Претрага
Претрага

Мастер политикологије

Мастер политикологије

Мастер политикологије

НАЗИВ И ЦИЉЕВИ

Назив студијског програма: Дипломске академске студије политикологије

Студенти бирају један од четири усмјерења: Политиколошке студије, Међународне студије, Локална самоуправа и Јавна управа и јавне политике.

Концепција студија усклађена је са највишим европским и свјетским стандардима оспособљавања студената за рад у области политикологије. Похађање студијских програма другог циклуса омогућава студентима да се креативно укључе у обављање широког спектра послова у државној администрацији, јавној управи и организацијама које имају потребу за овим профилима. Оспособљавање за перманентно образовање, самообразовање и практичну примјену стечених знања и вјештина, индивидуални и професионални развој.

Основни циљ предложеног програма студија огледа се у развијању критичког, аналитичког, интердисциплинарног и креативног мишљења, као и способности самосталног расуђивања, закључивања и презентовања чињеница и закључака. Развијање свијести о властитом националном и вјерском, локалном, регионалном и културном идентитету у контексту европских и глобалних интеграција. Теоријско и практично оспособљавање студената за све врсте послова у институцијама које имају потребу за специјалистима политикологије и међународних односа.

МОДЕЛ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

Структура студијског програма јесте 4+1+3.

НАУЧНА ОБЛАСТ КОЈОЈ ПРИПАДА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

Студијски програм политикологије и међународних односа припада научној области друштвених наука и научном пољу политикологије. Уже научне области које су заступљене у програму су: политичка теорија, политички систем, политичке комуникације, међународни односи и безбједност.

ВРСТА СТУДИЈА И ИСХОД ПРОЦЕСА УЧЕЊА

Врсте студија су: дипломске академске студије

Исход учења: Политиколошке студије – Оспособљење да се самостално и високо стручно обављају послови из области политикологије, да се компетентно анализирају политиколошки феномени и односи, доносе аналитички судови и ставови који унапређују рад у органима државне или локалне власти. Обученост да се у професији примјене највиши стандарди који важе у модерној политиколошкој пракси. Усавршене професионалне компетенција политиколога за послове који изискују модерни државно-политички системи. Посебно за послове управљања, послове политичког менаџмента и представничке послове на државним и локалним нивоима власти.

Исход учења за Међународне студије – Стицање општих и посебних знања из теорије и праксе правних, политичких, културолошких, историјских и других научних области која ће омогућити студентима да адекватно и компетентно обављају послове из домена међународних односа. Обученост за послове у струци према стандардима који се примјењују у модерним образовним системима савременог свијета. Способност да се повезују стечена знања и вјештине и да се она адекватно примјењују у професионалној делатности. Стицање интелектуалне способности и зрелости студената да анализира и самостално развија и израђује програме за унапређење професионалног рада, као и способност примјене тих програма.

АКАДЕМСКИ НАЗИВ

На основу Закона о звањима која се стичу завршетком високог образовања (“Службени гласник РС”, број 33/14 и 64/14 и Правилника о листи струковних, академских и научних звања (“Службени гласник РС”, број 117/14 и 83/15) по завршетку студија додјељују се академска звања:

