Upis u akademsku 2018/19 godinu - Fakultet političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci

Serbian English French German Russian

OGLASNE TABLE

 • Политикологија
 • Новинарство и комуникологија
 • Социологија
 • Социјални рад
 • Политикологија
 • Новинарство и комуникологија
 • Социологија
 • Социјални рад

 

STUDIJSKI PROGRAM POLITIKOLOGIJE

 

Rukovodilac studijskog programa

Prof. dr Đorđe Vuković

Sekretar studijskog programa

mr Aleksandar Vranješ, viši asistent

 

 

 1. NAZIV I CILjEVI

Naziv studijskog programa: Osnovne akademske studije politikologije

Koncepcija studija usklađena je sa najvišim evropskim i svjetskim standardima osposobljavanja studenata za rad u oblasti politikologije i međunarodnih odnosa. Pohađanje studijskog programa prvog ciklusa omogućava studentima da se kreativno uključe u obavljanje širokog spektra poslova u državnoj administraciji, javnoj upravi i organizacijama koje imaju potrebu za ovim profilima. Osposobljavanje za permanentno obrazovanje, samoobrazovanje i praktičnu primjenu stečenih znanja i vještina, individualni i profesionalni razvoj. Osnovni cilj predloženog programa studija ogleda se u razvijanju kritičkog, analitičkog, interdisciplinarnog i kreativnog mišljenja, kao i sposobnosti samostalnog rasuđivanja, zaključivanja i prezentovanja činjenica i zaključaka. Razvijanje svijesti o vlastitom nacionalnom i vjerskom, lokalnom, regionalnom i kulturnom identitetu u kontekstu evropskih i globalnih integracija. Teorijsko i praktično osposobljavanje studenata za sve vrste poslova u institucijama koje imaju potrebu za specijalistima politikologije i međunarodnih odnosa.

 1. MODEL STUDIJSKOG PROGRAMA

Struktura studijskog programa jeste 4+1+3.

Prelazni program po principu 3+1, možete naći u PDF formi klikom OVDE

 1. NAUČNA OBLAST KOJOJ PRIPADA STUDIJSKI PROGRAM

Studijski programa politikologije pripada naučnoj oblasti društvenih nauka i naučnom polju politikologije. Uže naučne oblasti koje su zastupljene u programu su: politička teorija,  politički sistem,  političke komunikacije, međunarodni odnosi i bezbjednost.

 1. VRSTA STUDIJA I ISHOD PROCESA UČENjA

Vrsta studija su osnovne akademske studije. Ishod učenja – Prvi ciklus - Sticanje opštih i posebnih znanja iz teorije i prakse pravnih, političkih, kulturoloških, istorijskih i drugih naučnih oblasti koja će omogućiti studentima da adekvatno i kompetentno obavljaju poslove politikologa. Obučenost za poslove u struci prema standardima koji se primjenjuju u modernim obrazovnim sistemima savremenog svijeta. Sposobnost da se povezuju stečena znanja i vještine i da se ona adekvatno primjenjuju u profesionalnoj delatnosti. Sticanje intelektualne sposobnosti i zrelosti studenata za analiziranje rada u organima državne i lokalne vlasti, te razvijanje samostalnih programa za unapređenje profesionalnog rada, kao i sposobnost primjene tih programa. Stvoreni uslovi za dalje školovanje posebno talentovanih (u struci i van nje). Posebni ishodi nastavnog procesa određuju se u okviru svakog obaveznog i izbornog nastavnog procesa.

 1. AKADEMSKI NAZIV

Na osnovu Uredbe o korišćenju akademskih titula, sticanju stručnih i naučnih zvanja, „Službeni glasnik RS“, broj 111/09, od 16. decembra 2009. godine)

Diplomirani politikolog – 240 ECTS – nakon završenog prvog ciklusa

 1. USLOV ZA UPIS NA STUDIJSKI PROGRAM

Uslovi za upis na studijski program I ciklusa su opšti i posebni.      

