Уписујући се на Факултет политичких наука у Бањој Луци, на први циклус студија, студент се заправо уписује на један од четири студијска програма...


СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ ФАКУЛТЕТА ПОЛИТИЧКИХ НАУКА

 

 

 

Уписујући се на Факултет политичких наука у Бањој Луци, на први циклус студија, студент се заправо уписује на један од четири студијска програма:

 

 

     • СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ СОЦИОЛОГИЈЕ
    • СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ НОВИНАРСТВА И КОМУНИКОЛОГИЈЕ
     • СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ПОЛИТИКОЛОГИЈЕ
   1. СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ СОЦИЈАЛНОГ РАДА

 

Настава се остварује према наставном плану и програму одговарајућих студијских програма на нашем Факултету и то у виду предавања (општи и специјални курсеви), вјежби, семинара, консултација, менторског рада, студијске праксе, стручне и педагошке праксе, стручних екскурзија.

 

Завршетком студија првог циклуса, који траје четири године, и чијим завршетком се стиче 240 бодова по Европском систему за пренос бодова (у даљем тексту: ECTS), лице стиче академску титулу и одговарајуће стручно звање у одређеном научном пољу, одређене научне области, уз назнаку броја ECTS бодова.

 

Листа стручних и академских звања која се стичу завршетком првог циклуса студија на студијским програмима Факултета политичких наука Универзитета у Бањој Луци:

 

 

 1. Социологија – општи смјер: Дипломирани социолог - 240 ECTS

                     – наставнички смјер: Професор социологије - 240 ECTS

              Студенти се одлучују за један од наведених смјерова у VIII семестру

 

 

 1.  
 2. Новинарство и комуникологија: Дипломирани новинар - 240 ECTS

 

 

 1. Политикологија: Дипломирани политиколог - 240 ECTS

 

 

 1. Социјални рад: Дипломирани социјални радник - 240 ECTS

 

 

Након завршеног првог циклуса студија кандидат може уписати на овом Факултету и други циклус који траје једну годину (60 ECTS).

 

 

 

УПИС НА ПРВИ ЦИКЛУС СТУДИЈА

 

 

 

Број студената који се уписује у I годину I циклуса студија утврђује Влада Републике Српске. Конкурс се објављује у средствима јавног информисања.

 

 

 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

 

1. Основни услов за упис је завршено четворогодишње средње образовање (у складу са посебним одредбама конкурса).

 

2. Кандидати који конкуришу за упис полажу пријемни испит.

 

3. Редослијед кандидата за упис на студијски програм I године I циклуса студија утврђује се на основу: општег успјеха постигнутог у средњем образовању (успјех из свих предмета и разреда четворогодишње средње школе) и резултата постигнутих на пријемном испиту.

 

Број бодова остварен на основу општег успјеха добија се тако да се просјечна оцјена из свих предмета четворогодишње средње школе множи са бројем 10 (десет).

 

На пријемном испиту, кандидат може остварити од 0 (нула) до 50 (педесет) бодова.

 

По оба мјерила могуће је остварити највише 100 (стотину) бодова.

 

4. Реализацију пријемног испита и утврђивање редослиједа кандидата (ранг листе), обавља Комисија за упис студената организационе јединице Универзитета у сарадњи са Централном комисијом за упис на студијске програме Универзитета.

 

5. Избор кандидата се врши према укупном броју бодова утврђених ранг-листом.

 

У случају истог броја бодова два или више кандидата, предност има кандидат са већим бројем бодова остварених на пријемном испиту.

 

6. Кандидати који на пријемном испиту не испуњавају критеријуме наведене у конкурсу, НЕМАЈУ ПРАВО УПИСА на Универзитет у Бањој Луци.

 

 

 

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

 

1. Кандидат за упис дужан је поднијети пријаву и приложити сљедећа документа и то:

 

а) извод из матичне књиге рођених;

б) оригинална свједочанства о завршеним разредима средњег образовања и оригинал диплому о положеном матурском, односно завршном испиту;

в) доказ о уплати за полагање пријемног испита.

 

2. Кандидати су обавезни да на полагање испита понесу личну карту или пасош, односно неки други идентификациони документ са фотографијом.

 

3. Кандидат је остварио право на упис уколико се на ранг листи пласира у оквиру броја бодова утврђених конкурсом за упис. Кандидат који је остварио право на упис, а у предвиђеном року се не упише, губи право на упис. Умјесто њега право на упис стиче сљедећи квалификовани кандидат на ранг листи.

 

4. Резултати пријемног испита и ранг листе објављују се на огласним таблама Факултета политичких наука.

 

 

 

ПРОГРАМ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА

 

 

 

Вријеме полагања пријемног испита утврђује се конкурсом за упис у прву годину првог циклуса студија. Пријемни испит обухвата програмске садржаје наставних предмета из одговарајуће средње школе, који су од значаја као предзнања потребна за успјешно студирање на Факултету.

 

Полагање пријемног испита на свим студијским програмима Факултета политичких наука се обавља преко:

 

 

1. ЈЕДИНСТВЕНИ ТЕСТ – 40 бодова

 

- Сви пријављени кандидати на четири студијска програма радиће заједно јединствени тест, који носи максимално 40 бодова. 

 

 

2. ТЕСТОВИ СКЛОНОСТИ – 10 бодова

 

Тестови склоности раде се на студијским програмима и носе максимално 10 бодова.

 

 

НАПОМЕНА: Сви детаљи око пријемног испита налазе се у Информатору који се може купити у Студентској служби ФПНа. Више информација можете добити на телефоне: 051 304 001 или путем email-а info@fpnbl.org