USLOV ZA UPIS NA STUDIJSKI PROGRAM

Uslovi za upis na studijski program I ciklusa su opšti i posebni.

Opšti uslovi su:

· Završena četvorogodišnja srednja škola (boduje se prosječna ocjena opšteg uspjeha u prethodnom, srednjoškolskom obrazovanju).

· Posjedovanje uvjerenja o zdravstvenom stanju kandidatkinje/kandidata (uvjerenje izdaje nadležna zdravstvena ustanova).

· Prijava na konkurs za upis na ovaj nivo studija.

· Položen kvalifikacioni ispit.

Posebni uslovi utvrđuju se na kvalifikacionom ispitu koji se sastoji iz:

· Provjera znanja iz oblasti srpskog jezika.

· Provjera znanja iz opšte sociologije.

· Provjera znanja iz opšte informisanosti

· Provjera znanja iz opšte istorije.

 

NASTAVNI PLAN STUDIJSKOG PROGRAMA POLITIČKIH NAUKA SA USMJERENjIMA: MEĐUNARODNI ODNOSI I JAVNA ADMINISTRACIJA

Sem.

Predmet    

Status  

P

V

DON

ECTS

1.

1.

Uvod u političke nauke

O

3

1

0

6

2.

Uvod u sociologiju

O

3

1

0

6

3.

Osnove komunikologije

O

3

1

0

6

4.

Socijalna politika

O

3

1

0

6

5.

Engleski jezik 1

Društvena informatika

I

I

3

3

1

1

0

0

6

6

 

Sem.

 

  Predmet     

Status  

  P

V

DON

ECTS

2.

1.

Uvod u međunarodne odnose

O

3

1

0

6

2.

Osnove prava

O

3

1

0

6

3.

Osnove ekonomije

O

3

1

0

6

4.

Socijalna psihologija

O

3

1

0

6

5.

Engleski jezik 2

Politički temelji savremenog svijeta

I

I

3

3

1

1

0

0

6

6

 

Sem.

 

  Predmet     

Status  

  P

V

DON

ECTS

3.

1.

Klasične političke teorije

O

3

1

0

6

2.

Metodologija socijalnih istraživanja

O

3

1

0

6

3.

Političko komuniciranje

O

3

1

0

6

4.

Uporedni politički sistemi

O

3

1

0

6

5.

Politički konflikti

Političke ideologije  

I

I

3

3

1

1

0

0

6

6

 

Sem.

 

  Predmet     

Status  

  P

V

DON

ECTS

4.

1.

Moderne političke teorije

O

3

1

0

5

2.

Politički odnosi s javnošću

O

3

1

0

5

3.

Politički sistem BiH i RS

O

3

1

0

5

4.

Politička kultura i politička antropologija

O

3

1

0

5

5.

Javna uprava

O

3

1

0

5

6.

Parlamentarizam

O

3

1

0

5

 

Sem.

 

  Predmet     

Status  

  P

V

DON

ECTS

5.

1.

Savremene političke teorije

O

3

1

0

6

2.

Politička analitika

O

3

1

0

6

3.

Teorije međunarodnih odnosa

O

3

1

0

6

4.

Osnove Evropske unije

O

3

1

0

6

5.

Pravni sistemi

Religija i politika

I

I

3

3

1

1

0

0

6

6

 

Sem.

 

  Predmet     

Status  

  P

V

DON

ECTS

6.

1.

Teorija države

O

3

1

0

6

2.

Političke partije i interesne grupe

O

3

1

0

6

3.

Statistika

O

3

1

0

6

4.

Mediji i politika

O

3

1

0

6

5.

Srpska politička misao

Islamska društveno politička misao

I

I

3

3

1

1

0

0

6

6

 

Usmjerenje „Međunarodni odnosi“

Sem.

 

  Predmet     

Status  

  P

V

DON

ECTS

7.

1.

Geopolitika

O

3

1

0

5

2.

Uvod u studije međunarodne bezbjednosti

O

3

1

0

5

3.

Međunarodno javno pravo

O

3

1

0

5

4.

Osnove diplomatije

O

3

1

0

5

5.

Praktična nastava za međunarodne odnose 1

O

0

5

6.

Analiza politika velikih sila

Regionalne studije bezbjednosti

I

I

3

3

1

1

0

0

5

5

 

Sem.

 

  Predmet     

Status  

  P

V

DON

ECTS

8.

1.

Savremene strategijske studije

O

3

1

0

5

2.

Osnove spoljne politike

O

3

1

0

5

3.

Evroazijske studije

O

3

1

0

5

4.

Diplomatija u 21. vijeku

O

3

1

0

5

5.

Praktična nastava za međunarodne odnose 2

O

   

0

5

6.

Studije mira

Diplomatsko-konzularno pravo

I

I

3

3

1

1

0

0

5

5

 

Usmjerenje „Javna administracija“

Sem.

 

  Predmet     

Status  

  P

V

DON

ECTS

7.

1.

Izbori i izborni sistemi

O

3

1

0

5

2.

Lokalna samouprava

O

3

1

0

5

3.

Politički sistem i institucije Evropske unije

O

3

1

0

5

4.

Evropski upravni prostor

O

3

1

0

5

5.

Praktična nastava za javnu administraciju 1

O

   

0

5

6.

Politički marketing

Upravljanje finansijama u javnom sektoru

I

I

3

3

1

1

0

0

5

5

 

Sem.

 

  Predmet     

Status  

  P

V

DON

ECTS

8.

1.

Javne politike

O

3

1

0

5

2.

Upravne procedure

O

3

1

0

5

3.

Zajednička spoljna politika Evropske unije

O

3

1

0

5

4.

Menadžment ljudskih resursa u javnoj administraciji

O

3

1

0

5

5.

Praktična nastava za javnu administraciju 2

O

   

0

5

6.

Evropska unija i Zapadni Balkan

Elektronska uprava

I

I

3

3

1

1

0

0

5

5

 

NAČIN OCJENjIVANjA I VREDNOVANjA STUDENATA

Predviđeno je da se na Studijski program političkih nauka sa usmjerenjima: Međunarodni odnosi i Javna administracija ocjenjivanje i vrednovanje studenta vrši prema ustaljenoj praksi na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci. Ona podrazumijeva obavezu predmetnih nastavnika da u početku semestra upoznaju studente sa silabusom predmeta, terminima nastave i održavanja kolokvijuma, načinom izrade eseja ili seminarskih radova, terminima konsultacija i ostalim obavezama koje su dio predviđenog silabusa predmeta.

Ocjenjivanje studenata, organizaciju i sprovođenje ispita definišu univerzitetska pravila studiranja, kojih se pridržavaju svi studijski programi Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci. Ispiti na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci odvijaju se u skladu sa odredbama zajedničkog dokumenta pod nazivom: „Pravila studiranja na prvom i drugom ciklusu studija“. Ovaj dokument je osnova u procesu sticanja i ocjenjivanja znanja studenata. Evidenciju o ocjenjivanju studenata vodi studentska služba Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci, predmetni nastavnik i saradnik.

Nastavnik je dužan da javno saopšti studentima rezultate o broju osvojenih bodova nakon svake provjere, kao i ukupan broj bodova koje je student postigao od početka nastave. Studenti imaju pravo da pristupe svakoj pojedinačnoj predispitnoj provjeri znanja, do završnog ispita, nezavisno od ostalih aktivnosti i provjera. U skladu sa akademskim kalendarom, koji propisuje Univerzitet u Banjoj Luci, Fakultet političkih nauka organizuje termine svojih ispitnih rokova. Prema odlukama Senata Univerziteta u Banjoj Luci, studenti ove visokoškolske institucije imaju pravo na po dva ispitna termina u januarsko-februarskom ispitnom roku, junsko-julskom roku, septembarskom roku i na jedan ispitni termin u aprilu i oktobru. Apsolventi imaju pravo da polažu ispite u navedenim, redovnim, rokovima, ali i mimo njih u apsolventskim terminima, koji se organizuju svaki mjesec tokom semestra. Svi ispitni termini objavljuju se na zvaničnoj internet stranici Fakuleteta političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci.

Uspjeh studenata na ispitu određuje broj bodova koje student prikupi u okviru predispitnih obaveza i završnog ispita. Uspjeh studenata se vrednuje ocjenama od pet do deset. Ocjena pet (5) ostvaruje se sa brojem bodova ispod pedeset jedan. Ocjenu šest (6) ostvaruju studenti koji imaju između pedeset jedan i šezdeset bodova. Ocjenu sedam (7) ostvaruju studenti koji imaju između šezdeset jedan i sedamdeset bodova. Ocjenu (8) ostvaruju studenti koji imaju između sedamdeset jedan i osamdeset bodova. Ocjenu (9) ostvaruju studenti koji imaju između osamdeset jedan i devedeset bodova. Ocjenu (10) ostvaruju studenti koji imaju između devedeset i jedan i sto bodova.

Ukupan broj osvojenih bodova i konačnu ocjenu nastavnik unosi u ispitnu prijavu i u izvještaj o održanom ispitu. Potpisani izvještaj o održanom ispitu i ispitne prijave nastavnik je obavezan da dostavi studentskoj službi Fakulteta političkih nauka na dalju obradu i pohranjivanje.

 

BODOVNA VRIJEDNOST STUDIJSKOG PROGRAMA ISKAZANA U  SKLADU SA „ECTS“

Bodovna vrijednost predmeta iskazana je u skladu sa Evropskim sistemom prenosa bodova. Svi predmeti imaju bodovnu vrijednost a ukupan broj bodova koji se stiče je 30 u svakom semestru. Ukupan broj bodova u toku studija na prvom ciklusu iznosi 240.

 

KRITERIJI I USLOVI PRENOSA ECTS BODOVA

Uslovi prenosa ECTS bodova sa jednog studijskog programa na drugi unutar Univerziteta kao i između Univerziteta u Banjaluci i drugih univerziteta definisani su Pravilima studiranja na prvom i drugom ciklusu studija, članovima 24. do 29.

 

PODUDARNOST SA DRUGIM STUDIJSKIM PROGRAMIMA POLITIKOLOGIJE

Studijski program je podudaran sa studijskim programima politikologije:

           1. Fakultet političkih nauka u Beogradu

           2. Fakultet političkih znanosti u Zagrebu

           3. Fakultet političkih nauka u Podgorici

 

KRITERIJUMI I NAČIN OSIGURANjA KVALITETA

Osnovni cilj Standarda i smjernica za osiguranje kvaliteta u Evropskom prostoru visokog obrazovanja (ESG) jeste doprinos ujednačenom razumijevanju osiguranja kvaliteta za učenje i podučavanje među državama i interesnim stranama. Na ovaj način razvija se nacionalni i institucionalni sistem osiguranja kvaliteta u cjelokupnom Evropskom prostoru visokog obrazovanja (EHEA). Angažovanje u procesima osiguranja kvaliteta, a posebno u eksternim procesima, omogućava evropskim sistemima visokog obrazovanja da pokažu kvalitet i povećaju transparentnost. Time grade uzajamno povjerenje i bolje priznavanje svojih kvalifikacija, programa i ostalih usluga.