          Opšti uslovi su:

·         Završena četvorogodišnja srednja škola (boduje se prosječna ocjena opšteg uspjeha u prethodnom, srednjoškolskom obrazovanju).

·         Posjedovanje uvjerenja o zdravstvenom stanju kandidatkinje/kandidata (uvjerenje  izdaje nadležna zdravstvena ustanova).

·         Prijava na konkurs za upis na ovaj nivo studija.

·         Položen kvalifikacioni ispit.

              Posebni uslovi utvrđuju se na kvalifikacionom ispitu koji se sastoji iz:

·         Provjera znanja iz oblasti srpskog jezika.

·         Provjera znanja iz opšte sociologije.

·         Provjera znanja iz opšte informisanosti

·         Provjera znanja iz opšte istorije.

 NASTAVNI PLAN PRVOG CIKLUSA STUDIJSKOG PROGRAMA POLITIKOLOGIJE

 

Sem                          Predmet                                                 Status            P               V              DON           ECTS

1

1

Uvod u političke nauke 

O

3

3

0

7

2

Uvod u filozofiju

O

2

2

0

5

3

Uvod u sociologiju 

O

3

3

0

7

4

Uvod u socijalnu politiku

O

3

1

0

6

5

Strani jezici

I

2

2

0

5

 

  Sem                          Predmet                                                 Status            P               V            DON   ECTS            

2

1

Uvod u komunikologiju i informisanje

O

3

2

0

6

2

Osnove ekonomije

O

3

1

0

5

3

Savremena istorija 

O

3

1

0

5

4

Osnove prava 

O

3

1

0

5

5

Osnove psihologije

O

2

2

0

5

6

Strani jezici

I

2

1

0

4

 

  Sem                          Predmet                                                 Status            P               V            DON     ECTS           

3

1

Metodologija društvenih nauka

O

3

1

0

6

2

Uporedni politički sistemi 

O

3

3

0

7

3

Istorija političkih teorija 1

O

3

3

0

7

4

Strani jezici

I

2

1

0

4

5  Civilizacija i kultura I 3 1 0 6
Psihologija političkog ponašanja I 3 1 0 6
 6 Osnove međunarodnog prava   I

 

Sem                          Predmet                                                 Status            P               V              DON     ECTS         

4

1

Istorija političkih teorija 2

O

3

3

0

7

2

Javna uprava

O

2

2

0

6

3

Politička antropologija  

O

3

3

0

7

4

Strani jezici

I

2

1

0

4

5

Politička etika

I

3

1

0

6

Demokratija i ljudska prava 

I

3

1

0

6

    

Sem                          Predmet                                                 Status            P               V            DON     ECTS            

5

1

Savremene političke teorije

O

3

3

0

7

2

Međunarodni odnosi 

O

3

3

0

7

3

Politički sistem u BiH i RS

O

3

1

0

6

4

Uvod u studije globalizacije 

O

2

1

0

4

5 Politički sistem zemalja JI Evrope I 3 1 0 6
Politički sistem neveropskih zemalja   I 3 1 0 6
 6  Srpska politička misao  I 1

 

Sem                          Predmet                                                 Status            P               V              DON      ECTS           

6

1

Geopolitika

O

3

3

0

7

2

Osnove EU 

O

2

2

0

5

3

Političke partije i organizacije 

O

3

3

0

7

4

Politička kultura

O

3

1

0

6

5

Politički marketing  

I

2

2

0

5

Uvod u međunarodnu bezbjednost 

I

2

2

0

5

 

Sem                          Predmet                                                 Status            P               V              DON       ECTS         

7

1

Savremena država  

O

3

3

0

7

2

Političko javno mnjenje  

O

3

3

0

7

3

Politički sistem i institucije EU

O

2

2

0

5

4

Lokalna samouprava 

O

2

2

0

6

5

Mediji i politika 

I

2

2

0

5

Politikologija religije 

I

2

2

0

5

 

Sem                          Predmet                                                 Status            P               V              DON      ECTS           

8

1

Teorije spoljne politike 

O

3

3

0

7

2

Izbori i izborni sistemi  

O

3

3

0

7

3

Političko komuniciranje 

O

2

2

0

6

4

Politički konflikti

O

2

2

0

5

5 Ruska politička misao I 2 2 0 5
Islamska politička misao I 2 2 0 5
 6  The Political Economy of Crises  I 2

 

NAČIN IZVOĐENjA STUDIJA I POTREBNO VRIJEME IZVOĐENjA STUDIJA

  Studije se organizuju kao redovne, a način izvođenja nastave je obrazovanje u sjedištu. Studij traje četiri godine, a svaku godinu čine po dva semestra (zimski i ljetni). Zaokruženu cjelinu po modelu 4+1+3 činiće u budućnosti i trogodišnji doktorski studij, tj. treći ciklus.

 Predviđeni oblici nastave su redovna predavanja i vježbe, sa četiri obavezna i izbornim predmetom po semestru. Studenti studijskog programa politikologije obavezni su da aktivno učestvuju na predavanjima i vježbama uz pisanje eseja, seminarskih radova, samostalnih radova, istraživačkih projekata kao i prezentacija i drugih vidova aktivnosti, prikupljajući bodove predviđene za te aktivnosti. Na početku semestra  predmetni nastavnik upoznaje studente sa temama i pitanjima, načinom i oblicima rada, brojem bodova koje donose konkretne predispitne aktivnosti. Uspjeh studenata na ispitu označava se i izražava ocjenama od 10  do 5, prema sledećim kriterijumima: 10 – 91 do 100 bodova; 9  – 81 do 90 bodova; 8  – 71 do 80 bodova; 7  – 61 do 70 bodova; 6  – 51 do 60 bodova; 5 – ispod 51 boda.

  Potrebno vrijeme za prvi ciklus studijski program su četiri akademske godine ili osam semestara, nakon čega se stiče diploma studija prvog ciklusa i akademski naziv diplomirani politikolog – 240 ECTS. Opterećenje studenata se izražava tokom nastavnog procesa u ESTS bodovima.

              

 

 BODOVNA VRIJEDNOST STUDIJSKOG PROGRAMA ISKAZANA U  SKLADU SA „ECTS

 

             Bodovna vrijednost predmeta iskazana je u skladu sa Evropskim sistemom prenosa bodova. Svi predmeti imaju bodovnu vrijednost a ukupan broj bodova koji se stiče je 30 u svakom semestru. Ukupan broj bodova u toku studija na prvom ciklu iznosi 240.

 

 

PREDVIĐENI BROJ SATI ZA POJEDINE PREDMETE

 

             Predviđeni broj sati za pojedine predmete naveden je u tabeli.

 

 

KRITERIJI I USLOVI PRENOSA ECTS BODOVA

 

            Uslovi prenosa ECTS bodova sa jednog studijskog programa na drugi unutar Univerziteta kao i između Univerziteta u Banjaluci i drugih univerziteta definisani su Pravilima studiranja na prvom i drugom ciklusu studija, članovima 24. do 29.

 

 

 

PODUDARNOST SA DRUGIM STUDIJSKIM PROGRAMIMA POLITIKOLOGIJE

 

            Studijski program je podudaran sa studijskim programima politikologije:

 

           1. Fakultet političkih nauka u Beogradu

 

           2. Fakultet političkih znanosti u Zagrebu

 

           3. Fakultet političkih nauka u Podgorici

     

 

 

PREDUSLOVI ZA UPIS PREDMETA.

 

            Ovi podaci dati su u obrascu za program nastavnog predmeta. Podaci za svaki predmet dati su u prilogu.

