USLOVI UPISA NA STUDIJSKI PROGRAM

Za kandidate koji konkurišu za upis na Studijski programa novinarstva i komunikologije neophodno je završeno četvorogodišnje srednjoškolsko obrazovanje i uspješno položen kvalifikacioni ispit. Poželjno je da budući studenti imaju afiniteta prema društvenim naukama i raspolažu određenim predznanjem iz naučnih oblasti novinarstva i komunikologije. Uslove upisa na studijske programe detaljnije definišu Pravila studiranja na prvom i drugom ciklusu Univerziteta u Banjoj Luci. Za upis kandidata na Studij novinarstva i komunikologije u obzir se uzimaju sljedeći kriterijumi:

- uspjeh u prethodnom obrazovanju,
- vrsta prethodnog obrazovanja,
- rezultati postignuti na prijemnom ispitu,
- rezultati postignuti na ispitu za provjeru sklonosti i sposobnosti i
- drugi rezultati značajni za upis kandidata.

Redoslijed kandidata za upis na I ciklus studija utvrđuje se na osnovu navedenih kriterijuma, a shodno ukupnom broju bodova ostvarenih kroz rezultate u prethodnom obrazovanju, rezultate postignute na prijemnom ispitu, na ispitu za provjeru sklonosti i sposobnosti, i druge rezultate značajne za upis kandidata.

Uslovi za upis na studijski program I ciklusa su opšti i posebni.

Opšti uslovi su:

· Završena četvorogodišnja srednja škola (boduje se prosječna ocjena opšteg uspjeha u prethodnom, srednjoškolskom obrazovanju).

· Posjedovanje uvjerenja o zdravstvenom stanju kandidatkinje/kandidata (uvjerenje izdaje nadležna zdravstvena ustanova).

· Prijava na konkurs za upis na ovaj nivo studija.

· Položen kvalifikacioni ispit.

Posebni uslovi utvrđuju se na prijemnom ispitu koji se sastoji iz:

· Provjera znanja iz oblasti srpskog jezika.

· Provjera znanja iz opšte sociologije.

· Provjera znanja iz opšte informisanosti

· Provjera znanja iz opšte kulture.

 

NASTAVNI PLAN I PROGRAM STUDIJSKOG PROGRAMA NOVINARSTVA I KOMUNIKOLOGIJE (usmjerenja Multimedijalno novinarstvo i Odnosi s javnošću)

Sem.

 

Predmet    

Status  

P

V

DON

ECTS

1.

1.

Osnove komunikologije

O

3

2

0

7

2.

Uvod u političke nauke

O

3

1

0

6

3.

Uvod u sociologiju

O

3

1

0

6

4.

Srpski jezik 1

O

3

1

0

6

5.

Engleski jezik 1

Njemački jezik 1

I

I

2

2

2

2

0

0

5

5

 

Sem.

 

Predmet    

Status  

P

V

DON

ECTS

2.

1.

Uvod u novinarstvo

O

3

1

0

6

2.

Teorije novinarskih žanrova

O

2

3

0

7

3.

Medijski diskurs

O

2

2

0

6

4.

Srpski jezik 2

O

3

1

0

6

5.

Engleski jezik 2

Njemački jezik 2

I

I

2

2

2

2

0

0

5

5

 

Sem.

 

Predmet    

Status  

P

V

DON

ECTS

3.

1.

Radio novinarstvo

O

2

3

0

7

2.

Verbalno komuniciranje

O

2

2

0

6

3.

Mediji i informacija

O

2

2

0

6

4.

Metodologija socijalnih istraživanja

O

3

1

0

6

5.

Religije svijeta

Filozofija roda i mediji

I

I

2

2

1

1

0

0

5

5

 

Sem.

 

Predmet    

Status  

P

V

DON

ECTS

4.

1.

Medijska pismenost

O

2

2

0

6

2.

Savremeno novinarstvo

O

2

2

0

6

3.

Televizijsko novinarstvo

O

3

2

0

7

4.

Neverbalno komuniciranje

O

2

2

0

6

5.

