Blank Blank Blank Blank Blank
НАВИГАЦИЈА
НАВИГАЦИЈА

ОГЛАСНЕ ТАБЛЕ

 • Oglas1
 • Oglas2
 • Oglas3
 • Oglas4
 • Oglas1
 • Oglas2
 • Oglas3
 • Oglas4

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ПОЛИТИКОЛОГИЈЕ

 

Img 20180910 161554 1536660510

Руководилац студијског програма

Доц. др Владе Симовић

Budimirz 1396421964

Секретар студијског програма

Мр Жељко Будимир

 

 

 1. НАЗИВ И ЦИЉЕВИ

Назив студијског програма: Основне академске студије политикологије

Концепција студија усклађена је са највишим европским и свјетским стандардима оспособљавања студената за рад у области политикологије и међународних односа. Похађање студијског програма првог циклуса омогућава студентима да се креативно укључе у обављање широког спектра послова у државној администрацији, јавној управи и организацијама које имају потребу за овим профилима. Оспособљавање за перманентно образовање, самообразовање и практичну примјену стечених знања и вјештина, индивидуални и професионални развој. Основни циљ предложеног програма студија огледа се у развијању критичког, аналитичког, интердисциплинарног и креативног мишљења, као и способности самосталног расуђивања, закључивања и презентовања чињеница и закључака. Развијање свијести о властитом националном и вјерском, локалном, регионалном и културном идентитету у контексту европских и глобалних интеграција. Теоријско и практично оспособљавање студената за све врсте послова у институцијама које имају потребу за специјалистима политикологије и међународних односа.

 1. МОДЕЛ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

Структура студијског програма јесте 4+1+3.

Прелазни програм по принципу 3+1, можете наћи у ПДФ форми кликом ОВДЕ

 1. НАУЧНА ОБЛАСТ КОЈОЈ ПРИПАДА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

Студијски програма политикологије припада научној области друштвених наука и научном пољу политикологије. Уже научне области које су заступљене у програму су: политичка теорија,  политички систем,  политичке комуникације, међународни односи и безбједност.

 1. ВРСТА СТУДИЈА И ИСХОД ПРОЦЕСА УЧЕЊА

Врста студија су основне академске студије. Исход учења – Први циклус - Стицање општих и посебних знања из теорије и праксе правних, политичких, културолошких, историјских и других научних области која ће омогућити студентима да адекватно и компетентно обављају послове политиколога. Обученост за послове у струци према стандардима који се примјењују у модерним образовним системима савременог свијета. Способност да се повезују стечена знања и вјештине и да се она адекватно примјењују у професионалној делатности. Стицање интелектуалне способности и зрелости студената за анализирање рада у органима државне и локалне власти, те развијање самосталних програма за унапређење професионалног рада, као и способност примјене тих програма. Створени услови за даље школовање посебно талентованих (у струци и ван ње). Посебни исходи наставног процеса одређују се у оквиру сваког обавезног и изборног наставног процеса.

 1. АКАДЕМСКИ НАЗИВ

На основу Уредбе о коришћењу академских титула, стицању стручних и научних звања, „Службени гласник РС“, број 111/09, од 16. децембра 2009. године)

Дипломирани политиколог – 240 ECTS – након завршеног првог циклуса

 1. УСЛОВ ЗА УПИС НА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

Услови за упис на студијски програм I циклуса су општи и посебни.      

          Општи услови су:

·         Завршена четворогодишња средња школа (бодује се просјечна оцјена општег успјеха у претходном, средњошколском образовању).

·         Посједовање увјерења о здравственом стању кандидаткиње/кандидата (увјерење  издаје надлежна здравствена установа).

·         Пријава на конкурс за упис на овај ниво студија.

·         Положен квалификациони испит.

              Посебни услови утврђују се на квалификационом испиту који се састоји из:

·         Провјера знања из области српског језика.

·         Провјера знања из опште социологије.

·         Провјера знања из опште информисаности

·         Провјера знања из опште историје.

