Na osnovu člana 6. Zakona o visokom obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16 i 31/18), člana 86. Statuta Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Odluke Senata Univerziteta broj: 01-S-187-XLVII/18 od 31.05.2018. godine, a shodno Odluci Vlade Republike Srpske, broj: 04/1-012-2-1068/18 od 03.05.2018. godine o broju studenata koji se upisuju u prvu godinu prvog i drugog ciklusa studija na javne visokoškolske ustanove u akademskoj 2018/2019. godini („ Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 41/18) i Odluci Senata Univerziteta broj: 01-S-176-XLVII/18 od 31.05.2018. godine o broju samofinansirajućih studenata, vanrednih studenata i studenata stranih državljana koji se upisuju u prvu godinu prvog i drugog ciklusa studija u akademskoj 2018/2019. godini na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu, raspisuje se

KONKURS za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija i prvu godinu drugog ciklusa studija u akademskoj 2018/2019. godini na javnim visokoškolskim ustanovama.

U prilogu se nalaze linkovi prema materijalima za potrebe pripreme prijemnog ispita za sva usmjerenja na Fakultetu političkih nauka, u kojima se nalaze spiskovi tema i odabrani dijelovi knjiga neophodnih za pripremu i polaganje prijemnog ispita.

Materijali za pripremu i polaganje prijemnog ispita:

1. Politikološke studije

2. Međunarodne studije

3. Novinarske studije

4. Komunikološke studije

5. Studije sociologije

6. Studije socijalnog rada (Medijacija u socijalnom radu)

7. Studije socijalnog rada (Menadžment u socijalnom sektoru)

8. Studije socijalnog rada (Socijalna politika)

9. Master javna uprava i javne politike

10. Studije socijalnog rada (Savremeni socijalni rad sa djecom i porodicom)