Претрага
Претрага

Мастер социјалног рада

Мастер социјалног рада

Мастер социјалног рада

НАЗИВ И ЦИЉЕВИ

Назив студијског програма: Дипломске академске студије социјалног рада

Концепција студија усклађена је са највишим европским и свјетским стандардима оспособљавања студената за рад у области социјалног рада. Основни циљеви другог циклуса студија огледају се кроз сљедеће:

1. Усавршавање професионалних компетенција социјалног радника у реализацији професионалне улоге, сврхе и метода рада;

2. Оспособљавање студената за креативан и иновативни приступ у избору и примјени метода рада којим ће се остварити професионални задаци и циљеви, у односу на препознате и идентификоване проблеме са којим се суочавају у своме раду;

3. Обучавање студената другог циклуса за истраживања, у функцији унапређења теорије и праксе социјалног рада;

4. Стицање услова за даље школовање и стручно усавршавање.

МОДЕЛ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

Структура другог циклуса студијског програма јесте 4+1+3.

НАУЧНА ОБЛАСТ КОЈОЈ ПРИПАДА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

Други циклус Студијског програма социјалног рада припада научној области друштвених наукаи научном пољу социјалног рада. Уже научне области које би биле заступљене у предложеном програму су: социјална политика, теорија и методологија социјалног рада и подручја социјалног рада.

ВРСТА СТУДИЈА И ИСХОД ПРОЦЕСА УЧЕЊА

Врста студија су дипломске академске студије.

Исход процеса учења:

Усвојеност продубљених специфичних, уже стручних методолошких приступа, који су релевантни за компетентно извођење праксе социјалног рада;Обученост за самосталан избор метода којим ће се oстварити циљеви социјалног рада;Могућност стручно-компетентног савјетодавног и терапијског рада;Оспособљеност за оперативна истраживања у социјалном раду.Специфични исходи процеса учења одређују се у оквиру сваког обавезног и изборног наставног предмета.

Специфични исходи процеса учења одређују се у оквиру сваког обавезног и изборног наставног предмета.

АКАДЕМСКИ НАЗИВ

На основу Закона о звањима која се стичу завршетком високог образовања (“Службени гласник РС”, број 33/14 и 64/14 и Правилника о листи струковних, академских и научних звања (“Службени гласник РС”, број 117/14 и 83/15) по завршетку студија додјељују се академска звања:

Мастер социјалног рада – 300 ECTS.

НАСТАВНИ ПЛАН ДРУГОГ ЦИКЛУСА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА СОЦИЈАЛНОГ РАДА

Усмјерења:

1. Савремени социјални рад са дјецом и породицом

Сем.

 

  Предмет   

Статус  

П

  В

ДОН

ECTS

1.

1.

Методологија научно-истраживачког рада у социјалном раду и социјалној политици

О

2

3

0

5

         2.

Савремене теорије и терапијски модели у социјалном раду

О

3

1

0

5

         3.

Дјеца и породични односи

O

3

2

0

6

         4.

Корисничка перспектива у социјалном раду

O

3

1

0

5

         5.

 

Заснивање услуга у заједници за дјецу и породицу

O

3

1

0

5

        6.

Антидискриминаторне и антипочињавајуће политике и праксе у социјалном раду у заједници

I

2

1

0

4

Социјални рад са дјецом са сметњама у развоју

 

16

9

0

 30

 

Сем.

 

  Предмет   

Статус  

П

  В

ДОН

ECTS

2.

1.

Професионално сагоријевање помагача

О

3

2

 

6

2.

Израда завршног рада

 

 

 

 

24

 

 

 

 

30

 

2. Социјална политика

Сем.

 

  Предмет   

Статус  

П

  В

ДОН

ECTS

1

1.

Mетодологија научно-истраживачког рада у социјалном раду и социјалној политици 

О

2

2

0

4

2.

Социјална политика и савремене друштвене промјене

О

3

2

0

7

3.

Стратегијско и пројектно планирање у социјалној политици

О

3

2

0

7

4.

Савремени демографски процеси и социјална политика

O

2

2

0

4

5.

Социјална политика у Европској унији

И

2

1

0

4

Кризни менаџмент у социјалној политици

6.

 

Незапосленост и политике запошљавања

И

2

1

0

4

Старење и пензиона политика

 

14

10

0

30

 

Сем.

 

  Предмет   

Статус  

П

  В

ДОН

ECTS

2.

1.

Локална заједница и социјална политика 

О

3

2

0

6

2.

Израда завршног рада

 

 

 

 

24

 

 

 

 

30

 

3. Медијација у социјалном раду

Сем

 

  Предмет   

Статус  

П

  В

ДОН

ECTS

1

1.

Методологија научно-истраживачког рада у социјалном раду и социјалној политици

О

2

3

0

6

2.

Теоријске основе сукоба и медијације

О

3

2

0

6

3.

Правни и институционални оквир медијације

O

2

1

0

4

4

Дјеца у ризику и сукобу са законом

O

3

1

0

5

5.

Породична медијација

O

3

1

0

5

66.

Превенција сукоба ивршњачког насиља у школи

И

2

1

0

4

Стрес, траума и криза

И

2

1

0

4

 

15

10

0

30

 

Сем

 

  Предмет   

Статус  

П

  В

ДОН

ECTS

2

1.

Ненасилна комуникација у групи

О

2

3

0

6

2.

Израда завршног рада

 

 

 

 

24

 

 

 

0

30

 

 

4. Менаџмент у социјалном сектору

Сем.

 

  Предмет   

Статус  

П

  В

ДОН

ECTS

1

1.

Mетодологија научно-истраживачког рада у социјалном раду и социјалној политици

О

2

2

0

4

2.

Менаџмент у организацијама социјалног сектора

О

3

2

0

7

3.

Стратегијско и пројектно планирање у социјалном сектору

О

3

2

0

7

4.

Организација управе и социјалних служби

O

2

2

0

4

5.

Менаџмент људских ресурса у организацијама социјалног сектора

И

2

1

0

4

Социјални сектор и комуникација са јавностима

6.

 

Финансијско управљање у организацијама социјалног сектора

И

2

1

0

4

Имплементација менаџерских улога и задатака у пракси социјалног сектора

 

14

10

0

30

 

Сем.

 

  Предмет   

Статус  

П

  В

ДОН

ECTS

2.

1

Кризни менаџмент у социјалној политици 

О

2

2

0

6

2

Израда завршног рада

 

 

 

 

24

 

 

 

0

30

 

5. Студијски програм социјалног рада (стари програм)

Сем.

 

  Предмет   

Статус  

П

  В

ДОН

ECTS

1

1.

Социјални рад са малољетним
делинквентима

О

2

2

0

5

2.

Социјални рад са зависницима

О

3

2

0

6

3.

Терапијски модели социјалног
рада

О

3

2

0

6

4.

Медијација у социјалном раду

O

2

2

0

5

5.

Менаџмент у социјалном раду

О

2

1

0

4

6.

 

Теорија стреса, трауме и кризе

И

2

1

0

4

Методе третмана болести
зависности

Анализа дискурса у социјалном
раду

 

14

10

0

30

Сем.

 

  Предмет   

Статус  

П

  В

ДОН

ECTS

2.

1

Демографија са друштвеним
статистикама

О

3

2

0

6

2

Магистарски рад

О

 

 

 

24

 

3

2

0

30

НАЧИН ИЗВОЂЕЊА СТУДИЈА И ПОТРЕБНО ВРИЈЕМЕ ИЗВОЂЕЊА СТУДИЈА

Дипломски академски студиј социјалног рада се организује као редовни студиј и настава се изводи у сједишту.

Настава се организује у семестрима, а изводи се у виду предавања, графоскопских и power-point презентација, дискусија, радионичких вјежби, консултација, излагања студената, групне расправе, израда семинарских радова, самосталних истраживачких радова, студијских посјета и других начина.

Материјали за пријемни испит