Sistem politike osiguranja kvaliteta na Univerzitetu u Banjoj Luci uspostavljen je u skladu sa Evropskim standardima kvaliteta u visokom obrazovanju (ESG), Standardima i smjernicama za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini, Kriterijumima za akreditaciju visokoškolskih ustanova, Zakonom o visokom obrazovanju Republike Srpske i Uredbom o licenciranju.

Prateći navedenu politiku Univerziteta u Banjoj Luci, „Studijski program političkih nauka sa usmjerenjima: Međunarodni odnosi i Javna administracija“ koncipiran je tako da osigura maksimalni mogući kvalitet obrazovnog procesa. Program je usklađen sa aktima Univerziteta u Banjoj Luci, aktima Republike Srpske iz oblasti visokog obrazovanja, svjetskim standardima iz oblasti visokog obrazovanja i praksom najrelevantnijih fakulteta savremenog svijeta.

 

USLOVI PRELASKA SA DRUGIH STUDIJSKIH PROGRAMA

Kada je riječ o uslovima prelaska sa drugih studijskih programa, oni su definisani postojećim aktima Univerziteta u Banjoj Luci. Prema Pravilima studiranja na I i II ciklusu studija Univerziteta u Banjoj Luci (Član 24), uslove prelaska sa drugih studijskih programa utvrđuje Senat Univerziteta, na prijedlog Vijeća Fakulteta političkih nauka. Za iste studijske programe nema posebnih uslova. Sa ostalih studijskih programa moguć je prelazak samo ako su u pitanju srodni studijski programi. Pod srodnim studijskim programom podrazumijeva se program koji sadrži 70% nastavnih predmeta iz užih naučnih oblasti naučnog polja političkih nauka. Student može preći sa drugih programa osnovnih akademskih studija na ovaj program ukoliko položi diferencijalne ispite koje utvrđuje Vijeće Studijskog programa za međunarodne odnose i javnu administraciju, na osnovu uvida u sadržaj studijskog programa sa kojeg se prelazi. 

 

ISHODI UČENjA

U okviru ishoda učenja definisano je šta se od studenta očekuje da zna, razumije i bude sposoban da radi po završetku Studijskog programa političkih nauka sa usmjerenjima: Međunarodni odnosi i Javna administracija. U tom kontekstu bitno je da studenti po završetku ovog studijskog programa steknu odgovarajuće znanje iz oblasti političke teorije, političkih sistema, političkog komuniciranja, menadžmenta i marketinga, međunarodnih odnosa, javne uprave i administracije.

Predviđeno je da studenti po završetku novog studijskog programa budu osposobljeni za razumijevanje procesa u oblasti međunarodnih odnosa i javne administracije. Oni će da steknu odgovarajuća teorijska i stručna znanja kao i praktične vještine potrebne za rad na poslovima u oblastima međunarodnih odnosa i javne administracije.

Studenti koji steknu zvanje diplomirani politikolog – usmjerenje Međunarodni odnosi biće osposobljeni da:

‐ obavljaju stručne izvršilačke poslove u institucijama koje ostvaruju međunarodnu saradnju;
‐ obavljaju stručne izvršilačke poslove u oblasti pregovaranja i usklađivanja domaćeg sa komunitarnim pravnim okvirom te da rade na njegovoj implementaciji;
‐ obavljaju konsultantske poslove u institucijama koje ostvaruju međunarodnu saradnju;
‐ obavljaju organizacione, kadrovske i administrativne poslove u institucijama koje ostvaruju međunarodnu saradnju;
‐ obavljaju analitiče poslove u oblasti spoljnih poslova, odbrane i bezbjednosti;
‐ obavljaju analitičke i izvršilačke poslove iz oblasti međunarodnog terorizma i međunarodnog kriminaliteta;
‐ obavljaju analitičke i izvršilačke poslove iz nadležnosti Interpola i međunarodne policijske saradnje;
‐ obavljaju analitičke i izvršilačke poslove iz oblasti kretanja i boravka stranaca, azila i migracija;
‐ obavljaju diplomatsko-konzularne poslove nižeg i srednjeg ranga u DPK mreži Bosne i Hercegovine i međunarodnim organizacijama;
‐ obavljaju poslove na prikupljanju, analizi i tumačenju događaja i procesa u oblasti međunarodnih odnosa;
‐ obavljaju analitičke poslove iz oblasti međunarodne saradnje državnih, entitetskih i lokalnih organa i institucija;
‐ obavljaju poslove međunarodne saradnje u odjeljenima političkih partija i preduzeća i korporacija;
‐ obavljaju izvršilačke poslove u službama protokola na svim nivoima vlasti;
‐ rade na poslovima korporativne bezbjednosti sa elementima inostranosti i dr.

Studenti koji steknu zvanje diplomirani politikolog – usmjerenje Javna administracija biće osposobljeni da:

‐ izrađuju javne politike;
‐ vrše dugoročno, srednjoročno i sektorsko strateško planiranje;
‐ izrađuje nacrte i prijedloge opštih akata uprave;
‐ rješavaju u upravnim stvarima o pravima i obavezama korisnika;
‐ rade na usklađivanju domaćeg sa komunitarnim pravom i politikama i primjenjuju komunitarni pravni i politički sistem;
‐ obavljaju poslove iz nadležnosti javnih preduzeća i javnih ustanova i ustanova opšte koristi čiji je osnivač republika ili jedinica lokalne samouprave;
‐ obavljaju poslove iz nadležnosti entitetskih i lokalnih predstavničkih tijela;
‐ prate i primjenjuju novitete u oblasti evropskog upravnog prostora;
‐ pripremaju izvještaje o radu organa uprave na svim nivoima upravne vlasti;
‐ učestvuju u pripremi i sprovođenju reforme javne uprave;
‐ prate i istražuju domaće i strano javno mnjenje;
‐ obavljaju poslove odnosa sa javnošću u organima uprave na svim nivoima upravne vlasti;
‐ sprovode oblike neposredne demokratije u javnoj upravi i lokalnoj samoupravi;
‐ obavljaju administrativne poslove iz nadležnosti državne, republičke i opštinske/gradske uprave;
‐ kreiraju politike lokalnog razvoja;
‐ pripremaju i izrađuju opšte i pojedinačne akte iz nadležnosti lokalne samouprave;
‐ ostvaruju saradnju sa organizacijama civilnog društva, te regionalnim i međunarodnim organizacijama iz oblasti javne uprave i lokalne samouprave;
‐ učestvuju u radu regionalnih i međunarodnih tijela iz oblasti javne uprave i lokalne samouprave i dr.

Osim navedenih ishoda učenja, diplomirani studenti će da budu osposobljeni za dalje usavršavanje i samostalni rad na produbljivanju svog znanja u oblasti međunarodnih odnosa i javne administracije.

USLOVI UPISA NA STUDIJSKI PROGRAM

Kandidati koji konkurišu za upis na Studijski program primijenjene sociologije moraju da imaju završeno četvorogodišnje srednjoškolsko obrazovanje, te da uspješno polože kvalifikacioni ispit. Poželjno je da budući studenti imaju afiniteta prema društvenim naukama, kao i određena sociološka predznanja. Detaljnije oko uslova upisa na studijske programe definišu Pravila studiranja na prvom i drugom ciklusu Univerziteta u Banjoj Luci. Kod kandidata koji se upisuju na Studijski program primijenjene sociologije u obzir se uzimaju:

- uspjeh u prethodnom obrazovanju,

- vrsta prethodnog obrazovanja,

- rezultati postignuti na prijemnom ispitu,

- rezultati postignuti na ispitu za provjeru sklonosti i sposobnosti i

- drugi rezultati značajni za upis kandidata.

Redoslijed kandidata za upis na I ciklus studija utvrđuje se na osnovu navedenih kriterijuma, a shodno ukupnom broju bodova ostvarenih kroz rezultate u prethodnom obrazovanju, rezultate postignute na prijemnom ispitu, na ispitu za provjeru sklonosti i sposobnosti, i druge rezultate značajne za upis kandidata.

Opšti uslovi:

Posebni uslovi:

1. Završena četvorogodišnja srednja škola (boduje se prosječna ocjena opšteg uspjeha u prethodnom, srednjoškolskom obrazovanju).

2. Posjedovanje uvjerenja o zdravstvenom stanju kandidatkinje/kandidata (uvjerenje  izdaje nadležna zdravstvena ustanova).

3. Prijava na konkurs za upis na ovaj nivo studija.

4. Položen kvalifikacioni ispit.

Posebni uslovi utvrđuju se na kvalifikacionom ispitu koji se sastoji iz:

1. Provjera znanja iz oblasti srpskog jezika.

2. Provjera znanja iz opšte sociologije.

3. Provjera znanja iz opšte informisanosti

4. Provjera znanja iz oblasti društvenog života

 

NASTAVNI PLAN I PROGRAM STUDIJSKOG PROGRAMA PRIMIJENjENE SOCIOLOGIJE (smjerovi ORGANIZACIJA, RAD I LjUDSKI RESURSI i DRUŠTVENA ANALITIKA)

Sem.

 

  Predmet     

Status  

  P

V

DON

ECTS

1.

1.

Uvod u sociologiju

O

3

1

0

6

2.

Osnove primijenjene sociologije

O

3

1

0

6

3.

Uvod u političke nauke

O

3

1

0

6

4.

Osnove komunikologije

O

3

1

0

6

5.

Strani jezik

I

2

2

0

6

 

Sem.

 

  Predmet     

Status  

  P

V

DON

ECTS

2.

1.

Sociološka teorija I

O

3

1

0

6

2.

Statistika u socijalnim istraživanjima – osnove

O

3

1

0

6

3.

Sociologija društvenih nauka

O

3

1

0

6

4.

Socijalna psihologija

O

3

1

0

6

5.

Strani jezik

I

2

2

0

6

 

Sem.

 

  Predmet     

Status  

  P

V

DON

ECTS

3.

1.

Sociološka teorija II

O

3

1

0

6

2.

Statistika u socijalnim istraživanjima – zaključivanje

O

3

1

0

6

3.

Sociologija ruralne održivosti

O

3

1

0

6

4.

Sociologija religije

O

3

1

0

6

5.

Religije svijeta

Sociologija sporta

I

I

2

2

2

2

0

0

6

6

 

Sem.

 

  Predmet     

Status  

  P

V

DON

ECTS

4.

1.

Metodologija socijalnih istraživanja

O

3

1

0

6

2.

Sociologija urbanog razvoja

O

3

1

0

6

3.

Sociologija porodice

O

3

1

0

6

4.

Sociologija kulture i umjetnosti

O

3

1

0

6

5.

Studije roda

Demokratija i ljudska prava

I

I

2

2

2

2

0

0

6

6

 

Smjer za organizaciju, rad i ljudske resurse (zvanje koje se stiče Diplomirani sociolog organizacije, rada i ljudskih resursa – 240 ECTS)

Sem.

 

  Predmet     

Status  

  P

V

DON

ECTS

5.

1.

Sociologija rada

O

2

2

0

5

2.

Sociologija politike

O

2

2

0

5

3.

Metodologija primijenjenih istraživanja

O

3

1

0

6

4.

Socijalna politika

O

3

1

0

6

5.

Stručna praksa 1

O

     

4

6.

Sociologija obrazovnog kapitala

Odnosi s javnošću

I

I

2

2

2

2

0

0

4

4

 

Sem.

 

  Predmet     

Status  

  P

V

DON

ECTS

6.

1.

Sociologija organizacije

O

2

2

0

5

2.

Osnovi ekonomije

O

3

1

0

6

3.

Osnovi prava

O

3

1

0

6

4.

Poslovna informatika

O

2

2

0

5

5.

Stručna praksa 2

O

     

4

6.

Sociologija slobodnog vremena

Društveni moral i radna etika

I

I

2

2

2

2

0

0

4

4

 

Sem.

 

  Predmet     

Status  

  P

V

DON

ECTS

7.

1.

Sociologija preduzetništva

O

3

1

0

6

2.

Korporativno komuniciranje

O

2

2

0

5

3.

Radno i socijalno pravo

O

2

2

0

5

4.

Psihologija ličnosti

O

3

1

0

6

5.

Stručna praksa 3

O

     

4

6.

Kulturni marketing

Rodna ravnopravnost u upravljanju ljudskim resursima

I

I

2

2

2

2

0

0

4

4

 

Sem.

 

  Predmet     

Status  

  P

V

DON

ECTS

8.

1.

Menadžment ljudskih resursa

O

3

1

0

6

2.

Sociologija rizika

O

2

2

0

5

3.

Organizaciono ponašanje

O

3

1

0

6

4.

Menadžment neprofitnih organizacija

O

2

2

0

5

5.

Stručna praksa 4

O

     

4

6.

Završni rad

O

     

4

 

Smjer za društvenu analitiku (zvanje koje se stiče Diplomirani sociolog društvene analitike – 240 ECTS)

Sem.

 

  Predmet     

Status  

  P

V

DON

ECTS

5.

1.

Metodologija primijenjenih istraživanja

O

3

1

0

6

2.

Društvena informatika

O

2

2

0

5

3.

Odnosi s javnošću

O

2

2

0

5

4.

Primjena računara u socijalnim istraživanjima 1

O

2

2

0

5

5.

Stručna praksa 1

O

     

4

6.

Socijalna politika

Socijalna i kulturna antropologija

I

I

2

2

2

2

0

0

5

5

 

Sem.

 

  Predmet     

Status  

  P

V

DON

ECTS

6.

1.

Kvantitativna metodologija

O

3

1

0

6

2.

Digitalna sociologija

O

2

2

0

5

3.

Digitalna kultura

O

3

1

0

6

4.

Primjena računara u socijalnim istraživanjima 2

O

2

2

0

5

5.

Stručna praksa 2

O

     

4

6.

Kampanje u odnosima s javnošću

Odnosi s javnošću u novim medijima

I

I

2

2

2

2

0

0

4

4

 

Sem.

 

  Predmet     

Status  

  P

V

DON

ECTS

7.

1.

Kvalitativna metodologija

O

3

1

0

6

2.

Interkulturalno komuniciranje

O

2

2

0

5

3.

Rodna perspektiva u društvenim istraživanjima

O

2

2

0

5

4.

Javne politike – procesi i akteri

O

3

1

0

6

5.

Stručna praksa 3

O

     

4

6.

Sociologija održivog razvoja

Sociologija obrazovnog kapitala

I

I

2

2

2

2

0

0

4

4

 

Sem.

 

  Predmet     

Status  

  P

V

DON

ECTS

8.

1.

Savremeni duhovni izazovi

O

3

1

0

6

2.

Primjena računara u socijalnim istraživanjima 3

O

2

2

0

5

3.

Medijska pismenost

O

2

2

0

5

4.

Socijalna demografija

O

3

1

0

6

5.

Stručna praksa 4

O

     

4

6.

Završni rad

O

     

4

 

NAČIN IZVOĐENjA STUDIJA I POTREBNO VRIJEME IZVOĐENjA STUDIJA

Studije se organizuju kao redovne u sjedištu. Studij traje četiri godine a svaku godinu čine po dva semestra (zimski i ljetni).

Rad studenata kontinuirano se prati i permanentno evaluira. Studenti su obavezni da aktivno učestvuju na predavanjima i seminarskim vježbama, prikupljajući određen broj bodova koji je predviđen za te aktivnosti. Konkretan program tema za seminarske vježbe sastavlja predmetni nastavnik sa svojim saradnicima. Oblici rada, inovacije u nastavi i mogući oblici predispitnih obaveza studenata su: prisustvo predavanjima i seminarskim vježbama, aktivno učešće u nastavi, kreativni eseji, kolokvijumi, seminarski radovi i istraživački projekti, uspešno prezentiran grupni rad, urađeni testovi, objavljeni radovi. Za pokazano znanje i aktivnost studenti se ocenjuju prema Zakonu, Pravilniku i Uputstvu o ocenjivanju. Na početku školske godine predmetni nastavnik upoznaje studente sa temama i pitanjima, načinom i oblicima rada, brojem bodova koje donose konkretne predispitne aktivnosti.

Potrebno vrijeme za studijski program prvog ciklusa je četiri akademske godine ili osam semestara. Opterećenje studenata se izražava tokom nastavnog procesa u ESTS bodovima. Student je dužan da izvrši sve nastavne obaveze, položi sve ispite i ostvari 240 bodova. Stiče diplomu studija prvog ciklusa i određeno akademsko zvanje.

 

BODOVNA VRIJEDNOST STUDIJSKOG PROGRAMA ISKAZANA U  SKLADU SA „ECTS“

Bodovna vrijednost predmeta iskazana je u skladu sa Evropskim sistemom prenosa bodova. Svi predmeti imaju bodovnu vrijednost a ukupan broj bodova koji se stiče je 30 u svakom semestru. Ukupan broj bodova u toku studija iznosi 240. Broj ECTS za kontakt sate u okviru predavanja i vježbi računajući i položene ispite, seminarske radove naveden je u listi obaveznih i izbornih predmeta za prvi ciklus studija sociologije.

 

KRITERIJI I USLOVI PRENOSA ECTS BODOVA

Uslovi prenosa ECTS bodova sa jednog studijskog programa na drugi unutar Univerziteta kao i između Univerziteta u Banjaluci i drugih univerziteta definisani su Pravilima studiranja na prvom i drugom ciklusu studija, članovima 24. do 29.

 

PODUDARNOST STUDIJSKOG PROGRAMA SA DRUGIM STUDIJSKIM PROGRAMIMA

1.

Univerze v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Oddelek za sociologijo

Sociologija - Kadrovski menedžment

https://www.fdv.uni-lj.si/studij/studij-na-fdv/dodiplomski-studij-1-stopnje/studijski-programi/sociologija-kadrovski-menedzment-1-stopnja-novo

Sociologija - upravljanje organizacij, človeških virov in znanja

https://www.fdv.uni-lj.si/studij/studij-na-fdv/dodiplomski-studij-1-stopnje/studijski-programi/sociologija---kadrovski-menedzment-1-stopnja

Analitska sociologija

https://www.fdv.uni-lj.si/studij/studij-na-fdv/dodiplomski-studij-1-stopnje/studijski-programi/analitska-sociologija-1-stopnja

2.

University of Northampton, Sociology/Human Resource Management BA

https://www.whatuni.com/degrees/sociology-human-resource-management-ba-hons/university-of-northampton/cd/54971410/5239/

3.

Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences, Social analysis

https://www.kau.se/en/education/programmes-and-courses/programmes/SGLYS

4.

Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Odsjek za sociologiju

http://theta.ffzg.hr/ECTS/Studij/Index/960

 

ELEMENTI OSIGURANjA KVALITETA

U cilju postizanja većeg kvaliteta obrazovanja neophodno je kontinuirano putem anketa ili drugih metoda, bilježiti mišljenja i zapažanja studenata o kvalitetu izvođenja nastave, o sadržajima predmeta, o kompetencijama koje stiču itd. Cilj praćenja navedenog jeste potreba usavršavanja i usklađivanja nastavnog procesa ne samo sa zahtjevima studenata nego i sa potrebama društva. U tom smislu komunikacija sa zainteresovanim subjektima koji su učestvovali u kreiranju studijskog programa smatra se izuzetno važnom. Takođe povratne informacije sa stručne prakse mogu dati značajne informacije koje utiču na kvalitet nastavnog procesa i budućeg rada svršenih studenata.

Studijski program će pratiti naše studente nakon završetku studija kako bismo došli do saznanja o njihovom zaposlenju naročito u struci. Poseban indikator praćenja kvaliteta biće vidljiv odmah po broju upisanih studenata kao i po prosječnom broju godina trajanja studijskog programa. Osim toga može se uobziriti i prolaznost u prvoj godini kao i broj studenata koji završe u roku.

Studijski program će izraditi upitnik za poslodavce, privredne subjekte i sve druge ustanove, organizacije, institucije, agencije itd., o ocjeni kvaliteta i atraktivnosti programa nakon završetka prve generacije upisanih studenata. Važno je napomenuti da će se uočeni nedostaci i manjkavosti otklanjati već u prvoj upisanoj generaciji studenata kroz izmjene u okviru dozvoljenih 20 ETCS bodova ukoliko se ukaže opravdana potreba.

 

USLOVI PRELASKA SA DRUGIH STUDIJSKIH PROGRAMA

Na Studijski program primijenjene sociologije mogu se prepisati studenti drugih studijskih programa Univerziteta u Banjoj Luci u skladu sa prvilima studiranja na prvom i drugom ciklusu.

Uz zahtjev za promjenu studijskog programa neophodno je da student priloži dokaz o položenim ispitima, odnosno uspjehu na studijskom programu sa koga se prepisuje. Ovaj proces se realizuje prije početka nastave, a odluku na zahtjev studenta donosi dekan Fakulteta političkih nauka uz prethodno zatraženo mišljenje rukovodioca Studijskog programa primijenjene sociologije.

 

U odluci se nalazi godina i semestar na koji se upisuje student kao i podaci o priznatim ispitima i onima koje student treba da položi. Vrijeme studiranja na studijskom programu sa koga se prepisuje ulazi u ukupno trajanje studija.

 

ISHODI UČENjA

Studijski program primijenjene sociologije sa izlaznim profilom diplomirani sociolog organizacije, rada i ljudskih resursa specifičan je jer nudi temeljna opšta znanja o radnim organizacijama kao oblicima kolektivnog djelovanja unutar kojih se odvija društveni život sa određenim radnim specifičnostima, a koje u zavisnosti od kavlitetnog, dobro procijenjenog i planiranog ljudskog kapitala utiču na efekte i rezulatate radnog procesa. Studijski program svakako je specifičan i po tome što u prve dvije godine nudi dovoljno socioloških znanja iz različitih socioloških oblasti koje su neophodne za razumijevanje dva najvažnija društvena podsistema, i to socijalnog i ekonomskog, dok treća i četvrta godina predstavljaju sintezu interdisciplinarnih predmeta, od kojih svaki na specifičan način nadopunjuje znanja i vještine studenata za navedeni izlazni profil. Na taj način kroz Studijski program razvijamo određene intelektualne i praktične vještine kao što su povezivanje znanja sa praksom, uočavanje problema, rješavanje spornih situacija, prepoznavanje i određivanje kadrovskih rješenja, shvatanje i razumijevanje organizacije procesa rada, sposobnost komunikacije u radnom kolektivu, razvoj timskog duha i solidarnih odnosa, vještina pregovaranja, vođenje dijaloga, kreiranje idejnih rješenja itd. Posebno je značajno istaći da će studenti po završetku ovog studija steći kompetencije rukovođenja i upravljanja ljudskim resursima usklađenim sa potrebama radne organizacije. U tom smislu interdisciplinarnost Studijskog programa odgovara potrebama izlaznog profila i smatra se posebnom vrijednošću. Poznavanje osnova iz oblasti radnog prava, ekonomije i psihologije ličnosti smatra se bitnom kvalifikacijom za ovaj izlazni profil.

Student koji stekne zvanje diplomirani sociolog organizacije, rada i ljudskih resursa trebalo bi da:

- posjeduje znanje i razumijevanje o načinu organizacije rada, ulozi rada, funkcionisanju organizacione jedinice, upravljanju radnim odnosno ljudskim potencijalom u svrhu postizanja većih efekata u radu, i stvaranju preduslova za povoljniji radni ambijent;

- posjeduje znanje i razumijevanje o samom procesu rada, efektima koji se postižu u procesu rada kroz primjenu stručnog, naučnog i humanog pristupa upravljanju ljudskim potencijalom;

- posjeduje znanja i razumijevanja iz oblasti društvenog života, i uticaja ličnih osobina, individualnog karaktera te porodičog i društvenog ambijenta na efekte rada, kao i znanje i razumijevanje uticaja radnog okruženja na navedene oblasti javnog i privatnog života;

- posjeduje znanja o načinu vođenja i praćenja rezultata rada radnih organizacija, procesa rada i radnika;

- posjeduje znanja i razumijevanja iz ekonomije i oblasti radnog prava, te psihologije ličnosti;

- posjeduje znanja i vještine za odabir adekvatnih kadrovskih rješenja koja odgovaraju poslovnoj djelatnosti radnih organizacija;

- posjeduje vještinu usklađivanja ljudskog potencijala prema ličnim sklonostima i sposobnostima;

- posjeduje intelektualnu vještinu izgradnje motivacionih faktora u procesu rada;

- posjeduje vještinu izgradnje kolektivnog, odnosno timskog duha u radnoj organizaciji;

- posjeduje vještinu komunikacije;

- posjeduje intelektualnu vještinu i sposobnost kompromisnog, odnosno mirnog rješavanja spornih situacija u radnom kolektivu;

- posjeduje i razvija vještinu timskog rada kao i vještinu aktivnog slušanja i razumijevanja, te pregovaračkih sposobnosti;

- primjenjuje stečena znanja i vještine pri regrutovanju zaposlenih za određene radne pozicije;

- primjenjuje stečena znanja prilikom kreiranja motivacionih činilaca u procesima rada;

- primjenjuje stečena znanja pri rješavanju konfliktnih situacija i vođenju dijaloga;

- primjenjuje stečena znanja o radnom pravu i politici poslovanja;

- primjenjuje stečena znanja u trening obukama zaposlenih;

- primjenjuje etnička načela u radu i međuljudskim odnosima;

- kritički promišlja analizira i donosi sudove o odnosu zaposlenih prema radu, radnim zadacima i skladno tome efektima rada;

- kritički promišlja, analizira i donosi sudove u formi usmenih ili pismenih izvještaja o uslovima rada, radnom ambijentu, rezultatima rada itd;

- kritički analizira, promišlja i donosi sudove o međuljudskim odnosima unutar radnog kolektiva radi uspostavljanja boljeg radnog okruženja.

Studijski program primijenjene sociologije sa izlaznim profilom diplomirani sociolog društvene analitike specifičan je jer nudi određena teorijska i praktična znanja iz sociologije neophodna za razumijevanje društvenog ambijenta, uzročno-posljedičnih pojava i njihovo međusobno objašnjenje. Posebna vrijednost ovog izlaznog profila odnosi se na razvijanje znanja i vještina iz oblasti istraživačkog rada i primjene rezultata istraživanja u kreiranju strateških ciljeva, akcionih planova, idejnih rješenja, javnih politika ili programskih zadataka. Sticanje praktičnih vještina u istraživačkom radu omogućava svršenim studentima da svoja znanja iz ovog domena primijene na tržištu radi u svim radnim organizacijama (privrednim subjektima, organizacijama, agencijama, ministarstvima, javnim upravama, institutima, zavodima, itd.) koje se bave proučavanjem društva i društvenih pojava. Svršeni studenti će svakako i kroz praksu steći kompetencije u oblasti kreiranja digitalnih baza rezulatata istraživanja u svrhu njihovog daljeg korišćenja. Nakon završetka Studijskog programa želimo da svršeni studenti poznaju i razumiju složenost istraživačkog rada kao i mogućnosti primjene rezultata istraživanja u svrhu razumijevanja ali i razvoja društva. Studenti će biti osposobljeni i za samostalni istraživački rad koji u društvenim naukama može biti primijenjen u svrhu razvoja naučne djelatnosti.

Student koji stekne zvanje diplomirani sociolog društvene analitike trebao bi da:

- posjeduje znanja iz oblasti primjene metodologija u društvenim istraživanjima koja podrazumijevaju kvalitativna i kvantitativna istraživanja sa upotrebom digitalnih tehnologija u oblasti analize i obrade podataka;

- posjeduje znanje i razumijevanje iz domena praktične primjene rezultata istraživanja u svrhu kreiranja javnih politika, strategija, akcionih planova, programskih ciljeva i slično;

- posjeduje znanje i razumijevanje iz domena međusobnog uticaja digitalnih tehnologija i društva kao i znanja iz oblasti odnosa sa javnošću pogodna za vođenje kampanja različitog tipa;

- posjeduje znanja iz najnovijih programskih jezika za analizu, obradu i prikazivanje rezultata istraživanja;

- posjeduje vještinu i sposobnost kreiranja istraživačkih projekata zasnovanih na specifičnom problemu istraživanja;

- posjeduje sposobnost uzročno-posljedičnog objašnjenja određenih društvenih pojava uz razvijenu sociološku imaginaciju;

- posjeduje vještinu razumijvanja složenosti društvenih odnosa i procesa zasnovanih na temeljnim sociološkim znanjima.

Studenti se kroz ovaj izlazni profil osposobljavaju da:

- primjenjuju stečena znanja i vještine iz oblasti društvenih istraživanja na alaiziranje društvenih pojava i fenomena, te ispitivanje javnog mnjenja o različitim predmetnim temama;

- primjenjuju stečena znanja iz oblasti istraživačkog rada u privredi kroz istraživanja koja se mogu odnositi na tržište rada, potrošačko društvo, radne odnose unutar kolektiva itd;

- primjenjuju stečena znanja u oblasti istraživačkog rada i primjene rezultata rada u kreiranju svih oblika rješenja;

- primjenjuju stečena znanja iz oblasti metodologije društvenih istraživanja u kreiranju digitalnih baza podataka, te vođenja različitih evidencija i statističkih pokazatelja;

- primjenjuju stečena znanja u svrhu objašnjenja određenih pojava i procesa kao i kreiranja svih oblika politike, strategija, planova itd;

- kritički promišljaju, analiziraju i donose sud o ispitivanoj pojavi i procesu kao predmetu istraživanja;

- kritički analiziraju uzročno-posljedične odnose u društvu komparirajući prethodne, trenutne i buduće pravce kretanja društva.

USLOVI UPISA NA STUDIJSKI PROGRAM

Za kandidate koji konkurišu za upis na Studijski programa novinarstva i komunikologije neophodno je završeno četvorogodišnje srednjoškolsko obrazovanje i uspješno položen kvalifikacioni ispit. Poželjno je da budući studenti imaju afiniteta prema društvenim naukama i raspolažu određenim predznanjem iz naučnih oblasti novinarstva i komunikologije. Uslove upisa na studijske programe detaljnije definišu Pravila studiranja na prvom i drugom ciklusu Univerziteta u Banjoj Luci. Za upis kandidata na Studij novinarstva i komunikologije u obzir se uzimaju sljedeći kriterijumi:

- uspjeh u prethodnom obrazovanju,
- vrsta prethodnog obrazovanja,
- rezultati postignuti na prijemnom ispitu,
- rezultati postignuti na ispitu za provjeru sklonosti i sposobnosti i
- drugi rezultati značajni za upis kandidata.

Redoslijed kandidata za upis na I ciklus studija utvrđuje se na osnovu navedenih kriterijuma, a shodno ukupnom broju bodova ostvarenih kroz rezultate u prethodnom obrazovanju, rezultate postignute na prijemnom ispitu, na ispitu za provjeru sklonosti i sposobnosti, i druge rezultate značajne za upis kandidata.

Uslovi za upis na studijski program I ciklusa su opšti i posebni.

Opšti uslovi su:

· Završena četvorogodišnja srednja škola (boduje se prosječna ocjena opšteg uspjeha u prethodnom, srednjoškolskom obrazovanju).

· Posjedovanje uvjerenja o zdravstvenom stanju kandidatkinje/kandidata (uvjerenje izdaje nadležna zdravstvena ustanova).

· Prijava na konkurs za upis na ovaj nivo studija.

· Položen kvalifikacioni ispit.

Posebni uslovi utvrđuju se na prijemnom ispitu koji se sastoji iz:

· Provjera znanja iz oblasti srpskog jezika.

· Provjera znanja iz opšte sociologije.

· Provjera znanja iz opšte informisanosti

· Provjera znanja iz opšte kulture.

 

NASTAVNI PLAN I PROGRAM STUDIJSKOG PROGRAMA NOVINARSTVA I KOMUNIKOLOGIJE (usmjerenja Multimedijalno novinarstvo i Odnosi s javnošću)

Sem.

