Serbian English French German Russian

OGLASNE TABLE

  • Политикологија
  • Новинарство и комуникологија
  • Социологија
  • Социјални рад
  • Политикологија
  • Новинарство и комуникологија
  • Социологија
  • Социјални рад

 

 

STUDIJSKI PROGRAM NOVINARSTVA I KOMUNIKOLOGIJE

 

rada

Rukovodilac studijskog programa

Doc. dr Dragana Trninić

rada

Sekretar studijskog programa

Mr Anđela Kuprešanin Vukelić

 

 

NAZIV I CILjEVI

Naziv studijskog programa: Osnovne akademske studije novinarstva i komunikologije

Aktuelni i ubrzani procesi centralizacije i koncentracije medija, te komercijalizacija medijskog programa i medija uopšte procesi su koji su uticali na remedijalizaciju globalnog medijskog poretka u više pravaca. Moderno novinarstvo stoga je u fazi velikih, suštinskih promena. Digitalizacija i kompjuterizacija medija postaje dio novog kulturnog konteksta u kojima se dominantne funkcije i procesi u društvu standardizuju primenom nove tehnologije.

Aktuelna istorijska faza razvoja tehnologije medija i konstantan rast primene tehnologije kompjutera i interneta ukazuje da će se u budućnosti svi važni procesi globalnog komunikacijskog procesa odvijati pomoću nove tehnologije medija. Vrlo je važno stoga da se obrazovanje za rad u medijima prilagodi ovim aktuelnim procesima.

Promjene na globalnoj medijskoj sceni zahtijevaju da se obrazovanju studenata novinarstva pristupi na fundamentalno nov način kako bi se izbjegla kolizija između stečenog obrazovanja i potreba iz prakse novinarske delatnosti. Neophodno je da se obrazovni proces na visokoškolskim ustanovama prilagodi ovim promjenama koje s jedne strane podupiru i aktuelne reforme u oblasti visoko školskog sistema prema modelu Bolonjske reforme obrazovanja. Obrazovanje za savremeni profil novinara zahtjeva primjenu novih tehnika i metoda u nastavnom procesu, promjenu sadržaja predmeta i promjenu predmeta s jedne strane, ali i primjenu novih načela u postupcima valorizovanja studentskog rada i postignutog nivoa u obrazovanju.

Nov studijski program za osposobljavanje novinara načinjen je s namjerom da se studenti novinarstva osposobe za delatnost u medijima prema novim standardima koji važe u globalnom infromacijsko-komunikacijskom sistemu. Petogodišnji studij u dva ciklusa stvara pretpostavku za temeljno obrazovanje i sticanje znanja i vještina neophodnih u savremenom novinarstvu. U duhu je aktuelnih reformi u obrazovanju visokoškolskih ustanova u ovom dijelu regiona i stoga može da predstavlja ozbiljnu pretpostavku za standardizacijom u obrazovanju na ovom nivou.

Ovaj Program sadrži polazišta, ciljeve i način studiranja, vrstu studija, nazive obaveznih i izbornih predmeta, broj časova nastave i vježbi, broj bodova po predmetu, te ukupan fond časova po semestru i godišnje. U Programu studiranja prikazan je i označen status  predmeta (obavezni i izborni predmet) i godina na kojoj se predmet izučava i bira.

Ciljevi – Prvi ciklus  - Sticanje profesionalnih kompetencija novinara u novinarskim poslovima, osposobljenje da se uoči društveni problem, prepozna značaj društvenog događaja, obradi novinarski podatak i razradi informacija primenom žurnalističkih metoda i tehnika. Osposobljenje studenta da prati i primjeni nova znanja i vještine u obavljanju stručnih poslova u medijima. Obučavanje studenata za specifične poslove u djelatnosti novinara kao što su fotografisanje, izrada filma, snimanje priloga, montaža, poslovi voditelja i spikera ali i osposobljenje studenata da priloge priprema multimedijalno i dvomedijalno (sposobnost da rade u različitim medijima). Sticanje uslova za usavršavanje u profesiji.

