Blank Blank Blank Blank Blank
НАВИГАЦИЈА
НАВИГАЦИЈА

ОГЛАСНЕ ТАБЛЕ

 • Oglas1
 • Oglas2
 • Oglas3
 • Oglas4
 • Oglas1
 • Oglas2
 • Oglas3
 • Oglas4

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ СОЦИЈАЛНОГ РАДА

 

2347 Miracuk

Руководилац студијског програма

Доц. др Мира Ћук

Aradonjic 1457507462

Секретар студијског програма

Мр sc Андреа Ракановић Радоњић

 

 НАЗИВ И ЦИЉЕВИ

Назив студијског програма: Основне академске студије социјалног рада

Концепција студија усклађена је са највишим европским и свјетским стандардима оспособљавања студената за рад у области социјалног рада. Основни циљеви првог циклуса студија огледају се кроз сљедеће:

1.         Стицање професионалних компетенција социјалног радника у реализацији своје професионалне улоге, сврхе и метода рада;

2.         Оспособљавање студената за адекватан избор и примјену метода рада којим ће се остварити професионални задаци и циљеви, у односу на препознате и идентификоване проблеме са којим се суочава у своме раду;

3.         Обучавање студената првог циклуса за истраживање природе структуриране праксе – процеса социјалног рада – и разматрање њеног односа према теорији социјалног рада;

4.         Стицање услова за даље школовање и стручно усавршавање.

 

МОДЕЛ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

Структура циклуса студијског програма јесте 4+1+3.

Прелазни програм Социјалног рада, по којем студирају три генерације од 2007 до 2009. године, можете да преузмете у ПДФу кликом ОВДЕ

 

 

НАУЧНА ОБЛАСТ КОЈОЈ ПРИПАДА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

Први циклус Студијског програма социјалног рада припада научној области друштвених наука и научном пољу социјалног рада. Уже научне области које би биле заступљене у предложеном програму су: социјална политика, теорија и методологија социјалног рада и  подручја социјалног рада.

   

ВРСТА СТУДИЈА И ИСХОД ПРОЦЕСА УЧЕЊА

Врста студија су основне академске студије.

Исход процеса учења:

1.         Усвојеност фундаменталних стручних сазнања из области теорија социјалног рада, правних, социолошких, социјално политичких, педагошких, психолошких теорија,  као и сазнања из специфичних, уже стручних медодолошких приступа који обухватају примјену достигнића из области социјалног рада са појединцем, групом, дјецом и породицом и социјалног рада у заједници, који су релевантни за компетентно извођење праксе социјалног рада,

2.         Обученост за практичан рад у социјалном раду;

3.         Оспособљеност студената првог циклуса за релевантно повезивање  теорије,  праксе као и друштвеног контекста, који су релевантни за социјални рад;

4.         Припремљеност студената за анализирање предности и недостатака актуелних токова у области социјалног рада.          

Специфични исходи процеса учења одређују се у оквиру сваког обавезног и изборног наставног предмета.

 

 

 

АКАДЕМСКИ НАЗИВ

(На основу Уредбе о коришћењу академских титула, стицању стручних и научних звања, „Службени гласник РС“, број 111/09,  од 16. децембра 2009. године)

Дипломирани социјални радник – 240 ECTS  (након завршеног првог циклуса студија).

   

УСЛОВ ЗА УПИС НА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

Општи услови

 • Општи услов за упис студената на студијски програм социјалног рада, на I циклус (основне) академске наставе је успјешно завршено средњошколско образовање, у трајанју од најмање четири школске године (бодује се просјечна оцјена општег успјеха у претходном, средњошколском образовању).
 • Посједовање Увјерења о здравственом стању кандидата (Увјерење издаје надлежна здравствена установа).
 • Пријава на конкурс за упис на студије.

