Претрага
Претрага

Политичке науке

Политичке науке

Политичке науке

УСЛОВ ЗА УПИС НА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

Услови за упис на студијски програм I циклуса су: 

Општи услови су:

· Завршена четворогодишња средња школа (бодује се просјечна оцјена општег успјеха у претходном, средњошколском образовању).

· Посједовање увјерења о здравственом стању кандидаткиње/кандидата (увјерење издаје надлежна здравствена установа).

· Пријава на конкурс за упис на овај ниво студија.

· Положен квалификациони испит.

Посебни услови утврђују се на квалификационом испиту који се састоји из:

· Провјере знања из области српског језика.

· Провјере знања из опште социологије.

· Провјере знања из опште информисаности

· Провјере знања из опште историје.

 

НАСТАВНИ ПЛАН СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ПОЛИТИЧКИХ НАУКА СА УСМЈЕРЕЊИМА: МЕЂУНАРОДНИ ОДНОСИ И ЈАВНА АДМИНИСТРАЦИЈА

Сем.

 

Предмет    

Статус  

П

В

ДОН

ЕЦТС

1.

1.

Увод у политичке науке

О

3

1

0

6

2.

Увод у социологију

О

3

1

0

6

3.

Основе комуникологије

О

3

1

0

6

4.

Социјална политика

О

3

1

0

6

5.

Енглески језик 1

Друштвена информатика

И

И

3

3

1

1

0

0

6

6

Сем.

 

  Предмет     

Статус  

  П

В

ДОН

ЕЦТС

2.

1.

Увод у међународне односе

О

3

1

0

6

2.

Основе права

О

3

1

0

6

3.

Основе економије

О

3

1

0

6

4.

Социјална психологија

О

3

1

0

6

5.

Енглески језик 2

Политички темељи савременог свијета

И

И

3

3

1

1

0

0

6

6

Сем.

 

  Предмет     

Статус  

  П

В

ДОН

ЕЦТС

3.

1.

Класичне политичке теорије

О

3

1

0

6

2.

Методологија социјалних истраживања

О

3

1

0

6

3.

Политичко комуницирање

О

3

1

0

6

4.

Упоредни политички системи

О

3

1

0

6

5.

Политички конфликти

Парламентаризам

И

И

3

3

1

1

0

0

6

6

Сем.

 

  Предмет     

Статус  

  П

В

ДОН

ЕЦТС

4.

1.

Модерне политичке теорије

О

3

1

0

5

2.

Политички односи с јавношћу

О

3

1

0

5

3.

Политички систем БиХ и РС

О

3

1

0

5

4.

Политичка култура и политичка антропологија

О

3

1

0

5

5.

Јавна управа

О

3

1

0

5

6.

Савремена историја

О

3

1

0

5

Сем.

 

  Предмет     

Статус  

  П

В

ДОН

ЕЦТС

5.

1.

Савремене политичке теорије

О

3

1

0

6

2.

Политичка аналитика

О

3

1

0

6

3.

Теорије међународних односа

О

3

1

0

6

4.

Основе Европске уније

О

3

1

0

6

5.

Правни системи

Религија и политика

И

И

3

3

1

1

0

0

6

6

Сем.

 

  Предмет     

Статус  

  П

В

ДОН

ЕЦТС

6.

1.

Теорија државе

О

3

1

0

6

2.

Политичке партије и интересне групе

О

3

1

0

6

3.

Статистика

О

3

1

0

6

4.

Медији и политика

О

3

1

0

6

5.

Српска политичка мисао

Исламска друштвено политичка мисао

И

И

3

3

1

1

0

0

6

6

Усмјерење „Међународни односи“

Сем.

 

  Предмет     

Статус  

  П

В

ДОН

ЕЦТС

7.

1.

Геополитика

О

3

1

0

5

2.

Увод у студије међународне безбједности

О

3

1

0

5

3.

Међународно јавно право

О

3

1

0

5

4.

Основе дипломатије

О

3

1

0

5

5.

Стручна пракса за међународне односе 1

О

  

0

5

6.