Sociologija kulture i umjetnosti

Psihologija medija

I

I

2

2

1

1

0

0

5

5

 

MULTIMEDIJALNO NOVINARSTVO (Izlazni profil: diplomirani novinar)

Sem.

 

  Predmet     

Status  

  P

V

DON

ECTS

5.

1.

Agencijsko novinarstvo

O

2

2

0

6

2.

Istraživački metodi u novinarstvu i komunikologiji

O

2

2

0

6

3.

Sistemi informisanja

O

3

1

0

6

4.

Odnosi s javnošću

O

2

2

0

6

5.

Stručna praksa 1

O

     

2

6.

Društvena informatika

Interkulturalno komuniciranje

Digitalni mediji i djeca

I

I

I

2

2

2

1

1

1

0

0

0

4

4

4

 

Sem.

 

  Predmet     

Status  

  P

V

DON

ECTS

6.

1.

Multimedijalno novinarstvo

O

2

3

0

7

2.

Medijski sistemi u informacionom dobu

O

2

2

0

6

3.

Osnove prava

O

2

1

0

5

4.

Međunarodni odnosi

O

3

1

0

6

5.

Stručna praksa 2

O

     

2

6.

Istorija srpske kulture

Stilistika i kultura govora

Geopolitika i mediji

I

I

I

2

2

2

1

1

1

0

0

0

4

4

4

 

Sem.

 

  Predmet     

Status  

  P

V

DON

ECTS

7.

1.

Marketing u medijima

O

2

1

0

5

2.

Istraživačko novinarstvo

O

3

2

0

7

3.

Sportsko novinarstvo

O

2

2

0

6

4.

Medijske regulative

O

2

2

0

6

5.

Stručna praksa 3

O

     

2

6.

Literarna naracija u novim medijima

Fotonovinarstvo

Javno mnjenje

I

I

I

2

2

2

1

1

1

0

0

0

4

4

4

 

Sem.

 

  Predmet     

Status  

  P

V

DON

ECTS

8.

1.

Digitalni informacioni sistemi

O

3

2

0

7

2.

Izvještavanje u kriznim situacijama

O

2

2

0

6

3.

Teorije medija

O

3

1

0

6

4.

Politički sistem BiH i RS

O

3

1

0

5

5.

Stručna praksa 4

O

     

2

6.

Savremeni pristupi i tehnike u novinarstvu

Digitalna kultura

Javna uprava

I

I

I

2

2

2

1

1

1

0

0

0

4

4

4

 

ODNOSI S JAVNOŠĆU (Izlazni profil: diplomirani komunikolog za odnose s javnošću)

Sem.

 

  Predmet     

Status  

  P

V

DON

ECTS

5.

1.

Odnosi s javnošću

O

2

2

0

6

2.

Vizuelno komuniciranje

O

2

2

0

6

3.

Sistemi informisanja

O

3

1

0

6

4.

Istraživački metodi u novinarstvu i komunikologiji

O

2

2

0

6

5.

Stručna praksa 1

O

     

2

6.

Interpersonalno komuniciranje

Komuniciranje u malim grupama

Digitalni mediji i djeca

I

I

I

2

2

2

1

1

1

0

0

0

4

4

4

 

Sem.

 

  Predmet     

Status  

  P

V

DON

ECTS

6.

1.

Kampanje u odnosima s javnošću

O

2

2

0

6

2.

Odnosi s javnošću u novim medijima

O

2

2

0

6

3.

Teorije komuniciranja

O

3

1

0

6

4.

Digitalna kultura

O

3

1

0

6

5.

Stručna praksa 2

O

     

2

6.

Sociologija društvenih promjena

Geopolitika medija

Stilistika i kultura govora

I

I

I

2

2

2

1

1

1

0

0

0

4

4

4

 

Sem.

 

  Predmet     

Status  

  P

V

DON

ECTS

7.

1.

Korporaticno komuniciranje

O

3

1

0

6

2.

Medijske regulative

O

2

2

0

6

3.

Javno mnjenje

O

2

2

0

6

4.

Interkulturalno komuniciranje

O

2

2

0

6

5.

Stručna praksa 3

O

     

2

6.

Političko komuniciranje

Istraživačko novinarstvo

Društvena informatika

I

I

I

2

2

2

1

1

1

0

0

0

4

4

4

 

Sem.

 

  Predmet     

Status  

  P

V

DON

ECTS

8.

1.

Teorije medija

O

3

1

0

6

2.

Komuniciranje u kriznim situacijama

O

2

2

0

6

3.

Pisanje za veb

O

2

3

0

7

4.

Marketing u medijima

O

2

1

0

5

5.

Stručna praksa 4

O

     

2

6.

Savremeni duhovni izazovi

Zdravstveno komuniciranje

Javna uprava

I

I

I

2

2

2

1

1

1

0

0

0

4

4

4

 

NAČIN OCJENjIVANjA I VREDNOVANjA STUDENATA

Ocjenjivanje studenata, organizaciju i provođenje ispita definišu univerzitetska pravila studiranja kojih se pridržavaju svi studijski programi Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci.Ispiti na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci odvijaju se u skladu sa odredbama zajedničkog dokumenta pod nazivom: „Pravila studiranja na prvom i drugom ciklusu studija“. Ovaj dokument je osnova u procesu sticanja i ocjenjivanja znanja studenata. Evidenciju o ocjenjivanju studenata vodi studentska služba Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci, predmetni nastavnik i saradnik. Nastavnik je dužan da javno saopšti studentima rezultate o broju osvojenih bodova nakon svake provjere, kao i ukupan broj bodova koje je student postigao od početka nastave. Studenti imaju pravo da pristupe svakoj pojedinačnoj predispitnoj provjeri znanja, do završnog ispita, nezavisno od ostalih aktivnosti i provjera.

U skladu sa akademskim kalendarom koji propisuje Univerzitet u Banjoj Luci, Fakultet političkih nauka organizuje termine svojih ispitnih rokova. Prema odlukama Senata Univerziteta u Banjoj Luci studenti ove visokoškolske institucije imaju pravo na po dva ispitna termina u januarsko-februarskom ispitnom roku, junsko-julskom roku, septembarskom roku i na jedan ispitni termin u aprilu i oktobru. Apsolventi imaju pravo da polažu ispite u navedenim, redovnim, rokovima, ali i mimo njih u apsolventskim terminima koji se organizuju svaki mjesec tokom semestra. Svi ispitni termini objavljuju se na zvaničnoj internet stranici Fakuleteta političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci.

Uspjeh studenata na ispitu određuje broj bodova koje student prikupi u okviru predispitnih obaveza i završnog ispita. Uspjeh studenata se vrednuje ocjenama od pet do deset. Ocjena pet (5) ostvaruje se sa brojem bodova ispod pedeset i jedan. Ocjenu šest (6) ostvaruju studenti koji imaju između pedeset i jedan i šezdeset bodova. Ocjenu sedam (7) ostvaruju studenti koji imaju između šezdeset i jedan i sedamdeset bodova. Ocjenu (8) ostvaruju studenti koji imaju između sedamdeset i jedan i osamdeset bodova. Ocjenu (9) ostvaruju studenti koji imaju između osamdeset i jedan i devedeset bodova. Ocjenu (10) ostvaruju studenti koji imaju između devedeset i jedan i sto bodova. Ukupan broj osvojenih bodova i konačnu ocjenu nastavnik unosi u ispitnu prijavu i u izvještaj o održanom ispitu. Potpisani izvještaj o održanom ispitu i ispitne prijave nastavnik je obavezan da dostavi studentskoj službi Fakulteta političkih nauka na dalju obradu i pohranjivanje.

 

BODOVNA VRIJEDNOST STUDIJSKOG PROGRAMA ISKAZANA U  SKLADU SA „ECTS“

Bodovna vrijednost predmeta iskazana je u skladu sa Evropskim sistemom prenosa bodova. Svi predmeti imaju bodovnu vrijednost, a ukupan broj bodova koji se stiče je 30 u svakom semestru, odnosno, 60 u svakoj akademskoj školskoj godini. Završni master rad nosi 14 bodova. Ukupan broj bodova u toku studija na prvom ciklu iznosi 240, a nakon završenog drugog ciklusa iznosi 60 bodova. Ukupan broj bodova koji nosi studijski program jeste 300 ECTS.

 

PODUDARNOST STUDIJSKOG PROGRAMA NOVINARSTVA I KOMUNIKOLOGIJE SA PROGRAMIMA U OKRUŽENjU

1.

Komunikologija/Žurnalistika - Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu

http://fpn.unsa.ba/b/wp-content/uploads/2018/10/3-%C5%BDUR-KOM-NPP_BA-2015-161.pdf

2.

Novinarstvo/Odnosi s javnošću – Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru

https://ff.sum.ba/hr/stranice/o-studiju-17

3.

Odsjek za komunikacije – Fakultet za družbene vede Univerziteta u Ljubljani

https://www.fdv.uni-lj.si/en/study/departments-and-chairs/department-of-communication

 

KRITERIJUMI I NAČINI OSIGURANjA KVALITETA

Sistem kvaliteta uspostavljen je jedinstveno na Univerzitetu u Banjoj Luci u kojem su razvijeni interni mehanizmi za preispitivanje, dokazivanje i unapređivanje kvaliteta svih studijskih programa, nastave i uslova rada, razvoja ljudskih resursa i svih drugih elemenata koji osiguravaju ostvarivanje ciljeva visokog obrazovanja i ciljeva obrazovanja na studijskim programima. Sistem kvaliteta je uspostavljen na osnovu Evropskih standarda kvaliteta u visokom obrazovanju (ESG), Standarda i smjernica za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini, Kriterijuma za akreditaciju visokoškolskih ustanova, Zakona o visokom obrazovanju i Uredbe o licenciranju.

Zakon o visokom obrazovanju Republike Srpske definisao je obrazovnu i naučnu ulogu Univerziteta u Banjoj Luci, u skladu sa ciljevima visokog obrazovanja. Misija Univerziteta u Banjoj Luci je da postigne izvrsnost u svojim naporima i da pripremi svoje diplomce ne samo da obavljaju svoje profesije u odgovarajućim oblastima, već i da učestvuju kao vrijedan i korisni član društva sa društvenom savješću i odgovornošću u nacionalnim i međunarodnim pitanjima. Studijski programi Fakulteta političkih nauka jednako su posvećeni unapređenju znanja kroz nastavu, istraživanje i postdiplomsko obrazovanje i preuzeli su na sebe dio odgovornosti za realizaciju misije Univerziteta u oblasti društvenih nauka.

 

Prateći politiku osiguranja kvaliteta Univerziteta u Banjoj Luci „Studijski program novinarstva i komunikologije sa usmjerenjima: Multimedijalno novinarstvo i Odnosi s javnošću“ koncipiran je tako da osigura maksimalni mogući kvalitet obrazovnog procesa. Program je usklađen sa aktima Univerziteta u Banjoj Luci, aktima Republike Srpske iz oblasti visokog obrazovanja, svjetskim standardima iz oblasti visokog obrazovanja i praksom najrelevantnijih fakulteta savremenog svijeta.

 

USLOVI PRELASKA SA DRUGIH STUDIJSKIH PROGRAMA

Na Studij novinarstva i komunikologije mogu se prepisati studenti drugih studijskih programa Univerziteta u Banjoj Luci u skladu sa prvilima studiranja na prvom i drugom ciklusu studija.

Uz zahtjev za promjenu studijskog programa neophodno je da student priloži dokaz o položenim ispitima, odnosno uspjehu na studijskom programu sa koga se prepisuje. Ovaj proces realizuje se prije početka nastave, a odluku na zahtjev studenta donosi dekan Fakulteta političkih nauka uz prethodno zatraženo mišljenje rukovodioca Studija novinarstva i komunikologije.

 

U odluci se nalazi godina i semestar na koji se upisuje student kao i podaci o priznatim ispitima i onima koje student treba da položi. Vrijeme studiranja na studijskom programu sa koga se prepisuje ulazi u ukupno trajanje studija.

 

ISHODI UČENjA

Studijski program novinarstva i komunikologije sa izlaznim profilom diplomirani novinar strukturisan je na način da podrazumijeva sticanje opštih i posebnih znanja iz novinarsko-komunikoloških, informacionih, pravnih, politikoloških, kulturoloških, filoloških i drugih naučnih oblasti koje će omogućiti studentima da adekvatno i kompetentno obavljaju poslove novinara i druge poslove u okviru srodnih djelatnosti. Pored opštih i posebnih znanja, studenti na usmjerenju Multimedijalno novinarstvo stiču i opšte i specifične vještine, koje su takođe neophodne za profesionalni angažman savremenog novinara. Ishodi učenja rezultat su simbioze teorijskih predmeta i predmeta vještina, koji su upotpunjeni izvođenjem praktične nastave, i znatne zastupljenosti (pored osnovnih, disciplinarnih i usko disciplinarnih predmeta) predmeta koji pripadaju grupama komlementarnih i opštih u Nastavnom planu i programu. U tom smislu interdisciplinarnost Studijskog programa odgovara potrebama izlaznog profila, i smatra se posebnom vrijednošću. Poznavanje osnova iz oblasti srpskog i engleskog/njemačkog jezika, filozofije i psihologije medija, kao i istraživačkih metoda smatra se bitnom kvalifikacijom za ovaj izlazni profil. Ishodi učenja na Studiju novinarstva i komunikologije sa izlaznim profilom diplomirani novinar usklađeni su sa ciljevima visokoškolskog obrazovanja i novinarskim kompetencijama prema Uneskovom dokumentu ModelCurriculaforJournalismEducation, koji služi kao model za obrazovanje novinara u više od 60 država i 70 institucija za obrazovanje novinara.

Student koji stekne zvanje diplomirani novinar trebalo bi da:

- Posjeduje kompetencije opšteg znanja i intelektualne sposobnosti za pravovremeno uočavanje i razumijevanje društveno značajnih pojava, procesa i problema;

- Usvoji napredne nivoe informatičke, medijske, informacione i digitalne pismenosti;

- Posjeduje znanje i razumijevanje o: načinu funkcionisanja medija i medijskih sistema na mikro, mezo i makro nivou, globalnim mediološkim procesima koji se reflektuju na nacionalna medijska tržišta, funkcijama medija i potencijalnim uticajima posredstvom medija diseminovanih sadržaja;

- Posjeduje vještine neophodne za kompleksan proces proizvodnje medijskih sadržaja – vještine pisanja, istraživanja, posmatranja, prikupljanja, obrade i selekcije podataka, uređivanja, diseminacije, multimedijalne prezentacije i transponovanja medijskih sadržaja;

- Posjeduje novinarske vještine neophodne za profesionalni angažman u različitim medijima zbog njihove konvergencije i multimedijalne proizvodnje (štampa, novinske agencije, radio, televizija i digitalni mediji);

- Usvoji informatička znanja bitna za razumijevanje i osnovnu primjenu u savremenom informaciono-komunikacionom sistemu, kao što su: informacija,kompjuterski sistemi, informacijski sistemi, baze podataka, skladišta podataka.

- Posjeduje znanje o etičkim principima i profesionalnim standardima u novinarstvu i uopšte u javnom komuniciranju;

- Usvoji i razumije principe koji su u osnovi različitih novinarskih žanrova i medijskih formata;

- Razumije ulogu novinara i medija u društvu, naročito u kontekstu njihovog značaja u procesu demokratizacije društva, u sferi međunarodnog komuniciranja i u formiranju javnog mnjenja o društveno relevantnim pitanjima i problemima;

- Posjeduje znanja o medijskoj politici i medijskoj regulaciji na međunarodnom i nacionalnom nivou;

- Posjeduje i razvija vještinu timskog rada kao i vještinu aktivnog slušanja i razumijevanja;

- Posjeduje i razvija predispozicije neophodne za proaktivno djelovanje, kretivno stvaralaštvo i inovacije u medijskoj industriji.

Studij novinarstva i komunikologije sa izlaznim profilom diplomirani komunikolog za odnose s javnošću specifičan je jer nudi različita znanja koja na dubinski način ispituju aktivnosti od kojih se odnosi s javnošću sastoje: kakva je hijerarhijska uloga odnosa s javnošću u organizaciji, na koji način se efikasno istražuju stavovi javnosti, kako se određuju ciljne javnosti, kako se organizuju specijalni događaji, te kako se novi mediji koriste za postizanje komunikaicjskih ciljeva institucije ili organizacije. Studijski program u prve dvije godine nudi dovoljno politikoloških, socioloških, filoloških i filozofskih opštih znanja koja su neophodna za razumijevanje konteksta društva, dok treća i četvrta godina predstavljaju sintezu interdisciplinarnih predmeta, od kojih svaki na specifičan način nadopunjuje znanja i vještine studenata za navedeni izlazni profil. Na taj način kroz Studijski program razvijamo određene intelektualne i praktične vještine kao što su vještine pisanja za različite medije i namjene, zatim na koji način snimati video priloge, kako definisati naučno istraživanje, kako definisati strategiju odnosa s javnošću, koje instrumente novih medija koristiti prilikom javne komunikacije i slično. Posebno je značajno istaći da će studenti po završetku ovog studija steći kompetencije analize, planiranja, sprovođenja i evaluacije kampanja i komunikacijskih strategija određene kompanije, preduzeća, medija ili organizacije. U tom smislu interdisciplinarnost studijskog programa odgovara potrebama izlaznog profila, i smatra se posebnom vrijednošću. Poznavanje osnova iz oblasti srpskog i engleksog/njemačkog jezika, filozofije i psihologije medija, kao i istraživačkih metoda smatra se bitnom kvalifikacijom za ovaj izlazni profil.

Student koji stekne zvanje diplomirani komunikolog za odnose s javnošću trebalo bi da:

- Posjeduje znanje i razumijevanje o: načinu funkcionisanja medija, organizacijskoj kulturi u kompanijama i organizacijama, aktivnostima odnosa

s javnošću i marketinga, osnovnim komunikološkim i medijskim pojmovima poput javnosti, vrste medija, medijskih žanrova, novih medija i sl.

- Posjeduje znanje i razumijevanje o samom procesu odnosa s javnošću: analiza, planiranje, sprovođenje i evaluacija kampanja; istraživanje stavova javnosti i drugih zainteresovanih strana; kako se definiše plan krizne komunikacije; na koji način se etično komunicira bez obzira na interese klijenta i sl.;

- Posjeduje znanja i razumijevanja iz oblasti društvenog života koja omogućavaju funkcionalna znanja iz oblasti međunarodnih odnosa, političkog sistema Bosne i Hercegovine, interkulturalnog komuniciranja – sa ciljem boljeg shvatanja ciljanih odnosa s javnošću;

- Umije klasifikovati usvojenu terminologiju i komunikološke procese, teorijske tradicije, prenos i ritual (teorija informacije, teorije komunikacije), strukturu i fenomenologiju komunikacije, korisnost i granice komunikacijskih modela, te modele odabira vijesti;

- Usvoji temeljna informatička znanja bitna za razumijevanje i osnovnu primjenu u savremenom svijetu, kao što su: informacija, kompjuterski sistemi, informacijski sistemi, baze podataka, skladišta podataka;

- Umije planirati ciljane objave ciljanoj publici putem elektronskih medija te analizirati uticaj objavljenih sadržaja na javnost;

- Posjeduje znanja o načinu koncipiranja praktičnih i naučnih istraživanja stavova jvnosti;

- Posjeduje znanja i razumijevanja iz psihologije medija, društvene informatike, pisanja prema pravilima novih medija i sl;

- Posjeduje znanja i vještine za odabir adekvatnih komunikacijskih strategija, taktika, ciljeva i sredstava za javno komuniciranje;

- Posjeduje vještinu usklađivanja interesa organizacije ili preduzeća sa interesom javnosti, posebno u kriznim situacijama;

- Posjeduje intelektualnu vještinu razmišljanja „izvan kutije“, jer doba novih medija zahtijeva konstantnu pažnju na razvoju inovacija koje mogu biti konkurentna prednost;

- Posjeduje vještinu izgradnje kvalitetne interne i eksterne komunikacije;

- Posjeduje intelektualnu vještinu i sposobnost kompromisnog, odnosno mirnog rješavanja kriznih situacija u organizaciji ili prema eksternim javnostima;

- Posjeduje i razvija vještinu timskog rada kao i vještinu aktivnog slušanja i razumijevanja, te pregovaračkih sposobnosti;

- Umije razviti kritičku percepciju o mjestu i ulozi odnosa s javnošću kako u nauci (informacijsko-komunikacijsko polje) tako i u praksi s posebnim naglaskom na odnos prema srodnim disciplinama;

 

- Usvoji znanja o novim tehnologijama komunikacije u funkciji upravljanja i organizacije odnosa s javnošću, kao što su fejsbuk, tviter, instagram, imejl marketing, optimizacija za pretraživače i sl.

NAČIN OCJENjIVANjA I VREDNOVANjA STUDENATA Ocjenjivanje studenata, organizaciju i provođenje ispita definišu univerzitetska pravila studiranja kojih se pridržavaju svi studijski programi Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci.Ispiti na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci odvijaju se u skladu sa odredbama zajedničkog dokumenta pod nazivom: „Pravila studiranja na prvom i drugom ciklusu studija“. Ovaj dokument je osnova u procesu sticanja i ocjenjivanja znanja studenata. Evidenciju o ocjenjivanju studenata vodi studentska služba Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci, predmetni nastavnik i saradnik. Nastavnik je dužan da javno saopšti studentima rezultate o broju osvojenih bodova nakon svake provjere, kao i ukupan broj bodova koje je student postigao od početka nastave. Studenti imaju pravo da pristupe svakoj pojedinačnoj predispitnoj provjeri znanja, do završnog ispita, nezavisno od ostalih aktivnosti i provjera. U skladu sa akademskim kalendarom koji propisuje Univerzitet u Banjoj Luci, Fakultet političkih nauka organizuje termine svojih ispitnih rokova. Prema odlukama Senata Univerziteta u Banjoj Luci studenti ove visokoškolske institucije imaju pravo na po dva ispitna termina u januarsko-februarskom ispitnom roku, junsko-julskom roku, septembarskom roku i na jedan ispitni termin u aprilu i oktobru. Apsolventi imaju pravo da polažu ispite u navedenim, redovnim, rokovima, ali i mimo njih u apsolventskim terminima koji se organizuju svaki mjesec tokom semestra. Svi ispitni termini objavljuju se na zvaničnoj internet stranici Fakuleteta političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci. Uspjeh studenata na ispitu određuje broj bodova koje student prikupi u okviru predispitnih obaveza i završnog ispita. Uspjeh studenata se vrednuje ocjenama od pet do deset. Ocjena pet (5) ostvaruje se sa brojem bodova ispod pedeset i jedan. Ocjenu šest (6) ostvaruju studenti koji imaju između pedeset i jedan i šezdeset bodova. Ocjenu sedam (7) ostvaruju studenti koji imaju između šezdeset i jedan i sedamdeset bodova. Ocjenu (8) ostvaruju studenti koji imaju između sedamdeset i jedan i osamdeset bodova. Ocjenu (9) ostvaruju studenti koji imaju između osamdeset i jedan i devedeset bodova. Ocjenu (10) ostvaruju studenti koji imaju između devedeset i jedan i sto bodova (https://fpn.unibl.org/index.php/osnovne-studije/studijski-programi/politikologija). Ukupan broj osvojenih bodova i konačnu ocjenu nastavnik unosi u ispitnu prijavu i u izvještaj o održanom ispitu. Potpisani izvještaj o održanom ispitu i ispitne prijave nastavnik je obavezan da dostavi studentskoj službi Fakulteta političkih nauka na dalju obradu i pohranjivanj