Посебни услови

 • Провјера знања из области српског језика, опште социологије, опште информисаности и информисаности о социјалним проблемима

     НАСТАВНИ ПЛАН ПРВОГ ЦИКЛУСА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА СОЦИЈАЛНОГ РАДА

 

Сем.                            Предмет                                               Статус         П            В            ДОН        ЕЦТС            

1

1

Увод у политичке науке

О

3

1

0

6

2

Увод у филозофију

О

2

2

0

5

3

Увод у социологију

О

3

3

0

7

4

Увод у социјалну политику

О

3

3

0

7

5

Страни језик I - Енглески језик

И

2

2

0

5

6 Страни језик I - Њемачки језик И 2 2 0 5
7 Страни језик I - Француски језик
 И 2  2 0 5
8 Страни језик I - Италијански језик
 И 2  2 0 5

 

Сем.                            Предмет                                               Статус         П            В            ДОН        ЕЦТС            

2

1

Социјална политика

О

3

2

0

6

2

Увод у педагогију

О

3

1

0

5

3

Основе психологије

О

2

2

0

5

4

Основе права

О

3

1

0

5

5

Основи економије

И

3

1

0

5

Савремена историја

И

3

1

0

5

 

6

Страни језик II - Енглески језик

И

2

1

0

4

  7 Страни језик II - Њемачки језик И 2 1 0 4
  8 Страни језик II - Француски језик И 2 1 0 4
  9 Страни језик II - Италијански језик И 2 1 0 4

 

Сем.                            Предмет                                               Статус         П            В            ДОН        ЕЦТС            

3

1

Увод у теорије социјалног рада

О

3

2

0

6

2

Социјални рад с појединцем

О

3

2

0

6

3

Социјални рад са дјецом и породицом

О

3

2

0

6

4 Социјални рад у превенцији и заштити од насиља у породици О 2 1 0 6
5 Развојна психологија О 2 1 0 4
6 Увод у савјетовање  И
7 Социологија породице И 2 1 0 4
8 Студије рода И 2 1 0 4

                       

Сем.                            Предмет                                                  Статус     П            В            ДОН        ЕЦТС            

4

1

Теорије социјалног рада

О

3

2

0

6

2

Социјално право

О

3

2

0

6

3

Основе менаџмента у социјалном раду

О

2

1

0

4

4

Породично право

О

3

2

0

6

5

Ментално здравље

И

2

1

0

4

Савремена социологија

И

2

1

0

4

 

6

Социјални рад са инвалидним особама

И

2

1

0

4

 

 

Демократија и људска права

И

2

1

0

4

 

Сем.                            Предмет                                               Статус         П            В            ДОН        ЕЦТС            

5

1

Социјална психологија

О

2

1

0

4

2

Основе управног права

О

2

1

0

4

3

Социјални рад са групом

О

3

2

0

6

4

Радно право

О

3

2

0

6

5

Социјални рад са особама треће животне доби

О

3

2

0

6

6 Социјални рад у школи И 2 1 0 4
7 Педагошка ресоцијализација И 2 1 0 4
8 Цивилни сектор и социјална заштита И 2 1 0 4

                        

Сем.                            Предмет                                               Статус         П            В            ДОН        ЕЦТС            

6

1

Социјални рад у заједници

О

3

2

0

6

2

Етика у социјалном раду

О

2

0

0

3

3

Управни поступак

О

2

0

0

3

4

Методологија друштвених истраживања

О

2

2

0

4

5

Пракса социјалног рада

О

2

6

0

10

6

Заступање у социјалном раду

И

2

1

0

4

Социјална педагогија

И

2

1

0

4

 

Сем.                            Предмет                                               Статус         П            В            ДОН        ЕЦТС             

7

1

Социјална укљученост

О

2

1

0

4

2

Теорије и модели психосоцијалног рада

О

3

2

0

6

3

Методе социјалног рада са групом

О

3

2

0

6

4

Социјална патологија

О

2

1

0

4

5

Вјештине и технике социјалног рада у заједници

О

3

2

0

6

6 Тимски рад у социјалном раду И 2 1 0 4
7 Основе медијације И 2 1 0 4
8 Креативне технике у социјалном раду И 2 1 0 4