 НАСТАВНИ ПЛАН ПРВОГ ЦИКЛУСА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ПОЛИТИКОЛОГИЈЕ

 

Сем                          Предмет                                                 Статус            П               В              ДОН           ЕЦТС

1

1

Увод у политичке науке

О

3

3

0

7

2

Увод у филозофију

О

2

2

0

5

3

Увод у социологију

О

3

3

0

7

4

Увод у социјалну политику

О

3

1

0

6

5

Страни језици

И

2

2

0

5

 

  Сем                          Предмет                                                 Статус            П               В            ДОН   ЕЦТС            

2

1

Увод у комуникологију и информисање

О

3

2

0

6

2

Основе економије

О

3

1

0

5

3

Савремена историја

О

3

1

0

5

4

Основе права 

О

3

1

0

5

5

Основе психологије

О

2

2

0

5

6

Страни језици

И

2

1

0

4

 

  Сем                          Предмет                                                 Статус            П               В            ДОН     ЕЦТС           

3

1

Методологија друштвених наука

О

3

1

0

6

2

Упоредни политички системи

О

3

3

0

7

3

Историја политичких теорија 1

О

3

3

0

7

4

Страни језици

И

2

1

0

4

5  Цивилизација и култура И 3 1 0 6
Психологија политичког понашања И 3 1 0 6
 6 Основе међународног права  И

 

Сем                          Предмет                                                 Статус            П               В              ДОН     ЕЦТС         

4

1

Историја политичких теорија 2

О

3

3

0

7

2

Јавна управа

О

2

2

0

6

3

Политичка антропологија

О

3

3

0

7

4

Страни језици

И

2

1

0

4

5

Политичка етика

И

3

1

0

6

Демократија и људска права

И

3

1

0

6

    

Сем                          Предмет                                                 Статус            П               В            ДОН     ЕЦТС            

5

1

Савремене политичке теорије

О

3

3

0

7

2

Међународни односи

О

3

3

0

7

3

Политички систем у БиХ и РС

О

3

1

0

6

4

Увод у студије глобализације

О

2

1

0

4

5 Политички систем земаља ЈИ Европе И 3 1 0 6
Политички систем неверопских земаља И 3 1 0 6
 6 Српска политичка мисао  И 1

 

Сем                          Предмет                                                 Статус            П               В              ДОН      ЕЦТС           

6

1

Геополитика

О

3

3

0

7

2

Основе ЕУ 

О

2

2

0

5

3

Политичке партије и организације 

О

3

3

0

7

4

Политичка култура

О

3

1

0

6

5

Политички маркетинг  

И

2

2

0

5

Увод у међународну безбједност 

И

2

2

0

5

 

Сем                          Предмет                                                 Статус            П               В              ДОН       ЕЦТС         

7

1

Савремена држава  

О

3

3

0

7

2

Политичко јавно мњење  

О

3

3

0

7

3

Политички систем и институције ЕУ

О

2

2

0

5

4

Локална самоуправа 

О

2

2

0

6

5

Медији и политика 

И

2

2

0

5

Политикологија религије 

И

2

2

0

5

 

Сем                          Предмет                                                 Статус            П               В              ДОН      ЕЦТС           

8

1

Теорије спољне политике 

О

3

3

0

7

2

Избори и изборни системи  

О

3

3

0

7

3

Политичко комуницирање 

О

2

2

0

6

4

Политички конфликти

О

2

2

0

5

5 Руска политичка мисао И 2 2 0 5
Исламска политичка мисао И 2 2 0 5
 6  The Political Economy of Crises  И 2

 

НАЧИН ИЗВОЂЕЊА СТУДИЈА И ПОТРЕБНО ВРИЈЕМЕ ИЗВОЂЕЊА СТУДИЈА

  Студије се организују као редовне, а начин извођења наставе је образовање у сједишту. Студиј траје четири године, а сваку годину чине по два семестра (зимски и љетни). Заокружену цјелину по моделу 4+1+3 чиниће у будућности и трогодишњи докторски студиј, тј. трећи циклус.