MODEL STUDIJSKOG PROGRAMA

Struktura studijskog programa jeste 4+1+3.

Prelazni studijski program Novinarstva koji važi za tri generacije upisane od 2007 do 2009. godine, možete preuzeti u PDF formi, klikom OVDE.

NAUČNA OBLAST KOJOJ PRIPADA STUDIJSKI PROGRAM

Studijski program novinarstva i komunikologije pripada naučnoj oblasti društvenih nauka i naučnom polju novinarstva i komunikologije. Uže naučne oblasti koje su zastupljene u predloženom programu su: novinarstvo, komunikologija, informacione nauke (socijalni aspekti) i masovni mediji.

  

VRSTA STUDIJA I ISHOD PROCESA UČENjA

Vrsta studija su osnovne akademske studije. Ishod procesa učenja – Prvi ciklus - Sticanje opštih i posebnih znanja iz novinarsko-komunikoloških, pravnih, političkih, kulturoloških, istorijskih i drugih naučnih oblasti koja će omogućiti studentima da adekvatno i kompetentno obavljaju poslove novinara ili druge poslove u okviru novinarske delatnosti. Obučenost za poslove u struci prema zahtjevima savremenog novinarstva. Prije svega kompjutersko i informatičko opismenjavanje novinara, ali i sposobnost prilagođavanja potrebama specifičnosti svakog pojedinačnog medija. Sposobnost da se povezuju stečena znanja i vještine i da se ona adekvatno primjenjuju u novinarskoj delatnosti. Sticanje intelektualne sposobnosti i zrelosti studenata za samostalno analiziranje rada u medijima i novinarstvu uopšte, te razvijanje samostalnih programa za unapređenje rada u medijima i novinarstvu, kao i sposobnost primjene tih programa. Posebni ishodi nastavnog procesa određuju se u okviru svakog obaveznog i izbornog nastavnog procesa.

AKADEMSKI NAZIV

       (Na osnovu Uredbe o korišćenju akademskih titula, sticanju stručnih i naučnih zvanja, „Službeni glasnik RS“, broj 111/09, od 16. decembra 2009. godine)

Diplomirani novinar – 240 ECTS – nakon završenog prvog ciklusa.

USLOV ZA UPIS NA STUDIJSKI PROGRAM

 

Uslovi za upis na studijski program I ciklusa su opšti i posebni.      

          Opšti uslovi su:

·         Završena četvorogodišnja srednja škola (boduje se prosječna ocjena opšteg uspjeha u prethodnom, srednjoškolskom obrazovanju).

·         Posjedovanje uvjerenja o zdravstvenom stanju kandidatkinje/kandidata (uvjerenje  izdaje nadležna zdravstvena ustanova).

·         Prijava na konkurs za upis na ovaj nivo studija.

·         Položen kvalifikacioni ispit.

              Posebni uslovi utvrđuju se na prijemnom ispitu koji se sastoji iz:

·         Provjera znanja iz oblasti srpskog jezika.

·         Provjera znanja iz opšte sociologije.

·         Provjera znanja iz opšte informisanosti

·         Provjera znanja iz opšte kulture.

 

NASTAVNI PLAN PRVOG CIKLUSA STUDIJSKOG PROGRAMA NOVINARSTVA I KOMUNIKOLOGIJE

 

Sem.                            Predmet                                               Status         P            V            DON        ECTS            

1

1

Uvod u političke nauke 

O

3

3

0

7

2

Uvod u filozofiju

O

2

2

0

5

3

Uvod u sociologiju 

O

3

3

0

7

4

Uvod u novinarstvo

O

3

1

0

6

5

Strani jezik

I

2

2

0

5

13

11

0

30

Sem.                            Predmet                                               Status         P            V            DON        ECTS             

2

1

Uvod u komunikologiju i informisanje

O

3

2

0

6

2

Osnove ekonomije

O

3

1

0

5

3

Osnove prava

O

3

1

0

5

4

Savremena istorija

O

3

1

0

5

5

Osnove psihologije

O

2

2

0

5

6

Strani jezik      

I

2

1

0

4

16

8

0

30

 

