NAZIV I CILjEVI

Naziv studijskog programa: Diplomske akademske studije socijalnog rada

Koncepcija studija usklađena je sa najvišim evropskim i svjetskim standardima osposobljavanja studenata za rad u oblasti socijalnog rada. Osnovni ciljevi drugog ciklusa studija ogledaju se kroz sljedeće:

1. Usavršavanje profesionalnih kompetencija socijalnog radnika u realizaciji profesionalne uloge, svrhe i metoda rada;

2. Osposobljavanje studenata za kreativan i inovativni pristup u izboru i primjeni metoda rada kojim će se ostvariti profesionalni zadaci i ciljevi, u odnosu na prepoznate i identifikovane probleme sa kojim se suočavaju u svome radu;

3. Obučavanje studenata drugog ciklusa za istraživanja, u funkciji unapređenja teorije i prakse socijalnog rada;

4. Sticanje uslova za dalje školovanje i stručno usavršavanje.

 

MODEL STUDIJSKOG PROGRAMA

Struktura drugog ciklusa studijskog programa jeste 4+1+3.

 

NAUČNA OBLAST KOJOJ PRIPADA STUDIJSKI PROGRAM

Drugi ciklus Studijskog programa socijalnog rada pripada naučnoj oblasti društvenih naukai naučnom polju socijalnog rada. Uže naučne oblasti koje bi bile zastupljene u predloženom programu su: socijalna politika, teorija i metodologija socijalnog rada i područja socijalnog rada.

VRSTA STUDIJA I ISHOD PROCESA UČENjA

Vrsta studija su diplomske akademske studije.

Ishod procesa učenja:

Usvojenost produbljenih specifičnih, uže stručnih metodoloških pristupa, koji su relevantni za kompetentno izvođenje prakse socijalnog rada;Obučenost za samostalan izbor metoda kojim će se ostvariti ciljevi socijalnog rada;Mogućnost stručno-kompetentnog savjetodavnog i terapijskog rada;Osposobljenost za operativna istraživanja u socijalnom radu.Specifični ishodi procesa učenja određuju se u okviru svakog obaveznog i izbornog nastavnog predmeta.

Specifični ishodi procesa učenja određuju se u okviru svakog obaveznog i izbornog nastavnog predmeta.

 

AKADEMSKI NAZIV

(Na osnovu Uredbe o korišćenju akademskih titula, sticanju stručnih i naučnih zvanja, „Službeni glasnik RS“, broj 111/09, od 16. decembra 2009. godine)

Magistar socijalnog rada– nakon završenog drugog ciklusa studija.

 

NASTAVNI PLAN DRUGOG CIKLUSA STUDIJSKOG PROGRAMA SOCIJALNOG RADA

Usmjerenja:

1. Savremeni socijalni rad sa djecom i porodicom

Sem.

  Predmet   

Status  

P

  V

DON

ECTS

1.

1.

Metodologija naučno-istraživačkog rada u socijalnom radu i socijalnoj politici

O

2

3

0

5

         2.

Savremene teorije i terapijski modeli u socijalnom radu

O

3

1

0

5

         3.

Djeca i porodični odnosi

O

3

2

0

6

         4.

Korisnička perspektiva u socijalnom radu

O

3

1

0

5

         5.

Zasnivanje usluga u zajednici za djecu i porodicu

O

3

1

0

5

        6.

Antidiskriminatorne i antipočinjavajuće politike i prakse u socijalnom radu u zajednici

I

2

1

0

4

Socijalni rad sa djecom sa smetnjama u razvoju

16

9

0

 30

 

Sem.

  Predmet   

Status  

P

  V

DON

ECTS

2.

1.

Profesionalno sagorijevanje pomagača

O

3

2

6

2.

Izrada završnog rada

24

30

 

2. Socijalna politika

Sem.

  Predmet   

Status  

P

  V

DON

ECTS

1

1.

Metodologija naučno-istraživačkog rada u socijalnom radu i socijalnoj politici 

O

2

2

0

4

2.

Socijalna politika i savremene društvene promjene

O

3

2

0

7

3.

Strategijsko i projektno planiranje u socijalnoj politici

O

3

2

0

7

4.

Savremeni demografski procesi i socijalna politika

O

2

2

0

4

5.

Socijalna politika u Evropskoj uniji

I

2

1

0

4

Krizni menadžment u socijalnoj politici

6.

Nezaposlenost i politike zapošljavanja

I

2

1

0

4

Starenje i penziona politika

14

10

0

30

 

Sem.

  Predmet   

Status  

P

  V

DON

ECTS

2.

1.

Lokalna zajednica i socijalna politika 

O

3

2

0

6

2.

Izrada završnog rada

24

30

 

3. Medijacija u socijalnom radu

Sem

  Predmet   

Status  

P

  V

DON

ECTS

1

1.

Metodologija naučno-istraživačkog rada u socijalnom radu i socijalnoj politici

O

2

3

0

6

2.

Teorijske osnove sukoba i medijacije

O

3

2

0

6

3.

Pravni i institucionalni okvir medijacije

O

2

1

0

4

4

Djeca u riziku i sukobu sa zakonom

O

3

1

0

5

5.

Porodična medijacija

O

3

1

0

5

66.

Prevencija sukoba ivršnjačkog nasilja u školi

I

2

1

0

4

Stres, trauma i kriza

I

2

1

0

4

15

10

0

30

 

Sem

  Predmet   

Status  

P

  V

DON

ECTS

2

1.

Nenasilna komunikacija u grupi

O

2

3

0

6

2.

Izrada završnog rada

24

0

30

 

 

4. Menadžment u socijalnom sektoru

Sem.

  Predmet   

Status  

P

  V

DON

ECTS

1

1.

Metodologija naučno-istraživačkog rada u socijalnom radu i socijalnoj politici

O

2

2

0

4

2.

Menadžment u organizacijama socijalnog sektora

O

3

2

0

7

3.

Strategijsko i projektno planiranje u socijalnom sektoru

O

3

2

0

7

4.

Organizacija uprave i socijalnih službi

O

2

2

0

4

5.

Menadžment ljudskih resursa u organizacijama socijalnog sektora

I

2

1

0

4

Socijalni sektor i komunikacija sa javnostima

6.

Finansijsko upravljanje u organizacijama socijalnog sektora

I

2

1

0

4

Implementacija menadžerskih uloga i zadataka u praksi socijalnog sektora

14

10

0

30

 

Sem.

  Predmet   

Status  

P

  V

DON

ECTS

2.

1

Krizni menadžment u socijalnoj politici 

O

2

2

0

6

2

Izrada završnog rada

24

0

30

 

5. Studijski program socijalnog rada (stari program)

Sem.

  Predmet   

Status  

P

  V

DON

ECTS

1

1.

Socijalni rad sa maloljetnim
delinkventima

O

2

2

0

5

2.

Socijalni rad sa zavisnicima

O

3

2

0

6

3.

Terapijski modeli socijalnog
rada

O

3

2

0

6

4.

Medijacija u socijalnom radu

O

2

2

0

5

5.

Menadžment u socijalnom radu

O

2

1

0

4

6.

Teorija stresa, traume i krize

I

2

1

0

4

Metode tretmana bolesti
zavisnosti

Analiza diskursa u socijalnom
radu

14

10

0

30

Sem.

  Predmet   

Status  

P

  V

DON

ECTS

2.

1

Demografija sa društvenim
statistikama

O

3

2

0

6

2

Magistarski rad

O

24

3

2

0

30

 

NAČIN IZVOĐENjA STUDIJA I POTREBNO VRIJEME IZVOĐENjA STUDIJA

Diplomski akademski studij socijalnog rada se organizuje kao redovni studij i nastava se izvodi u sjedištu.

Nastava se organizuje u semestrima, a izvodi se u vidu predavanja, grafoskopskih i power-point prezentacija, diskusija, radioničkih vježbi, konsultacija, izlaganja studenata, grupne rasprave, izrada seminarskih radova, samostalnih istraživačkih radova, studijskih posjeta i drugih načina.

Materijali za prijemni ispit

1. Studije socijalnog rada (Medijacija u socijalnom radu)

2. Studije socijalnog rada (Menadžment u socijalnom sektoru)

3. Studije socijalnog rada (Socijalna politika)

4. Studije socijalnog rada (Savremeni socijalni rad sa djecom i porodicom)