Претрага
Претрага

Мастер новинарства и комуникологије

Мастер новинарства и комуникологије

Мастер новинарства и комуникологије

НАЗИВ И ЦИЉЕВИ

Назив студијског програма: Дипломске академске студије новинарства и комуникологије.Студенти бирају један од два усмјерења: Новинарске студије или Комуниколошке студије.

Новинарске студије – Усавршавање професионалних компетенција новинара за послове који изискују савремени масовни медији. Посебно за послове управљања медијима, послове менаџмента и уредничке послове у медијима. Оспособљење студената да се баве самосталним иновативним пословима, који унапређују рад у медијима, али и доносе напредак у професији и ван ње. Оспособљење студената да се уочи друштвени или неки други проблем и да се баве самосталним истраживачким радом. Створити услове да посебно надарени студенти стекну услове за даље усавршавање у струци или ван ње.

Комуниколошке студије – Усавршавање професионалних компетенција за послове друштвеног, јавног и пословног комуницирања, односно послове новинара и уредника у масовним медијима. Оспособљење студената да се баве самосталним иновативним пословима, који унапређују рад и омогућавају напредак у професији комуникатора и савјетника у процесима комуникације, односно пословима новинара и уредника у масовним медијима. Оспособљење студената да се уочи друштвени или неки други проблем у оквиру професије комуникатора, новинара, PR стручњака, рекламног агента и слично, те предложи стручно рјешење. Оспособљење студената да се баве самосталним истраживачким радом и истраживачким радом у тимовима у оквиру професије новинара, PR стручњака, рекламног агента, савјетника и слично. Стварати претпоставке и механизме да посебно надарени студенти стекну услове за даље усавршавање у струци или ван ње. Образовати један дио студената за академски рад и позив.

МОДЕЛ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

Структура студијског програма јесте 4+1+3.

НАУЧНА ОБЛАСТ КОЈОЈ ПРИПАДА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

Студијски програм новинарства и комуникологије припада научној области друштвених наука и научном пољу новинарства и комуникологије. Уже научне области које су заступљене у предложеном програму су: новинарство, комуникологија, информационе науке (социјални аспекти) и масовни медији.

ВРСТА СТУДИЈА И ИСХОД ПРОЦЕСА УЧЕЊА

Врсте студија су: дипломске академске студије.

Исход процеса учења: Новинарске студије – Усавршавање знања, стицање способности за примјену нових метода и техника у обављању послова у медијима и новинарству. Препознавање нових трендова у глобалном новинарству и оспособљење да се нови процеси примјене и у локалним медијима. Знање да се изврши синергија у примјени нових процеса у новинарству са специфичним карактеристикама медија у којима се обавља новинарска дјелатност. Могућност самосталног рада у свим сегментима новинарске дјелатности и способност пројектовања рада у медијима и новинарству. Обученост у изради самосталних, стручних пројеката за усавршавање у области новинарске дјелатности. По завршетку овог студија студенти ће бити способни да самостално обављају професионалне захтјеве у струци, посједоваће стручне компетенције за рад у струци без надзора ментора и биће оспособљени за самостални истраживачки рад. Посебни исходи наставног процеса одређују се у оквиру обавезног и изборног наставног процеса.

Исход учења за Комуниколошке студије – Усавршавање знања, стицање способности за примјену нових метода и техника у обављању послова друштвеног и пословног комуницирања, односно пословима медијске комуникације. Препознавање нових трендова у глобалном комуницирању између различитих друштвених фактора и способност актуелне примјене тих знања у пословима професионалног комуникатора, новинара, медијског аналитичара, савјетника за пословну комуникацију, савјетника за друштвену комуникацију рекламног агента и стручњака за односе с јавношћу. Знање да се изврши синергија у примјени нових процеса у комуницирању са специфичним карактеристикама медија и могућностима њихове употребе у друштвеном и пословном комуницирању. Могућност самосталног рада у свим сегментима професије – новинар, медијски аналитичар, рекламни агент, стручњак за односе с јавношћу, савјетника за пословну комуникацију, савјетника за друштвену комуникацију рекламног агента и стручњака за односе с јавношћу. Способност пројектовања, стратешког планирања и вођења друштвене и пословне комуникације. Обученост у изради самосталних, стручних пројеката у области друштвеног и пословног комуницирања. По завршетку овог студија студенти ће бити способни да самостално обављају професионалне захтјеве у струци, посједоваће стручне компетенције за рад у струци без надзора ментора и биће оспособљени за самостални истраживачки рад у пословима професионалног комуникатора. Посебни исходи наставног процеса одређују се у оквиру сваког обавезног и зборног наставног процеса.