 Предвиђени облици наставе су редовна предавања и вјежбе, са четири обавезна и изборним предметом по семестру. Студенти студијског програма политикологије обавезни су да активно учествују на предавањима и вјежбама уз писање есеја, семинарских радова, самосталних радова, истраживачких пројеката као и презентација и других видова активности, прикупљајући бодове предвиђене за те активности. На почетку семестра  предметни наставник упознаје студенте са темама и питањима, начином и облицима рада, бројем бодова које доносе конкретне предиспитне активности. Успјех студената на испиту означава се и изражава оцјенама од 10  до 5, према следећим критеријумима: 10 – 91 до 100 бодова; 9  – 81 до 90 бодова; 8  – 71 до 80 бодова; 7  – 61 до 70 бодова; 6  – 51 до 60 бодова; 5 – испод 51 бода.

  Потребно вријеме за први циклус студијски програм су четири академске године или осам семестара, након чега се стиче диплома студија првог циклуса и академски назив дипломирани политиколог – 240 ЕЦТС. Оптерећење студената се изражава током наставног процеса у ЕСТS бодовима.

              

 

 БОДОВНА ВРИЈЕДНОСТ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ИСКАЗАНА У  СКЛАДУ СА „ECTS

 

             Бодовна вриједност предмета исказана је у складу са Европским системом преноса бодова. Сви предмети имају бодовну вриједност а укупан број бодова који се стиче је 30 у сваком семестру. Укупан број бодова у току студија на првом циклу износи 240.

 

 

ПРЕДВИЂЕНИ БРОЈ САТИ ЗА ПОЈЕДИНЕ ПРЕДМЕТЕ

 

             Предвиђени број сати за поједине предмете наведен је у табели.

 

 

КРИТЕРИЈИ И УСЛОВИ ПРЕНОСА ECTS БОДОВА

 

            Услови преноса ECTS бодова са једног студијског програма на други унутар Универзитета као и између Универзитета у Бањалуци и других универзитета дефинисани су Правилима студирања на првом и другом циклусу студија, члановима 24. до 29.

 

 

 

ПОДУДАРНОСТ СА ДРУГИМ СТУДИЈСКИМ ПРОГРАМИМА ПОЛИТИКОЛОГИЈЕ

 

            Студијски програм је подударан са студијским програмима политикологије:

 

           1. Факултет политичких наука у Београду

 

           2. Факултет политичких знаности у Загребу

 

           3. Факултет политичких наука у Подгорици

     

 

 

ПРЕДУСЛОВИ ЗА УПИС ПРЕДМЕТА.

 

            Ови подаци дати су у обрасцу за програм наставног предмета. Подаци за сваки предмет дати су у прилогу.

 

 

НАЧИН ИЗБОРА ПРЕДМЕТА ИЗ ДРУГИХ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА

 

Предмети са других студијских програма налазе се на списку предмета, а припадају студијским програмима Правног факултета, Филозофског факултета, Економског факултета и Филолошког факултета. Сви изборни предмети, без обзира којем студијском програму припадају, бирају се под истим условима и на исти начин.

 

 

КРИТЕРИЈИ И НАЧИН ОСИГУРАЊА КВАЛИТЕТА

 

На Универзитету у Бањој Луци се од 2008. године изводи редовна годишња евалуација наставног процеса кроз анкетирање студената. Између осталог, та евалуација садржи многе показатеље квалитета самог студијског програма. Поред тога изводе се анализе пролазности и успјеха и прати напредовање студената током студија. У току је израда стратегије квалитета која ће разрадити и друге видове евалуације као и процедуре за отклањање пропуста и подизање квалитета студијског програма.

 

 

УСЛОВИ ЗА ПРЕЛАЗАК СА ДРУГИХ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА У ОКВИРУ ИСТИХ И  СРОДНИХ СТУДИЈА

 

            Према Правилима студирања на I и II циклусу студија (Члан 24.) услове преласка са других студијских програма утврђује Сенат Универзитета, на приједлог Вијећа факултета. За исте студијске програме нема посебних услова. Од осталих студијских програма могућ је прелазак само ако су сродни студијски програми. Под сродним студијским програмом подразумијева се програм који садржи 70% наставних предмета из ужих научних области научног поља политичких наука. Студент може прећи са других програма основних академских студија на овај програм уколико положи диференцијалне испите које утврђује Вијеће студијског програма политичких наука, на основу увида у садржај студијског програма са којег се прелази.

 

 

ОБАВЕЗЕ СТУДЕНАТА И ДИНАМИКА СТУДИРАЊА

 

            Обавезе студената и динамика студирања су дефинисани Законом о високом образовању, Статутом и Правилником студирања Универзитета у Бањој Луци.