 

 

NAČIN IZBORA PREDMETA IZ DRUGIH STUDIJSKIH PROGRAMA

 

Predmeti sa drugih studijskih programa nalaze se na spisku predmeta, a pripadaju studijskim programima Pravnog fakulteta, Filozofskog fakulteta, Ekonomskog fakulteta i Filološkog fakulteta. Svi izborni predmeti, bez obzira kojem studijskom programu pripadaju, biraju se pod istim uslovima i na isti način.

 

 

KRITERIJI I NAČIN OSIGURANjA KVALITETA

 

Na Univerzitetu u Banjoj Luci se od 2008. godine izvodi redovna godišnja evaluacija nastavnog procesa kroz anketiranje studenata. Između ostalog, ta evaluacija sadrži mnoge pokazatelje kvaliteta samog studijskog programa. Pored toga izvode se analize prolaznosti i uspjeha i prati napredovanje studenata tokom studija. U toku je izrada strategije kvaliteta koja će razraditi i druge vidove evaluacije kao i procedure za otklanjanje propusta i podizanje kvaliteta studijskog programa.

 

 

USLOVI ZA PRELAZAK SA DRUGIH STUDIJSKIH PROGRAMA U OKVIRU ISTIH I  SRODNIH STUDIJA

 

            Prema Pravilima studiranja na I i II ciklusu studija (Član 24.) uslove prelaska sa drugih studijskih programa utvrđuje Senat Univerziteta, na prijedlog Vijeća fakulteta. Za iste studijske programe nema posebnih uslova. Od ostalih studijskih programa moguć je prelazak samo ako su srodni studijski programi. Pod srodnim studijskim programom podrazumijeva se program koji sadrži 70% nastavnih predmeta iz užih naučnih oblasti naučnog polja političkih nauka. Student može preći sa drugih programa osnovnih akademskih studija na ovaj program ukoliko položi diferencijalne ispite koje utvrđuje Vijeće studijskog programa političkih nauka, na osnovu uvida u sadržaj studijskog programa sa kojeg se prelazi.

 

 

OBAVEZE STUDENATA I DINAMIKA STUDIRANjA

 

            Obaveze studenata i dinamika studiranja su definisani Zakonom o visokom obrazovanju, Statutom i Pravilnikom studiranja Univerziteta u Banjoj Luci.

 

 

 Stari program:

 

STUDIJSKI PROGRAM POLITIKOLOGIJE

 

Rukovodilac studijskog programa

Prof. dr Đorđe Vuković

Sekretar studijskog programa

mr Aleksandar Vranješ, viši asistent

 

 

 1. NAZIV I CILjEVI

Naziv studijskog programa: Osnovne akademske studije politikologije

Koncepcija studija usklađena je sa najvišim evropskim i svjetskim standardima osposobljavanja studenata za rad u oblasti politikologije i međunarodnih odnosa. Pohađanje studijskog programa prvog ciklusa omogućava studentima da se kreativno uključe u obavljanje širokog spektra poslova u državnoj administraciji, javnoj upravi i organizacijama koje imaju potrebu za ovim profilima. Osposobljavanje za permanentno obrazovanje, samoobrazovanje i praktičnu primjenu stečenih znanja i vještina, individualni i profesionalni razvoj. Osnovni cilj predloženog programa studija ogleda se u razvijanju kritičkog, analitičkog, interdisciplinarnog i kreativnog mišljenja, kao i sposobnosti samostalnog rasuđivanja, zaključivanja i prezentovanja činjenica i zaključaka. Razvijanje svijesti o vlastitom nacionalnom i vjerskom, lokalnom, regionalnom i kulturnom identitetu u kontekstu evropskih i globalnih integracija. Teorijsko i praktično osposobljavanje studenata za sve vrste poslova u institucijama koje imaju potrebu za specijalistima politikologije i međunarodnih odnosa.

 1. MODEL STUDIJSKOG PROGRAMA

Struktura studijskog programa jeste 4+1+3.