Мастер политикологије – 300 ECTS

Мастер политикологије – 300 ECTS – Међународни односи

Мастер политикологије – 300 ECTS – Јавне службе и администрација

НАСТАВНИ ПЛАН ДРУГОГ ЦИКЛУСА

Смјер: Политиколошке студије

Смер: ПОЛИТИКОЛОШКЕ СТУДИЈЕ
Сем. 1. Предмет Статус П В Додатни облици наставе ECTS
1. Политике свакодневног живота Обавезни 3 1 0 6
2. Савремене теорије демократије Обавезни 3 1 0 6
3. Политичко представљање, партије и избори Обавезни 3 1 0 6
4. Изборно комуницирање Обавезни 3 1 0 6
5. Теорије глобализације Обавезни 3 1 0 6
30
Сем. 2. Предмет Статус П В Додатни облици наставе ECTS
1. Кризно политичко комуницирање Обавезни 4 2 0 7
2. Политички односи у Босни и Херцеговини Обавезни 4 2 0 7
3. Завршни рад Обавезни 16
30
Смјер: МЕЂУНАРОДНЕ СТУДИЈЕ
Сем. 1. Предмет Статус П В Додатни облици наставе ECTS
1. Међународна политика Обавезни 4 2 0 8
2. Дипломатија Обавезни 4 2 0 8
3. Међународно јавно право Обавезни 3 2 0 7
4. Геополитика Обавезни 3 2 0 7
30
Изборни блок: Међународни односи и безбједност
Сем. 2. Предмет Статус П В Додатни облици наставе ECTS
1. Савремени изазови међународне безбједности Обавезни 3 1 0 5
2. Миграције – политички и безбједносни аспекти Обавезни 3 1 0 5
3. Кризно политичко комуницирање Обавезни 3 1 0 5
4. Завршни рад Обавезни 15
30
Изборни блок: Федералистичке студије
Сем. 2. Предмет Статус П В Додатни облици наставе ECTS
1. Компаративне студије федерализма Обавезни 3 1 0 5
2. Облици државног уређења Обавезни 3 1 0 5
3. Политичко представљање, партије и избори у федералним системима Обавезни 3 1 0 5
4. Завршни рад Обавезни 15
30
Смјер: Локална самоуправа
Сем.   Предмет       Статус      П В ДОН ЕЦТС
1. 1. Методологија  научно-истраживачког рада О 3 3 0 7
2. Систем  локалне  самоуправе О 4 2 0 7
3. Истраживачки рад из области локалне  демократије О 10
4. Европски  регионализам И 3 2 0 6
Партиципативна демократијау локалној  самоуправи И 3 2 0 6
10 7 0 30
Сем.   Предмет       Статус      П В ДОН ЕЦТС
2. 1. Економика  локалне  самоуправе О 2 2 0 5
2. Менаџмент  локалне самоуправе О 2 2 0 5
3. Истраживачки  рад из  области локалне  самоуправе О 10
4. Мастер  рад 0 10
4 4 0 30
Смјер: Јавна управа и јавне политике
Сем.   Предмет       Статус      П В ДОН ЕЦТС
1. 1. Методологија научно-истраживачког рада О 3 3 0 7
2. Систем јавне управе О 4 2 0 7
3. Истраживачки рад из области јавне управе О 0 0 6 10
4. Јавна управа и европске интеграције И 3 2 0 6
Европски управни простор И 3 2 0 6
30
Сем.   Предмет       Статус      П В ДОН ЕЦТС
2. 5. Финансирање јавне управе О 2 2 0 5
6. Јавне политике и анализа јавних политика О 2 2 0 5
7. Истраживачки рад из области јавних политика О  0 0  6 10
Завршни рад O 0 0 10 10
30

НАЧИН ИЗВОЂЕЊА СТУДИЈА И ПОТРЕБНО ВРИЈЕМЕ ИЗВОЂЕЊА СТУДИЈА

Студије се организују као редовне, а начин извођења наставе је образовање у сједишту. Студиј траје по два семестра (зимски и љетни). Заокружену цјелину по моделу 4+1+3 чиниће у будућности и трогодишњи докторски студиј, тј. трећи циклус .

Предвиђени облици наставе су редовна предавања и вјежбе. Након завршеног првог циклуса студија, студенти се опредјељују за четири смјера у другом циклусу: Политиколошке студије,  Међународне студије, Локална самоуправа, Јавна управа и јавне политике.

Студенти студијског програма политикологије обавезни су да активно учествују на предавањима и вјежбама уз писање есеја, семинарских радова, самосталних радова, истраживачких пројеката као и презентација и других видова активности, прикупљајући бодове предвиђене за те активности. На почетку семестра предметни наставник упознаје студенте са темама и питањима, начином и облицима рада, бројем бодова које доносе конкретне предиспитне активности. Успјех студената на испиту означава се и изражава оцјенама од 10 до 5, према следећим критеријумима: 10– 91 до 100 бодова; 9 – 81 до 90 бодова; 8 – 71 до 80 бодова; 7 – 61 до 70 бодова; 6 – 51 до 60 бодова; 5– испод 51 бода.

Студије другог циклуса трају два семестра. Студент је дужан да изврши све наставне обавезе, положи све испите, одбрани магистарски рад и оствари 60 ЕСТS бодова, чиме се стиче диплома студија другог циклуса и академски назив магистар политикологије односно магистар међународних односа.

 

Материјали за пријемни испит