 

Сем.                            Предмет                                               Статус         П            В            ДОН        ЕЦТС            

8

1

Упоредни системи социјалне политике

О

2

1

0

4

2

Супервизија у социјалном раду

О

3

2

0

6

 

Социјални развој и планирање

 

3

2

0

6

3

Дипломски (завршни) рад

О

 

 

 

14

 

 

      

НАЧИН ИЗВОЂЕЊА СТУДИЈА И ПОТРЕБНО ВРИЈЕМЕ ИЗВОЂЕЊА СТУДИЈА

 Основни академски студиј социјалног рада се организује као редовни студиј и настава се изводи у сједишту.

Настава се организује у семестрима, а изводи се у виду  предавања, графоскопских и power-point презентација, дискусија, радионичких вјежби, консултација, излагања студената, групне расправе, израда семинарских радова, самосталних истраживачких радова, студијских посјета и других начина.

 

  БОДОВНА ВРИЈЕДНОСТ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ИСКАЗАНА У  СКЛАДУ СА „ECTS

 

Први циклус, четири  године (8 семестра) има вриједност 240 ECTS кредита. Студент остварује по 30 ECTS бодова/кредита у првих 7 (седам) семестара, а у осмом (завршном) семестру, студент остварује 16 ECTS кредита. Након одбране дипломског рада, студент остварује 14 ECTS кредита.

 За цјелокупно образовање на додипломским студијама социјалног рада, студент остварује 240 ECTS кредита.

 

  ПРЕДВИЂЕНИ БРОЈ САТИ ЗА ПОЈЕДИНЕ ПРЕДМЕТЕ

 Предвиђени број сати за поједине предмете наведен је у табели.

 

 КРИТЕРИЈИ И УСЛОВИ ПРЕНОСА ECTS БОДОВА

 

Према правилима студирања на првом и другом циклусу студија (члан 24. и члан 29.) услове преласка са једног студијског програма на други утврђује Сенат Универзитета, на приједлог Вијећа Факултета/Академије.

 

ПОДУДАРНОСТ СА ДРУГИМ СТУДИЈСКИМ ПРОГРАМИМА СОЦИЈАЛНОГ РАДА

 

Највећим дијелом академске студије социјалног рада подударају се са студијским програмима на сљедећим Универзитетима:

 1. Факултет политичких наука, Београд, Студијски програм социјалне политике и социјалног рада
 2. Правни факултет, Загреб, Студиј социјалног рада
 3. Универзитет у Гетеборгу (Шведска), Факултет друштвених наука, Одсјек социјалног рада

 

ПРЕДУСЛОВИ ЗА УПИС ПРЕДМЕТА.

Ови подаци дати су у обрасцу за програм наставног предмета. Подаци за сваки предмет дати су у прилогу.

 

 НАЧИН ИЗБОРА ПРЕДМЕТА ИЗ ДРУГИХ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА

 

Предмети са других студијских програма налазе се на списку изборних предмета, а припадају студијским програмима Правног, Филозофског, Економског и Филолошког факултета (када је ријеч о страним језицима). Сви изборни предмети, без обзира којем студијском програму припадају, бирају се под истим условима и на исти начин.

 

КРИТЕРИЈИ И НАЧИН ОСИГУРАЊА КВАЛИТЕТА

 

На Универзитету у Бањој Луци се од 2008. године изводи редовна годишња евалуација наставног процеса кроз анкетирање студената. Између осталог, та евалуација садржи многе показатеље квалитета самог студијског програма. Поред тога изводе се анализе пролазности и успјеха и прати напредовање студената током студија. У току је израда стратегије квалитета која ће разрадити и друге видове евалуације као и процедуре за отклањање пропуста и подизање квалитета студијског програма.

