Анкетирање студената у зимском семестру академске 2023/2024. године

large_анкета_1
Студентске новости

Анкетирање студената у зимском семестру академске 2023/2024. године

Правилником о анкетирању студената о квалитету наставног процеса (даље: Правилник), који је 27.04.2023. године усвојио Сенат Универзитета у Бањој Луци, регулише се студентско анкетирање као специфичан вид студентског вредновања квалитета наставног процеса.

Студентским анкетирањем о квалитету наставног процеса стичу се сазнања о мишљењу студената у погледу квалитета студија што чини основ за предузимање мјера у циљу новог унапређења. Спровођење студентског анкетирања квалитета студија засновано је на сљедећим начелима: добровољности, анонимности, неутралности и заштити дигнитета лица чији је рад предмет вредновања. У поступку анкетирања обезбјеђује се анонимност студената.

Анкетирање ће се вршити електронским путем – помоћу веб сервиса еСтудент. У задатом периоду трајања анкете студенти могу да попуњавају анкетне обрасце. Анкетни упитник садржи питања (тврдње) подијељена по областима студентског анкетирања дефинисане чланом 2. Правилника, са понуђеним оцјенама и одговорима.

Такође, студентима се пружа могућност да изнесу своје коментаре, запажања и приједлоге. Чланом 7. Правилника прописано је да “су анкетирањем обухваћени они студенти, који су до момента спровођења анкете присуствовали на најмање 70% одржаних часова предавања и вјежби у текућем семестру”.

Поступак анкетирања студената ће се провести у периоду од 25. децембра 2023. године до 21. јануара 2024. године, а анкетирање се односи на предавања/вјежбе из наставних предмета који се изводе у зимском семестру академске 2023/2024. године на првом циклусу студија.

Категорије