[lijevo]

Anketni centar

Centar za anketna istraživanja Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci (CAI FPN) osnovan je 2016. godine, sa ciljem unapređenja naučno-istraživačkog rada na Univerzitetu u Banjoj Luci. Rukovodilac Centra je mr Borislav Vukojević, viši asistent.

Centar se prvenstveno bavi tzv. kompjuterski podržanim telefonskim anketiranjem – CATI (Computer-assisted telephones interviewing) u svrhu istraživanja javnog mnjenja. Centar za anketna istraživanja opremljen je sa osam telefonskih linija i softverom „WARP-IT“, koji je dobijena na korišćenj eod kompanije „Ninamedia“ iz Ljubljane. Navedena institucija je izvršila obuku našeg osoblja, a dostupna je i tokom sprovođenja istraživanja, kada pruža operativnu pomoć. Proces anketiranja putem ovog programa je poluautomatizovan, gdje operateri imaju zadatak komunikacije i popunjavanja anketa na računarima, dok softver automatski kreira bazu sa rezultatima. Time se skraćuje vrijeme potrebno za anketiranje, a ujedno ovaj proces smanjuje mogućnost greške koja bi se mogla dogoditi prilikom unosa ručno rađenih anketa. Upravo zahvaljujući ovoj metodi i tehničkim kapacitetima, Centar za anketna istraživanja Fakulteta političkih nauka u mogućnosti je da ponudi kvalitetna i veoma brza istraživanja tržišta i javnog mnjenja, kako naučno-istraživačkim organizacijama, tako i privredi, nevladinom sektoru, političkim partijama i ostalim organizacijama.[/lijevo]

Centar za anketna istraživanja