Socijalni rad

Socijalni rad

Socijalni rad

USLOVI UPISA NA STUDIJSKI PROGRAM

Klasifikacija i izbor kandidata za upis na Studijski program vrši se u skladu sa Pravilima studiranja na prvom i drugom ciklusu Univerziteta u Banjoj Luci, a na osnovu prijemnog ispita, ispita za provjeru sklonosti i sposobnosti i postignutog uspjeha u prethodnom obrazovanju, prema uslovima konkursa. Kandidat se upisuje na Studijski program socijalnog rada na konkurentskoj osnovi, a u obzir se uzimaju:

  1. uspjeh u prethodnom obrazovanju,
  2. vrsta prethodnog obrazovanja,
  3. rezultati postignuti na prijemnom ispitu,
  4. rezultati postignuti na ispitu za provjeru sklonosti i sposobnosti i
  5. drugi rezultati značajni za upis kandidata.

Redoslijed kandidata za upis na I ciklus studija utvrđuje se na osnovu navedenih kriterijuma, a shodno ukupnom broju bodova ostvarenih kroz rezultate u prethodnom obrazovanju, rezultate postignute na prijemnom ispitu, na ispitu za provjeru sklonosti i sposobnosti, i druge rezultate značajne za upis kandidata. Sadašnje stanje i brojnost kandidata za studiranje na Studijskom programu zahtijeva izmjenu i prilagođavanje uslova uspisa aktuelnoj situaciji. Znatan broj univerziteta u okruženju nema provjere znanja (Ljubljana, Sarajevo), nego je uspjeh u srednjoj školi osnovni uslov upisa. Postoji opravdana potreba za promjenama u odredbama Pravila studiranja.

Opšti uslovi

– Opšti uslov za upis studenata na studijski program socijalnog rada, na I ciklus (osnovne) akademske nastave je uspješno završeno srednjoškolsko obrazovanje, u trajanju od najmanje četiri školske godine (boduje se prosječna ocjena opšteg uspjeha u prethodnom, srednjoškolskom obrazovanju).

– Posjedovanje Uvjerenja o zdravstvenom stanju kandidata (Uvjerenje izdaje nadležna zdravstvena ustanova).

– Prijava na konkurs za upis na studije.

Posebni uslovi

– Provjera znanja iz oblasti srpskog jezika, opšte sociologije, opšte informisanosti i informisanosti o socijalnim problemima

 

NASTAVNI PLAN PRVOG CIKLUSA STUDIJSKOG PROGRAMA SOCIJALNOG RADA

Sem.

 

  Predmet     

Status  

  P

V

DON

ECTS

1.

1.

Uvod u socijalni rad

O

3

1

0

6

2.

Socijalna politika

O

3

1

0

6

3.

Uvod u sociologiju

O

3

1

0

6

4.

Razvojna psihologija

O

2

2

0

6

5.

Strani jezik I (engleski i njemački)

I

2

2

0

6

 

Sem.

 

  Predmet     

Status  

  P

V

DON

ECTS

2.

1.

Teorije socijalnog rada

O

3

1

0

6

2.

Socijalni rad sa pojedincem

O

2

2

0

6

3.

Socijalna pedagogija

O

2

2

0

6

4.

Porodično pravo

O

2

2

0

6

5.

Strani jezik II (engleski i njemački)

I

2

2

0

6

 

Sem.

 

  Predmet     

Status  

  P

V

DON

ECTS

3.

1.

Socijalni rad sa djecom i porodicom

O

2

2

0

6

2.

Socijalna psihologija

O

2

2

0

6

3.

Radno i socijalno pravo

O

2

2

0

6

4.

Nevladin sektor u socijalnoj politici

Pedagoška resocijalizacija

I

I

2

2

2

2

0

0

6

6

5.

Ljudska prava i socijalni rad

Rješavanje sukoba u socijalnom radu

I

I

2

2

2

2

0

0

6

6

 

Sem.

 

  Predmet     

Status  

  P

V

DON

ECTS

4.

1.

Socijalni rad sa grupom

O

2

2

0

6

2.

Socijalna patologija

O

2

2

0

6

3.

Menadžment u socijalnom sektoru

O

2

2

0

6

4.

Praksa socijalnog rada 1

O

0

4

0

4

5.

Javna uprava

O

2

2

0

4

6.

Sociologija porodice

Uvod u savjetovanje

I

I

2

2

2

2

0

0

4

4

 

Sem.

 

  Predmet     

Status  

  P

V

DON

ECTS

5.

1.

Teorijske osnove socijalnog rada u zajednici

O

3

1

0

6

2.

Socijalni rad sa osobama sa invaliditetom

O

2

2

0

6

3.

Socijalni rad sa osobama treće životne dobi

O

2

2

0

6

4.

Etička kompetencija u socijalnom radu

I

2

2

0

6

5.

Socijalni rad u školi

Socijalni rad i nasilje u porodici

Zastupanje u socijalnom radu

I

I

I

2

2

2

2

2

2

0

0

0

6

6

6

 

Sem.

 

  Predmet     

Status  

  P

V

DON

ECTS

6.

1.

Siromaštvo i socijalno uključivanje

O

2

2

0

6

2.

Socijalni rad u zajednici

O

2

2

0

6

3.

Upravno pravo

O

2

2

0

6

4.

Metodologija socijalnih istraživanja

O

2

2

0

6

5.

Praksa socijalnog rada 2

O

2

4

0

6

 

Sem.

 

  Predmet     

Status  

  P

V

DON

ECTS

7.

1.

Mentalno zdravlje i socijalni rad

O

2

2

0

6

2.

Praksa socijalnog rada 3

O

2

7

0

8

3.

Uporedni sistemi socijalne politike

O

3

1

0

6

4.

Socijalna politika Republike Srpske i Bosne i Hercegovine

O

2

2

0

6

5.

Socijalni rad sa maloljetnim delinkventima

Socijalni rad u zdravstvenom sistemu

Međunarodni socijalni rad

I

I

I

2

2

2

2

2

2

0

0

0

4

4

4

 

Sem.

 

  Predmet     

Status  

  P

V

DON

ECTS

8.

1.

Supervizija u socijalnom radu

O

2

2

0

6

2.

Socijalni razvoj i planiranje

O

2

2

0

6

3.

Teorije i modeli psihosocijalnog rada

O

3

1

0

6

4.

Socijalna zaštita u vanrednim situacijama

Kreativne tehnike u socijalnom radu

I

I

2

2

2

2

0

0

6

6

5.

Timski rad u socijalnom radu

Socijalni rad sa zavisnicima

I

I

2

2

2

2

0

0

6

6

 

BODOVNA VRIJEDNOST STUDIJSKOG PROGRAMA ISKAZANA U  SKLADU SA „ECTS“

Prvi ciklus, četiri  godine (8 semestra) ima vrijednost 240 ECTS bodova. Student ostvaruje po 30 ECTS bodova u prvih 7 (sedam) semestara, a u osmom (završnom) semestru, student ostvaruje 16 ECTS bodova. Nakon odbrane diplomskog rada, student ostvaruje dodatnih 14 ECTS bodova.

Za cjelokupno obrazovanje na dodiplomskim studijama socijalnog rada, student ostvaruje 240 ECTS bodova.

KRITERIJI I USLOVI PRENOSA ECTS BODOVA

Prema pravilima studiranja na prvom i drugom ciklusu studija (član 24. i član 29.) uslove prelaska sa jednog studijskog programa na drugi utvrđuje Senat Univerziteta, na prijedlog Vijeća Fakulteta/Akademije.

USKLAĐENOST PROMJENA SA PROGRAMIMA U OKRUŽENJU

Promjene u Nastavnom planu i programu usklađene su sa srodnim programima na:

Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu – Studijski centar socijalnog rada http://www.pravo.unizg.hr/scsr/za_buduce_studente/preddiplomski;

Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu http://fpn.unsa.ba/bs/wp-content/uploads/2013/09/5.-SOC.RAD-NPP2015-2016-NPP-2012-2013-U-AK.GOD_.-2016-2017.-I-CIKLUS-2.pdf;

Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beograduwww.fpn.bg.ac.rs/;

Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaruhttp://ff.svemo.ba/sites/default/files/slike-statickestranice/Nastavni%20plan%20Studija%20socijalnog%20rada%202016.-17.%20%281%29.pdf;

Fakultetu za socijalno delo Univerziteta u Ljubljanihttps://www.fsd.uni-lj.si/izobrazevanje/dodiplomskistudij/studijski_program/program_1%20_stopnje/.

EVALUACIJA STUDIJSKOG PROGRAMA, OSTVARENI REZULTATI I PRAĆENJE KVALITETA

Pitanjima stalnog praćenja i evaluacije nastavnog plana na studijskom programu Socijalni rad poklanja se velika pažnja. U procesu akreditacije urađena je sveobuhvatna samoevoluacija i podnesen izvještaj koji je objektivno ukazao na dobre strane, ali i na nedostatke i potrebu preduzimanja određenih mjera. Nezavisni anonimni evaluatori su u toku 2019. godine ocjenjivali program i istakli da su obrazovni ciljevi i ishodi učenja jasno definisani, pregledni i javni na sajtu Fakulteta, da je posebna pažnja posvećena učešću studenata u izradi programa, da se redovno rade revizije što ukazuje na posvećenost kreatora studijskog programa njegovom unapređenju, da je dobro koncipirana stručna terenska praksa i sklopljeni sporazumi sa organizacijama gdje se praksa izvodi, da je dodjeljivanje ECTS bodova u skladu sa evropskom metodologijom i da su stečene kvalifikacije studenata u skladu sa ciljevima programa. Takođe je istaknuto da studijski program prati zakonske i društvene promjene i kretanja na tržištu, da na osnovu toga donosi zaključke o potrebi promjena studijskog programa i reaguje uvođenjem novih relevantnih predmeta.

Evaluacija kao slabe strane ističe potrebu za većim radom sa studentima u njihovom ličnom razvoju i unapređenje međunarodne razmjene u naučno istraživačkim i drugim projektima i nedostajanje plana razvoja ljudskih resursa i zapošljavanje novog kadra.

Rukovođeni datim nalazima evaluacije, studijski program nastavlja da radi na praćenju promjena i blagovremenom reagovanju na njih što je direktna aktivnost na poboljšanju kvaliteta. Pristup poboljšanju kvaliteta je sistemski i planirano urađen kroz izradu Plana otklanjanja slabih strana studijskog programa i realizacije preporuka za unapređenje. Plan sadrži identifikovane slabe strane u kvalitetu, način njihovog otklanjanja (konkretne aktivnosti), odgovorne osobe kao nosioce aktivnosti i rokove. Sa realizacijom plana se već započelo i odrađeno je više aktivnosti na planu poboljšanja prakse, informisanosti studenata, zaključivanja novih sporazuma o saradnji, mobilnosti studenata itd.

Izmjene koje se sada predlažu treba da doprinesu poboljšanju kvaliteta studijskog programa, njegove organizovanosti i izvođenja, jer su rezultat praćenja, identifikovanja i analize faktora koji utiču na profesiju socijalnog rada, ocjene primjenljivosti i kvaliteta nastavnog plana i programa i uvažavaju potrebe veće podrške studentima u njihovom ličnom razvoju i većoj usklađenosti sa studijskim programima u okruženju kako bi se uticalo i na veću mobilnost studenata.

USLOVI UPISA STUDENATA U SLJEDEĆI SEMESTAR, ODNOSNO SLJEDEĆU GODINU

Student stiče uslov za upis naredne akademske godine u skladu sa članom 49 Zakona o visokom obrazovanju (Službeni glasnik RS br. 73/10). Student stiče pravo na upis naredne godine studija ako je u studijskoj godini u kojoj je upisan ostvario 60 ECTS bodova.

Student koji nije ostvario uslov za upis naredne godine studija iz člana 49 Zakona o visokom obrazovanju ima pravo upisa naredne godine sa pravom prenosa najviše 15 ECTS bodova, bez obzira na to koliko je predmeta iskazano brojem bodova koji se prenose ili sa pravom prenosa najviše dva predmeta, bez obzira na to sa koliko ECTS bodova su iskazani ti predmeti.

U slučaju da student ne ispuni uslove za upis naredne godine studija, obnavlja godinu i ima pravo da prati nastavu i polaže ispite iz naredne godine studija do broja bodova koje je ostvario u prethodnoj godini studija. Za studenta se utvrđuju ispiti koje može slušati i polagati u narednoj godini studija, o čemu se vodi posebna evidencija. Podaci iz posebne evidencije upisuju se u studentsku knjižicu i matičnu knjigu nakon što student upiše godinu studija za koju je vođena evidencija. Pri ponovnom upisu akademske godine student može izabrati druge izborne predmete.

U slučaju izmjene sadržaja studijskog programa, student koji redovno upisuje godine završava studije po programu po kojem se upisao. U slučaju ponavljanja pohađanja nastave obavezan je da prihvati nastale izmjene. Apsolventski staž traje 12 mjeseci od isteka posljednje godine studija. Po isteku apsolventckog staža student ima pravo da obnovi apsolventski status i da polaže ispite uz nanadu troškova.