 

 

 Стари програм:

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ПОЛИТИКОЛОГИЈЕ

 

Img 20180910 161554 1536660510

Руководилац студијског програма

Доц. др Владе Симовић

Budimirz 1396421964

Секретар студијског програма

Мр Жељко Будимир

 

 

 1. НАЗИВ И ЦИЉЕВИ

Назив студијског програма: Основне академске студије политикологије

Концепција студија усклађена је са највишим европским и свјетским стандардима оспособљавања студената за рад у области политикологије и међународних односа. Похађање студијског програма првог циклуса омогућава студентима да се креативно укључе у обављање широког спектра послова у државној администрацији, јавној управи и организацијама које имају потребу за овим профилима. Оспособљавање за перманентно образовање, самообразовање и практичну примјену стечених знања и вјештина, индивидуални и професионални развој. Основни циљ предложеног програма студија огледа се у развијању критичког, аналитичког, интердисциплинарног и креативног мишљења, као и способности самосталног расуђивања, закључивања и презентовања чињеница и закључака. Развијање свијести о властитом националном и вјерском, локалном, регионалном и културном идентитету у контексту европских и глобалних интеграција. Теоријско и практично оспособљавање студената за све врсте послова у институцијама које имају потребу за специјалистима политикологије и међународних односа.

 1. МОДЕЛ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

Структура студијског програма јесте 4+1+3.

Прелазни програм по принципу 3+1, можете наћи у ПДФ форми кликом ОВДЕ

 1. НАУЧНА ОБЛАСТ КОЈОЈ ПРИПАДА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

Студијски програма политикологије припада научној области друштвених наука и научном пољу политикологије. Уже научне области које су заступљене у програму су: политичка теорија,  политички систем,  политичке комуникације, међународни односи и безбједност.

 1. ВРСТА СТУДИЈА И ИСХОД ПРОЦЕСА УЧЕЊА

Врста студија су основне академске студије. Исход учења – Први циклус - Стицање општих и посебних знања из теорије и праксе правних, политичких, културолошких, историјских и других научних области која ће омогућити студентима да адекватно и компетентно обављају послове политиколога. Обученост за послове у струци према стандардима који се примјењују у модерним образовним системима савременог свијета. Способност да се повезују стечена знања и вјештине и да се она адекватно примјењују у професионалној делатности. Стицање интелектуалне способности и зрелости студената за анализирање рада у органима државне и локалне власти, те развијање самосталних програма за унапређење професионалног рада, као и способност примјене тих програма. Створени услови за даље школовање посебно талентованих (у струци и ван ње). Посебни исходи наставног процеса одређују се у оквиру сваког обавезног и изборног наставног процеса.

 1. АКАДЕМСКИ НАЗИВ

На основу Уредбе о коришћењу академских титула, стицању стручних и научних звања, „Службени гласник РС“, број 111/09, од 16. децембра 2009. године)

Дипломирани политиколог – 240 ECTS – након завршеног првог циклуса

 1. УСЛОВ ЗА УПИС НА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

Услови за упис на студијски програм I циклуса су општи и посебни.      

          Општи услови су:

·         Завршена четворогодишња средња школа (бодује се просјечна оцјена општег успјеха у претходном, средњошколском образовању).

·         Посједовање увјерења о здравственом стању кандидаткиње/кандидата (увјерење  издаје надлежна здравствена установа).

·         Пријава на конкурс за упис на овај ниво студија.

·         Положен квалификациони испит.

              Посебни услови утврђују се на квалификационом испиту који се састоји из:

·         Провјера знања из области српског језика.

·         Провјера знања из опште социологије.

·         Провјера знања из опште информисаности

·         Провјера знања из опште историје.

