NAZIV I CILjEVI


Naziv studijskog programa: Diplomske akademske studije novinarstva i komunikologije.


Studenti biraju jedan od dva usmjerenja: Novinarske studije ili Komunikološke studije.


Novinarske studije – Usavršavanje profesionalnih kompetencija novinara za poslove koji iziskuju savremeni masovni mediji. Posebno za poslove upravljanja medijima, poslove menadžmenta i uredničke poslove u medijima. Osposobljenje studenata da se bave samostalnim inovativnim poslovima, koji unapređuju rad u medijima, ali i donose napredak u profesiji i van nje. Osposobljenje studenata da se uoči društveni ili neki drugi problem i da se bave samostalnim istraživačkim radom. Stvoriti uslove da posebno nadareni studenti steknu uslove za dalje usavršavanje u struci ili van nje.


Komunikološke studije - Usavršavanje profesionalnih kompetencija za poslove društvenog, javnog i poslovnog komuniciranja, odnosno poslove novinara i urednika u masovnim medijima. Osposobljenje studenata da se bave samostalnim inovativnim poslovima, koji unapređuju rad i omogućavaju napredak u profesiji komunikatora i savjetnika u procesima komunikacije, odnosno poslovima novinara i urednika u masovnim medijima. Osposobljenje studenata da se uoči društveni ili neki drugi problem u okviru profesije komunikatora, novinara, PR stručnjaka, reklamnog agenta i slično, te predloži stručno rješenje. Osposobljenje studenata da se bave samostalnim istraživačkim radom i istraživačkim radom u timovima u okviru profesije novinara, PR stručnjaka, reklamnog agenta, savjetnika i slično. Stvarati pretpostavke i mehanizme da posebno nadareni studenti steknu uslove za dalje usavršavanje u struci ili van nje. Obrazovati jedan dio studenata za akademski rad i poziv.


MODEL STUDIJSKOG PROGRAMA


Struktura studijskog programa jeste 4+1+3.


NAUČNA OBLAST KOJOJ PRIPADA STUDIJSKI PROGRAM


Studijski program novinarstva i komunikologije pripada naučnoj oblasti društvenih nauka i naučnom polju novinarstva i komunikologije. Uže naučne oblasti koje su zastupljene u predloženom programu su: novinarstvo, komunikologija, informacione nauke (socijalni aspekti) i masovni mediji.


VRSTA STUDIJA I ISHOD PROCESA UČENjA


Vrste studija su: diplomske akademske studije.

Ishod procesa učenja: Novinarske studije – Usavršavanje znanja, sticanje sposobnosti za primjenu novih metoda i tehnika u obavljanju poslova u medijima i novinarstvu. Prepoznavanje novih trendova u globalnom novinarstvu i osposobljenje da se novi procesi primjene i u lokalnim medijima. Znanje da se izvrši sinergija u primjeni novih procesa u novinarstvu sa specifičnim karakteristikama medija u kojima se obavlja novinarska djelatnost. Mogućnost samostalnog rada u svim segmentima novinarske djelatnosti i sposobnost projektovanja rada u medijima i novinarstvu. Obučenost u izradi samostalnih, stručnih projekata za usavršavanje u oblasti novinarske djelatnosti. Po završetku ovog studija studenti će biti sposobni da samostalno obavljaju profesionalne zahtjeve u struci, posjedovaće stručne kompetencije za rad u struci bez nadzora mentora i biće osposobljeni za samostalni istraživački rad. Posebni ishodi nastavnog procesa određuju se u okviru obaveznog i izbornog nastavnog procesa.

Ishod učenja za Komunikološke studije – Usavršavanje znanja, sticanje sposobnosti za primjenu novih metoda i tehnika u obavljanju poslova društvenog i poslovnog komuniciranja, odnosno poslovima medijske komunikacije. Prepoznavanje novih trendova u globalnom komuniciranju između različitih društvenih faktora i sposobnost aktuelne primjene tih znanja u poslovima profesionalnog komunikatora, novinara, medijskog analitičara, savjetnika za poslovnu komunikaciju, savjetnika za društvenu komunikaciju reklamnog agenta i stručnjaka za odnose s javnošću. Znanje da se izvrši sinergija u primjeni novih procesa u komuniciranju sa specifičnim karakteristikama medija i mogućnostima njihove upotrebe u društvenom i poslovnom komuniciranju. Mogućnost samostalnog rada u svim segmentima profesije – novinar, medijski analitičar, reklamni agent, stručnjak za odnose s javnošću, savjetnika za poslovnu komunikaciju, savjetnika za društvenu komunikaciju reklamnog agenta i stručnjaka za odnose s javnošću. Sposobnost projektovanja, strateškog planiranja i vođenja društvene i poslovne komunikacije. Obučenost u izradi samostalnih, stručnih projekata u oblasti društvenog i poslovnog komuniciranja. Po završetku ovog studija studenti će biti sposobni da samostalno obavljaju profesionalne zahtjeve u struci, posjedovaće stručne kompetencije za rad u struci bez nadzora mentora i biće osposobljeni za samostalni istraživački rad u poslovima profesionalnog komunikatora. Posebni ishodi nastavnog procesa određuju se u okviru svakog obaveznog i zbornog nastavnog procesa.


AKADEMSKI NAZIV


(Na osnovu Uredbe o korišćenju akademskih titula, sticanju stručnih i naučnih zvanja, „Službeni glasnik RS“, broj 111/09, od 16. decembra 2009. godine)


Magistar novinarstva – nakon završenog smjera Novinarske studije.
Magistar komunikologije – nakon završenog smjera Komunikološke studije.

 

USLOV ZA UPIS NA STUDIJSKI PROGRAM


Završen četverogodišnji prvi ciklus studija iz naučnog polja novinarstva i komunikologije i položen prijemni ispit.

NASTAVNI PLAN STUDIJSKOG PROGRAMA NOVINARSTVA I KOMUNIKOLOGIJE


Smjer: Novinarske studije

Sem.

 

Predmet  

Status

P

V

DON

ECTS

1.

1.

Savremeno novinarstvo i javni diskurs

O

4

2

0

8

2.

Komunikološke teorije

O

4

2

0

7

3.

Analiza medija

O

3

1

0

5

4.

Novinarske dokumentarne forme

O

3

1

0

5

5.

Internet i nove medijske tehnologije

O

3

1

0

5

 

17

7

0

30

 

Sem.

 

Predmet  

Status

P

V

DON

ECTS

2.

1.

Metodologija naučnog rada

O

4

2

0

8

2.

Mediji i globalizacija

O

4

2

0

7

3.

Magistarski rad

O

15

 

8

4

0

30

 

Smjer: Komunikološke studije

Sem.

 

Predmet  

Status

P

V

DON

ECTS

1.

1.

Komunikološke teorije

O

4

2

0

8

2.

Mediji i društvo

O

4

2

0

7

3.

Međunarodno komuniciranje

O

3

1

0

5

4.

Političko komuniciranje

O

3

1

0

5

5.

Poslovno komuniciranje

O

3

1

0

5

 

15

7

0

30

 

Sem.

 

Predmet  

Status

P

V

DON

ECTS

2.

1.

Metodologija naučnog rada

O

4

2

0

8

2.

Komuniciranje sa javnostima

O

4

2

0

7

3.

Magistarski rad

O

15

8

4

0

30

 

NAČIN IZVOĐENjA STUDIJA I POTREBNO VRIJEME IZVOĐENjA STUDIJA

Studije se organizuju kao redovne, a način izvođenja nastave je obrazovanje u sjedištu. Studij traje dva semestra (zimski i ljetni). Zaokruženu cjelinu po modelu 4+1+3 činiće u budućnosti i trogodišnji doktorski studij, tj. treći ciklus .

Predviđeni oblici nastave su: redovna predavanja, vježbe, sa četiri ili pet obaveznih i jednim izbornim predmetom po semestru, individualni rad sa studentima (konsultacije), seminari i studentska praksa. Nakon završenog prvog ciklusa studija, studenti se opredjeljuju za dva smjera u drugom ciklusu: Novinarske studije i Komunikološke studije. Na oba smjera predviđeno je pet obaveznih i jedan izborni predmet, kao i završni master rad, na osnovu čega se studenti specijalizuju za odabranu oblast.

Studenti studijskog programa novinarstva i komunikologije obavezni su da aktivno učestvuju na predavanjima i vježbama uz pisanje eseja, seminarskih radova, samostalnih radova, istraživačkih projekata kao i prezentacija i drugih vidova aktivnosti, prikupljajući bodove predviđene za te aktivnosti. Na početku semestra predmetni nastavnik upoznaje studente sa temama i pitanjima, načinom i oblicima rada, brojem bodova koje donose konkretne predispitne aktivnosti. Uspjeh studenata na ispitu označava se i izražava ocjenama od 10 do 5, prema sledećim kriterijumima: 10– 91 do 100 bodova; 9 – 81 do 90 bodova; 8 – 71 do 80 bodova; 7 – 61 do 70 bodova; 6– 51 do 60 bodova; 5– ispod 51 boda.

Opterećenje studenata se izražava tokom nastavnog procesa u ESTS bodovima.

Studije drugog ciklusa traju 2 semestra. Student je dužan da izvrši sve nastavne obaveze, položi sve ispite, odbrani master rad i ostvari 60 ESTS bodova, čime se stiče diploma studija drugog ciklusa i akademski naziv master novinarstva odnosno master komunikologije.

Materijali za prijemni ispit

1. Novinarske studije

2. Komunikološke studije