате који су високо образовање стекли по Болоњском процесу уз факултетску диплому потребно је доставити и додатак дипломи, а у случају да факултет није завршен у Босни и Херцеговини, страна диплома мора бити нострификована (доказ о нострификацији);
  2. доказ да немају остварен радни стаж након стицања високе стручне спреме у трајању од једне (1) године дана или више, што доказују овјереном фотокопијом радне књижице (насловна страна као и странице с подацима о радном стажу) или потврдом/увјерењем Завода за запошљавање или потврдом ПИО/МИО да нису регистровани у матичној евиденцији;
  3. увјерење о држављанству, не старије од шест мјесеци
  4. потврду о познавању Енглеског језика – уколико не посједују потврду, потребно је само навести степен познавања језика.

Радни однос заснива се на период од једне (1) године.

Kандидати који испуњавају услове расписаног јавног позива и чије пријаве су комплетне и благовремене, подлијежу провјери знања коју одређује одјељење за људске ресурсе унутар организације.

Пријаве с документацијом је потребно доставити најкасније у року од осам (8) дана од дана објаве позива, путем емаила: posao.globalanalitika@gmail.com.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.