 НАСТАВНИ ПЛАН ПРВОГ ЦИКЛУСА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ПОЛИТИКОЛОГИЈЕ

 

Сем                          Предмет                                                 Статус            П               В              ДОН           ЕЦТС

1

1

Увод у политичке науке

О

3

3

0

7

2

Увод у филозофију

О

2

2

0

5

3

Увод у социологију

О

3

3

0

7

4

Увод у социјалну политику

О

3

1

0

6

5

Страни језици

И

2

2

0

5

 

  Сем                          Предмет                                                 Статус            П               В            ДОН   ЕЦТС            

2

1

Увод у комуникологију и информисање

О

3

2

0

6

2

Основе економије

О

3

1

0

5

3

Савремена историја

О

3

1

0

5

4

Основе права 

О

3

1

0

5

5

Основе психологије

О

2

2

0

5

6

Страни језици

И

2

1

0

4

 

  Сем                          Предмет                                                 Статус            П               В            ДОН     ЕЦТС           

3

1

Методологија друштвених наука

О

3

1

0

6

2

Упоредни политички системи

О

3

3

0

7

3

Историја политичких теорија 1

О

3

3

0

7

4

Страни језици

И

2

1

0

4

5  Цивилизација и култура И 3 1 0 6
Психологија политичког понашања И 3 1 0 6
 6 Основе међународног права  И

 

Сем                          Предмет                                                 Статус            П               В              ДОН     ЕЦТС         

4

1

Историја политичких теорија 2

О

3

3

0

7

2

Јавна управа

О

2

2

0

6

3

Политичка антропологија

О

3

3

0

7

4

Страни језици

И

2

1

0

4

5

Политичка етика

И

3

1

0

6

Демократија и људска права

И

3

1

0

6

    

Сем                          Предмет                                                 Статус            П               В            ДОН     ЕЦТС            

5

1

Савремене политичке теорије

О

3

3

0

7

2

Међународни односи

О

3

3

0

7

3

Политички систем у БиХ и РС

О

3

1

0

6

4

Увод у студије глобализације

О

2

1

0

4

5 Политички систем земаља ЈИ Европе И 3 1 0 6
Политички систем неверопских земаља И 3 1 0 6
 6 Српска политичка мисао  И 1

 

Сем                          Предмет                                                 Статус            П               В              ДОН      ЕЦТС           

6

1

Геополитика

О

3

3

0

7

2

Основе ЕУ 

О

2

2

0

5

3

Политичке партије и организације 

О

3

3

0

7

4

Политичка култура

О

3

1

0

6

5

Политички маркетинг  

И

2

2

0

5

Увод у међународну безбједност 

И

2

2

0

5

 

Сем                          Предмет                                                 Статус            П               В              ДОН       ЕЦТС         

7

1

Савремена држава  

О

3

3

0

7

2

Политичко јавно мњење  

О

3

3

0

7

3

Политички систем и институције ЕУ

О

2

2

0

5

4

Локална самоуправа 

О

2

2

0

6

5

Медији и политика 

И

2

2

0

5

Политикологија религије 

И

2

2

0

5

 

Сем                          Предмет                                                 Статус            П               В              ДОН      ЕЦТС           

8

1

Теорије спољне политике 

О

3

3

0

7

2

Избори и изборни системи  

О

3

3

0

7

3

Политичко комуницирање 

О

2

2

0

6

4

Политички конфликти

О

2

2

0

5

5 Руска политичка мисао И 2 2 0 5
Исламска политичка мисао И 2 2 0 5
 6  The Political Economy of Crises  И 2

 

НАЧИН ИЗВОЂЕЊА СТУДИЈА И ПОТРЕБНО ВРИЈЕМЕ ИЗВОЂЕЊА СТУДИЈА

  Студије се организују као редовне, а начин извођења наставе је образовање у сједишту. Студиј траје четири године, а сваку годину чине по два семестра (зимски и љетни). Заокружену цјелину по моделу 4+1+3 чиниће у будућности и трогодишњи докторски студиј, тј. трећи циклус.

 Предвиђени облици наставе су редовна предавања и вјежбе, са четири обавезна и изборним предметом по семестру. Студенти студијског програма политикологије обавезни су да активно учествују на предавањима и вјежбама уз писање есеја, семинарских радова, самосталних радова, истраживачких пројеката као и презентација и других видова активности, прикупљајући бодове предвиђене за те активности. На почетку семестра  предметни наставник упознаје студенте са темама и питањима, начином и облицима рада, бројем бодова које доносе конкретне предиспитне активности. Успјех студената на испиту означава се и изражава оцјенама од 10  до 5, према следећим критеријумима: 10 – 91 до 100 бодова; 9  – 81 до 90 бодова; 8  – 71 до 80 бодова; 7  – 61 до 70 бодова; 6  – 51 до 60 бодова; 5 – испод 51 бода.