 

Predmet    

Status  

P

V

DON

ECTS

1.

1.

Osnove komunikologije

O

3

2

0

7

2.

Uvod u političke nauke

O

3

1

0

6

3.

Uvod u sociologiju

O

3

1

0

6

4.

Srpski jezik 1

O

3

1

0

6

5.

Engleski jezik 1

Njemački jezik 1

I

I

2

2

2

2

0

0

5

5

 

Sem.

 

Predmet    

Status  

P

V

DON

ECTS

2.

1.

Uvod u novinarstvo

O

3

1

0

6

2.

Teorije novinarskih žanrova

O

2

3

0

7

3.

Medijski diskurs

O

2

2

0

6

4.

Srpski jezik 2

O

3

1

0

6

5.

Engleski jezik 2

Njemački jezik 2

I

I

2

2

2

2

0

0

5

5

 

Sem.

 

Predmet    

Status  

P

V

DON

ECTS

3.

1.

Radio novinarstvo

O

2

3

0

7

2.

Verbalno komuniciranje

O

2

2

0

6

3.

Mediji i informacija

O

2

2

0

6

4.

Metodologija socijalnih istraživanja

O

3

1

0

6

5.

Religije svijeta

Filozofija roda i mediji

I

I

2

2

1

1

0

0

5

5

 

Sem.

 

Predmet    

Status  

P

V

DON

ECTS

4.

1.

Medijska pismenost

O

2

2

0

6

2.

Savremeno novinarstvo

O

2

2

0

6

3.

Televizijsko novinarstvo

O

3

2

0

7

4.

Neverbalno komuniciranje

O

2

2

0

6

5.

Sociologija kulture i umjetnosti

Psihologija medija

I

I

2

2

1

1

0

0

5

5

 

MULTIMEDIJALNO NOVINARSTVO (Izlazni profil: diplomirani novinar)

Sem.

 

  Predmet     

Status  

  P

V

DON

ECTS

5.

1.

Agencijsko novinarstvo

O

2

2

0

6

2.

Istraživački metodi u novinarstvu i komunikologiji

O

2

2

0

6

3.

Sistemi informisanja

O

3

1

0

6

4.

Odnosi s javnošću

O

2

2

0

6

5.

Stručna praksa 1

O

     

2

6.

Društvena informatika

Interkulturalno komuniciranje

Digitalni mediji i djeca

I

I

I

2

2

2

1

1

1

0

0

0

4

4

4

 

Sem.

 

  Predmet     

Status  

  P

V

DON

ECTS

6.

1.

Multimedijalno novinarstvo

O

2

3

0

7

2.

Medijski sistemi u informacionom dobu

O

2

2

0

6

3.

Osnove prava

O

2

1

0

5

4.

Međunarodni odnosi

O

3

1

0

6

5.

Stručna praksa 2

O

     

2

6.

Istorija srpske kulture

Stilistika i kultura govora

Geopolitika i mediji

I

I

I

2

2

2

1

1

1

0

0

0

4

4

4

 

Sem.

 

  Predmet     

Status  

  P

V

DON

ECTS

7.

1.

Marketing u medijima

O

2

1

0

5

2.

Istraživačko novinarstvo

O

3

2

0

7

3.

Sportsko novinarstvo

O

2

2

0

6

4.

Medijske regulative

O

2

2

0

6

5.

Stručna praksa 3

O

     

2

6.

Literarna naracija u novim medijima

Fotonovinarstvo

Javno mnjenje

I

I

I

2

2

2

1

1

1

0

0

0

4

4

4

 

Sem.

 

  Predmet     

Status  

  P

V

DON

ECTS

8.

1.

Digitalni informacioni sistemi

O

3

2

0

7

2.

Izvještavanje u kriznim situacijama

O

2

2

0

6

3.

Teorije medija

O

3

1

0

6

4.

Politički sistem BiH i RS

O

3

1

0

5

5.

Stručna praksa 4

O

     

2

6.

Savremeni pristupi i tehnike u novinarstvu

Digitalna kultura

Javna uprava

I

I

I

2

2

2

1

1

1

0

0

0

4

4

4

 

ODNOSI S JAVNOŠĆU (Izlazni profil: diplomirani komunikolog za odnose s javnošću)

Sem.

 

  Predmet     

Status  

  P

V

DON

ECTS

5.

1.

Odnosi s javnošću

O

2

2

0

6

2.

Vizuelno komuniciranje

O

2

2

0

6

3.

Sistemi informisanja

O

3

1

0

6

4.

Istraživački metodi u novinarstvu i komunikologiji

O

2

2

0

6

5.

Stručna praksa 1

O

     

2

6.

Interpersonalno komuniciranje

Komuniciranje u malim grupama

Digitalni mediji i djeca

I

I

I

2

2

2

1

1

1

0

0

0

4

4

4

 

Sem.

 

  Predmet     

Status  

  P

V

DON

ECTS

6.

1.

Kampanje u odnosima s javnošću

O

2

2

0

6

2.

Odnosi s javnošću u novim medijima

O

2

2

0

6

3.

Teorije komuniciranja

O

3

1

0

6

4.

Digitalna kultura

O

3

1

0

6

5.

Stručna praksa 2

O

     

2

6.

Sociologija društvenih promjena

Geopolitika medija

Stilistika i kultura govora

I

I

I

2

2

2

1

1

1

0

0

0

4

4

4

 

Sem.

 

  Predmet     

Status  

  P

V

DON

ECTS

7.

1.

Korporaticno komuniciranje

O

3

1

0

6

2.

Medijske regulative

O

2

2

0

6

3.

Javno mnjenje

O

2

2

0

6

4.

Interkulturalno komuniciranje

O

2

2

0

6

5.

Stručna praksa 3

O

     

2

6.

Političko komuniciranje

Istraživačko novinarstvo

Društvena informatika

I

I

I

2

2

2

1

1

1

0

0

0

4

4

4

 

Sem.

 

  Predmet     

Status  

  P

V

DON

ECTS

8.

1.

Teorije medija

O

3

1

0

6

2.

Komuniciranje u kriznim situacijama

O

2

2

0

6

3.

Pisanje za veb

O

2

3

0

7

4.

Marketing u medijima

O

2

1

0

5

5.

Stručna praksa 4

O

     

2

6.

Savremeni duhovni izazovi

Zdravstveno komuniciranje

Javna uprava

I

I

I

2

2

2

1

1

1

0

0

0

4

4

4

 

NAČIN OCJENjIVANjA I VREDNOVANjA STUDENATA

Ocjenjivanje studenata, organizaciju i provođenje ispita definišu univerzitetska pravila studiranja kojih se pridržavaju svi studijski programi Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci.Ispiti na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci odvijaju se u skladu sa odredbama zajedničkog dokumenta pod nazivom: „Pravila studiranja na prvom i drugom ciklusu studija“. Ovaj dokument je osnova u procesu sticanja i ocjenjivanja znanja studenata. Evidenciju o ocjenjivanju studenata vodi studentska služba Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci, predmetni nastavnik i saradnik. Nastavnik je dužan da javno saopšti studentima rezultate o broju osvojenih bodova nakon svake provjere, kao i ukupan broj bodova koje je student postigao od početka nastave. Studenti imaju pravo da pristupe svakoj pojedinačnoj predispitnoj provjeri znanja, do završnog ispita, nezavisno od ostalih aktivnosti i provjera.

U skladu sa akademskim kalendarom koji propisuje Univerzitet u Banjoj Luci, Fakultet političkih nauka organizuje termine svojih ispitnih rokova. Prema odlukama Senata Univerziteta u Banjoj Luci studenti ove visokoškolske institucije imaju pravo na po dva ispitna termina u januarsko-februarskom ispitnom roku, junsko-julskom roku, septembarskom roku i na jedan ispitni termin u aprilu i oktobru. Apsolventi imaju pravo da polažu ispite u navedenim, redovnim, rokovima, ali i mimo njih u apsolventskim terminima koji se organizuju svaki mjesec tokom semestra. Svi ispitni termini objavljuju se na zvaničnoj internet stranici Fakuleteta političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci.

Uspjeh studenata na ispitu određuje broj bodova koje student prikupi u okviru predispitnih obaveza i završnog ispita. Uspjeh studenata se vrednuje ocjenama od pet do deset. Ocjena pet (5) ostvaruje se sa brojem bodova ispod pedeset i jedan. Ocjenu šest (6) ostvaruju studenti koji imaju između pedeset i jedan i šezdeset bodova. Ocjenu sedam (7) ostvaruju studenti koji imaju između šezdeset i jedan i sedamdeset bodova. Ocjenu (8) ostvaruju studenti koji imaju između sedamdeset i jedan i osamdeset bodova. Ocjenu (9) ostvaruju studenti koji imaju između osamdeset i jedan i devedeset bodova. Ocjenu (10) ostvaruju studenti koji imaju između devedeset i jedan i sto bodova. Ukupan broj osvojenih bodova i konačnu ocjenu nastavnik unosi u ispitnu prijavu i u izvještaj o održanom ispitu. Potpisani izvještaj o održanom ispitu i ispitne prijave nastavnik je obavezan da dostavi studentskoj službi Fakulteta političkih nauka na dalju obradu i pohranjivanje.

 

BODOVNA VRIJEDNOST STUDIJSKOG PROGRAMA ISKAZANA U  SKLADU SA „ECTS“

Bodovna vrijednost predmeta iskazana je u skladu sa Evropskim sistemom prenosa bodova. Svi predmeti imaju bodovnu vrijednost, a ukupan broj bodova koji se stiče je 30 u svakom semestru, odnosno, 60 u svakoj akademskoj školskoj godini. Završni master rad nosi 14 bodova. Ukupan broj bodova u toku studija na prvom ciklu iznosi 240, a nakon završenog drugog ciklusa iznosi 60 bodova. Ukupan broj bodova koji nosi studijski program jeste 300 ECTS.

 

PODUDARNOST STUDIJSKOG PROGRAMA NOVINARSTVA I KOMUNIKOLOGIJE SA PROGRAMIMA U OKRUŽENjU

1.

Komunikologija/Žurnalistika - Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu

http://fpn.unsa.ba/b/wp-content/uploads/2018/10/3-%C5%BDUR-KOM-NPP_BA-2015-161.pdf

2.

Novinarstvo/Odnosi s javnošću – Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru

https://ff.sum.ba/hr/stranice/o-studiju-17

3.

