Političke nauke

Političke nauke

Političke nauke

USLOV ZA UPIS NA STUDIJSKI PROGRAM

Uslovi za upis na studijski program I ciklusa su: 

Opšti uslovi su:

· Završena četvorogodišnja srednja škola (boduje se prosječna ocjena opšteg uspjeha u prethodnom, srednjoškolskom obrazovanju).

· Posjedovanje uvjerenja o zdravstvenom stanju kandidatkinje/kandidata (uvjerenje izdaje nadležna zdravstvena ustanova).

· Prijava na konkurs za upis na ovaj nivo studija.

· Položen kvalifikacioni ispit.

Posebni uslovi utvrđuju se na kvalifikacionom ispitu koji se sastoji iz:

· Provjere znanja iz oblasti srpskog jezika.

· Provjere znanja iz opšte sociologije.

· Provjere znanja iz opšte informisanosti

· Provjere znanja iz opšte istorije.

 

NASTAVNI PLAN STUDIJSKOG PROGRAMA POLITIČKIH NAUKA SA USMJERENJIMA: MEĐUNARODNI ODNOSI I JAVNA ADMINISTRACIJA

Sem.

 

Predmet    

Status  

P

V

DON

ECTS

1.

1.

Uvod u političke nauke

O

3

1

0

6

2.

Uvod u sociologiju

O

3

1

0

6

3.

Osnove komunikologije

O

3

1

0

6

4.

Socijalna politika

O

3

1

0

6

5.

Engleski jezik 1

Društvena informatika

I

I

3

3

1

1

0

0

6

6

Sem.

 

  Predmet     

Status  

  P

V

DON

ECTS

2.

1.

Uvod u međunarodne odnose

O

3

1

0

6

2.

Osnove prava

O

3

1

0

6

3.

Osnove ekonomije

O

3

1

0

6

4.

Socijalna psihologija

O

3

1

0

6

5.

Engleski jezik 2

Politički temelji savremenog svijeta

I

I

3

3

1

1

0

0

6

6

Sem.

 

  Predmet     

Status  

  P

V

DON

ECTS

3.

1.

Klasične političke teorije

O

3

1

0

6

2.

Metodologija socijalnih istraživanja

O

3

1

0

6

3.

Političko komuniciranje

O

3

1

0

6

4.

Uporedni politički sistemi

O

3

1

0

6

5.

Politički konflikti

Parlamentarizam

I

I

3

3

1

1

0

0

6

6

Sem.

 

  Predmet     

Status  

  P

V

DON

ECTS

4.

1.

Moderne političke teorije

O

3

1

0

5

2.

Politički odnosi s javnošću

O

3

1

0

5

3.

Politički sistem BiH i RS

O

3

1

0

5

4.

Politička kultura i politička antropologija

O

3

1

0

5

5.

Javna uprava

O

3

1

0

5

6.

Savremena istorija

O

3

1

0

5

Sem.

 

  Predmet     

Status  

  P

V

DON

ECTS

5.

1.

Savremene političke teorije

O

3

1

0

6

2.

Politička analitika

O

3

1

0

6

3.

Teorije međunarodnih odnosa

O

3

1

0

6

4.

Osnove Evropske unije

O

3

1

0

6

5.

Pravni sistemi

Religija i politika

I

I

3

3

1

1

0

0

6

6

Sem.

 

  Predmet     

Status  

  P

V

DON

ECTS

6.

1.

Teorija države

O

3

1

0

6

2.

Političke partije i interesne grupe

O

3

1

0

6

3.

Statistika

O

3

1

0

6

4.

Mediji i politika

O

3

1

0

6

5.

Srpska politička misao

Islamska društveno politička misao

I

I

3

3

1

1

0

0

6

6

Usmjerenje „Međunarodni odnosi“

Sem.

 

  Predmet     

Status  

  P

V

DON

ECTS

7.

1.

Geopolitika

O

3

1

0

5

2.

Uvod u studije međunarodne bezbjednosti

O

3

1

0

5

3.

Međunarodno javno pravo

O

3

1

0

5

4.

Osnove diplomatije

O

3

1

0

5

5.

Stručna praksa za međunarodne odnose 1

O

  

0

5

6.

Analiza politika velikih sila

Regionalne studije bezbjednosti

I

I

3

3

1

1

0

0

5

5

Sem.

 

  Predmet     

Status  

  P

V

DON

ECTS

8.

1.

Savremene strategijske studije

O

3

1

0

5

2.

Osnove spoljne politike

O

3

1

0

5

3.

Evroazijske studije

O

3

1

0

5

4.

Diplomatija u 21. vijeku

O

3

1

0

5

5.

Stručna praksa za međunarodne odnose 2

O

  

0

5

6.

Studije mira

Diplomatsko-konzularno pravo

I

I

3

3

1

1

0

0

5

5

Usmjerenje „Javna administracija“

Sem.

 

  Predmet     

Status  

  P

V

DON

ECTS

7.

1.

Izbori i izborni sistemi

O

3

1

0

5

2.

Lokalna samouprava

O

3

1

0

5

3.

Politički sistem i institucije Evropske unije

O

3

1

0

5

4.

Evropski upravni prostor

O

3

1

0

5

5.

Stručna praksa za javnu administraciju 1

O

  

0

5

6.

Politički menadžment

Upravljanje finansijama u javnom sektoru

I

I

3

3

1

1

0

0

5

5

Sem.

 

  Predmet     

Status  

  P

V

DON

ECTS

8.

1.

Javne politike

O

3

1

0

5

2.

Upravne procedure

O

3

1

0

5

3.

Zajednička spoljna politika Evropske unije

O

3

1

0

5

4.

Menadžment ljudskih resursa u javnoj administraciji

O

3

1

0

5

5.

Stručna praksa za javnu administraciju 2

O

  

0

5

6.

Evropska unija i Zapadni Balkan

Elektronska uprava

I

I

3

3

1

1

0

0

5

5

NAČIN OCJENJIVANJA I VREDNOVANJA STUDENATA

Predviđeno je da se na Studijski program političkih nauka sa usmjerenjima: Međunarodni odnosi i Javna administracija ocjenjivanje i vrednovanje studenta vrši prema ustaljenoj praksi na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci. Ona podrazumijeva obavezu predmetnih nastavnika da u početku semestra upoznaju studente sa silabusom predmeta, terminima nastave i održavanja kolokvijuma, načinom izrade eseja ili seminarskih radova, terminima konsultacija i ostalim obavezama koje su dio predviđenog silabusa predmeta.

Ocjenjivanje studenata, organizaciju i sprovođenje ispita definišu univerzitetska pravila studiranja, kojih se pridržavaju svi studijski programi Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci. Ispiti na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci odvijaju se u skladu sa odredbama zajedničkog dokumenta pod nazivom „Pravila studiranja na prvom i drugom ciklusu studija“. Ovaj dokument je osnova u procesu sticanja i ocjenjivanja znanja studenata. Evidenciju o ocjenjivanju studenata vodi studentska služba Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci, predmetni nastavnik i saradnik.

Nastavnik je dužan da javno saopšti studentima rezultate o broju osvojenih bodova nakon svake provjere, kao i ukupan broj bodova koje je student postigao od početka nastave. Studenti imaju pravo da pristupe svakoj pojedinačnoj predispitnoj provjeri znanja, do završnog ispita, nezavisno od ostalih aktivnosti i provjera. U skladu sa akademskim kalendarom, koji propisuje Univerzitet u Banjoj Luci, Fakultet političkih nauka organizuje termine svojih ispitnih rokova. Prema odlukama Senata Univerziteta u Banjoj Luci, studenti ove visokoškolske institucije imaju pravo na po dva ispitna termina u januarsko-februarskom ispitnom roku, junsko-julskom roku, septembarskom roku i na jedan ispitni termin u aprilu i oktobru. Apsolventi imaju pravo da polažu ispite u navedenim, redovnim, rokovima, ali i mimo njih u apsolventskim terminima, koji se organizuju svaki mjesec tokom semestra. Svi ispitni termini objavljuju se na zvaničnoj internet stranici Fakuleteta političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci.

Uspjeh studenata na ispitu određuje broj bodova koje student prikupi u okviru predispitnih obaveza i završnog ispita. Uspjeh studenata se vrednuje ocjenama od pet do deset. Ocjena pet (5) ostvaruje se sa brojem bodova ispod pedeset jedan. Ocjenu šest (6) ostvaruju studenti koji imaju između pedeset jedan i šezdeset bodova. Ocjenu sedam (7) ostvaruju studenti koji imaju između šezdeset jedan i sedamdeset bodova. Ocjenu (8) ostvaruju studenti koji imaju između sedamdeset jedan i osamdeset bodova. Ocjenu (9) ostvaruju studenti koji imaju između osamdeset jedan i devedeset bodova. Ocjenu (10) ostvaruju studenti koji imaju između devedeset i jedan i sto bodova.

