Blank Blank Blank Blank Blank
НАВИГАЦИЈА
НАВИГАЦИЈА

ОГЛАСНЕ ТАБЛЕ

  • Oglas1
  • Oglas2
  • Oglas3
  • Oglas4
  • Oglas1
  • Oglas2
  • Oglas3
  • Oglas4

 

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ НОВИНАРСТВА И КОМУНИКОЛОГИЈЕ

 

Dsc 0055 1507870898

Руководилац студијског програма

Доц. др Драгана Трнинић

Cam00064 1488972960

Секретар студијског програма

Мр Анђела Купрешанин Вукелић

 

 

НАЗИВ И ЦИЉЕВИ

Назив студијског програма: Основне академске студије новинарства и комуникологије

Актуелни и убрзани процеси централизације и концентрације медија, те комерцијализација медијског програма и медија уопште процеси су који су утицали на ремедијализацију глобалног медијског поретка у више праваца. Модерно новинарство стога је у фази великих, суштинских промена. Дигитализација и компјутеризација медија постаје дио новог културног контекста у којима се доминантне функције и процеси у друштву стандардизују применом нове технологије.

Актуелна историјска фаза развоја технологије медија и константан раст примене технологије компјутера и интернета указује да ће се у будућности сви важни процеси глобалног комуникацијског процеса одвијати помоћу нове технологије медија. Врло је важно стога да се образовање за рад у медијима прилагоди овим актуелним процесима.

Промјене на глобалној медијској сцени захтијевају да се образовању студената новинарства приступи на фундаментално нов начин како би се избјегла колизија између стеченог образовања и потреба из праксе новинарске делатности. Неопходно је да се образовни процес на високошколским установама прилагоди овим промјенама које с једне стране подупиру и актуелне реформе у области високо школског система према моделу Болоњске реформе образовања. Образовање за савремени профил новинара захтјева примјену нових техника и метода у наставном процесу, промјену садржаја предмета и промјену предмета с једне стране, али и примјену нових начела у поступцима валоризовања студентског рада и постигнутог нивоа у образовању.

Нов студијски програм за оспособљавање новинара начињен је с намјером да се студенти новинарства оспособе за делатност у медијима према новим стандардима који важе у глобалном инфромацијско-комуникацијском систему. Петогодишњи студиј у два циклуса ствара претпоставку за темељно образовање и стицање знања и вјештина неопходних у савременом новинарству. У духу је актуелних реформи у образовању високошколских установа у овом дијелу региона и стога може да представља озбиљну претпоставку за стандардизацијом у образовању на овом нивоу.

Овај Програм садржи полазишта, циљеве и начин студирања, врсту студија, називе обавезних и изборних предмета, број часова наставе и вјежби, број бодова по предмету, те укупан фонд часова по семестру и годишње. У Програму студирања приказан је и означен статус  предмета (обавезни и изборни предмет) и година на којој се предмет изучава и бира.

Циљеви – Први циклус  - Стицање професионалних компетенција новинара у новинарским пословима, оспособљење да се уочи друштвени проблем, препозна значај друштвеног догађаја, обради новинарски податак и разради информација применом журналистичких метода и техника. Оспособљење студента да прати и примјени нова знања и вјештине у обављању стручних послова у медијима. Обучавање студената за специфичне послове у дјелатности новинара као што су фотографисање, израда филма, снимање прилога, монтажа, послови водитеља и спикера али и оспособљење студената да прилоге припрема мултимедијално и двомедијално (способност да раде у различитим медијима). Стицање услова за усавршавање у професији.

МОДЕЛ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

Структура студијског програма јесте 4+1+3.

Прелазни студијски програм Новинарства који важи за три генерације уписане од 2007 до 2009. године, можете преузети у ПДФ форми, кликом ОВДЕ.

НАУЧНА ОБЛАСТ КОЈОЈ ПРИПАДА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

Студијски програм новинарства и комуникологије припада научној области друштвених наука и научном пољу новинарства и комуникологије. Уже научне области које су заступљене у предложеном програму су: новинарство, комуникологија, информационе науке (социјални аспекти) и масовни медији.