Odsjek za komunikacije – Fakultet za družbene vede Univerziteta u Ljubljani

https://www.fdv.uni-lj.si/en/study/departments-and-chairs/department-of-communication

 

KRITERIJUMI I NAČINI OSIGURANjA KVALITETA

Sistem kvaliteta uspostavljen je jedinstveno na Univerzitetu u Banjoj Luci u kojem su razvijeni interni mehanizmi za preispitivanje, dokazivanje i unapređivanje kvaliteta svih studijskih programa, nastave i uslova rada, razvoja ljudskih resursa i svih drugih elemenata koji osiguravaju ostvarivanje ciljeva visokog obrazovanja i ciljeva obrazovanja na studijskim programima. Sistem kvaliteta je uspostavljen na osnovu Evropskih standarda kvaliteta u visokom obrazovanju (ESG), Standarda i smjernica za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini, Kriterijuma za akreditaciju visokoškolskih ustanova, Zakona o visokom obrazovanju i Uredbe o licenciranju.

Zakon o visokom obrazovanju Republike Srpske definisao je obrazovnu i naučnu ulogu Univerziteta u Banjoj Luci, u skladu sa ciljevima visokog obrazovanja. Misija Univerziteta u Banjoj Luci je da postigne izvrsnost u svojim naporima i da pripremi svoje diplomce ne samo da obavljaju svoje profesije u odgovarajućim oblastima, već i da učestvuju kao vrijedan i korisni član društva sa društvenom savješću i odgovornošću u nacionalnim i međunarodnim pitanjima. Studijski programi Fakulteta političkih nauka jednako su posvećeni unapređenju znanja kroz nastavu, istraživanje i postdiplomsko obrazovanje i preuzeli su na sebe dio odgovornosti za realizaciju misije Univerziteta u oblasti društvenih nauka.

 

Prateći politiku osiguranja kvaliteta Univerziteta u Banjoj Luci „Studijski program novinarstva i komunikologije sa usmjerenjima: Multimedijalno novinarstvo i Odnosi s javnošću“ koncipiran je tako da osigura maksimalni mogući kvalitet obrazovnog procesa. Program je usklađen sa aktima Univerziteta u Banjoj Luci, aktima Republike Srpske iz oblasti visokog obrazovanja, svjetskim standardima iz oblasti visokog obrazovanja i praksom najrelevantnijih fakulteta savremenog svijeta.

 

USLOVI PRELASKA SA DRUGIH STUDIJSKIH PROGRAMA

Na Studij novinarstva i komunikologije mogu se prepisati studenti drugih studijskih programa Univerziteta u Banjoj Luci u skladu sa prvilima studiranja na prvom i drugom ciklusu studija.

Uz zahtjev za promjenu studijskog programa neophodno je da student priloži dokaz o položenim ispitima, odnosno uspjehu na studijskom programu sa koga se prepisuje. Ovaj proces realizuje se prije početka nastave, a odluku na zahtjev studenta donosi dekan Fakulteta političkih nauka uz prethodno zatraženo mišljenje rukovodioca Studija novinarstva i komunikologije.

 

U odluci se nalazi godina i semestar na koji se upisuje student kao i podaci o priznatim ispitima i onima koje student treba da položi. Vrijeme studiranja na studijskom programu sa koga se prepisuje ulazi u ukupno trajanje studija.

 

ISHODI UČENjA

Studijski program novinarstva i komunikologije sa izlaznim profilom diplomirani novinar strukturisan je na način da podrazumijeva sticanje opštih i posebnih znanja iz novinarsko-komunikoloških, informacionih, pravnih, politikoloških, kulturoloških, filoloških i drugih naučnih oblasti koje će omogućiti studentima da adekvatno i kompetentno obavljaju poslove novinara i druge poslove u okviru srodnih djelatnosti. Pored opštih i posebnih znanja, studenti na usmjerenju Multimedijalno novinarstvo stiču i opšte i specifične vještine, koje su takođe neophodne za profesionalni angažman savremenog novinara. Ishodi učenja rezultat su simbioze teorijskih predmeta i predmeta vještina, koji su upotpunjeni izvođenjem praktične nastave, i znatne zastupljenosti (pored osnovnih, disciplinarnih i usko disciplinarnih predmeta) predmeta koji pripadaju grupama komlementarnih i opštih u Nastavnom planu i programu. U tom smislu interdisciplinarnost Studijskog programa odgovara potrebama izlaznog profila, i smatra se posebnom vrijednošću. Poznavanje osnova iz oblasti srpskog i engleskog/njemačkog jezika, filozofije i psihologije medija, kao i istraživačkih metoda smatra se bitnom kvalifikacijom za ovaj izlazni profil. Ishodi učenja na Studiju novinarstva i komunikologije sa izlaznim profilom diplomirani novinar usklađeni su sa ciljevima visokoškolskog obrazovanja i novinarskim kompetencijama prema Uneskovom dokumentu ModelCurriculaforJournalismEducation, koji služi kao model za obrazovanje novinara u više od 60 država i 70 institucija za obrazovanje novinara.

Student koji stekne zvanje diplomirani novinar trebalo bi da:

- Posjeduje kompetencije opšteg znanja i intelektualne sposobnosti za pravovremeno uočavanje i razumijevanje društveno značajnih pojava, procesa i problema;

- Usvoji napredne nivoe informatičke, medijske, informacione i digitalne pismenosti;

- Posjeduje znanje i razumijevanje o: načinu funkcionisanja medija i medijskih sistema na mikro, mezo i makro nivou, globalnim mediološkim procesima koji se reflektuju na nacionalna medijska tržišta, funkcijama medija i potencijalnim uticajima posredstvom medija diseminovanih sadržaja;

- Posjeduje vještine neophodne za kompleksan proces proizvodnje medijskih sadržaja – vještine pisanja, istraživanja, posmatranja, prikupljanja, obrade i selekcije podataka, uređivanja, diseminacije, multimedijalne prezentacije i transponovanja medijskih sadržaja;

- Posjeduje novinarske vještine neophodne za profesionalni angažman u različitim medijima zbog njihove konvergencije i multimedijalne proizvodnje (štampa, novinske agencije, radio, televizija i digitalni mediji);

- Usvoji informatička znanja bitna za razumijevanje i osnovnu primjenu u savremenom informaciono-komunikacionom sistemu, kao što su: informacija,kompjuterski sistemi, informacijski sistemi, baze podataka, skladišta podataka.

- Posjeduje znanje o etičkim principima i profesionalnim standardima u novinarstvu i uopšte u javnom komuniciranju;

- Usvoji i razumije principe koji su u osnovi različitih novinarskih žanrova i medijskih formata;

- Razumije ulogu novinara i medija u društvu, naročito u kontekstu njihovog značaja u procesu demokratizacije društva, u sferi međunarodnog komuniciranja i u formiranju javnog mnjenja o društveno relevantnim pitanjima i problemima;

- Posjeduje znanja o medijskoj politici i medijskoj regulaciji na međunarodnom i nacionalnom nivou;

- Posjeduje i razvija vještinu timskog rada kao i vještinu aktivnog slušanja i razumijevanja;

- Posjeduje i razvija predispozicije neophodne za proaktivno djelovanje, kretivno stvaralaštvo i inovacije u medijskoj industriji.

Studij novinarstva i komunikologije sa izlaznim profilom diplomirani komunikolog za odnose s javnošću specifičan je jer nudi različita znanja koja na dubinski način ispituju aktivnosti od kojih se odnosi s javnošću sastoje: kakva je hijerarhijska uloga odnosa s javnošću u organizaciji, na koji način se efikasno istražuju stavovi javnosti, kako se određuju ciljne javnosti, kako se organizuju specijalni događaji, te kako se novi mediji koriste za postizanje komunikaicjskih ciljeva institucije ili organizacije. Studijski program u prve dvije godine nudi dovoljno politikoloških, socioloških, filoloških i filozofskih opštih znanja koja su neophodna za razumijevanje konteksta društva, dok treća i četvrta godina predstavljaju sintezu interdisciplinarnih predmeta, od kojih svaki na specifičan način nadopunjuje znanja i vještine studenata za navedeni izlazni profil. Na taj način kroz Studijski program razvijamo određene intelektualne i praktične vještine kao što su vještine pisanja za različite medije i namjene, zatim na koji način snimati video priloge, kako definisati naučno istraživanje, kako definisati strategiju odnosa s javnošću, koje instrumente novih medija koristiti prilikom javne komunikacije i slično. Posebno je značajno istaći da će studenti po završetku ovog studija steći kompetencije analize, planiranja, sprovođenja i evaluacije kampanja i komunikacijskih strategija određene kompanije, preduzeća, medija ili organizacije. U tom smislu interdisciplinarnost studijskog programa odgovara potrebama izlaznog profila, i smatra se posebnom vrijednošću. Poznavanje osnova iz oblasti srpskog i engleksog/njemačkog jezika, filozofije i psihologije medija, kao i istraživačkih metoda smatra se bitnom kvalifikacijom za ovaj izlazni profil.

Student koji stekne zvanje diplomirani komunikolog za odnose s javnošću trebalo bi da:

- Posjeduje znanje i razumijevanje o: načinu funkcionisanja medija, organizacijskoj kulturi u kompanijama i organizacijama, aktivnostima odnosa

s javnošću i marketinga, osnovnim komunikološkim i medijskim pojmovima poput javnosti, vrste medija, medijskih žanrova, novih medija i sl.

- Posjeduje znanje i razumijevanje o samom procesu odnosa s javnošću: analiza, planiranje, sprovođenje i evaluacija kampanja; istraživanje stavova javnosti i drugih zainteresovanih strana; kako se definiše plan krizne komunikacije; na koji način se etično komunicira bez obzira na interese klijenta i sl.;

- Posjeduje znanja i razumijevanja iz oblasti društvenog života koja omogućavaju funkcionalna znanja iz oblasti međunarodnih odnosa, političkog sistema Bosne i Hercegovine, interkulturalnog komuniciranja – sa ciljem boljeg shvatanja ciljanih odnosa s javnošću;

- Umije klasifikovati usvojenu terminologiju i komunikološke procese, teorijske tradicije, prenos i ritual (teorija informacije, teorije komunikacije), strukturu i fenomenologiju komunikacije, korisnost i granice komunikacijskih modela, te modele odabira vijesti;

- Usvoji temeljna informatička znanja bitna za razumijevanje i osnovnu primjenu u savremenom svijetu, kao što su: informacija, kompjuterski sistemi, informacijski sistemi, baze podataka, skladišta podataka;

- Umije planirati ciljane objave ciljanoj publici putem elektronskih medija te analizirati uticaj objavljenih sadržaja na javnost;

- Posjeduje znanja o načinu koncipiranja praktičnih i naučnih istraživanja stavova jvnosti;

- Posjeduje znanja i razumijevanja iz psihologije medija, društvene informatike, pisanja prema pravilima novih medija i sl;

- Posjeduje znanja i vještine za odabir adekvatnih komunikacijskih strategija, taktika, ciljeva i sredstava za javno komuniciranje;

- Posjeduje vještinu usklađivanja interesa organizacije ili preduzeća sa interesom javnosti, posebno u kriznim situacijama;

- Posjeduje intelektualnu vještinu razmišljanja „izvan kutije“, jer doba novih medija zahtijeva konstantnu pažnju na razvoju inovacija koje mogu biti konkurentna prednost;

- Posjeduje vještinu izgradnje kvalitetne interne i eksterne komunikacije;

- Posjeduje intelektualnu vještinu i sposobnost kompromisnog, odnosno mirnog rješavanja kriznih situacija u organizaciji ili prema eksternim javnostima;

- Posjeduje i razvija vještinu timskog rada kao i vještinu aktivnog slušanja i razumijevanja, te pregovaračkih sposobnosti;

- Umije razviti kritičku percepciju o mjestu i ulozi odnosa s javnošću kako u nauci (informacijsko-komunikacijsko polje) tako i u praksi s posebnim naglaskom na odnos prema srodnim disciplinama;

 

- Usvoji znanja o novim tehnologijama komunikacije u funkciji upravljanja i organizacije odnosa s javnošću, kao što su fejsbuk, tviter, instagram, imejl marketing, optimizacija za pretraživače i sl.

