Blank Blank Blank Blank Blank

OGLASNE TABLE

 • Oglas1
 • Oglas2
 • Oglas3
 • Oglas4
 • Oglas1
 • Oglas2
 • Oglas3
 • Oglas4

Upisujući se na Fakultet političkih nauka u Banjoj Luci, na prvi ciklus studija, student se zapravo upisuje na jedan od četiri studijska programa...


STUDIJSKI PROGRAMI FAKULTETA POLITIČKIH NAUKA

 

 

 

Upisujući se na Fakultet političkih nauka u Banjoj Luci, na prvi ciklus studija, student se zapravo upisuje na jedan od četiri studijska programa:

 

 

     • STUDIJSKI PROGRAM SOCIOLOGIJE
    • STUDIJSKI PROGRAM NOVINARSTVA I KOMUNIKOLOGIJE
     • STUDIJSKI PROGRAM POLITIKOLOGIJE
   1. STUDIJSKI PROGRAM SOCIJALNOG RADA

 

Nastava se ostvaruje prema nastavnom planu i programu odgovarajućih studijskih programa na našem Fakultetu i to u vidu predavanja (opšti i specijalni kursevi), vježbi, seminara, konsultacija, mentorskog rada, studijske prakse, stručne i pedagoške prakse, stručnih ekskurzija.

 

Završetkom studija prvog ciklusa, koji traje četiri godine, i čijim završetkom se stiče 240 bodova po Evropskom sistemu za prenos bodova (u daljem tekstu: ECTS), lice stiče akademsku titulu i odgovarajuće stručno zvanje u određenom naučnom polju, određene naučne oblasti, uz naznaku broja ECTS bodova.

 

Lista stručnih i akademskih zvanja koja se stiču završetkom prvog ciklusa studija na studijskim programima Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci:

 

 

 1. Sociologija – opšti smjer: Diplomirani sociolog - 240 ECTS

                     – nastavnički smjer: Profesor sociologije - 240 ECTS

              Studenti se odlučuju za jedan od navedenih smjerova u VIII semestru

 

 

 1.  
 2. Novinarstvo i komunikologija: Diplomirani novinar - 240 ECTS

 

 

 1. Politikologija: Diplomirani politikolog - 240 ECTS

 

 

 1. Socijalni rad: Diplomirani socijalni radnik - 240 ECTS

 

 

Nakon završenog prvog ciklusa studija kandidat može upisati na ovom Fakultetu i drugi ciklus koji traje jednu godinu (60 ECTS).

 

 

 

UPIS NA PRVI CIKLUS STUDIJA

 

 

 

Broj studenata koji se upisuje u I godinu I ciklusa studija utvrđuje Vlada Republike Srpske. Konkurs se objavljuje u sredstvima javnog informisanja.

 

 

 

OPŠTE ODREDBE

 

1. Osnovni uslov za upis je završeno četvorogodišnje srednje obrazovanje (u skladu sa posebnim odredbama konkursa).

 

2. Kandidati koji konkurišu za upis polažu prijemni ispit.

 

3. Redoslijed kandidata za upis na studijski program I godine I ciklusa studija utvrđuje se na osnovu: opšteg uspjeha postignutog u srednjem obrazovanju (uspjeh iz svih predmeta i razreda četvorogodišnje srednje škole) i rezultata postignutih na prijemnom ispitu.

 

Broj bodova ostvaren na osnovu opšteg uspjeha dobija se tako da se prosječna ocjena iz svih predmeta četvorogodišnje srednje škole množi sa brojem 10 (deset).

 

Na prijemnom ispitu, kandidat može ostvariti od 0 (nula) do 50 (pedeset) bodova.

 

Po oba mjerila moguće je ostvariti najviše 100 (stotinu) bodova.

 

4. Realizaciju prijemnog ispita i utvrđivanje redoslijeda kandidata (rang liste), obavlja Komisija za upis studenata organizacione jedinice Univerziteta u saradnji sa Centralnom komisijom za upis na studijske programe Univerziteta.

 

5. Izbor kandidata se vrši prema ukupnom broju bodova utvrđenih rang-listom.

 

U slučaju istog broja bodova dva ili više kandidata, prednost ima kandidat sa većim brojem bodova ostvarenih na prijemnom ispitu.

 

6. Kandidati koji na prijemnom ispitu ne ispunjavaju kriterijume navedene u konkursu, NEMAJU PRAVO UPISA na Univerzitet u Banjoj Luci.

 

 

 

OSTALE ODREDBE

 

1. Kandidat za upis dužan je podnijeti prijavu i priložiti sljedeća dokumenta i to:

 

a) izvod iz matične knjige rođenih;

b) originalna svjedočanstva o završenim razredima srednjeg obrazovanja i original diplomu o položenom maturskom, odnosno završnom ispitu;

v) dokaz o uplati za polaganje prijemnog ispita.

 

2. Kandidati su obavezni da na polaganje ispita ponesu ličnu kartu ili pasoš, odnosno neki drugi identifikacioni dokument sa fotografijom.

 

3. Kandidat je ostvario pravo na upis ukoliko se na rang listi plasira u okviru broja bodova utvrđenih konkursom za upis. Kandidat koji je ostvario pravo na upis, a u predviđenom roku se ne upiše, gubi pravo na upis. Umjesto njega pravo na upis stiče sljedeći kvalifikovani kandidat na rang listi.

 

4. Rezultati prijemnog ispita i rang liste objavljuju se na oglasnim tablama Fakulteta političkih nauka.

 

 

 

PROGRAM PRIJEMNOG ISPITA

 

 

 

Vrijeme polaganja prijemnog ispita utvrđuje se konkursom za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija. Prijemni ispit obuhvata programske sadržaje nastavnih predmeta iz odgovarajuće srednje škole, koji su od značaja kao predznanja potrebna za uspješno studiranje na Fakultetu.

 

Polaganje prijemnog ispita na svim studijskim programima Fakulteta političkih nauka se obavlja preko:

 

 

1. JEDINSTVENI TEST – 40 bodova

 

- Svi prijavljeni kandidati na četiri studijska programa radiće zajedno jedinstveni test, koji nosi maksimalno 40 bodova. 

 

 

2. TESTOVI SKLONOSTI – 10 bodova

 

Testovi sklonosti rade se na studijskim programima i nose maksimalno 10 bodova.

 

 

NAPOMENA: Svi detalji oko prijemnog ispita nalaze se u Informatoru koji se može kupiti u Studentskoj službi FPNa. Više informacija možete dobiti na telefone: 051 304 001 ili putem email-a info@fpnbl.org

 

 

 

 

 

Upisujući se na Fakultet političkih nauka u Banjoj Luci, na prvi ciklus studija, student se zapravo upisuje na jedan od četiri studijska programa...


STUDIJSKI PROGRAMI FAKULTETA POLITIČKIH NAUKA

 

 

 

Upisujući se na Fakultet političkih nauka u Banjoj Luci, na prvi ciklus studija, student se zapravo upisuje na jedan od četiri studijska programa:

 

 

     • STUDIJSKI PROGRAM SOCIOLOGIJE
    • STUDIJSKI PROGRAM NOVINARSTVA I KOMUNIKOLOGIJE
     • STUDIJSKI PROGRAM POLITIKOLOGIJE
   1. STUDIJSKI PROGRAM SOCIJALNOG RADA

 

Nastava se ostvaruje prema nastavnom planu i programu odgovarajućih studijskih programa na našem Fakultetu i to u vidu predavanja (opšti i specijalni kursevi), vježbi, seminara, konsultacija, mentorskog rada, studijske prakse, stručne i pedagoške prakse, stručnih ekskurzija.

 

Završetkom studija prvog ciklusa, koji traje četiri godine, i čijim završetkom se stiče 240 bodova po Evropskom sistemu za prenos bodova (u daljem tekstu: ECTS), lice stiče akademsku titulu i odgovarajuće stručno zvanje u određenom naučnom polju, određene naučne oblasti, uz naznaku broja ECTS bodova.

 

Lista stručnih i akademskih zvanja koja se stiču završetkom prvog ciklusa studija na studijskim programima Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci:

 

 

 1. Sociologija – opšti smjer: Diplomirani sociolog - 240 ECTS

                     – nastavnički smjer: Profesor sociologije - 240 ECTS

              Studenti se odlučuju za jedan od navedenih smjerova u VIII semestru

 

 

 1.  
 2. Novinarstvo i komunikologija: Diplomirani novinar - 240 ECTS

 

 

 1. Politikologija: Diplomirani politikolog - 240 ECTS

 

 

 1. Socijalni rad: Diplomirani socijalni radnik - 240 ECTS

 

 

Nakon završenog prvog ciklusa studija kandidat može upisati na ovom Fakultetu i drugi ciklus koji traje jednu godinu (60 ECTS).

 

 

 

UPIS NA PRVI CIKLUS STUDIJA

 

 

 

Broj studenata koji se upisuje u I godinu I ciklusa studija utvrđuje Vlada Republike Srpske. Konkurs se objavljuje u sredstvima javnog informisanja.

 

 

 

OPŠTE ODREDBE

 

1. Osnovni uslov za upis je završeno četvorogodišnje srednje obrazovanje (u skladu sa posebnim odredbama konkursa).

 

2. Kandidati koji konkurišu za upis polažu prijemni ispit.

 

3. Redoslijed kandidata za upis na studijski program I godine I ciklusa studija utvrđuje se na osnovu: opšteg uspjeha postignutog u srednjem obrazovanju (uspjeh iz svih predmeta i razreda četvorogodišnje srednje škole) i rezultata postignutih na prijemnom ispitu.

 

Broj bodova ostvaren na osnovu opšteg uspjeha dobija se tako da se prosječna ocjena iz svih predmeta četvorogodišnje srednje škole množi sa brojem 10 (deset).

 

Na prijemnom ispitu, kandidat može ostvariti od 0 (nula) do 50 (pedeset) bodova.

 

Po oba mjerila moguće je ostvariti najviše 100 (stotinu) bodova.

 

4. Realizaciju prijemnog ispita i utvrđivanje redoslijeda kandidata (rang liste), obavlja Komisija za upis studenata organizacione jedinice Univerziteta u saradnji sa Centralnom komisijom za upis na studijske programe Univerziteta.

 

5. Izbor kandidata se vrši prema ukupnom broju bodova utvrđenih rang-listom.

 

U slučaju istog broja bodova dva ili više kandidata, prednost ima kandidat sa većim brojem bodova ostvarenih na prijemnom ispitu.

 

6. Kandidati koji na prijemnom ispitu ne ispunjavaju kriterijume navedene u konkursu, NEMAJU PRAVO UPISA na Univerzitet u Banjoj Luci.

 

 

 

OSTALE ODREDBE

 

1. Kandidat za upis dužan je podnijeti prijavu i priložiti sljedeća dokumenta i to:

 

a) izvod iz matične knjige rođenih;

b) originalna svjedočanstva o završenim razredima srednjeg obrazovanja i original diplomu o položenom maturskom, odnosno završnom ispitu;

v) dokaz o uplati za polaganje prijemnog ispita.

 

2. Kandidati su obavezni da na polaganje ispita ponesu ličnu kartu ili pasoš, odnosno neki drugi identifikacioni dokument sa fotografijom.

 

3. Kandidat je ostvario pravo na upis ukoliko se na rang listi plasira u okviru broja bodova utvrđenih konkursom za upis. Kandidat koji je ostvario pravo na upis, a u predviđenom roku se ne upiše, gubi pravo na upis. Umjesto njega pravo na upis stiče sljedeći kvalifikovani kandidat na rang listi.

 

4. Rezultati prijemnog ispita i rang liste objavljuju se na oglasnim tablama Fakulteta političkih nauka.

 

 

 

PROGRAM PRIJEMNOG ISPITA

 

 

 

Vrijeme polaganja prijemnog ispita utvrđuje se konkursom za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija. Prijemni ispit obuhvata programske sadržaje nastavnih predmeta iz odgovarajuće srednje škole, koji su od značaja kao predznanja potrebna za uspješno studiranje na Fakultetu.

 

Polaganje prijemnog ispita na svim studijskim programima Fakulteta političkih nauka se obavlja preko:

 

 

1. JEDINSTVENI TEST – 40 bodova

 

- Svi prijavljeni kandidati na četiri studijska programa radiće zajedno jedinstveni test, koji nosi maksimalno 40 bodova. 

 

 

2. TESTOVI SKLONOSTI – 10 bodova

 

Testovi sklonosti rade se na studijskim programima i nose maksimalno 10 bodova.

 

 

NAPOMENA: Svi detalji oko prijemnog ispita nalaze se u Informatoru koji se može kupiti u Studentskoj službi FPNa. Više informacija možete dobiti na telefone: 051 304 001 ili putem email-a info@fpnbl.org