Studentska služba Fakulteta, odgovorni nastavnik i saradnik vode kompletnu evidenciju realizovanih nastavnih aktivnosti. Indeks studenta obavezno se ovjerava na kraju semestra i akademske godine, upisom broja osvojenih ECTS bodova po semestru i studijskoj godini.

OBAVEZE STUDENATA I OCJENJIVANJE

Status studenta stiče se upisom na Studijski program. Obaveze studenata regulisane su članom 104 Zakona o visokom obrazovanju. Studenti su obavezni da prisustvuju predavanjima, vježbama, seminarima i drugim oblicima nastave organizovanim u okvirima predmeta Studijskog programa u skladu sa njihovim statusom (redovni, vanredni student), da se pridržavaju Pravila studiranja, da ukazuju dužno poštovanje prema osoblju Fakulteta i drugim studentima, da ukazuju dužnu pažnju svom studiju i učestvuju u akademskim aktivnostima.

Prava studenata su da iznose svoja mišljenja u pogledu kvaliteta nastave ili drugih usluga Fakulteta, da ulažu prigovore i žalbe, da im se odgovara na njihove zahtjeve, a u slučaju spora da pokreću sudske sporove pred nadležnim sudom povodom odluka Fakulteta kojima nisu zadovoljni.

Studenti imaju pravo da se organizuju u studentske organizacije i na taj način promovišu i bore se za svoja prava i ostvarivanje ciljeva visokog obrazovanja.

Rad i znanje studenta prati se i ocjenjuje kontinuirano u toku semestra i na završnom ispitu. Predmetni nastavnik obavezan je da na prvom času nastave upozna studenta sa oblicima praćenja rada, terminima provjere znanja, karakterom i sadržinom završnog ispita, strukturom ukupnog broja bodova i načinom formiranja ocjene. Ocjenjivanje se vrši dodjeljivanjem bodova za svaki oblik aktivnosti, kao i putem provjere znanja u toku semestra (obavezne nastavne aktivnosti) i na završnom ispitu, a u skladu sa pravilima fakulteta, s tim da predispitne obaveze budu obavezno uključene kao jedan od elemenata za ocjenjivanje. Evidenciju o ocjenjivanju studenata vodi Studentska služba Fakulteta, predmetni nastavnik i saradnik.

Nastavnik je dužan da javno saopšti studentima rezultate o broju osvojenih bodova nakon svake provjere, kao i ukupan broj bodova koje je student postigao od početka nastave. Student ima pravo da pristupi svakoj pojedinačnoj predispitnoj provjeri znanja, do završnog ispita, nezavisno od ostalih aktivnosti i provjera. Nakon završetka nastave i završnog ispita nastavnik određuje ukupni broj osvojenih bodova i formira konačnu ocjenu za svakog studenta, uračunavajući bodove osvojene za aktivnosti u toku nastave, na predispitnim provjerama i na završnom ispitu. Ukupan broj osvojenih bodova i završnu ocjenu nastavnik unosi u ispitnu prijavu i zajednički spisak/izvještaj o održanom ispitu, koji zajedno sa ispitnim prijavama dostavlja Studentskoj službi Fakulteta, a u indeks se unosi prolazna završna ocjena.

ISHODI UČENJA

Prema ishodima učenja na osnovnom ciklusu obrazovanja svršeni studenti treba da su u stanju da:

– usvoje i razumiju osnovna naučna i stručna znanja iz teorija socijalnog rada, osnovnih metodskih postupaka u socijalnom radu (rad sa pojedincem, grupom i u zajednici), socijalne politike i njenih područja, kao i iz politikoloških, socioloških, psiholoških, pedagoških i pravnih disciplina koje su relevantne za socijalni rad;

– steknu znanje i vještine u obaveznoj praktičnoj nastavi koju obavljaju u ustanovama socijalne zaštite, nevladinim organizacijama, zdravstvenim ustanovama, obrazovnim institucijama i organima javne uprave o dimenzijama i primjeni socijalnog rada;

– mogu primijeniti stečeno znanje i razumijevanje pokazujući profesionalni pristup u radu i struci i stečene kompetencije;

– budu sposobni da prikupljaju podatke i analiziraju savremene tokove socijalnog rada i socijalne politike u postojećem društvenom kontekstu i da razumiju njihovu međusobnu povezanost i uticaj;

– mogu uspostavljati unutrašnju komunikaciju i sa okruženjem socijalnog rada i prenositi informacije, ideje, probleme i rješenja stručnoj javnosti;

– izgrade vještine učenja koje su im neophodne za dalje formalno obrazovanje i cjeloživotno učenje.