  Потребно вријеме за први циклус студијски програм су четири академске године или осам семестара, након чега се стиче диплома студија првог циклуса и академски назив дипломирани политиколог – 240 ЕЦТС. Оптерећење студената се изражава током наставног процеса у ЕСТS бодовима.

              

 

 БОДОВНА ВРИЈЕДНОСТ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ИСКАЗАНА У  СКЛАДУ СА „ECTS

 

             Бодовна вриједност предмета исказана је у складу са Европским системом преноса бодова. Сви предмети имају бодовну вриједност а укупан број бодова који се стиче је 30 у сваком семестру. Укупан број бодова у току студија на првом циклу износи 240.

 

 

ПРЕДВИЂЕНИ БРОЈ САТИ ЗА ПОЈЕДИНЕ ПРЕДМЕТЕ

 

             Предвиђени број сати за поједине предмете наведен је у табели.

 

 

КРИТЕРИЈИ И УСЛОВИ ПРЕНОСА ECTS БОДОВА

 

            Услови преноса ECTS бодова са једног студијског програма на други унутар Универзитета као и између Универзитета у Бањалуци и других универзитета дефинисани су Правилима студирања на првом и другом циклусу студија, члановима 24. до 29.

 

 

 

ПОДУДАРНОСТ СА ДРУГИМ СТУДИЈСКИМ ПРОГРАМИМА ПОЛИТИКОЛОГИЈЕ

 

            Студијски програм је подударан са студијским програмима политикологије:

 

           1. Факултет политичких наука у Београду

 

           2. Факултет политичких знаности у Загребу

 

           3. Факултет политичких наука у Подгорици

     

 

 

ПРЕДУСЛОВИ ЗА УПИС ПРЕДМЕТА.

 

            Ови подаци дати су у обрасцу за програм наставног предмета. Подаци за сваки предмет дати су у прилогу.

 

 

НАЧИН ИЗБОРА ПРЕДМЕТА ИЗ ДРУГИХ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА

 

Предмети са других студијских програма налазе се на списку предмета, а припадају студијским програмима Правног факултета, Филозофског факултета, Економског факултета и Филолошког факултета. Сви изборни предмети, без обзира којем студијском програму припадају, бирају се под истим условима и на исти начин.

 

 

КРИТЕРИЈИ И НАЧИН ОСИГУРАЊА КВАЛИТЕТА

 

На Универзитету у Бањој Луци се од 2008. године изводи редовна годишња евалуација наставног процеса кроз анкетирање студената. Између осталог, та евалуација садржи многе показатеље квалитета самог студијског програма. Поред тога изводе се анализе пролазности и успјеха и прати напредовање студената током студија. У току је израда стратегије квалитета која ће разрадити и друге видове евалуације као и процедуре за отклањање пропуста и подизање квалитета студијског програма.

 

 

УСЛОВИ ЗА ПРЕЛАЗАК СА ДРУГИХ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА У ОКВИРУ ИСТИХ И  СРОДНИХ СТУДИЈА

 

            Према Правилима студирања на I и II циклусу студија (Члан 24.) услове преласка са других студијских програма утврђује Сенат Универзитета, на приједлог Вијећа факултета. За исте студијске програме нема посебних услова. Од осталих студијских програма могућ је прелазак само ако су сродни студијски програми. Под сродним студијским програмом подразумијева се програм који садржи 70% наставних предмета из ужих научних области научног поља политичких наука. Студент може прећи са других програма основних академских студија на овај програм уколико положи диференцијалне испите које утврђује Вијеће студијског програма политичких наука, на основу увида у садржај студијског програма са којег се прелази.

 

 

ОБАВЕЗЕ СТУДЕНАТА И ДИНАМИКА СТУДИРАЊА

 

            Обавезе студената и динамика студирања су дефинисани Законом о високом образовању, Статутом и Правилником студирања Универзитета у Бањој Луци.

 

 

 Стари програм: