Organizacija fakulteta

Fakultet političkih nauka je organizaciona jedinica Univerziteta u Banjoj Luci u čijem sastavu postoje četiri studijska programa (politikologija, sociologija, socijalni rad i novinarstvo i komunikologija) kao podorganizacione jedinice. Takav status ima i Institut za društvena istraživanja. Sve podorganizacione jedinice imaju svoja vijeća, koja u okviru zakonskih i statutarnih nadležnosti formulišu prijedloge i donose odluke. Pravne, kadrovske, računovodstvene, izdavačke, administrativne, bibliotečke, tehničke i druge poslove koji su od zajedničkog interesa za obavljanje djelatnosti Fakulteta, obavljaju stručne službe, čiji rad organizuje i koordinira sekretar FPN-a. Organi upravljanja na FPN-u su dekan, prodekani (za nastavu i za načno-istraživački rad i međunarodnu saradnju), kolegij Fakulteta koji ima savjetodavnu funkciju, vijeća studijskih programa i Nastavno-naučno vijeće Fakulteta političkih nauka.

Organizacija fakulteta