NAZIV I CILjEVI


Naziv studijskog programa: Diplomske akademske studije politikologije i međunarodnih odnosa


Studenti biraju jedan od dva usmjerenja: Politikološke studije ili Međunarodne studije.


Koncepcija studija usklađena je sa najvišim evropskim i svjetskim standardima osposobljavanja studenata za rad u oblasti politikologije i međunarodnih odnosa. Pohađanje studijskih programa drugog ciklusa omogućava studentima da se kreativno uključe u obavljanje širokog spektra poslova u državnoj administraciji, javnoj upravi i organizacijama koje imaju potrebu za ovim profilima. Osposobljavanje za permanentno obrazovanje, samoobrazovanje i praktičnu primjenu stečenih znanja i vještina, individualni i profesionalni razvoj.


Osnovni cilj predloženog programa studija ogleda se u razvijanju kritičkog, analitičkog, interdisciplinarnog i kreativnog mišljenja, kao i sposobnosti samostalnog rasuđivanja, zaključivanja i prezentovanja činjenica i zaključaka. Razvijanje svijesti o vlastitom nacionalnom i vjerskom, lokalnom, regionalnom i kulturnom identitetu u kontekstu evropskih i globalnih integracija. Teorijsko i praktično osposobljavanje studenata za sve vrste poslova u institucijama koje imaju potrebu za specijalistima politikologije i međunarodnih odnosa.

MODEL STUDIJSKOG PROGRAMA


Struktura studijskog programa jeste 4+1+3.

NAUČNA OBLAST KOJOJ PRIPADA STUDIJSKI PROGRAM


Studijski program politikologije i međunarodnih odnosa pripada naučnoj oblasti društvenih nauka i naučnom polju politikologije. Uže naučne oblasti koje su zastupljene u programu su: politička teorija, politički sistem, političke komunikacije, međunarodni odnosi i bezbjednost.

VRSTA STUDIJA I ISHOD PROCESA UČENjA


Vrste studija su: diplomske akademske studije


Ishod učenja: Politikološke studije - Osposobljenje da se samostalno i visoko stručno obavljaju poslovi iz oblasti politikologije, da se kompetentno analiziraju politikološki fenomeni i odnosi, donose analitički sudovi i stavovi koji unapređuju rad u organima državne ili lokalne vlasti. Obučenost da se u profesiji primjene najviši standardi koji važe u modernoj politikološkoj praksi. Usavršene profesionalne kompetencija politikologa za poslove koji iziskuju moderni državno-politički sistemi. Posebno za poslove upravljanja, poslove političkog menadžmenta i predstavničke poslove na državnim i lokalnim nivoima vlasti.

Ishod učenja za Međunarodne studije - Sticanje opštih i posebnih znanja iz teorije i prakse pravnih, političkih, kulturoloških, istorijskih i drugih naučnih oblasti koja će omogućiti studentima da adekvatno i kompetentno obavljaju poslove iz domena međunarodnih odnosa. Obučenost za poslove u struci prema standardima koji se primjenjuju u modernim obrazovnim sistemima savremenog svijeta. Sposobnost da se povezuju stečena znanja i vještine i da se ona adekvatno primjenjuju u profesionalnoj delatnosti. Sticanje intelektualne sposobnosti i zrelosti studenata da analizira i samostalno razvija i izrađuje programe za unapređenje profesionalnog rada, kao i sposobnost primjene tih programa.


AKADEMSKI NAZIV


Na osnovu Uredbe o korišćenju akademskih titula, sticanju stručnih i naučnih zvanja, „Službeni glasnik RS“, broj 111/09, od 16. decembra 2009. godine


Magistar politikologije – nakon završenog smjera Politikološke studije
Magistar međunarodnih odnosa – nakon završenog smjera Međunarodne studije

NASTAVNI PLAN DRUGOG CIKLUSA


Smjer: Politikološke studije

Sem.

 

  Predmet      

Status   

  P

V

DON

ECTS

1.

1.

Javne  politike

O

4

2

0

8

2.

Savremene  teorije  demokratije

O

4

2

0

8

3.

Teorije  globalizacije

O

4

2

0

8

4.

Politički  menadžment

I

3

2

0

6

Politički odnosi balkanskih zemalja

I

3

2

0

6

15

8

0

30

 

Sem.

 

  Predmet      

Status   

  P

V

DON

ECTS

2.

1.

Politike  svakodnevnog  života

O

4

2

0

8

2.

Politički  odnosi u  BiH

O

4

2

0

8

3.

Magistarski  rad

O

14

8

4

0

30

 

Smjer: Međunarodne studije

Sem.

 

  Predmet      

Status   

  P

V

DON

ECTS

1.

1.

Diplomatija

O

4

2

0

8

2.

Međunarodno  pravo

O

4

2

0

8

3.

Međunarodna  politika

O

4

2

0

8

4.

Međunarodna  bezbjednost

I

3

2

0

6

Politički  odnosi  balkanskih  zemalja

I

3

2

0

6

 

15

7

0

30

 

Sem.

 

  Predmet      

Status   

  P

V

DON

ECTS

2.

1.

Međunarodne  organizacije

O

4

2

0

8

2.

Diplomatsko i  konzularno  pravo

O

4

2

0

8

3.

Magistarski  rad

O

14

8

4

0

30

 

Smjer: Lokalna samouprava

Sem.

 

  Predmet      

Status   

  P

V

DON

ECTS

1.

1.

Metodologija  naučno-istraživačkog rada

O

3

3

0

7

2.

Sistem  lokalne  samouprave

O

4

2

0

7

3.

Istraživački rad iz oblasti lokalne  demokratije

O

     

10

4.

Evropski  regionalizam

I

3

2

0

6

Participativna demokratijalokalnoj  samoupravi

I

3

2

0

6

10

7

0

30

Sem.

 

  Predmet      

Status   

  P

V

DON

ECTS

2.

1.

Ekonomika  lokalne  samouprave

O

2

2

0

5

2.

Menadžment  lokalne samouprave

O

2

2

0

5

3.

Istraživački  rad iz  oblasti lokalne  samouprave

O

10

 

4.

Master  rad

0

     

10

4

4

0

30

 

 Smjer: Javna uprava i javne politike

Sem.

 

  Predmet      

Status   

  P

V

DON

ECTS

1.

1.

Metodologija naučno-istraživačkog rada

O

3

3

0

7

2.

Sistem javne uprave

O

4

2

0

7

3.

Istraživački rad iz oblasti javne uprave

O

0

0

6

10

4.

Javna uprava i evropske integracije

I

3

2

0

6

Evropski upravni prostor

I

3

2

0

6

30

Sem.

 

  Predmet      

Status   

  P

V

DON

ECTS

2.

5.

Finansiranje javne uprave

O

2

2

0

5

6.

Javne politike i analiza javnih politika

O

2

2

0

5

7.

Istraživački rad iz oblasti javnih politika

O

 0

0

 6

10

Završni rad

O 0 0 10 10

 

30

 

NAČIN IZVOĐENjA STUDIJA I POTREBNO VRIJEME IZVOĐENjA STUDIJA

Studije se organizuju kao redovne, a način izvođenja nastave je obrazovanje u sjedištu. Studij traje po dva semestra (zimski i ljetni). Zaokruženu cjelinu po modelu 4+1+3 činiće u budućnosti i trogodišnji doktorski studij, tj. treći ciklus .

Predviđeni oblici nastave su redovna predavanja i vježbe. Nakon završenog prvog ciklusa studija, studenti se opredjeljuju za dva smjera u drugom ciklusu: Politikološke studijei Međunarodne studije. Na oba smjera predviđeno je pet obaveznih i jedan izborni predmet, kao i završni magistarski rad, na osnovu čega se studenti specijalizuju za odabranu oblast.

Studenti studijskog programa politikologije obavezni su da aktivno učestvuju na predavanjima i vježbama uz pisanje eseja, seminarskih radova, samostalnih radova, istraživačkih projekata kao i prezentacija i drugih vidova aktivnosti, prikupljajući bodove predviđene za te aktivnosti. Na početku semestra predmetni nastavnik upoznaje studente sa temama i pitanjima, načinom i oblicima rada, brojem bodova koje donose konkretne predispitne aktivnosti. Uspjeh studenata na ispitu označava se i izražava ocjenama od 10 do 5, prema sledećim kriterijumima: 10– 91 do 100 bodova; 9 – 81 do 90 bodova; 8 – 71 do 80 bodova; 7 – 61 do 70 bodova; 6 – 51 do 60 bodova; 5– ispod 51 boda.

Studije drugog ciklusa traju dva semestra. Student je dužan da izvrši sve nastavne obaveze, položi sve ispite, odbrani magistarski rad i ostvari 60 ESTS bodova, čime se stiče diploma studija drugog ciklusa i akademski naziv magistar politikologije odnosno magistar međunarodnih odnosa.

Istraživački rad iz oblasti javnih politika