• Мира Ћук

  Mira Ćuk

  Rukovodioci studijskih programa - Rukovodilac studijskog programa socijalnog rada

 • Андреа Радоњић Ракановић

  Andrea Radonjić Rakanović

  Sekretari studijskih programa - Sekretar studijskog programa socijalnog rada

 • Андреа Пухалић

  Andrea Puhalić

  Kancelarija za međunarodnu saradnju - Akademski koordinator za razmjenu studenata i akademskog osoblja; član tima za Erasmus+ projekte

 • Др Драган Башић

  Dr Dragan Bašić

  Kancelarija za postdiplomske studije - Referent za drugi i treći ciklus studija

 • Andrea Puhalic, PhD

  Andrea Puhalic, PhD

  Office for international cooperation - Student and Staff Exchange Coordinator; Member of Erasmus+ Team

 • Biljana Milovanović

  Biljana Milovanović

  Office for graduate studies - Associate for Second and Third Cycle Academic Studies

 • Жељко Будимир

  Željko Budimir

  Sekretari studijskih programa - Sekretar studijskog programa politikologije

 • Мања Ђурић Џакић

  Manja Đurić Džakić

  Kancelarija za međunarodnu saradnju - Koordinator za međunarodnu saradnju i član tima za Erasmus+ projekte

 • Zeljko Budimir, PhD

  Zeljko Budimir, PhD

  Secretaries of study programmes - Secretary of Study Programme of Political Science

 • Manja Djuric Dzakic, PhD

  Manja Djuric Dzakic, PhD

  Office for international cooperation - International Cooperation Coordinator; Member of Erasmus+ Team