  

ВРСТА СТУДИЈА И ИСХОД ПРОЦЕСА УЧЕЊА

Врста студија су основне академске студије. Исход процеса учења – Први циклус - Стицање општих и посебних знања из новинарско-комуниколошких, правних, политичких, културолошких, историјских и других научних области која ће омогућити студентима да адекватно и компетентно обављају послове новинара или друге послове у оквиру новинарске делатности. Обученост за послове у струци према захтјевима савременог новинарства. Прије свега компјутерско и информатичко описмењавање новинара, али и способност прилагођавања потребама специфичности сваког појединачног медија. Способност да се повезују стечена знања и вјештине и да се она адекватно примјењују у новинарској делатности. Стицање интелектуалне способности и зрелости студената за самостално анализирање рада у медијима и новинарству уопште, те развијање самосталних програма за унапређење рада у медијима и новинарству, као и способност примјене тих програма. Посебни исходи наставног процеса одређују се у оквиру сваког обавезног и изборног наставног процеса.

АКАДЕМСКИ НАЗИВ

       (На основу Уредбе о коришћењу академских титула, стицању стручних и научних звања, „Службени гласник РС“, број 111/09, од 16. децембра 2009. године)

Дипломирани новинар – 240 ECTS – након завршеног првог циклуса.

УСЛОВ ЗА УПИС НА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

 

Услови за упис на студијски програм I циклуса су општи и посебни.      

          Општи услови су:

·         Завршена четворогодишња средња школа (бодује се просјечна оцјена општег успјеха у претходном, средњошколском образовању).

·         Посједовање увјерења о здравственом стању кандидаткиње/кандидата (увјерење  издаје надлежна здравствена установа).

·         Пријава на конкурс за упис на овај ниво студија.

·         Положен квалификациони испит.

              Посебни услови утврђују се на пријемном испиту који се састоји из:

·         Провјера знања из области српског језика.

·         Провјера знања из опште социологије.

·         Провјера знања из опште информисаности

·         Провјера знања из опште културе.

 

НАСТАВНИ ПЛАН ПРВОГ ЦИКЛУСА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА НОВИНАРСТВА И КОМУНИКОЛОГИЈЕ

 

Сем.                            Предмет                                               Статус         П            В            ДОН        ЕЦТС            

1

1

Увод у политичке науке 

О

3

3

0

7

2

Увод у филозофију

О

2

2

0

5

3

Увод у социологију

О

3

3

0

7

4

Увод у новинарство

О

3

1

0

6

5

Страни језик

И

2

2

0

5

13

11

0

30

Сем.                            Предмет                                               Статус         П            В            ДОН        ЕЦТС             

2

1

Увод у комуникологију и информисање

О

3

2

0

6

2

Основе економије

О

3

1

0

5

3

Основе права

О

3

1

0

5

4

Савремена историја

О

3

1

0

5

5

Основе психологије

О

2

2

0

5

6

Страни језик

И

2

1

0

4

16

8

0

30

 

Сем.                            Предмет                                               Статус         П            В            ДОН        ЕЦТС            

3

1

Методе новинарства

О

2

2

0

5

2

Новинарски жанрови

О

3

2

0

6

3

Упоредни политички системи

О

3

1

0

5

4

Теорије медија

О

3

1

0

5

5

Српски језик 1

О

3

1

0

5

6

Страни језик

И

2

1

0

4

Језик у медијима

И

2

1

0

4

16

8

0

30

 

Сем.                            Предмет                                               Статус         П            В            ДОН        ЕЦТС            

4

1

Системи информисања

О

3

3

0

7

2

Методологија друштвених наука

О

3

2

0

7

3

Медијске регулативе

О

3

3

0

7

4

Српски језик 2

О

3

1

0

5

5

Јавна управа

И

2

1

0

4

Страни језик

И

2

1

0

4

14

10

0

30

     

Сем.                            Предмет                                               Статус         П            В            ДОН        ЕЦТС            

5

1

Медијски системи

О

2

2

0

4

2

Агенцијско новинарство

О

3

3

0

7

3

Међународни односи

О

3

1

0

6

4

Новинарство у штампи

О

3

3

0

7

5

Социологија културе

И

3

1

0

6

Стилистика и култура говора

И

3

1

0

6

14

10

0

30

 

Сем.                            Предмет                                               Статус         П            В            ДОН        ЕЦТС            

6

1

Јавно мњење

О

3

1

0

6

2

Радио новинарство

О

3

3

0

7

3

Историја српске културе

О

2

2

0

5

4

Новинарство у аудио-визуелним медијима

О

3

3

0

7

5

Литерарно новинарство

И

2

2

0

5

Политички маркетинг

И

2

2

0

5

13

11

0

30

Сем.                            Предмет                                               Статус         П            В            ДОН        ЕЦТС            

7

1

Медијска писменост

О

2

2

0

5

2

Телевизијско новинарство

О

3

3

0

7

3

Интернет новинарство

О

3

3

0

7

4

Маркетинг у медијима

О

3

1

0

6

5

Истраживачко новинарство 1

И

2

2

0

5

Редакцијско новинарство

И

2

2

0

5

13

  11

0

30

 

Сем.                            Предмет                                               Статус         П            В            ДОН        ЕЦТС            

8

1

Управљање и уређивање у медијима

О

3

3

0

7

2

Избори и изборни системи

О

2

2

0

5

3

Новинарска етика

О

3

1

0

6

4

Односи с јавношћу

О

3

3

0

7

5

Истраживачко новинарство 2

И

2

2

0

5

Политички систем БиХ и РС

И

2

2

0

5

13

11

0

30

 

 

НАЧИН ИЗВОЂЕЊА СТУДИЈА И ПОТРЕБНО ВРИЈЕМЕ ИЗВОЂЕЊА СТУДИЈА

  Студије се организују као редовне, а начин извођења наставе је образовање у сједишту. Студиј траје четири године, а сваку годину чине по два семестра (зимски и љетни). Заокружену цјелину по моделу 4+1+3 чиниће у будућности и трогодишњи докторски студиј, тј. трећи циклус .

 Предвиђени облици наставе су: редовна предавања, вјежбе, са четири или пет обавезних и једним изборним предметом по семестру, индивидуални рад са студентима (консултације), семинари и студентска пракса. Након завршеног првог циклуса студија, студенти се опредјељују за два смјера у другом циклусу: Новинарске студије и Комуниколошке студије.

Студенти студијског програма новинарства и комуникологије обавезни су да активно учествују на предавањима и вјежбама уз писање есеја, семинарских радова, самосталних радова, истраживачких пројеката као и презентација и других видова активности, прикупљајући бодове предвиђене за те активности. На почетку семестра  предметни наставник упознаје студенте са темама и питањима, начином и облицима рада, бројем бодова које доносе конкретне предиспитне активности. Успјех студената на испиту означава се и изражава оцјенама од 10  до 5, према следећим критеријумима: 10 – 91 до 100 бодова; 9  – 81 до 90 бодова; 8  – 71 до 80 бодова; 7  – 61 до 70 бодова; 6  – 51 до 60 бодова; 5 – испод 51 бода.

  Потребно вријеме за први циклус студијског програма су четири академске године или осам семестара, након чега се стиче диплома студија првог циклуса и академски назив дипломирани новинар. Оптерећење студената се изражава током наставног процеса у ЕСТS бодовима.

             

БОДОВНА ВРИЈЕДНОСТ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ИСКАЗАНА У  СКЛАДУ СА „ECTS

 

             Бодовна вриједност предмета исказана је у складу са Европским системом преноса бодова. Сви предмети имају бодовну вриједност, а укупан број бодова који се стиче је 30 у сваком семестру, односно, 60 у свакој академској школској години. Завршни мастер рад носи 14 бодова. Укупан број бодова у току студија на првом циклу износи 240, а након завршеног другог циклуса износи 60 бодова. Укупан број бодова који носи студијски програм јесте 300 ECTS.

 

ПРЕДВИЂЕНИ БРОЈ САТИ ЗА ПОЈЕДИНЕ ПРЕДМЕТЕ

 

             Предвиђени број сати за поједине предмете наведен је у табели.

 

КРИТЕРИЈИ И УСЛОВИ ПРЕНОСА ECTS БОДОВА

 

            Услови преноса ECTS бодова са једног студијског програма на други унутар Универзитета као и између Универзитета у Бањалуци и других универзитета дефинисани су Правилима студирања на првом и другом циклусу студија, члановима 24. до 29.

 

 

ПОДУДАРНОСТ СА ДРУГИМ СТУДИЈСКИМ ПРОГРАМИМА НОВИНАРСТВА И КОМУНИКОЛОГИЈЕ

 

            Студијски програм је подударан са студијским програмима новинарства:

 

           1. Факултет политичких наука у Београду

           2. Факултет политичких знаности у Загребу

           3. Факултет политичких наука у Подгорици         

 

 

ПРЕДУСЛОВИ ЗА УПИС ПРЕДМЕТА.

 

            Ови подаци дати су у обрасцу за програм наставног предмета. Подаци за сваки предмет дати су у прилогу.

НАЧИН ИЗБОРА ПРЕДМЕТА ИЗ ДРУГИХ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА

 

Предмети са других студијских програма налазе се на списку предмета, а припадају студијским програмима Правног факултета, Филозофског факултета, Економског факултета и Филолошког факултета. Сви изборни предмети, без обзира којем студијском програму припадају, бирају се под истим условима и на исти начин.

 

 

КРИТЕРИЈИ И НАЧИН ОСИГУРАЊА КВАЛИТЕТА

 

На Универзитету у Бањој Луци се од 2008. године изводи редовна годишња евалуација наставног процеса кроз анкетирање студената. Између осталог, та евалуација садржи многе показатеље квалитета самог студијског програма. Поред тога изводе се анализе пролазности и успјеха и прати напредовање студената током студија. У току је израда стратегије квалитета која ће разрадити и друге видове евалуације као и процедуре за отклањање пропуста и подизање квалитета студијског програма.

 

 

УСЛОВИ ЗА ПРЕЛАЗАК СА ДРУГИХ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА У ОКВИРУ ИСТИХ И  СРОДНИХ СТУДИЈА

 

            Према Правилима студирања на I и II циклусу студија (Члан 24.) услове преласка са других студијских програма утврђује Сенат Универзитета, на приједлог Вијећа факултета. За исте студијске програме нема посебних услова. Од осталих студијских програма могућ је прелазак само ако су сродни студијски програми. Под сродним студијским програмом подразумијева се програм који садржи 70% наставних предмета из ужих научних области научног поља новинарства и комуникологије. Студент може прећи са других програма основних академских студија на овај програм уколико положи диференцијалне испите које утврђује Вијеће студијског програма новинарства и комуникологије, на основу увида у садржај студијског програма са којег се прелази.

 

 

ОБАВЕЗЕ СТУДЕНАТА И ДИНАМИКА СТУДИРАЊА

 

            Обавезе студената и динамика студирања су дефинисани Законом о високом образовању, Статутом и Правилником студирања Универзитета у Бањој Луци.

 
Стари програм:

 

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ НОВИНАРСТВА И КОМУНИКОЛОГИЈЕ

 

Dsc 0055 1507870898

Руководилац студијског програма

Доц. др Драгана Трнинић

Cam00064 1488972960

Секретар студијског програма

Мр Анђела Купрешанин Вукелић

 

 

НАЗИВ И ЦИЉЕВИ

Назив студијског програма: Основне академске студије новинарства и комуникологије

Актуелни и убрзани процеси централизације и концентрације медија, те комерцијализација медијског програма и медија уопште процеси су који су утицали на ремедијализацију глобалног медијског поретка у више праваца. Модерно новинарство стога је у фази великих, суштинских промена. Дигитализација и компјутеризација медија постаје дио новог културног контекста у којима се доминантне функције и процеси у друштву стандардизују применом нове технологије.

Актуелна историјска фаза развоја технологије медија и константан раст примене технологије компјутера и интернета указује да ће се у будућности сви важни процеси глобалног комуникацијског процеса одвијати помоћу нове технологије медија. Врло је важно стога да се образовање за рад у медијима прилагоди овим актуелним процесима.

Промјене на глобалној медијској сцени захтијевају да се образовању студената новинарства приступи на фундаментално нов начин како би се избјегла колизија између стеченог образовања и потреба из праксе новинарске делатности. Неопходно је да се образовни процес на високошколским установама прилагоди овим промјенама које с једне стране подупиру и актуелне реформе у области високо школског система према моделу Болоњске реформе образовања. Образовање за савремени профил новинара захтјева примјену нових техника и метода у наставном процесу, промјену садржаја предмета и промјену предмета с једне стране, али и примјену нових начела у поступцима валоризовања студентског рада и постигнутог нивоа у образовању.

Нов студијски програм за оспособљавање новинара начињен је с намјером да се студенти новинарства оспособе за делатност у медијима према новим стандардима који важе у глобалном инфромацијско-комуникацијском систему. Петогодишњи студиј у два циклуса ствара претпоставку за темељно образовање и стицање знања и вјештина неопходних у савременом новинарству. У духу је актуелних реформи у образовању високошколских установа у овом дијелу региона и стога може да представља озбиљну претпоставку за стандардизацијом у образовању на овом нивоу.

Овај Програм садржи полазишта, циљеве и начин студирања, врсту студија, називе обавезних и изборних предмета, број часова наставе и вјежби, број бодова по предмету, те укупан фонд часова по семестру и годишње. У Програму студирања приказан је и означен статус  предмета (обавезни и изборни предмет) и година на којој се предмет изучава и бира.

Циљеви – Први циклус  - Стицање професионалних компетенција новинара у новинарским пословима, оспособљење да се уочи друштвени проблем, препозна значај друштвеног догађаја, обради новинарски податак и разради информација применом журналистичких метода и техника. Оспособљење студента да прати и примјени нова знања и вјештине у обављању стручних послова у медијима. Обучавање студената за специфичне послове у дјелатности новинара као што су фотографисање, израда филма, снимање прилога, монтажа, послови водитеља и спикера али и оспособљење студената да прилоге припрема мултимедијално и двомедијално (способност да раде у различитим медијима). Стицање услова за усавршавање у професији.

МОДЕЛ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

Структура студијског програма јесте 4+1+3.

Прелазни студијски програм Новинарства који важи за три генерације уписане од 2007 до 2009. године, можете преузети у ПДФ форми, кликом ОВДЕ.

НАУЧНА ОБЛАСТ КОЈОЈ ПРИПАДА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

Студијски програм новинарства и комуникологије припада научној области друштвених наука и научном пољу новинарства и комуникологије. Уже научне области које су заступљене у предложеном програму су: новинарство, комуникологија, информационе науке (социјални аспекти) и масовни медији.

  

ВРСТА СТУДИЈА И ИСХОД ПРОЦЕСА УЧЕЊА

Врста студија су основне академске студије. Исход процеса учења – Први циклус - Стицање општих и посебних знања из новинарско-комуниколошких, правних, политичких, културолошких, историјских и других научних области која ће омогућити студентима да адекватно и компетентно обављају послове новинара или друге послове у оквиру новинарске делатности. Обученост за послове у струци према захтјевима савременог новинарства. Прије свега компјутерско и информатичко описмењавање новинара, али и способност прилагођавања потребама специфичности сваког појединачног медија. Способност да се повезују стечена знања и вјештине и да се она адекватно примјењују у новинарској делатности. Стицање интелектуалне способности и зрелости студената за самостално анализирање рада у медијима и новинарству уопште, те развијање самосталних програма за унапређење рада у медијима и новинарству, као и способност примјене тих програма. Посебни исходи наставног процеса одређују се у оквиру сваког обавезног и изборног наставног процеса.

АКАДЕМСКИ НАЗИВ

       (На основу Уредбе о коришћењу академских титула, стицању стручних и научних звања, „Службени гласник РС“, број 111/09, од 16. децембра 2009. године)

Дипломирани новинар – 240 ECTS – након завршеног првог циклуса.

УСЛОВ ЗА УПИС НА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

 

Услови за упис на студијски програм I циклуса су општи и посебни.      

          Општи услови су:

·         Завршена четворогодишња средња школа (бодује се просјечна оцјена општег успјеха у претходном, средњошколском образовању).

·         Посједовање увјерења о здравственом стању кандидаткиње/кандидата (увјерење  издаје надлежна здравствена установа).

·         Пријава на конкурс за упис на овај ниво студија.

·         Положен квалификациони испит.

              Посебни услови утврђују се на пријемном испиту који се састоји из:

·         Провјера знања из области српског језика.

·         Провјера знања из опште социологије.

·         Провјера знања из опште информисаности

·         Провјера знања из опште културе.

 

НАСТАВНИ ПЛАН ПРВОГ ЦИКЛУСА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА НОВИНАРСТВА И КОМУНИКОЛОГИЈЕ

 

Сем.                            Предмет                                               Статус         П            В            ДОН        ЕЦТС            

1

1

Увод у политичке науке 

О

3

3

0

7

2

Увод у филозофију

О

2

2

0

5

3

Увод у социологију

О

3

3

0

7

4

Увод у новинарство

О

3

1

0

6

5

Страни језик

И

2

2

0

5

13

11

0

30

Сем.                            Предмет                                               Статус         П            В            ДОН        ЕЦТС             

2

1

Увод у комуникологију и информисање

О

3

2

0

6

2

Основе економије

О

3

1

0

5

3

Основе права

О

3

1

0

5

4

Савремена историја

О

3

1

0

5

5

Основе психологије

О

2

2

0

5

6

Страни језик

И

2

1

0

4

16

8

0

30

 

Сем.                            Предмет                                               Статус         П            В            ДОН        ЕЦТС            

3

1

Методе новинарства

О

2

2

0

5

2

Новинарски жанрови

О

3

2

0

6

3

Упоредни политички системи

О

3

1

0

5

4

Теорије медија

О

3

1

0

5

5

Српски језик 1

О

3

1

0

5

6

Страни језик

И

2

1

0

4

Језик у медијима

И

2

1

0

4

16

8

0

30

 

Сем.                            Предмет                                               Статус         П            В            ДОН        ЕЦТС            

4

1

Системи информисања

О

3

3

0

7

2

Методологија друштвених наука

О

3

2

0

7

3

Медијске регулативе

О

3

3

0

7

4

Српски језик 2

О

3

1

0

5

5

Јавна управа

И

2

1

0

4

Страни језик

И

2

1

0

4

14

10

0

30

     

Сем.                            Предмет                                               Статус         П            В            ДОН        ЕЦТС            

5

1

Медијски системи

О

2

2

0

4

2

Агенцијско новинарство

О

3

3

0

7

3

Међународни односи

О

3

1

0

6

4

Новинарство у штампи

О

3

3

0

7

5

Социологија културе

И

3

1

0

6

Стилистика и култура говора

И

3

1

0

6

14

10

0

30

 

Сем.                            Предмет                                               Статус         П            В            ДОН        ЕЦТС            

6

1

Јавно мњење

О

3

1

0

6

2

Радио новинарство

О

3

3

0

7

3

Историја српске културе

О

2

2

0

5

4

Новинарство у аудио-визуелним медијима

О

3

3

0

7

5

Литерарно новинарство

И

2

2

0

5

Политички маркетинг

И

2

2

0

5

13

11

0

30

Сем.                            Предмет                                               Статус         П            В            ДОН        ЕЦТС            

7

1

Медијска писменост

О

2

2

0

5

2

Телевизијско новинарство

О

3

3

0

7

3

Интернет новинарство

О

3

3

0

7

4

Маркетинг у медијима

О

3

1

0

6

5

Истраживачко новинарство 1

И

2

2

0

5

Редакцијско новинарство

И

2

2

0

5

13

  11

0

30

 

Сем.                            Предмет                                               Статус         П            В            ДОН        ЕЦТС            

8

1

Управљање и уређивање у медијима

О

3

3

0

7

2

Избори и изборни системи

О

2

2

0

5

3

Новинарска етика

О

3

1

0

6

4

Односи с јавношћу

О

3

3

0

7

5

Истраживачко новинарство 2

И

2

2

0

5

Политички систем БиХ и РС

И

2

2

0

5

13

11

0

30

 

 

НАЧИН ИЗВОЂЕЊА СТУДИЈА И ПОТРЕБНО ВРИЈЕМЕ ИЗВОЂЕЊА СТУДИЈА

  Студије се организују као редовне, а начин извођења наставе је образовање у сједишту. Студиј траје четири године, а сваку годину чине по два семестра (зимски и љетни). Заокружену цјелину по моделу 4+1+3 чиниће у будућности и трогодишњи докторски студиј, тј. трећи циклус .

 Предвиђени облици наставе су: редовна предавања, вјежбе, са четири или пет обавезних и једним изборним предметом по семестру, индивидуални рад са студентима (консултације), семинари и студентска пракса. Након завршеног првог циклуса студија, студенти се опредјељују за два смјера у другом циклусу: Новинарске студије и Комуниколошке студије.

Студенти студијског програма новинарства и комуникологије обавезни су да активно учествују на предавањима и вјежбама уз писање есеја, семинарских радова, самосталних радова, истраживачких пројеката као и презентација и других видова активности, прикупљајући бодове предвиђене за те активности. На почетку семестра  предметни наставник упознаје студенте са темама и питањима, начином и облицима рада, бројем бодова које доносе конкретне предиспитне активности. Успјех студената на испиту означава се и изражава оцјенама од 10  до 5, према следећим критеријумима: 10 – 91 до 100 бодова; 9  – 81 до 90 бодова; 8  – 71 до 80 бодова; 7  – 61 до 70 бодова; 6  – 51 до 60 бодова; 5 – испод 51 бода.

  Потребно вријеме за први циклус студијског програма су четири академске године или осам семестара, након чега се стиче диплома студија првог циклуса и академски назив дипломирани новинар. Оптерећење студената се изражава током наставног процеса у ЕСТS бодовима.

             

БОДОВНА ВРИЈЕДНОСТ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ИСКАЗАНА У  СКЛАДУ СА „ECTS

 

             Бодовна вриједност предмета исказана је у складу са Европским системом преноса бодова. Сви предмети имају бодовну вриједност, а укупан број бодова који се стиче је 30 у сваком семестру, односно, 60 у свакој академској школској години. Завршни мастер рад носи 14 бодова. Укупан број бодова у току студија на првом циклу износи 240, а након завршеног другог циклуса износи 60 бодова. Укупан број бодова који носи студијски програм јесте 300 ECTS.

 

ПРЕДВИЂЕНИ БРОЈ САТИ ЗА ПОЈЕДИНЕ ПРЕДМЕТЕ

 

             Предвиђени број сати за поједине предмете наведен је у табели.

 

КРИТЕРИЈИ И УСЛОВИ ПРЕНОСА ECTS БОДОВА

 

            Услови преноса ECTS бодова са једног студијског програма на други унутар Универзитета као и између Универзитета у Бањалуци и других универзитета дефинисани су Правилима студирања на првом и другом циклусу студија, члановима 24. до 29.

 

 

ПОДУДАРНОСТ СА ДРУГИМ СТУДИЈСКИМ ПРОГРАМИМА НОВИНАРСТВА И КОМУНИКОЛОГИЈЕ

 

            Студијски програм је подударан са студијским програмима новинарства:

 

           1. Факултет политичких наука у Београду

           2. Факултет политичких знаности у Загребу

           3. Факултет политичких наука у Подгорици         

 

 

ПРЕДУСЛОВИ ЗА УПИС ПРЕДМЕТА.

 

            Ови подаци дати су у обрасцу за програм наставног предмета. Подаци за сваки предмет дати су у прилогу.

НАЧИН ИЗБОРА ПРЕДМЕТА ИЗ ДРУГИХ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА

 

Предмети са других студијских програма налазе се на списку предмета, а припадају студијским програмима Правног факултета, Филозофског факултета, Економског факултета и Филолошког факултета. Сви изборни предмети, без обзира којем студијском програму припадају, бирају се под истим условима и на исти начин.

 

 

КРИТЕРИЈИ И НАЧИН ОСИГУРАЊА КВАЛИТЕТА

 

На Универзитету у Бањој Луци се од 2008. године изводи редовна годишња евалуација наставног процеса кроз анкетирање студената. Између осталог, та евалуација садржи многе показатеље квалитета самог студијског програма. Поред тога изводе се анализе пролазности и успјеха и прати напредовање студената током студија. У току је израда стратегије квалитета која ће разрадити и друге видове евалуације као и процедуре за отклањање пропуста и подизање квалитета студијског програма.

 

 

УСЛОВИ ЗА ПРЕЛАЗАК СА ДРУГИХ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА У ОКВИРУ ИСТИХ И  СРОДНИХ СТУДИЈА

 

            Према Правилима студирања на I и II циклусу студија (Члан 24.) услове преласка са других студијских програма утврђује Сенат Универзитета, на приједлог Вијећа факултета. За исте студијске програме нема посебних услова. Од осталих студијских програма могућ је прелазак само ако су сродни студијски програми. Под сродним студијским програмом подразумијева се програм који садржи 70% наставних предмета из ужих научних области научног поља новинарства и комуникологије. Студент може прећи са других програма основних академских студија на овај програм уколико положи диференцијалне испите које утврђује Вијеће студијског програма новинарства и комуникологије, на основу увида у садржај студијског програма са којег се прелази.

 

 

ОБАВЕЗЕ СТУДЕНАТА И ДИНАМИКА СТУДИРАЊА

 

            Обавезе студената и динамика студирања су дефинисани Законом о високом образовању, Статутом и Правилником студирања Универзитета у Бањој Луци.

 
Стари програм: