Мастер политикологије

Мастер политикологије

Мастер политикологије

НАЗИВ И ЦИЉЕВИ


Назив студијског програма: Дипломске академске студије политикологије и међународних односа


Студенти бирају један од два усмјерења: Политиколошке студије или Међународне студије.


Концепција студија усклађена је са највишим европским и свјетским стандардима оспособљавања студената за рад у области политикологије и међународних односа. Похађање студијских програма другог циклуса омогућава студентима да се креативно укључе у обављање широког спектра послова у државној администрацији, јавној управи и организацијама које имају потребу за овим профилима. Оспособљавање за перманентно образовање, самообразовање и практичну примјену стечених знања и вјештина, индивидуални и професионални развој.


Основни циљ предложеног програма студија огледа се у развијању критичког, аналитичког, интердисциплинарног и креативног мишљења, као и способности самосталног расуђивања, закључивања и презентовања чињеница и закључака. Развијање свијести о властитом националном и вјерском, локалном, регионалном и културном идентитету у контексту европских и глобалних интеграција. Теоријско и практично оспособљавање студената за све врсте послова у институцијама које имају потребу за специјалистима политикологије и међународних односа.

МОДЕЛ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА


Структура студијског програма јесте 4+1+3.

НАУЧНА ОБЛАСТ КОЈОЈ ПРИПАДА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ


Студијски програм политикологије и међународних односа припада научној области друштвених наука и научном пољу политикологије. Уже научне области које су заступљене у програму су: политичка теорија, политички систем, политичке комуникације, међународни односи и безбједност.

ВРСТА СТУДИЈА И ИСХОД ПРОЦЕСА УЧЕЊА


Врсте студија су: дипломске академске студије


Исход учења: Политиколошке студије – Оспособљење да се самостално и високо стручно обављају послови из области политикологије, да се компетентно анализирају политиколошки феномени и односи, доносе аналитички судови и ставови који унапређују рад у органима државне или локалне власти. Обученост да се у професији примјене највиши стандарди који важе у модерној политиколошкој пракси. Усавршене професионалне компетенција политиколога за послове који изискују модерни државно-политички системи. Посебно за послове управљања, послове политичког менаџмента и представничке послове на државним и локалним нивоима власти.

Исход учења за Међународне студије – Стицање општих и посебних знања из теорије и праксе правних, политичких, културолошких, историјских и других научних области која ће омогућити студентима да адекватно и компетентно обављају послове из домена међународних односа. Обученост за послове у струци према стандардима који се примјењују у модерним образовним системима савременог свијета. Способност да се повезују стечена знања и вјештине и да се она адекватно примјењују у професионалној делатности. Стицање интелектуалне способности и зрелости студената да анализира и самостално развија и израђује програме за унапређење професионалног рада, као и способност примјене тих програма.


АКАДЕМСКИ НАЗИВ


На основу Уредбе о коришћењу академских титула, стицању стручних и научних звања, „Службени гласник РС“, број 111/09, од 16. децембра 2009. године


Магистар политикологије – након завршеног смјера Политиколошке студије
Магистар међународних односа – након завршеног смјера Међународне студије

НАСТАВНИ ПЛАН ДРУГОГ ЦИКЛУСА


Смјер: Политиколошке студије

Сем.

 

  Предмет      

Статус   

  П

В

ДОН

ЕЦТС

1.

1.

Јавне  политике

О

4

2

0

8

2.

Савремене  теорије  демократије

О

4

2

0

8

3.

Теорије  глобализације

О

4

2

0

8

4.

Политички  менаџмент

И

3

2

0

6

Политички односи балканских земаља

И

3

2

0

6

 

15

8

0

30

 

Сем.

 

  Предмет      

Статус   

  П

В

ДОН

ЕЦТС

2.

1.

Политике  свакодневног  живота

О

4

2

0

8

2.

Политички  односи у  БиХ

О

4

2

0

8

3.

Магистарски  рад

О

 

 

 

14

 

8

4

0

30

 

Смјер: Међународне студије

Сем.

 

  Предмет      

Статус   

  П

В

ДОН

ЕЦТС

1.

1.

Дипломатија

О

4

2

0

8

2.

Међународно  право

О

4

2

0

8

3.

Међународна  политика

О

4

2

0

8

4.

Међународна  безбједност

И

3

2

0

6

Политички  односи  балканских  земаља

И

3

2

0

6

 

15

7

0

30

 

Сем.

 

  Предмет      

Статус   

  П

В

ДОН

ЕЦТС

2.

1.

Међународне  организације

О

4

2

0

8

2.

Дипломатско и  конзуларно  право

О

4

2

0

8

3.

Магистарски  рад

О

 

 

 

14

 

8

4

0

30

 

Смјер: Локална самоуправа

Сем.

 

  Предмет      

Статус   

  П

В

ДОН

ЕЦТС

1.

1.

Методологија  научно-истраживачког рада

О

3

3

0

7

2.

Систем  локалне  самоуправе

О

4

2

0

7

3.

Истраживачки рад из области локалне  демократије

О

   

10

4.

Европски  регионализам

И

3

2

0

6

Партиципативна демократијау локалној  самоуправи

И

3

2

0

6

 

10

7

0

30

Сем.

 

  Предмет      

Статус   

  П

В

ДОН

ЕЦТС

2.

1.

Економика  локалне  самоуправе

О

2

2

0

5

2.

Менаџмент  локалне самоуправе

О

2

2

0

5

3.

Истраживачки  рад из  области локалне  самоуправе

О

 

 

 

10

 

4.

Мастер  рад

0

   

10

 

4

4

0

30

 

 Смјер: Јавна управа и јавне политике

Сем.

 

  Предмет      

Статус   

  П

В

ДОН

ЕЦТС

1.

1.

Методологија научно-истраживачког рада

О

3

3

0

7

2.

Систем јавне управе

О

4

2

0

7

3.

Истраживачки рад из области јавне управе

О

0

0

6

10

4.

Јавна управа и европске интеграције

И

3

2

0

6

Европски управни простор

И

3

2

0

6

 

 

 

 

30

Сем.

 

  Предмет      

Статус   

  П

В

ДОН

ЕЦТС

2.

5.

Финансирање јавне управе

О

2

2

0

5

6.

Јавне политике и анализа јавних политика

О

2

2

0

5

7.

Истраживачки рад из области јавних политика

О

 0

0

 6

10

Завршни рад

O001010

 

 

 

 

30

 

НАЧИН ИЗВОЂЕЊА СТУДИЈА И ПОТРЕБНО ВРИЈЕМЕ ИЗВОЂЕЊА СТУДИЈА

Студије се организују као редовне, а начин извођења наставе је образовање у сједишту. Студиј траје по два семестра (зимски и љетни). Заокружену цјелину по моделу 4+1+3 чиниће у будућности и трогодишњи докторски студиј, тј. трећи циклус .

Предвиђени облици наставе су редовна предавања и вјежбе. Након завршеног првог циклуса студија, студенти се опредјељују за два смјера у другом циклусу: Политиколошке студијеи Међународне студије. На оба смјера предвиђено је пет обавезних и један изборни предмет, као и завршни магистарски рад, на основу чега се студенти специјализују за одабрану област.

Студенти студијског програма политикологије обавезни су да активно учествују на предавањима и вјежбама уз писање есеја, семинарских радова, самосталних радова, истраживачких пројеката као и презентација и других видова активности, прикупљајући бодове предвиђене за те активности. На почетку семестра предметни наставник упознаје студенте са темама и питањима, начином и облицима рада, бројем бодова које доносе конкретне предиспитне активности. Успјех студената на испиту означава се и изражава оцјенама од 10 до 5, према следећим критеријумима: 10– 91 до 100 бодова; 9 – 81 до 90 бодова; 8 – 71 до 80 бодова; 7 – 61 до 70 бодова; 6 – 51 до 60 бодова; 5– испод 51 бода.

Студије другог циклуса трају два семестра. Студент је дужан да изврши све наставне обавезе, положи све испите, одбрани магистарски рад и оствари 60 ЕСТS бодова, чиме се стиче диплома студија другог циклуса и академски назив магистар политикологије односно магистар међународних односа.

Истраживачки рад из области јавних политика

 

Материјали за пријемни испит