 

 УСЛОВИ ЗА ПРЕЛАЗАК СА ДРУГИХ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА У ОКВИРУ ИСТИХ И  СРОДНИХ СТУДИЈА

 

            Према Правилима студирања на I и II циклусу студија (Члан 24.) услове преласка са других студијских програма утврђује Сенат Универзитета, на приједлог Вијећа факултета. За исте студијске програме нема посебних услова. Од осталих студијских програма могућ је прелазак само ако су сродни студијски програми. Под сродним студијским програмом подразумијева се програм који садржи 70% наставних предмета из ужих научних области научног поља социјалног рада. Студент може прећи са других програма основних академских студија на овај програм уколико положи диференцијалне испите које утврђује Вијеће студијског програма социјалног рада, на основу увида у садржај студијског програма са којег се прелази.

 

 

ОБАВЕЗЕ СТУДЕНАТА И ДИНАМИКА СТУДИРАЊА

 

      Опште обавезе студирања:

Закон о високом образовању (Службени гласник Републике Српске 85/06), Статут и Правила студирања Универзитета у Бањој Луци дефинишу и прописују опште обавезе студената и динамику студирања.

 

Посебни обавезе студирања:

 1. Студентска пракса

Током студија првог циклуса студенти су обавезни обавити праксу у трајању од 120 сати. Пракса се обавља у установама социјалне заштите и подразумијева рад у оквиру струке под менторством дипломираних социјалних радника. Праксу организује предметни професор из ужих стручних области.

 

 1. Семинарски радови

На првом циклусу студија студент је обавезан да изради најмање четири семинарска рада у оквиру листе обавезних или изборних предмета.

 

 1. Дипломски рад

Дипломски рад студент брани наком одслушаног посљедњег семестра (осмог), обављене праксе, положених свих испита, те израђених семинарских радова. Студент стиче звање дипломирани социјални радник.          

Наслов дипломскиг рада одобрава Вијеће студијског програма социјалног рада и то у току посљедње године студија. Тема дипломског рада мора бити из области научног поља социјалног рада.

Студенти су обавезни да заједно са ментором образложе значај теме за савремену теорију и праксу социјалног рада, те да формално пријаве дипломски рад у складу са академским правилима писања и пријављивања дипломског рада.

 

Стари програм:

Програми мобилности студената и особља

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ СОЦИЈАЛНОГ РАДА

 

2347 Miracuk

Руководилац студијског програма

Доц. др Мира Ћук

Aradonjic 1457507462

Секретар студијског програма

Мр sc Андреа Ракановић Радоњић

 

 НАЗИВ И ЦИЉЕВИ

Назив студијског програма: Основне академске студије социјалног рада

Концепција студија усклађена је са највишим европским и свјетским стандардима оспособљавања студената за рад у области социјалног рада. Основни циљеви првог циклуса студија огледају се кроз сљедеће:

1.         Стицање професионалних компетенција социјалног радника у реализацији своје професионалне улоге, сврхе и метода рада;

2.         Оспособљавање студената за адекватан избор и примјену метода рада којим ће се остварити професионални задаци и циљеви, у односу на препознате и идентификоване проблеме са којим се суочава у своме раду;

3.         Обучавање студената првог циклуса за истраживање природе структуриране праксе – процеса социјалног рада – и разматрање њеног односа према теорији социјалног рада;

4.         Стицање услова за даље школовање и стручно усавршавање.

 

МОДЕЛ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

Структура циклуса студијског програма јесте 4+1+3.

Прелазни програм Социјалног рада, по којем студирају три генерације од 2007 до 2009. године, можете да преузмете у ПДФу кликом ОВДЕ

 

 

НАУЧНА ОБЛАСТ КОЈОЈ ПРИПАДА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

Први циклус Студијског програма социјалног рада припада научној области друштвених наука и научном пољу социјалног рада. Уже научне области које би биле заступљене у предложеном програму су: социјална политика, теорија и методологија социјалног рада и  подручја социјалног рада.

   

ВРСТА СТУДИЈА И ИСХОД ПРОЦЕСА УЧЕЊА

Врста студија су основне академске студије.