Prelazni program po principu 3+1, možete naći u PDF formi klikom OVDE

 1. NAUČNA OBLAST KOJOJ PRIPADA STUDIJSKI PROGRAM

Studijski programa politikologije pripada naučnoj oblasti društvenih nauka i naučnom polju politikologije. Uže naučne oblasti koje su zastupljene u programu su: politička teorija,  politički sistem,  političke komunikacije, međunarodni odnosi i bezbjednost.

 1. VRSTA STUDIJA I ISHOD PROCESA UČENjA

Vrsta studija su osnovne akademske studije. Ishod učenja – Prvi ciklus - Sticanje opštih i posebnih znanja iz teorije i prakse pravnih, političkih, kulturoloških, istorijskih i drugih naučnih oblasti koja će omogućiti studentima da adekvatno i kompetentno obavljaju poslove politikologa. Obučenost za poslove u struci prema standardima koji se primjenjuju u modernim obrazovnim sistemima savremenog svijeta. Sposobnost da se povezuju stečena znanja i vještine i da se ona adekvatno primjenjuju u profesionalnoj delatnosti. Sticanje intelektualne sposobnosti i zrelosti studenata za analiziranje rada u organima državne i lokalne vlasti, te razvijanje samostalnih programa za unapređenje profesionalnog rada, kao i sposobnost primjene tih programa. Stvoreni uslovi za dalje školovanje posebno talentovanih (u struci i van nje). Posebni ishodi nastavnog procesa određuju se u okviru svakog obaveznog i izbornog nastavnog procesa.

 1. AKADEMSKI NAZIV

Na osnovu Uredbe o korišćenju akademskih titula, sticanju stručnih i naučnih zvanja, „Službeni glasnik RS“, broj 111/09, od 16. decembra 2009. godine)

Diplomirani politikolog – 240 ECTS – nakon završenog prvog ciklusa

 1. USLOV ZA UPIS NA STUDIJSKI PROGRAM

Uslovi za upis na studijski program I ciklusa su opšti i posebni.      

          Opšti uslovi su:

·         Završena četvorogodišnja srednja škola (boduje se prosječna ocjena opšteg uspjeha u prethodnom, srednjoškolskom obrazovanju).

·         Posjedovanje uvjerenja o zdravstvenom stanju kandidatkinje/kandidata (uvjerenje  izdaje nadležna zdravstvena ustanova).

·         Prijava na konkurs za upis na ovaj nivo studija.

·         Položen kvalifikacioni ispit.

              Posebni uslovi utvrđuju se na kvalifikacionom ispitu koji se sastoji iz:

·         Provjera znanja iz oblasti srpskog jezika.

·         Provjera znanja iz opšte sociologije.

·         Provjera znanja iz opšte informisanosti

·         Provjera znanja iz opšte istorije.

 NASTAVNI PLAN PRVOG CIKLUSA STUDIJSKOG PROGRAMA POLITIKOLOGIJE

 

Sem                          Predmet                                                 Status            P               V              DON           ECTS

1

1

Uvod u političke nauke 

O

3

3

0

7

2

Uvod u filozofiju

O

2

2

0

5

3

Uvod u sociologiju 

O

3

3

0

7

4

Uvod u socijalnu politiku

O

3

1

0

6

5

Strani jezici

I

2

2

0

5

 

  Sem                          Predmet                                                 Status            P               V            DON   ECTS            

2

1

Uvod u komunikologiju i informisanje

O

3

2

0

6

2

Osnove ekonomije

O

3

1

0

5

3

Savremena istorija 

O

3

1

0

5

4

Osnove prava 

O

3

1

0

5

5

Osnove psihologije

O

2

2

0

5

6

Strani jezici

I

2

1

0

4

 

  Sem                          Predmet                                                 Status            P               V            DON     ECTS           

3

1

Metodologija društvenih nauka

O

3

1

0

6

2

Uporedni politički sistemi 

O

3

3

0

7

3

Istorija političkih teorija 1

O

3

3

0

7

4

Strani jezici

I

2

1

0

4

5  Civilizacija i kultura I 3 1 0 6
Psihologija političkog ponašanja I 3 1 0 6
 6 Osnove međunarodnog prava   I

 

Sem                          Predmet                                                 Status            P               V              DON     ECTS         

4

1

Istorija političkih teorija 2

O

3

3

0

7

2

Javna uprava

O

2

2

0

6

3

Politička antropologija  

O

3

3

0

7

4

Strani jezici

I

2

1

0

4

5

Politička etika

I

3

1

0

6

Demokratija i ljudska prava 

I

3

1

0

6

    

Sem                          Predmet                                                 Status            P               V            DON     ECTS            

5

1

Savremene političke teorije

O

3

3

0

7

2

Međunarodni odnosi 

O

3

3

0

7

3

Politički sistem u BiH i RS

O

3

1

0

6

4

Uvod u studije globalizacije 

O

2

1

0

4

5 Politički sistem zemalja JI Evrope I 3 1 0 6
Politički sistem neveropskih zemalja   I 3 1 0 6
 6  Srpska politička misao  I 1

 

Sem                          Predmet                                                 Status            P               V              DON      ECTS           

6

1

Geopolitika

O

3

3

0

7

2

Osnove EU 

O

2

2

0

5

3

Političke partije i organizacije 

O

3

3

0

7

4

Politička kultura

O

3

1

0

6

5

Politički marketing  

I

2

2

0

5

Uvod u međunarodnu bezbjednost 

I

2

2

0

5

 

Sem                          Predmet                                                 Status            P               V              DON       ECTS         

7

1

Savremena država  

O

3

3

0

7

2

Političko javno mnjenje  

O

3

3

0

7

3

Politički sistem i institucije EU

O

2

2

0

5

4

Lokalna samouprava 

O

2

2

0

6

5

Mediji i politika 

I

2

2

0

5

Politikologija religije 

I

2

2

0

5

 

Sem                          Predmet                                                 Status            P               V              DON      ECTS           

8

1

Teorije spoljne politike 

O

3

3

0

7

2

Izbori i izborni sistemi  

O

3

3

0

7

3

Političko komuniciranje 

O

2

2

0

6

4

Politički konflikti

O

2

2

0

5

5 Ruska politička misao I 2 2 0 5
Islamska politička misao I 2 2 0 5
 6  The Political Economy of Crises  I 2

 

NAČIN IZVOĐENjA STUDIJA I POTREBNO VRIJEME IZVOĐENjA STUDIJA

  Studije se organizuju kao redovne, a način izvođenja nastave je obrazovanje u sjedištu. Studij traje četiri godine, a svaku godinu čine po dva semestra (zimski i ljetni). Zaokruženu cjelinu po modelu 4+1+3 činiće u budućnosti i trogodišnji doktorski studij, tj. treći ciklus.

 Predviđeni oblici nastave su redovna predavanja i vježbe, sa četiri obavezna i izbornim predmetom po semestru. Studenti studijskog programa politikologije obavezni su da aktivno učestvuju na predavanjima i vježbama uz pisanje eseja, seminarskih radova, samostalnih radova, istraživačkih projekata kao i prezentacija i drugih vidova aktivnosti, prikupljajući bodove predviđene za te aktivnosti. Na početku semestra  predmetni nastavnik upoznaje studente sa temama i pitanjima, načinom i oblicima rada, brojem bodova koje donose konkretne predispitne aktivnosti. Uspjeh studenata na ispitu označava se i izražava ocjenama od 10  do 5, prema sledećim kriterijumima: 10 – 91 do 100 bodova; 9  – 81 do 90 bodova; 8  – 71 do 80 bodova; 7  – 61 do 70 bodova; 6  – 51 do 60 bodova; 5 – ispod 51 boda.

  Potrebno vrijeme za prvi ciklus studijski program su četiri akademske godine ili osam semestara, nakon čega se stiče diploma studija prvog ciklusa i akademski naziv diplomirani politikolog – 240 ECTS. Opterećenje studenata se izražava tokom nastavnog procesa u ESTS bodovima.

              

 

 BODOVNA VRIJEDNOST STUDIJSKOG PROGRAMA ISKAZANA U  SKLADU SA „ECTS

 

             Bodovna vrijednost predmeta iskazana je u skladu sa Evropskim sistemom prenosa bodova. Svi predmeti imaju bodovnu vrijednost a ukupan broj bodova koji se stiče je 30 u svakom semestru. Ukupan broj bodova u toku studija na prvom ciklu iznosi 240.

 

 

PREDVIĐENI BROJ SATI ZA POJEDINE PREDMETE

 

             Predviđeni broj sati za pojedine predmete naveden je u tabeli.

 

 

KRITERIJI I USLOVI PRENOSA ECTS BODOVA

 

            Uslovi prenosa ECTS bodova sa jednog studijskog programa na drugi unutar Univerziteta kao i između Univerziteta u Banjaluci i drugih univerziteta definisani su Pravilima studiranja na prvom i drugom ciklusu studija, članovima 24. do 29.

 

 

 

PODUDARNOST SA DRUGIM STUDIJSKIM PROGRAMIMA POLITIKOLOGIJE

 

            Studijski program je podudaran sa studijskim programima politikologije:

 

           1. Fakultet političkih nauka u Beogradu

 

           2. Fakultet političkih znanosti u Zagrebu

 

           3. Fakultet političkih nauka u Podgorici

     

 

 

PREDUSLOVI ZA UPIS PREDMETA.

 

            Ovi podaci dati su u obrascu za program nastavnog predmeta. Podaci za svaki predmet dati su u prilogu.

 

 

NAČIN IZBORA PREDMETA IZ DRUGIH STUDIJSKIH PROGRAMA

 

Predmeti sa drugih studijskih programa nalaze se na spisku predmeta, a pripadaju studijskim programima Pravnog fakulteta, Filozofskog fakulteta, Ekonomskog fakulteta i Filološkog fakulteta. Svi izborni predmeti, bez obzira kojem studijskom programu pripadaju, biraju se pod istim uslovima i na isti način.

 

 

KRITERIJI I NAČIN OSIGURANjA KVALITETA

 

Na Univerzitetu u Banjoj Luci se od 2008. godine izvodi redovna godišnja evaluacija nastavnog procesa kroz anketiranje studenata. Između ostalog, ta evaluacija sadrži mnoge pokazatelje kvaliteta samog studijskog programa. Pored toga izvode se analize prolaznosti i uspjeha i prati napredovanje studenata tokom studija. U toku je izrada strategije kvaliteta koja će razraditi i druge vidove evaluacije kao i procedure za otklanjanje propusta i podizanje kvaliteta studijskog programa.

 

 

USLOVI ZA PRELAZAK SA DRUGIH STUDIJSKIH PROGRAMA U OKVIRU ISTIH I  SRODNIH STUDIJA

 

            Prema Pravilima studiranja na I i II ciklusu studija (Član 24.) uslove prelaska sa drugih studijskih programa utvrđuje Senat Univerziteta, na prijedlog Vijeća fakulteta. Za iste studijske programe nema posebnih uslova. Od ostalih studijskih programa moguć je prelazak samo ako su srodni studijski programi. Pod srodnim studijskim programom podrazumijeva se program koji sadrži 70% nastavnih predmeta iz užih naučnih oblasti naučnog polja političkih nauka. Student može preći sa drugih programa osnovnih akademskih studija na ovaj program ukoliko položi diferencijalne ispite koje utvrđuje Vijeće studijskog programa političkih nauka, na osnovu uvida u sadržaj studijskog programa sa kojeg se prelazi.

 

 

OBAVEZE STUDENATA I DINAMIKA STUDIRANjA

 

            Obaveze studenata i dinamika studiranja su definisani Zakonom o visokom obrazovanju, Statutom i Pravilnikom studiranja Univerziteta u Banjoj Luci.

 

 

 Stari program: