Претрага
Претрага

Издавачка дјелатност

Издавачка дјелатност

Издавачка дјелатност

Издавачка дјелатност Факултета политичких наука покренута је 2010. године и од тада објављене су 32 публикације, углавном домаћих и гостујућих професора нашег факултета.

1. Емил Влајки, Meђунaрoдни oднoси пoстмoдeрнизмa, Фaкултeт пoлитичких нaукa, Бања Лука, 2010.
2. Ана Гавриловић (ур.), Социјални изазови и менаџмент у социјалној заштити, Фaкултeт пoлитичких нaукa, Бања Лука, 2010.
3. Татјана Дуроњић (ур.), Интернет култура дјеце и младих у Републици Српској, Фaкултeт пoлитичких нaукa, Бања Лука, 2012.
4. Јагода Петровић, Немам, дакле не постојим, Фaкултeт пoлитичких нaукa, Бања Лука, 2012.
5. Ана Гавриловић, Александар Југовић и Љубо Лепир (ур.), Социјални рад у школи: теоријско методолошке основе, Фaкултeт пoлитичких нaукa, Бања Лука, 2013.
6.Ана Гавриловић, Весна Шућур Јањетовић, Социјални рад у васпитно-образовним установама, Фaкултeт пoлитичких нaукa, Бања Лука, 2014.
7. Ђорђе Вуковић, Контекст политичке културе, Фaкултeт пoлитичких нaукa, Бања Лука, 2014.
8. Медијско извјештавање о малољетним починиоцима кривичних дјела (зборник радова са округлог стола), Фaкултeт пoлитичких нaукa, Бања Лука, 2014.
9. Александар Савановић, Џорџ Сорош:“Отворено друштво“ као идеја, идеологија и политичка пракса, Фaкултeт пoлитичких нaукa, Бања Лука, 2014.
10. Слободан Наградић, Ивона Лађевац, Тијана Кецмановић (ур.), Република Србија и Република Српска – Стари и нови политички изазови (зборник радова са научног скупа), Фaкултeт пoлитичких нaукa, Бања Лука, Представништво Републике Српске у Србији, Институт за међународну политику и привреду, Београд, 2014.
11. Бранко Ћорић, Весна Шућур Јањетовић (ур.), Практикум за социјалне раднике, Фaкултeт пoлитичких нaукa, Бања Лука, 2014.
12. Ана Гавриловић, Мира Ћук, Менаџмент у систему социјалне заштите, Фaкултeт пoлитичких нaукa, Бања Лука, 2015.
13. Далибор Савић, Актуелност Веберове методолошке концепције, Фaкултeт пoлитичких нaукa, Бања Лука, 2015.
14. Александар Богданић (ур.), Медијска слика: истраживања о одговорном новинарству, Фaкултeт пoлитичких нaукa, Бања Лука, 2015.
15. Брaнкo Ћoрић, Вeснa Шућур-Jaњeтoвић (ур.), Пoсттрaумaтски стрeсни пoрeмeћaj у Рeпублици Српскoj: пoсљeдицe и мoгући прaвци дjeлoвaњa (прaктикум зa сoциjaлнe рaдникe), Фaкултeт пoлитичких нaукa, Бања Лука, 2015.
16. Mлaди и Дejтoн – 20 гoдинa пoслиje: збoрник рaдoвa студeнaтa ФПН, Фaкултeт пoлитичких нaукa, Бања Лука, 2015.
17. Ана Гавриловић, Весна Шућур-Јањетовић, Љубо Лепир, У сусрет стандардима социјалног рада у основним школама, Фaкултeт пoлитичких нaукa, Бања Лука, 2016.
18. Александар Савановић, Анархокапитализам: политичка филозофија антидржавног капитализма, 2. изд., Фaкултeт пoлитичких нaукa, Бања Лука, 2016.
19. Бојана Миодраговић, Мултикултурализам: успон и пад једне идеје, Фaкултeт пoлитичких нaукa, Бања Лука, 2016.
20. Борислав Вукојевић, Анализа одговорности у новинарству, Фaкултeт пoлитичких нaукa, Бања Лука, 2016.
21. Иван Шијаковић, Јагода Петровић, Биљана Ковачевић (ур.), Социјално повјерење међу младима у Републици Српској, Фaкултeт пoлитичких нaукa, Бања Лука, 2016.
22. Александар Врањеш, Стеван Рапаић, Тијана Кецмановић (ур.), Дејтонски мировни споразум: две деценије мира и поуке за свет (зборник радова са научног скупа), Фaкултeт пoлитичких нaукa, Бања Лука, Представништво Републике Српске у Србији, Институт за међународну политику и привреду, Београд, 2016.
23. Татјана Тепавички Дуроњић, Дигитални информациони системи, Фaкултeт пoлитичких нaукa, Бања Лука, 2017.
24. Милосав Милосављевић, Јагода Петровић, Увод у социјални рад, Фaкултeт пoлитичких нaукa, Бања Лука, 2017.
25. Ђорђе Вуковић, Предстража славе и плача – Српско питање у БиХ прије и послије Југославије, Фaкултeт пoлитичких нaукa, Бања Лука, 2018.
26. Андреа Пухалић, Вриједности и етика у социјалном раду са дјецом и породицом, Фaкултeт пoлитичких нaукa, Бања Лука, 2018.
27. Љубо Лепир, Планирање социјалне заштите старих, Фaкултeт пoлитичких нaукa, Бања Лука, 2018.
28. Драгана Шћеповић, Дијете, породични односи и социјални рад, Фaкултeт пoлитичких нaукa, Бања Лука, 2018.
29. Далибор Савић, Борислав Вукојевић, Бојана Вукојевић, Приручник за израду семинарских и завршних радова, Фaкултeт пoлитичких нaукa, Бања Лука, 2018.
30. Нови концепт урбаног развоја Бање Луке (зборник радова), Фaкултeт пoлитичких нaукa, Бања Лука, 2018.
31. Ранка Перић Ромић, Бања Лука у урбаној трансформацији, Фaкултeт пoлитичких нaукa, Бања Лука, 2018.
32. (Ре)конструкција друштвене стварности, Зборник радова изложених на научној конференцији са међународним учешћем, Фaкултeт пoлитичких нaукa, Бања Лука, 2018.

33. Ђорђе Вуковић, Стара и нова попришта (не)слоге, Факултет политичких наука, 2018.

34. Ђорђе Вуковић, Предстража славе и плача., Српско питање у Босни и Херцеговини прије и послије Југославије, Факултет политичких наука, 2018.

35. Јагода Петровић, Појмовно-категоријални апарат социјалног рада у области малољетничког преступништва као одраз теоријских приступа, Факултет политичких наука, 2019.

36. Ђорђе Вуковић, Ратови сјећањем у бившој Југославији, Факултет политичких наука, 2019.

37. Ђорђе Вуковић, Сјај и цинизам друштвених промјена, Факултет политичких наука, 2019.

38. Ђорђе Вуковић, Контекст политичке културе; друго, допуњено издање, Факултет политичких наука, 2020.

39. Немања Ђукић, Феноменологија брисаног простора, Шест поглавља о идентитету, Факултет политичких наука, 2020.

40.Немања Ђукић, Хетеротопије. Огледи из савремене социологије, Факултет политичких наука, 2020.

41. Јагода Петровић, Оливера Грбић, Social work education: reflektions on two decades of development at the Universiti of Banja Luka. Society and politics, Book of abstracts, Факултет политичких наука, 2020.

42. Мања Ђурић Џакић, Организациона структура и рад Савјета Европске уније, Факултет политичких наука, 2021.

43. Немања Ђукић, Филм и идентитет, Зборник радова са међународног научног пројекта, Факултет политичких наука, 2021.

44. Матеј Савић, Народна скупштина као темељ државотворности Републике Српске, Факултет политичких наука, 2022. 

45. Матеј Савић, Босна и Херцеговина између државноправних и међународноправнихг проблема, Факултет политичких наука, 2022. 

46. Владе Симовић, Народ, партије и демократија у Босни и Херцеговини, Факултет политичких наука 2019.