NAČIN OCJENjIVANjA I VREDNOVANjA STUDENATA Ocjenjivanje studenata, organizaciju i provođenje ispita definišu univerzitetska pravila studiranja kojih se pridržavaju svi studijski programi Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci.Ispiti na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci odvijaju se u skladu sa odredbama zajedničkog dokumenta pod nazivom: „Pravila studiranja na prvom i drugom ciklusu studija“. Ovaj dokument je osnova u procesu sticanja i ocjenjivanja znanja studenata. Evidenciju o ocjenjivanju studenata vodi studentska služba Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci, predmetni nastavnik i saradnik. Nastavnik je dužan da javno saopšti studentima rezultate o broju osvojenih bodova nakon svake provjere, kao i ukupan broj bodova koje je student postigao od početka nastave. Studenti imaju pravo da pristupe svakoj pojedinačnoj predispitnoj provjeri znanja, do završnog ispita, nezavisno od ostalih aktivnosti i provjera. U skladu sa akademskim kalendarom koji propisuje Univerzitet u Banjoj Luci, Fakultet političkih nauka organizuje termine svojih ispitnih rokova. Prema odlukama Senata Univerziteta u Banjoj Luci studenti ove visokoškolske institucije imaju pravo na po dva ispitna termina u januarsko-februarskom ispitnom roku, junsko-julskom roku, septembarskom roku i na jedan ispitni termin u aprilu i oktobru. Apsolventi imaju pravo da polažu ispite u navedenim, redovnim, rokovima, ali i mimo njih u apsolventskim terminima koji se organizuju svaki mjesec tokom semestra. Svi ispitni termini objavljuju se na zvaničnoj internet stranici Fakuleteta političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci. Uspjeh studenata na ispitu određuje broj bodova koje student prikupi u okviru predispitnih obaveza i završnog ispita. Uspjeh studenata se vrednuje ocjenama od pet do deset. Ocjena pet (5) ostvaruje se sa brojem bodova ispod pedeset i jedan. Ocjenu šest (6) ostvaruju studenti koji imaju između pedeset i jedan i šezdeset bodova. Ocjenu sedam (7) ostvaruju studenti koji imaju između šezdeset i jedan i sedamdeset bodova. Ocjenu (8) ostvaruju studenti koji imaju između sedamdeset i jedan i osamdeset bodova. Ocjenu (9) ostvaruju studenti koji imaju između osamdeset i jedan i devedeset bodova. Ocjenu (10) ostvaruju studenti koji imaju između devedeset i jedan i sto bodova (https://fpn.unibl.org/index.php/osnovne-studije/studijski-programi/politikologija). Ukupan broj osvojenih bodova i konačnu ocjenu nastavnik unosi u ispitnu prijavu i u izvještaj o održanom ispitu. Potpisani izvještaj o održanom ispitu i ispitne prijave nastavnik je obavezan da dostavi studentskoj službi Fakulteta političkih nauka na dalju obradu i pohranjivanj

USLOVI UPISA NA STUDIJSKI PROGRAM

Klasifikacija i izbor kandidata za upis na Studijski program vrši se u skladu sa Pravilima studiranja na prvom i drugom ciklusu Univerziteta u Banjoj Luci, a na osnovu prijemnog ispita, ispita za provjeru sklonosti i sposobnosti i postignutog uspjeha u prethodnom obrazovanju, prema uslovima konkursa. Kandidat se upisuje na Studijski program socijalnog rada na konkurentskoj osnovi: U obzir se uzimaju:

  1. uspjeh u prethodnom obrazovanju,
  2. vrsta prethodnog obrazovanja,
  3. rezultati postignuti na prijemnom ispitu,
  4. rezultati postignuti na ispitu za provjeru sklonosti i sposobnosti i
  5. drugi rezultati značajni za upis kandidata.

Redoslijed kandidata za upis na I ciklus studija utvrđuje se na osnovu navedenih kriterijuma, a shodno ukupnom broju bodova ostvarenih kroz rezultate u prethodnom obrazovanju, rezultate postignute na prijemnom ispitu, na ispitu za provjeru sklonosti i sposobnosti, i druge rezultate značajne za upis kandidata. Sadašnje stanje i brojnost kandidata za studiranje na Studijskom programu zahtijeva izmjenu i prilagođavanje uslova uspisa aktuelnoj situaciji. Znatan broj univerziteta u okruženju nema provjere znanja (Ljubljana, Sarajevo), nego je uspjeh u srednjoj školi osnovni uslov upisa. Postoji opravdana potreba za promjenama u odredbama Pravila studiranja.

Opšti uslovi

- Opšti uslov za upis studenata na studijski program socijalnog rada, na I ciklus (osnovne) akademske nastave je uspješno završeno srednjoškolsko obrazovanje, u trajanju od najmanje četiri školske godine (boduje se prosječna ocjena opšteg uspjeha u prethodnom, srednjoškolskom obrazovanju).

- Posjedovanje Uvjerenja o zdravstvenom stanju kandidata (Uvjerenje izdaje nadležna zdravstvena ustanova).

- Prijava na konkurs za upis na studije.

Posebni uslovi

- Provjera znanja iz oblasti srpskog jezika, opšte sociologije, opšte informisanosti i informisanosti o socijalnim problemima

 

NASTAVNI PLAN PRVOG CIKLUSA STUDIJSKOG PROGRAMA SOCIJALNOG RADA

Sem.

 

  Predmet     

Status  

  P

V

DON

ECTS

1.

1.

Uvod u socijalni rad

O

3

1

0

6

2.

Socijalna politika

O

3

1

0

6

3.

Uvod u sociologiju

O

3

1

0

6

4.

Razvojna psihologija

O

2

2

0

6

5.

Strani jezik I (engleski i njemački)

I

2

2

0

6

 

Sem.

 

  Predmet     

Status  

  P

V

DON

ECTS

2.

1.

Teorije socijalnog rada

O

3

1

0

6

2.

Socijalni rad sa pojedincem

O

2

2

0

6

3.

Socijalna pedagogija

O

2

2

0

6

4.

Porodično pravo

O

2

2

0

6

5.

Strani jezik II (engleski i njemački)

I

2

2

0

6

 

Sem.

 

  Predmet     

Status  

  P

V

DON

ECTS

3.

1.

Socijalni rad sa djecom i porodicom

O

2

2

0

6

2.

Socijalna psihologija

O

2

2

0

6

3.

Radno i socijalno pravo

O

2

2

0

6

4.

Nevladin sektor u socijalnoj politici

Pedagoška resocijalizacija

I

I

2

2

2

2

0

0

6

6

5.

Ljudska prava i socijalni rad

Rješavanje sukoba u socijalnom radu

I

I

2

2

2

2

0

0

6

6

 

Sem.

 

  Predmet     

Status  

  P

V

DON

ECTS

4.

1.

Socijalni rad sa grupom

O

2

2

0

6

2.

Socijalna patologija

O

2

2

0

6

3.

Menadžment u socijalnom sektoru

O

2

2

0

6

4.

Praksa socijalnog rada 1

O

0

4

0

4

5.

Javna uprava

O

2

2

0

4

6.

Sociologija porodice

Uvod u savjetovanje

I

I

2

2

2

2

0

0

4

4

 

Sem.

 

  Predmet     

Status  

  P

V

DON

ECTS

5.

1.

Teorijske osnove socijalnog rada u zajednici

O

3

1

0

6

2.

Socijalni rad sa osobama sa invaliditetom

O

2

2

0

6

3.

Socijalni rad sa osobama treće životne dobi

O

2

2

0

6

4.

Etnička kompetencija u socijalnom radu

I

2

2

0

6

5.

Socijalni rad u školi

Socijalni rad i nasilje u porodici

Zastupanje u socijalnom radu

I

I

I

2

2

2

2

2

2

0

0

0

6

6

6

 

Sem.

 

  Predmet     

Status  

  P

V

DON

ECTS

6.

1.

Siromaštvo i socijalno uključivanje

O

2

2

0

6

2.

Socijalni rad u zajednici

O

2

2

0

6

3.

Upravno pravo

O

2

2

0

6

4.

Metodologija socijalnih istraživanja

O

2

2

0

6

5.

Praksa socijalnog rada 2

O

2

4

0

6

 

Sem.

 

  Predmet     

Status  

  P

V

DON

ECTS

7.

1.

Mentalno zdravlje i socijalni rad

O

2

2

0

6

2.

Praksa socijalnog rada 3

O

2

7

0

8

3.

Uporedni sistemi socijalne politike

O

3

1

0

6

4.

Socijalna politika Republike Srpske i Bosne i Hercegovine

O

2

2

0

6

5.

Socijalni rad sa maloljetnim delikventima

Socijalni rad u zdravstvenom sistemu

Međunarodni socijalni rad

I

I

I

2

2

2

2

2

2

0

0

0

4

4

4

 

Sem.

 

  Predmet     

Status  

  P

V

DON

ECTS

8.

1.

Supervizija u socijalnom radu

O

2

2

0

6

2.

Socijalni razvoj i planiranje

O

2

2

0

6

3.

Teorije i modeli psihosocijalnog rada

O

3

1

0

6

4.

Socijalna zaštita u vanrednim situacijama

Kreativne tehnike u socijalnom radu

I

I

2

2

2

2

0

0

6

6

5.

Timski rad u socijalnom radu

Socijalni rad sa zavisnicima

I

I

2

2

2

2

0

0

6

6

 

BODOVNA VRIJEDNOST STUDIJSKOG PROGRAMA ISKAZANA U  SKLADU SA „ECTS“

Prvi ciklus, četiri  godine (8 semestra) ima vrijednost 240 ECTS kredita. Student ostvaruje po 30 ECTS bodova/kredita u prvih 7 (sedam) semestara, a u osmom (završnom) semestru, student ostvaruje 16 ECTS kredita. Nakon odbrane diplomskog rada, student ostvaruje 14 ECTS kredita.

