UVOD


Naučno-tehnički razvoj uslovljava proširenje i modernizaciju obrazovnih programa u visokoškolskim institucijama. Reforma u visokom obrazovanju u duhu bolonjskog procesa podrazumijeva i modernizaciju profesionalnog osposobljavanja sociologa. Na studijskom programu sociologije iskazana je potreba da se izvrše temeljne izmjene kurikuluma u skladu sa promjenama u visokom školstvu u Evropi, a na principima formulisanim u Bolonjskoj deklaraciji.


Ovaj studijski program polazi od stručnog profila sociologa u razvijenim zemljama, njegove pozicije na tržištu rada i sadržaja i oblika znanja koje on treba da stekne tokom studiranja. Da bi se izbjegao rizik formalizacije predviđeno je uvođenje odgovarajućih pravila kojima se racionalizuje organizacija nastavnog procesa i definisanje sadržaja nastave.


Studijski program se temelji na opštim smjernicama reforme visokog obrazovanja, a posebno:


- potrebe za većom efikasnošću procesa studiranja;
- nužnosti uvođenja interaktivnih metoda nastave i aktivnog učešća studenata u procesu nastave;
- zahtjeva svih naučnih disciplina za interdisciplinarnim povezivanjem.
Ovim studijskim programom žele se prevazići sledeće slabosti:


- zastarjelost metoda nastave i zastarjela nastavna sredstva, a posebno nedovoljna nastavna sredstva;
- dugački ciklusi predavanja koji vode polaganju ispita poslije drugog ili više semestara nastave;
- veoma slaba efikasnost studiranja.


Studentima se nudi širok spektar socioloških znanja i u isto vrijeme mogućnost za specijalizaciju u određenoj oblasti. Teži se da se u većoj mjeri izađe u susret potrebama različitih institucija koje zapošljavaju sociologe.


Produbljivanje znanja iz određenih oblasti odvija se kroz široku ponudu izbornih predmeta koji su organski povezani sa gradivom u obaveznim predmetima. Nastavni plan podrazumijeva da se mogućnost interdisciplinarne saradnje maksimalno operacionalizuje.


Prilikom razvijanja koncepcije studijskog programa poštovan je princip realizma. Podrazumijevalo se da se ciljevi moraju postaviti tako da uvažavaju stvarne mogućnosti kvaliteta nastave, nivoa svijesti o značaju unapređenja kvaliteta i raspoložive resurse za sprovođenje ovog cilja.

NAZIV I CILjEVI


Naziv studijskog programa: Diplomske akademske studije sociologije


Ciljevi: Osnovni cilj studijskog programa je da pruži teorijska i metodološka znanja koja omogućuju samostalan i kritički rad studenata u jednoj od posebnih oblasti sociologije. Ponuda predmeta iz srodnih društveno-naučnih disciplina ima za cilj da studentima omogući uvid u povezanost odabrane oblasti studija sa drugim disciplinama, a studijski istraživački rad da studente upozna sa specifičnostima istraživačkih tema i metoda unutar odabrane oblasti. Poseban cilj je upoznavanje studenata sa mogućnostima praktične primjene znanja iz oblasti sociologije kojom se bave tokom studija drugog ciklusa. Studenti se trebaju osposobiti da sa višim kvalitetom znanja mogu raditi u školama, centrima za socijalni rad, preduzećima, državnim institucijama, institucijama kulture i civilnog društva, te da mogu raditi kao istraživači društvenih pojava.

MODEL STUDIJSKOG PROGRAMA


Ukupna struktura studijskog programa sociologije, kroz sva tri ciklusa, organizovanja je po modelu 4+1+3

 

NAUČNA OBLAST


Studijski program sociologije pripada naučnoj oblasti društvenih nauka, naučno polje sociologije.

VRSTA STUDIJA I ISHOD PROCESA UČENjA


Vrsta studija: Diplomske akademske studije


Ishodi procesa učenja: Diplomske akademske studije sociologije su jednogodišnje studije čijim završetkom će studenti ovladati znanjima i vještinama neophodnim za samostalan istraživački rad u oblasti sociologije za koju se opredijele. Studije osposobljavaju studente za samostalni rad sticanjem teorijskih i metodoloških znanja ne samo iz oblasti sociologije već i srodnih društveno-naučnih disciplina, kroz studijski istraživački rad i pisanje završnog rada. Stečene sposobnosti i znanja kvalifikuju završene studente za rad na naučnim projektima, kao i primijenjenim istraživanjima. Završeni studenti diplomskih akademskih studija obučeni su za kritičku analizu stanja, operativna istraživanja i učešće u koncipiranju mogućih promjena u određenim oblastima društva.


Specifični ishodi učenja određuju se u okviru svakog obaveznog i izbornog nastavnog predmeta.


AKADEMSKI NAZIV


Na osnovu Pravilnika o listi strukovnih, akademskih i naučnih zvanja ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 117/14 i 83/15 ) - Master sociologije - 300 ECTS

NASTAVNI PLAN STUDIJSKOG PROGRAMA

Sem.

 

Predmet

Status

P

  V

DON

ECTS

1.

1.

Sociološka  teorija i  metod

O

3

2

0

6

2.

Ekonomska  sociologija

O

3

2

0

6

3.

Fenomenološka  sociologija

O

3

2

0

6

4.

Sociologija  organizacije

I

3

2

0

6

Teorije globalizacije

I

5.

Tranzicija  i  društvenoraslojavanje

I

3

2

0

6

Sociologija  urbanog  prostora

I

Kvantitativne  metode   istraživanja

I

 

15

10

-

30

 

Sem.

 

Predmet

Status

P

  V

DON

ECTS

2.

1.

Istraživački  projekat

I

3

2

0

5

Tradicionalno i  moderno  u    kulturi

I

Sociologija  masovne  kulture

I

2.

Studijski istraživački  rad

O

-

-

15

10

3.

Završni  rad

O

-

-

-

15

 

3

2

15

30

 

NAČIN IZVOĐENjA STUDIJA I POTREBNO VRIJEME

Studije se organizuju kao redovne u sjedištu. Studij traje jednu godinu, koju čine dva semestra (zimski i ljetni).

Rad studenata kontinuirano se prati i permanentno evaluira. Studenti su obavezni da aktivno učestvuju na predavanjima i seminarskim vježbama, prikupljajući određen broj bodova koji je predviđen za te aktivnosti. Konkretan program tema za seminarske vježbe sastavlja predmetni nastavnik sa svojim saradnicima. Oblici rada, inovacije u nastavi i mogući oblici predispitnih obaveza studenata su: prisustvo predavanjima i seminarskim vježbama, aktivno učešće u nastavi, kreativni eseji, kolokvijumi, seminarski radovi i istraživački projekti, uspešno prezentiran grupni rad, urađeni testovi, objavljeni radovi. Za pokazano znanje i aktivnost studenti se ocenjuju prema Zakonu, Pravilniku i Uputstvu o ocenjivanju. Na početku školske godine predmetni nastavnik upoznaje studente sa temama i pitanjima, načinom i oblicima rada, brojem bodova koje donose konkretne predispitne aktivnosti.

Studije drugog ciklusa traju dva semestra. Student je dužan da izvrši sve nastavne obaveze, položi sve ispite, odbrani magistarski rad i ostvari 60 bodova. Stiče diplomu studija drugog ciklusa i akademski naziv magistar sociologije.

Materijali za prijemni ispit

1. Studije sociologije