Анализа политика великих сила

Регионалне студије безбједности

И

И

3

3

1

1

0

0

5

5

Сем.

 

  Предмет     

Статус  

  П

В

ДОН

ЕЦТС

8.

1.

Савремене стратегијске студије

О

3

1

0

5

2.

Основе спољне политике

О

3

1

0

5

3.

Евроазијске студије

О

3

1

0

5

4.

Дипломатија у 21. вијеку

О

3

1

0

5

5.

Стручна пракса за међународне односе 2

О

  

0

5

6.

Студије мира

Дипломатско-конзуларно право

И

И

3

3

1

1

0

0

5

5

Усмјерење „Јавна администрација“

Сем.

 

  Предмет     

Статус  

  П

В

ДОН

ЕЦТС

7.

1.

Избори и изборни системи

О

3

1

0

5

2.

Локална самоуправа

О

3

1

0

5

3.

Политички систем и институције Европске уније

О

3

1

0

5

4.

Европски управни простор

О

3

1

0

5

5.

Стручна пракса за јавну администрацију 1

О

  

0

5

6.

Политички менаџмент

Управљање финансијама у јавном сектору

И

И

3

3

1

1

0

0

5

5

Сем.

 

  Предмет     

Статус  

  П

В

ДОН

ЕЦТС

8.

1.

Јавне политике

О

3

1

0

5

2.

Управне процедуре

О

3

1

0

5

3.

Заједничка спољна политика Европске уније

О

3

1

0

5

4.

Менаџмент људских ресурса у јавној администрацији

О

3

1

0

5

5.

Стручна пракса за јавну администрацију 2

О

  

0

5

6.

Европска унија и Западни Балкан

Електронска управа

И

И

3

3

1

1

0

0

5

5

НАЧИН ОЦЈЕЊИВАЊА И ВРЕДНОВАЊА СТУДЕНАТА

Предвиђено је да се на Студијски програм политичких наука са усмјерењима: Међународни односи и Јавна администрација оцјењивање и вредновање студента врши према устаљеној пракси на Факултету политичких наука Универзитета у Бањој Луци. Она подразумијева обавезу предметних наставника да у почетку семестра упознају студенте са силабусом предмета, терминима наставе и одржавања колоквијума, начином израде есеја или семинарских радова, терминима консултација и осталим обавезама које су дио предвиђеног силабуса предмета.

Оцјењивање студената, организацију и спровођење испита дефинишу универзитетска правила студирања, којих се придржавају сви студијски програми Факултета политичких наука Универзитета у Бањој Луци. Испити на Факултету политичких наука Универзитета у Бањој Луци одвијају се у складу са одредбама заједничког документа под називом „Правила студирања на првом и другом циклусу студија“. Овај документ је основа у процесу стицања и оцјењивања знања студената. Евиденцију о оцјењивању студената води студентска служба Факултета политичких наука Универзитета у Бањој Луци, предметни наставник и сарадник.

Наставник је дужан да јавно саопшти студентима резултате о броју освојених бодова након сваке провјере, као и укупан број бодова које је студент постигао од почетка наставе. Студенти имају право да приступе свакој појединачној предиспитној провјери знања, до завршног испита, независно од осталих активности и провјера. У складу са академским календаром, који прописује Универзитет у Бањој Луци, Факултет политичких наука организује термине својих испитних рокова. Према одлукама Сената Универзитета у Бањој Луци, студенти ове високошколске институције имају право на по два испитна термина у јануарско-фебруарском испитном року, јунско-јулском року, септембарском року и на један испитни термин у априлу и октобру. Апсолвенти имају право да полажу испите у наведеним, редовним, роковима, али и мимо њих у апсолвентским терминима, који се организују сваки мјесец током семестра. Сви испитни термини објављују се на званичној интернет страници Факулетета политичких наука Универзитета у Бањој Луци.

Успјех студената на испиту одређује број бодова које студент прикупи у оквиру предиспитних обавеза и завршног испита. Успјех студената се вреднује оцјенама од пет до десет. Оцјена пет (5) остварује се са бројем бодова испод педесет један. Оцјену шест (6) остварују студенти који имају између педесет један и шездесет бодова. Оцјену седам (7) остварују студенти који имају између шездесет један и седамдесет бодова. Оцјену (8) остварују студенти који имају између седамдесет један и осамдесет бодова. Оцјену (9) остварују студенти који имају између осамдесет један и деведесет бодова. Оцјену (10) остварују студенти који имају између деведесет и један и сто бодова.

Укупан број освојених бодова и коначну оцјену наставник уноси у испитну пријаву и у извјештај о одржаном испиту. Потписани извјештај о одржаном испиту и испитне пријаве наставник је обавезан да достави студентској служби Факултета политичких наука на даљу обраду и похрањивање.

БОДОВНА ВРИЈЕДНОСТ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ИСКАЗАНА У  СКЛАДУ СА „ECTS“

Бодовна вриједност предмета исказана је у складу са Европским системом преноса бодова. Сви предмети имају бодовну вриједност а укупан број бодова који се стиче је 30 у сваком семестру. Укупан број бодова у току студија на првом циклусу износи 240.

КРИТЕРИЈИ И УСЛОВИ ПРЕНОСА ECTS БОДОВА

Услови преноса ECTS бодова са једног студијског програма на други унутар Универзитета као и између Универзитета у Бањој Луци и других универзитета дефинисани су Правилима студирања на првом и другом циклусу студија, члановима 24. до 29.

ПОДУДАРНОСТ СА ДРУГИМ СТУДИЈСКИМ ПРОГРАМИМА ПОЛИТИКОЛОГИЈЕ

Студијски програм је подударан са студијским програмима политикологије:

  1. Факултет политичких наука у Београду
  2. Факултет политичких знаности у Загребу
  3. Факултет политичких наука у Подгорици

КРИТЕРИЈУМИ И НАЧИН ОСИГУРАЊА КВАЛИТЕТА

Основни циљ Стандарда и смјерница за осигурање квалитета у Европском простору високог образовања (ESG) јесте допринос уједначеном разумијевању осигурања квалитета за учење и подучавање међу државама и интересним странама. На овај начин развија се национални и институционални систем осигурања квалитета у цјелокупном Европском простору високог образовања (EHEA). Ангажовање у процесима осигурања квалитета, а посебно у екстерним процесима, омогућава европским системима високог образовања да покажу квалитет и повећају транспарентност. Тиме граде узајамно повјерење и боље признавање својих квалификација, програма и осталих услуга.

Систем политике осигурања квалитета на Универзитету у Бањој Луци успостављен је у складу са Европским стандардима квалитета у високом образовању (ESG), Стандардима и смјерницама за осигурање квалитета у високом образовању у Босни и Херцеговини, Критеријумима за акредитацију високошколских установа, Законом о високом образовању Републике Српске и Уредбом о лиценцирању.

Пратећи наведену политику Универзитета у Бањој Луци, „Студијски програм политичких наука са усмјерењима: Међународни односи и Јавна администрација“ конципиран је тако да осигура максимални могући квалитет образовног процеса. Програм је усклађен са актима Универзитета у Бањој Луци, актима Републике Српске из области високог образовања, свјетским стандардима из области високог образовања и праксом најрелевантнијих факултета савременог свијета.

УСЛОВИ ПРЕЛАСКА СА ДРУГИХ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА

Када је ријеч о условима преласка са других студијских програма, они су дефинисани постојећим актима Универзитета у Бањој Луци. Према Правилима студирања на I и II циклусу студија Универзитета у Бањој Луци (Члан 24), услове преласка са других студијских програма утврђује Сенат Универзитета, на приједлог Вијећа Факултета политичких наука. За исте студијске програме нема посебних услова. Са осталих студијских програма могућ је прелазак само ако су у питању сродни студијски програми. Под сродним студијским програмом подразумијева се програм који садржи 70% наставних предмета из ужих научних области научног поља политичких наука. Студент може прећи са других програма основних академских студија на овај програм уколико положи диференцијалне испите које утврђује Вијеће Студијског програма за међународне односе и јавну администрацију, на основу увида у садржај студијског програма са којег се прелази. 

ИСХОДИ УЧЕЊА

У оквиру исхода учења дефинисано је шта се од студента очекује да зна, разумије и буде способан да ради по завршетку Студијског програма политичких наука са усмјерењима: Међународни односи и Јавна администрација. У том контексту битно је да студенти по завршетку овог студијског програма стекну одговарајуће знање из области политичке теорије, политичких система, политичког комуницирања, менаџмента и маркетинга, међународних односа, јавне управе и администрације.

Предвиђено је да студенти по завршетку новог студијског програма буду оспособљени за разумијевање процеса у области међународних односа и јавне администрације. Они ће да стекну одговарајућа теоријска и стручна знања као и практичне вјештине потребне за рад на пословима у областима међународних односа и јавне администрације.

Студенти који стекну звање дипломирани политиколог – усмјерење Међународни односи биће оспособљени да:

‐ обављају стручне извршилачке послове у институцијама које остварују међународну сарадњу;
‐ обављају стручне извршилачке послове у области преговарања и усклађивања домаћег са комунитарним правним оквиром те да раде на његовој имплементацији;
‐ обављају консултантске послове у институцијама које остварују међународну сарадњу;
‐ обављају организационе, кадровске и административне послове у институцијама које остварују међународну сарадњу;
‐ обављају аналитиче послове у области спољних послова, одбране и безбједности;
‐ обављају аналитичке и извршилачке послове из области међународног тероризма и међународног криминалитета;
‐ обављају аналитичке и извршилачке послове из надлежности Интерпола и међународне полицијске сарадње;
‐ обављају аналитичке и извршилачке послове из области кретања и боравка странаца, азила и миграција;
‐ обављају дипломатско-конзуларне послове нижег и средњег ранга у ДПК мрежи Босне и Херцеговине и међународним организацијама;
‐ обављају послове на прикупљању, анализи и тумачењу догађаја и процеса у области међународних односа;
‐ обављају аналитичке послове из области међународне сарадње државних, ентитетских и локалних органа и институција;
‐ обављају послове међународне сарадње у одјељенима политичких партија и предузећа и корпорација;
‐ обављају извршилачке послове у службама протокола на свим нивоима власти;
‐ раде на пословима корпоративне безбједности са елементима иностраности и др.

Студенти који стекну звање дипломирани политиколог – усмјерење Јавна администрација биће оспособљени да:

‐ израђују јавне политике;
‐ врше дугорочно, средњорочно и секторско стратешко планирање;
‐ израђује нацрте и приједлоге општих аката управе;
‐ рјешавају у управним стварима о правима и обавезама корисника;
‐ раде на усклађивању домаћег са комунитарним правом и политикама и примјењују комунитарни правни и политички систем;
‐ обављају послове из надлежности јавних предузећа и јавних установа и установа опште користи чији је оснивач република или јединица локалне самоуправе;
‐ обављају послове из надлежности ентитетских и локалних представничких тијела;
‐ прате и примјењују новитете у области европског управног простора;
‐ припремају извјештаје о раду органа управе на свим нивоима управне власти;
‐ учествују у припреми и спровођењу реформе јавне управе;
‐ прате и истражују домаће и страно јавно мњење;
‐ обављају послове односа са јавношћу у органима управе на свим нивоима управне власти;
‐ спроводе облике непосредне демократије у јавној управи и локалној самоуправи;
‐ обављају административне послове из надлежности државне, републичке и општинске/градске управе;
‐ креирају политике локалног развоја;
‐ припремају и израђују опште и појединачне акте из надлежности локалне самоуправе;
‐ остварују сарадњу са организацијама цивилног друштва, те регионалним и међународним организацијама из области јавне управе и локалне самоуправе;
‐ учествују у раду регионалних и међународних тијела из области јавне управе и локалне самоуправе и др.

Осим наведених исхода учења, дипломирани студенти ће да буду оспособљени за даље усавршавање и самостални рад на продубљивању свог знања у области међународних односа и јавне администрације.