Ukupan broj osvojenih bodova i konačnu ocjenu nastavnik unosi u ispitnu prijavu i u izvještaj o održanom ispitu. Potpisani izvještaj o održanom ispitu i ispitne prijave nastavnik je obavezan da dostavi studentskoj službi Fakulteta političkih nauka na dalju obradu i pohranjivanje.

BODOVNA VRIJEDNOST STUDIJSKOG PROGRAMA ISKAZANA U  SKLADU SA „ECTS“

Bodovna vrijednost predmeta iskazana je u skladu sa Evropskim sistemom prenosa bodova. Svi predmeti imaju bodovnu vrijednost a ukupan broj bodova koji se stiče je 30 u svakom semestru. Ukupan broj bodova u toku studija na prvom ciklusu iznosi 240.

KRITERIJI I USLOVI PRENOSA ECTS BODOVA

Uslovi prenosa ECTS bodova sa jednog studijskog programa na drugi unutar Univerziteta kao i između Univerziteta u Banjoj Luci i drugih univerziteta definisani su Pravilima studiranja na prvom i drugom ciklusu studija, članovima 24. do 29.

PODUDARNOST SA DRUGIM STUDIJSKIM PROGRAMIMA POLITIKOLOGIJE

Studijski program je podudaran sa studijskim programima politikologije:

  1. Fakultet političkih nauka u Beogradu
  2. Fakultet političkih znanosti u Zagrebu
  3. Fakultet političkih nauka u Podgorici

KRITERIJUMI I NAČIN OSIGURANJA KVALITETA

Osnovni cilj Standarda i smjernica za osiguranje kvaliteta u Evropskom prostoru visokog obrazovanja (ESG) jeste doprinos ujednačenom razumijevanju osiguranja kvaliteta za učenje i podučavanje među državama i interesnim stranama. Na ovaj način razvija se nacionalni i institucionalni sistem osiguranja kvaliteta u cjelokupnom Evropskom prostoru visokog obrazovanja (EHEA). Angažovanje u procesima osiguranja kvaliteta, a posebno u eksternim procesima, omogućava evropskim sistemima visokog obrazovanja da pokažu kvalitet i povećaju transparentnost. Time grade uzajamno povjerenje i bolje priznavanje svojih kvalifikacija, programa i ostalih usluga.

Sistem politike osiguranja kvaliteta na Univerzitetu u Banjoj Luci uspostavljen je u skladu sa Evropskim standardima kvaliteta u visokom obrazovanju (ESG), Standardima i smjernicama za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini, Kriterijumima za akreditaciju visokoškolskih ustanova, Zakonom o visokom obrazovanju Republike Srpske i Uredbom o licenciranju.

Prateći navedenu politiku Univerziteta u Banjoj Luci, „Studijski program političkih nauka sa usmjerenjima: Međunarodni odnosi i Javna administracija“ koncipiran je tako da osigura maksimalni mogući kvalitet obrazovnog procesa. Program je usklađen sa aktima Univerziteta u Banjoj Luci, aktima Republike Srpske iz oblasti visokog obrazovanja, svjetskim standardima iz oblasti visokog obrazovanja i praksom najrelevantnijih fakulteta savremenog svijeta.

USLOVI PRELASKA SA DRUGIH STUDIJSKIH PROGRAMA

Kada je riječ o uslovima prelaska sa drugih studijskih programa, oni su definisani postojećim aktima Univerziteta u Banjoj Luci. Prema Pravilima studiranja na I i II ciklusu studija Univerziteta u Banjoj Luci (Član 24), uslove prelaska sa drugih studijskih programa utvrđuje Senat Univerziteta, na prijedlog Vijeća Fakulteta političkih nauka. Za iste studijske programe nema posebnih uslova. Sa ostalih studijskih programa moguć je prelazak samo ako su u pitanju srodni studijski programi. Pod srodnim studijskim programom podrazumijeva se program koji sadrži 70% nastavnih predmeta iz užih naučnih oblasti naučnog polja političkih nauka. Student može preći sa drugih programa osnovnih akademskih studija na ovaj program ukoliko položi diferencijalne ispite koje utvrđuje Vijeće Studijskog programa za međunarodne odnose i javnu administraciju, na osnovu uvida u sadržaj studijskog programa sa kojeg se prelazi. 

ISHODI UČENJA

U okviru ishoda učenja definisano je šta se od studenta očekuje da zna, razumije i bude sposoban da radi po završetku Studijskog programa političkih nauka sa usmjerenjima: Međunarodni odnosi i Javna administracija. U tom kontekstu bitno je da studenti po završetku ovog studijskog programa steknu odgovarajuće znanje iz oblasti političke teorije, političkih sistema, političkog komuniciranja, menadžmenta i marketinga, međunarodnih odnosa, javne uprave i administracije.