Za cjelokupno obrazovanje na dodiplomskim studijama socijalnog rada, student ostvaruje 240 ECTS bodova.

 

KRITERIJI I USLOVI PRENOSA ECTS BODOVA

Prema pravilima studiranja na prvom i drugom ciklusu studija (član 24. i član 29.) uslove prelaska sa jednog studijskog programa na drugi utvrđuje Senat Univerziteta, na prijedlog Vijeća Fakulteta/Akademije.

 

USKLAĐENOST PROMJENA SA PROGRAMIMA U OKRUŽENjU

Promjene u Nastavnom planu i programu usklađene su sa srodnim programima na:

- Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu – Studijski centar socijalnog rada http://www.pravo.unizg.hr/scsr/za_buduce_studente/preddiplomski;

- Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu http://fpn.unsa.ba/bs/wp-content/uploads/2013/09/5.-SOC.RAD-NPP2015-2016-NPP-2012-2013-U-AK.GOD_.-2016-2017.-I-CIKLUS-2.pdf;

- Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, www.fpn.bg.ac.rs/;

- Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, http://ff.svemo.ba/sites/default/files/slike-statickestranice/Nastavni%20plan%20Studija%20socijalnog%20rada%202016.-17.%20%281%29.pdf;

- Fakultetu za socijalno delo Univerziteta u Ljubljani; https://www.fsd.uni-lj.si/izobrazevanje/dodiplomskistudij/studijski_program/program_1%20_stopnje/.

 

EVALUACIJA STUDIJSKOG PROGRAMA, OSTVARENI REZULTATI I PRAĆENjE KVALITETA

Pitanjima stalnog praćenja i evaluacije nastavnog plana na studijskom programu Socijalni rad poklanja se velika pažnja. U procesu akreditacije urađena je sveobuhvatna samoevoluacija i podnesen izvještaj koji je objektivno ukazao na dobre strane, ali i na nedostatke i potrebu preduzimanja određenih mjera. Nezavisni anonimni evaluatori su u toku 2019. godine ocjenjivali program i istakli da su obrazovni ciljevi i ishodi učenja jasno definisani, pregledni i javni na sajtu Fakulteta, da je posebna pažnja posvećena učešću studenata u izradi programa, da se redovno rade revizije što ukazuje na posvećenost kreatora studijskog programa njegovom unapređenju, da je dobro koncipirana stručna terenska praksa i sklopljeni sporazumi sa organizacijama gdje se praksa izvodi, da je dodjeljivanje ECTS kredita u skladu sa evropskom metodologijom i da stečene kvalifikacije studenata su u skladu sa ciljevima programa. Takođe je istaknuto da studijski program prati zakonske i društvene promjene i kretanja na tržištu, da na osnovu toga donosi zaključke o potrebi promjena studijskog programa i reaguje uvođenjem novih relevantnih predmeta.

Evaluacija kao slabe strane ističe potrebu za većim radom sa studentima u njihovom ličnom razvoju i unapređenje međunarodne razmjene u naučno istraživačkim i drugim projektima i nedostajanje plana razvoja ljudskih resursa i zapošljavanje novog kadra.

Rukovođeni datim nalazima evaluacije, studijski program nastavlja da radi na praćenju promjena i blagovremenom reagovanju na njih što je direktna aktivnost na poboljšanju kvaliteta. Pristup poboljšanju kvaliteta je sistemski i planirano urađen kroz izradu Plana otklanjanja slabih strana studijskog programa i realizacije preporuka za unapređenje (u prilogu). Plan sadrži identifikovane slabe strane u kvalitetu, način njihovog otklanjanja (konkretne aktivnosti), odgovorne osobe kao nosioce aktivnosti i rokove. Sa realizacijom plana se već započelo i odrađeno je više aktivnosti na planu poboljšanja prakse, informisanosti studenata, zaključivanja novih sporazuma o saradnji, mobilnosti studenata itd.

Izmjene koje se sada predlažu treba da doprinesu poboljšanju kvaliteta studijskog programa, njegove organizovanosti i izvođenja, jer su rezultat praćenja, identifikovanja i analize faktora koji utiču na profesiju socijalnog rada, ocjene primjenljivosti i kvaliteta nastavnog plana i programa i uvažavaju potrebe veće podrške studentima u njihovom ličnom razvoju i većoj usklađenosti sa studijskim programima u okruženju kako bi se uticalo i na veću mobilnost studenata.

 

USLOVI UPISA STUDENATA U SLjEDEĆI SEMESTAR, ODNOSNO SLjEDEĆU GODINU

Student stiče uslov za upis naredne akademske godine u skladu sa članom 49 Zakona o visokom obrazovanju (Službeni glasnik RS br. 73/10). Student stiče pravo na upis naredne godine studija ako je u studijskoj godini u kojoj je upisan ostvario 60 ECTS bodova.

Student koji nije ostvario uslov za upis naredne godine studija iz člana 49 Zakona o visokom obrazovanju ima pravo upisa naredne godine sa pravom prenosa najviše 15 ECTS bodova, bez obzira na to koliko je predmeta iskazano brojem bodova koji se prenose ili sa pravom prenosa najviše dva predmeta, bez obzira na to sa koliko ECTS bodova su iskazani ti predmeti.

U slučaju da student ne ispuni uslove za upis naredne godine studija, obnavlja godinu i ima pravo da prati nastavu i polaže ispite iz naredne godine studija do broja bodova koje je ostvario u prethodnoj godini studija. Za studenta se utvrđuju ispiti koje može slušati i polagati u narednoj godini studija, o čemu se vodi posebna evidencija. Podaci iz posebne evidencije upisuju se u studentsku knjižicu i matičnu knjigu nakon što student upiše godinu studija za koju je vođena evidencija. Pri ponovnom upisu akademske godine student može izabrati druge izborne predmete.

U slučaju izmjene sadržaja studijskog programa, student koji redovno upisuje godine završava studije po programu po kojem se upisao. U slučaju ponavljanja pohađanja nastave obavezan je da prihvati nastale izmjene. Apsolventski staž traje 12 mjeseci od isteka posljednje godine studija. Po isteku apsolventckog staža student ima pravo da obnovi apsolventski status i da polaže ispite uz nanadu troškova.

Studentska služba Fakulteta, odgovorni nastavnik i saradnik vode kompletnu evidenciju realizovanih nastavnih aktivnosti. Indeks studenta obavezno se ovjerava na kraju semestra i akademske godine, upisom broja osvojenih ECTS bodova po semestru i studijskoj godini.

 

OBAVEZE STUDENATA I OCJENjIVANjE

Status studenta stiče se upisom na Studijski program. Obaveze studenata regulisane su članom 104 Zakona o visokom obrazovanju. Studenti su obavezni da prisustvuju predavanjima, vježbama, seminarima i drugim oblicima nastave organizovanim u okvirima predmeta Studijskog programa u skladu sa njihovim statusom (redovni, vanredni student), da se pridržavaju Pravila studiranja, da ukazuju dužno poštovanje prema osoblju Fakulteta i drugim studentima, da ukazuju dužnu pažnju svom studiju i učestvuju u akademskim aktivnostima.

Prava studenata su da iznose svoja mišljenja u pogledu kvaliteta nastave ili drugih usluga Fakulteta, da ulažu prigovore i žalbe, da im se odgovara na njihove zahtjeve, a u slučaju spora da pokreću sudske sporove pred nadležnim sudom povodom odluka Fakulteta kojima nisu zadovoljni.

Studenti imaju pravo da se organizuju u studentske organizacije i na taj način promovišu i bore se za svoja prava i ostvarivanje ciljeva visokog obrazovanja.

Rad i znanje studenta prati se i ocjenjuje kontinuirano u toku semestra i na završnom ispitu. Predmetni nastavnik obavezan je da na prvom času nastave upozna studenta sa oblicima praćenja rada, terminima provjere znanja, karakterom i sadržinom završnog ispita, strukturom ukupnog broja bodova i načinom formiranja ocjene. Ocjenjivanje se vrši dodjeljivanjem bodova za svaki oblik aktivnosti, kao i putem provjere znanja u toku semestra (obavezne nastavne aktivnosti) i na završnom ispitu, a u skladu sa ECTS pravilima i u skladu sa pravilima fakulteta, s tim da predispitne obaveze budu obavezno uključene kao jedan od elemenata za ocjenjivanje. Evidenciju o ocjenjivanju studenata vodi Studentska služba Fakulteta, predmetni nastavnik i saradnik.

Nastavnik je dužan da javno saopšti studentima rezultate o broju osvojenih bodova nakon svake provjere, kao i ukupan broj bodova koje je student postigao od početka nastave. Student ima pravo da pristupi svakoj pojedinačnoj predispitnoj provjeri znanja, do završnog ispita, nezavisno od ostalih aktivnosti i provjera. Nakon završetka nastave i završnog ispita nastavnik određuje ukupni broj osvojenih bodova i formira konačnu ocjenu za svakog studenta, uračunavajući bodove osvojene za aktivnosti u toku nastave, na predispitnim provjerama i na završnom ispitu. Ukupan broj osvojenih bodova i završnu ocjenu nastavnik unosi u ispitnu prijavu i zajednički spisak/izvještaj o održanom ispitu, koji zajedno sa ispitnim prijavama dostavlja Studentskoj službi Fakulteta, a u indeks se unosi prolazna završna ocjena.

 

ISHODI UČENjA

Prema ishodima učenja na osnovnom ciklusu obrazovanja svršeni studenti treba da su u stanju da:

- usvoje i razumiju osnovna naučna i stručna znanja iz teorija socijalnog rada, osnovnih metodskih postupaka u socijalnom radu (rad sa pojedincem, grupom i u zajednici), socijalne politike i njenih područja, kao i iz politikoloških, socioloških, psiholoških, pedagoških i pravnih disciplina koje su relevantne za socijalni rad;

- steknu znanje i vještine u obaveznoj praktičnoj nastavi koju obavljaju u ustanovama socijalne zaštite, nevladinim organizacijama, zdravstvenim ustanovama, obrazovnim institucijama i organima javne uprave o dimenzijama i primjeni socijalnog rada;

- mogu primijeniti stečeno znanje i razumijevanje pokazujući profesionalni pristup u radu i struci i stečene kompetencije;

- budu sposobni da prikupljaju podatke i analiziraju savremene tokove socijalnog rada i socijalne politike u postojećem društvenom kontekstu i da razumiju njihovu međusobnu povezanost i uticaj;

- mogu uspostavljati unutrašnju komunikaciju i sa okruženjem socijalnog rada i prenositi informacije, ideje, probleme i rješenja stručnoj javnosti;

- izgrade vještine učenja koje su im neophodne za dalje formalno obrazovanje i cjeloživotno učenje.