Исход процеса учења:

1.         Усвојеност фундаменталних стручних сазнања из области теорија социјалног рада, правних, социолошких, социјално политичких, педагошких, психолошких теорија,  као и сазнања из специфичних, уже стручних медодолошких приступа који обухватају примјену достигнића из области социјалног рада са појединцем, групом, дјецом и породицом и социјалног рада у заједници, који су релевантни за компетентно извођење праксе социјалног рада,

2.         Обученост за практичан рад у социјалном раду;

3.         Оспособљеност студената првог циклуса за релевантно повезивање  теорије,  праксе као и друштвеног контекста, који су релевантни за социјални рад;

4.         Припремљеност студената за анализирање предности и недостатака актуелних токова у области социјалног рада.          

Специфични исходи процеса учења одређују се у оквиру сваког обавезног и изборног наставног предмета.

 

 

 

АКАДЕМСКИ НАЗИВ

(На основу Уредбе о коришћењу академских титула, стицању стручних и научних звања, „Службени гласник РС“, број 111/09,  од 16. децембра 2009. године)

Дипломирани социјални радник – 240 ECTS  (након завршеног првог циклуса студија).

   

УСЛОВ ЗА УПИС НА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

Општи услови

 • Општи услов за упис студената на студијски програм социјалног рада, на I циклус (основне) академске наставе је успјешно завршено средњошколско образовање, у трајанју од најмање четири школске године (бодује се просјечна оцјена општег успјеха у претходном, средњошколском образовању).
 • Посједовање Увјерења о здравственом стању кандидата (Увјерење издаје надлежна здравствена установа).
 • Пријава на конкурс за упис на студије.

Посебни услови

 • Провјера знања из области српског језика, опште социологије, опште информисаности и информисаности о социјалним проблемима

     НАСТАВНИ ПЛАН ПРВОГ ЦИКЛУСА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА СОЦИЈАЛНОГ РАДА

 

Сем.                            Предмет                                               Статус         П            В            ДОН        ЕЦТС            

1

1

Увод у политичке науке

О

3

1

0

6

2

Увод у филозофију

О

2

2

0

5

3

Увод у социологију

О

3

3

0

7

4

Увод у социјалну политику

О

3

3

0

7

5

Страни језик I - Енглески језик

И

2

2

0

5

6 Страни језик I - Њемачки језик И 2 2 0 5
7 Страни језик I - Француски језик
 И 2  2 0 5
8 Страни језик I - Италијански језик
 И 2  2 0 5

 

Сем.                            Предмет                                               Статус         П            В            ДОН        ЕЦТС            

2

1

Социјална политика

О

3

2

0

6

2

Увод у педагогију

О

3

1

0

5

3

Основе психологије

О

2

2

0

5

4

Основе права

О

3

1

0

5

5

Основи економије

И

3

1

0

5

Савремена историја

И

3

1

0

5

 

6

Страни језик II - Енглески језик

И

2

1

0

4

  7 Страни језик II - Њемачки језик И 2 1 0 4
  8 Страни језик II - Француски језик И 2 1 0 4
  9 Страни језик II - Италијански језик И 2 1 0 4

 

Сем.                            Предмет                                               Статус         П            В            ДОН        ЕЦТС            

3

1

Увод у теорије социјалног рада

О

3

2

0

6

2

Социјални рад с појединцем

О

3

2

0

6

3

Социјални рад са дјецом и породицом

О

3

2

0

6

4 Социјални рад у превенцији и заштити од насиља у породици О 2 1 0 6
5 Развојна психологија О 2 1 0 4
6 Увод у савјетовање  И
7 Социологија породице И 2 1 0 4
8 Студије рода И 2 1 0 4

                       

Сем.                            Предмет                                                  Статус     П            В            ДОН        ЕЦТС            

4

1

Теорије социјалног рада

О

3

2

0

6

2

Социјално право

О

3

2

0

6

3

Основе менаџмента у социјалном раду

О

2

1

0

4

4

Породично право

О

3

2

0

6

5

Ментално здравље

И

2

1

0

4

Савремена социологија

И

2

1

0

4

 

6

Социјални рад са инвалидним особама

И

2

1

0

4

 

 

Демократија и људска права

И

2

1

0

4

 

Сем.                            Предмет                                               Статус         П            В            ДОН        ЕЦТС            

5

1

Социјална психологија

О

2

1

0

4

2

Основе управног права

О

2

1

0

4

3

Социјални рад са групом

О

3

2

0

6

4

Радно право

О

3

2

0

6

5

Социјални рад са особама треће животне доби

О

3

2

0

6

6 Социјални рад у школи И 2 1 0 4
7 Педагошка ресоцијализација И 2 1 0 4
8 Цивилни сектор и социјална заштита И 2 1 0 4

                        

Сем.                            Предмет                                               Статус         П            В            ДОН        ЕЦТС            

6

1

Социјални рад у заједници

О

3

2

0

6

2

Етика у социјалном раду

О

2

0

0

3

3

Управни поступак

О

2

0

0

3

4

Методологија друштвених истраживања

О

2

2

0

4

5

Пракса социјалног рада

О

2

6

0

10

6

Заступање у социјалном раду

И

2

1

0

4

Социјална педагогија

И

2

1

0

4

 

Сем.                            Предмет                                               Статус         П            В            ДОН        ЕЦТС             

7

1

Социјална укљученост

О

2

1

0

4

2

Теорије и модели психосоцијалног рада

О

3

2

0

6

3

Методе социјалног рада са групом

О

3

2

0

6

4

Социјална патологија

О

2

1

0

4

5

Вјештине и технике социјалног рада у заједници

О

3

2

0

6

6 Тимски рад у социјалном раду И 2 1 0 4
7 Основе медијације И 2 1 0 4
8 Креативне технике у социјалном раду И 2 1 0 4

 

Сем.                            Предмет                                               Статус         П            В            ДОН        ЕЦТС            

8

1

Упоредни системи социјалне политике

О

2

1

0

4

2

Супервизија у социјалном раду

О

3

2

0

6

 

Социјални развој и планирање

 

3

2

0

6

3

Дипломски (завршни) рад

О

 

 

 

14

 

 

      

НАЧИН ИЗВОЂЕЊА СТУДИЈА И ПОТРЕБНО ВРИЈЕМЕ ИЗВОЂЕЊА СТУДИЈА

 Основни академски студиј социјалног рада се организује као редовни студиј и настава се изводи у сједишту.

Настава се организује у семестрима, а изводи се у виду  предавања, графоскопских и power-point презентација, дискусија, радионичких вјежби, консултација, излагања студената, групне расправе, израда семинарских радова, самосталних истраживачких радова, студијских посјета и других начина.

 

  БОДОВНА ВРИЈЕДНОСТ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ИСКАЗАНА У  СКЛАДУ СА „ECTS

 

Први циклус, четири  године (8 семестра) има вриједност 240 ECTS кредита. Студент остварује по 30 ECTS бодова/кредита у првих 7 (седам) семестара, а у осмом (завршном) семестру, студент остварује 16 ECTS кредита. Након одбране дипломског рада, студент остварује 14 ECTS кредита.

 За цјелокупно образовање на додипломским студијама социјалног рада, студент остварује 240 ECTS кредита.

 

  ПРЕДВИЂЕНИ БРОЈ САТИ ЗА ПОЈЕДИНЕ ПРЕДМЕТЕ

 Предвиђени број сати за поједине предмете наведен је у табели.

 

 КРИТЕРИЈИ И УСЛОВИ ПРЕНОСА ECTS БОДОВА

 

Према правилима студирања на првом и другом циклусу студија (члан 24. и члан 29.) услове преласка са једног студијског програма на други утврђује Сенат Универзитета, на приједлог Вијећа Факултета/Академије.

 

ПОДУДАРНОСТ СА ДРУГИМ СТУДИЈСКИМ ПРОГРАМИМА СОЦИЈАЛНОГ РАДА

 

Највећим дијелом академске студије социјалног рада подударају се са студијским програмима на сљедећим Универзитетима:

 1. Факултет политичких наука, Београд, Студијски програм социјалне политике и социјалног рада
 2. Правни факултет, Загреб, Студиј социјалног рада
 3. Универзитет у Гетеборгу (Шведска), Факултет друштвених наука, Одсјек социјалног рада

 

ПРЕДУСЛОВИ ЗА УПИС ПРЕДМЕТА.

Ови подаци дати су у обрасцу за програм наставног предмета. Подаци за сваки предмет дати су у прилогу.

 

 НАЧИН ИЗБОРА ПРЕДМЕТА ИЗ ДРУГИХ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА

 

Предмети са других студијских програма налазе се на списку изборних предмета, а припадају студијским програмима Правног, Филозофског, Економског и Филолошког факултета (када је ријеч о страним језицима). Сви изборни предмети, без обзира којем студијском програму припадају, бирају се под истим условима и на исти начин.

 

КРИТЕРИЈИ И НАЧИН ОСИГУРАЊА КВАЛИТЕТА

 

На Универзитету у Бањој Луци се од 2008. године изводи редовна годишња евалуација наставног процеса кроз анкетирање студената. Између осталог, та евалуација садржи многе показатеље квалитета самог студијског програма. Поред тога изводе се анализе пролазности и успјеха и прати напредовање студената током студија. У току је израда стратегије квалитета која ће разрадити и друге видове евалуације као и процедуре за отклањање пропуста и подизање квалитета студијског програма.

 

 УСЛОВИ ЗА ПРЕЛАЗАК СА ДРУГИХ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА У ОКВИРУ ИСТИХ И  СРОДНИХ СТУДИЈА

 

            Према Правилима студирања на I и II циклусу студија (Члан 24.) услове преласка са других студијских програма утврђује Сенат Универзитета, на приједлог Вијећа факултета. За исте студијске програме нема посебних услова. Од осталих студијских програма могућ је прелазак само ако су сродни студијски програми. Под сродним студијским програмом подразумијева се програм који садржи 70% наставних предмета из ужих научних области научног поља социјалног рада. Студент може прећи са других програма основних академских студија на овај програм уколико положи диференцијалне испите које утврђује Вијеће студијског програма социјалног рада, на основу увида у садржај студијског програма са којег се прелази.

 

 

ОБАВЕЗЕ СТУДЕНАТА И ДИНАМИКА СТУДИРАЊА

 

      Опште обавезе студирања:

Закон о високом образовању (Службени гласник Републике Српске 85/06), Статут и Правила студирања Универзитета у Бањој Луци дефинишу и прописују опште обавезе студената и динамику студирања.

 

Посебни обавезе студирања:

 1. Студентска пракса

Током студија првог циклуса студенти су обавезни обавити праксу у трајању од 120 сати. Пракса се обавља у установама социјалне заштите и подразумијева рад у оквиру струке под менторством дипломираних социјалних радника. Праксу организује предметни професор из ужих стручних области.

 

 1. Семинарски радови

На првом циклусу студија студент је обавезан да изради најмање четири семинарска рада у оквиру листе обавезних или изборних предмета.

 

 1. Дипломски рад

Дипломски рад студент брани наком одслушаног посљедњег семестра (осмог), обављене праксе, положених свих испита, те израђених семинарских радова. Студент стиче звање дипломирани социјални радник.          

Наслов дипломскиг рада одобрава Вијеће студијског програма социјалног рада и то у току посљедње године студија. Тема дипломског рада мора бити из области научног поља социјалног рада.

Студенти су обавезни да заједно са ментором образложе значај теме за савремену теорију и праксу социјалног рада, те да формално пријаве дипломски рад у складу са академским правилима писања и пријављивања дипломског рада.

 

Стари програм:

Програми мобилности студената и особља