АКАДЕМСКИ НАЗИВ

На основу Закона о звањима која се стичу завршетком високог образовања (“Службени гласник РС”, број 33/14 и 64/14 и Правилника о листи струковних, академских и научних звања (“Службени гласник РС”, број 117/14 и 83/15) по завршетку студија додјељују се академска звања:

Мастер новинарства – 300 ECTS
Мастер комуникологије – 300 ECTS

УСЛОВ ЗА УПИС НА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

Завршен четверогодишњи први циклус студија из научног поља новинарства и комуникологије и положен пријемни испит.

НАСТАВНИ ПЛАН СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА НОВИНАРСТВА И КОМУНИКОЛОГИЈЕ

Смјер: Новинарске студије

Сем.

 

Предмет  

Статус

П

В

ДОН

ЕЦТС

1.

1.

Савремено новинарство и јавни дискурс

О

4

2

0

8

2.

Комуниколошке теорије

О

4

2

0

7

3.

Анализа медија

О

3

1

0

5

4.

Новинарске документарне форме

О

3

1

0

5

5.

Интернет и нове медијске технологије

О

3

1

0

5

 

17

7

0

30

 

Сем.

 

Предмет  

Статус

П

В

ДОН

ЕЦТС

2.

1.

Методологија научног рада

О

4

2

0

8

2.

Медији и глобализација

О

4

2

0

7

3.

Магистарски рад

О

 

 

 

15

 

8

4

0

30

 

Смјер: Комуниколошке студије

Сем.

 

Предмет  

Статус

П

В

ДОН

ЕЦТС

1.

1.

Комуниколошке теорије

О

4

2

0

8

2.

Медији и друштво

О

4

2

0

7

3.

Међународно комуницирање

О

3

1

0

5

4.

Политичко комуницирање

О

3

1

0

5

5.

Пословно комуницирање

О

3

1

0

5

 

15

7

0

30

 

Сем.

 

Предмет  

Статус

П

В

ДОН

ЕЦТС

2.

1.

Методологија научног рада

О

4

2

0

8

2.

Комуницирање са јавностима

О

4

2

0

7

3.

Магистарски рад

О

 

 

 

15

 

8

4

0

30

НАЧИН ИЗВОЂЕЊА СТУДИЈА И ПОТРЕБНО ВРИЈЕМЕ ИЗВОЂЕЊА СТУДИЈА

Студије се организују као редовне, а начин извођења наставе је образовање у сједишту. Студиј траје два семестра (зимски и љетни). Заокружену цјелину по моделу 4+1+3 чиниће у будућности и трогодишњи докторски студиј, тј. трећи циклус .

Предвиђени облици наставе су: редовна предавања, вјежбе, са четири или пет обавезних и једним изборним предметом по семестру, индивидуални рад са студентима (консултације), семинари и студентска пракса. Након завршеног првог циклуса студија, студенти се опредјељују за два смјера у другом циклусу: Новинарске студије и Комуниколошке студије. На оба смјера предвиђено је пет обавезних и један изборни предмет, као и завршни мастер рад, на основу чега се студенти специјализују за одабрану област.

Студенти студијског програма новинарства и комуникологије обавезни су да активно учествују на предавањима и вјежбама уз писање есеја, семинарских радова, самосталних радова, истраживачких пројеката као и презентација и других видова активности, прикупљајући бодове предвиђене за те активности. На почетку семестра предметни наставник упознаје студенте са темама и питањима, начином и облицима рада, бројем бодова које доносе конкретне предиспитне активности. Успјех студената на испиту означава се и изражава оцјенама од 10 до 5, према следећим критеријумима: 10– 91 до 100 бодова; 9 – 81 до 90 бодова; 8 – 71 до 80 бодова; 7 – 61 до 70 бодова; 6– 51 до 60 бодова; 5– испод 51 бода.

Оптерећење студената се изражава током наставног процеса у ЕСТS бодовима.

Студије другог циклуса трају 2 семестра. Студент је дужан да изврши све наставне обавезе, положи све испите, одбрани мастер рад и оствари 60 ЕСТS бодова, чиме се стиче диплома студија другог циклуса и академски назив мастер новинарства односно мастер комуникологије.

Материјали за пријемни испит