Predviđeno je da studenti po završetku novog studijskog programa budu osposobljeni za razumijevanje procesa u oblasti međunarodnih odnosa i javne administracije. Oni će da steknu odgovarajuća teorijska i stručna znanja kao i praktične vještine potrebne za rad na poslovima u oblastima međunarodnih odnosa i javne administracije.

Studenti koji steknu zvanje diplomirani politikolog – usmjerenje Međunarodni odnosi biće osposobljeni da:

‐ obavljaju stručne izvršilačke poslove u institucijama koje ostvaruju međunarodnu saradnju;
‐ obavljaju stručne izvršilačke poslove u oblasti pregovaranja i usklađivanja domaćeg sa komunitarnim pravnim okvirom te da rade na njegovoj implementaciji;
‐ obavljaju konsultantske poslove u institucijama koje ostvaruju međunarodnu saradnju;
‐ obavljaju organizacione, kadrovske i administrativne poslove u institucijama koje ostvaruju međunarodnu saradnju;
‐ obavljaju analitiče poslove u oblasti spoljnih poslova, odbrane i bezbjednosti;
‐ obavljaju analitičke i izvršilačke poslove iz oblasti međunarodnog terorizma i međunarodnog kriminaliteta;
‐ obavljaju analitičke i izvršilačke poslove iz nadležnosti Interpola i međunarodne policijske saradnje;
‐ obavljaju analitičke i izvršilačke poslove iz oblasti kretanja i boravka stranaca, azila i migracija;
‐ obavljaju diplomatsko-konzularne poslove nižeg i srednjeg ranga u DPK mreži Bosne i Hercegovine i međunarodnim organizacijama;
‐ obavljaju poslove na prikupljanju, analizi i tumačenju događaja i procesa u oblasti međunarodnih odnosa;
‐ obavljaju analitičke poslove iz oblasti međunarodne saradnje državnih, entitetskih i lokalnih organa i institucija;
‐ obavljaju poslove međunarodne saradnje u odjeljenima političkih partija i preduzeća i korporacija;
‐ obavljaju izvršilačke poslove u službama protokola na svim nivoima vlasti;
‐ rade na poslovima korporativne bezbjednosti sa elementima inostranosti i dr.

Studenti koji steknu zvanje diplomirani politikolog – usmjerenje Javna administracija biće osposobljeni da:

‐ izrađuju javne politike;
‐ vrše dugoročno, srednjoročno i sektorsko strateško planiranje;
‐ izrađuje nacrte i prijedloge opštih akata uprave;
‐ rješavaju u upravnim stvarima o pravima i obavezama korisnika;
‐ rade na usklađivanju domaćeg sa komunitarnim pravom i politikama i primjenjuju komunitarni pravni i politički sistem;
‐ obavljaju poslove iz nadležnosti javnih preduzeća i javnih ustanova i ustanova opšte koristi čiji je osnivač republika ili jedinica lokalne samouprave;
‐ obavljaju poslove iz nadležnosti entitetskih i lokalnih predstavničkih tijela;
‐ prate i primjenjuju novitete u oblasti evropskog upravnog prostora;
‐ pripremaju izvještaje o radu organa uprave na svim nivoima upravne vlasti;
‐ učestvuju u pripremi i sprovođenju reforme javne uprave;
‐ prate i istražuju domaće i strano javno mnjenje;
‐ obavljaju poslove odnosa sa javnošću u organima uprave na svim nivoima upravne vlasti;
‐ sprovode oblike neposredne demokratije u javnoj upravi i lokalnoj samoupravi;
‐ obavljaju administrativne poslove iz nadležnosti državne, republičke i opštinske/gradske uprave;
‐ kreiraju politike lokalnog razvoja;
‐ pripremaju i izrađuju opšte i pojedinačne akte iz nadležnosti lokalne samouprave;
‐ ostvaruju saradnju sa organizacijama civilnog društva, te regionalnim i međunarodnim organizacijama iz oblasti javne uprave i lokalne samouprave;
‐ učestvuju u radu regionalnih i međunarodnih tijela iz oblasti javne uprave i lokalne samouprave i dr.

Osim navedenih ishoda učenja, diplomirani studenti će da budu osposobljeni za dalje usavršavanje i samostalni rad na produbljivanju svog znanja u oblasti međunarodnih odnosa i javne administracije.