Sem.                            Predmet                                               Status         P            V            DON        ECTS            

3

1

Metode novinarstva

O

2

2

0

5

2

Novinarski žanrovi 

O

3

2

0

6

3

Uporedni politički sistemi

O

3

1

0

5

4

Teorije medija

O

3

1

0

5

5

Srpski jezik 1

O

3

1

0

5

6

Strani jezik

I

2

1

0

4

Jezik u medijima 

I

2

1

0

4

16

8

0

30

 

Sem.                            Predmet                                               Status         P            V            DON        ECTS            

4

1

Sistemi informisanja

O

3

3

0

7

2

Metodologija društvenih nauka

O

3

2

0

7

3

Medijeske regulative  

O

3

3

0

7

4

Srpski jezik 2

O

3

1

0

5

5

Javna uprava

I

2

1

0

4

Strani jezik

I

2

1

0

4

14

10

0

30

     

Sem.                            Predmet                                               Status         P            V            DON        ECTS            

5

1

Medijski sistemi

O

2

2

0

4

2

Agencijsko novinarstvo

O

3

3

0

7

3

Međunarodni odnosi

O

3

1

0

6

4

Novinarstvo u štampi 

O

3

3

0

7

5

Sociologija kulture

I

3

1

0

6

Stilistika i kultura govora     

I

3

1

0

6

14

10

0

30

 

Sem.                            Predmet                                               Status         P            V            DON        ECTS            

6

1

Javno mnjenje

O

3

1

0

6

2

Radio novinarstvo 

O

3

3

0

7

3

Istorija srpske kulture 

O

2

2

0

5

4

Novinarstvo u audio-vizuelnim medijima

O

3

3

0

7

5

Literarno novinarstvo  

I

2

2

0

5

Politički marketing 

I

2

2

0

5

13

11

0

30

Sem.                            Predmet                                               Status         P            V            DON        ECTS            

7

1

Medijska pismenost

O

2

2

0

5

2

Televizijsko novinarstvo  

O

3

3

0

7

3

Internet novinarstvo

O

3

3

0

7

4

Marketing u medijima 

O

3

1

0

6

5

Istraživačko novinarstvo 1 

I

2

2

0

5

Redakcijsko novinarstvo 

I

2

2

0

5

13

  11

0

30

 

Sem.                            Predmet                                               Status         P            V            DON        ECTS            

8

1

Upravljanje i uređivanje u medijima

O

3

3

0

7

2

Izbori i izborni sistemi  

O

2

2

0

5

3

Novinarska etika 

O

3

1

0

6

4

Odnosi s javnošću

O

3

3

0

7

5

Istraživačko novinarstvo 2 

I

2

2

0

5

Politički sistem BiH i RS 

I

2

2

0

5

13

11

0

30

 

 

NAČIN IZVOĐENjA STUDIJA I POTREBNO VRIJEME IZVOĐENjA STUDIJA

  Studije se organizuju kao redovne, a način izvođenja nastave je obrazovanje u sjedištu. Studij traje četiri godine, a svaku godinu čine po dva semestra (zimski i ljetni). Zaokruženu cjelinu po modelu 4+1+3 činiće u budućnosti i trogodišnji doktorski studij, tj. treći ciklus .

 Predviđeni oblici nastave su: redovna predavanja, vježbe, sa četiri ili pet obaveznih i jednim izbornim predmetom po semestru, individualni rad sa studentima (konsultacije), seminari i studentska praksa. Nakon završenog prvog ciklusa studija, studenti se opredjeljuju za dva smjera u drugom ciklusu: Novinarske studije i Komunikološke studije.

Studenti studijskog programa novinarstva i komunikologije obavezni su da aktivno učestvuju na predavanjima i vježbama uz pisanje eseja, seminarskih radova, samostalnih radova, istraživačkih projekata kao i prezentacija i drugih vidova aktivnosti, prikupljajući bodove predviđene za te aktivnosti. Na početku semestra  predmetni nastavnik upoznaje studente sa temama i pitanjima, načinom i oblicima rada, brojem bodova koje donose konkretne predispitne aktivnosti. Uspjeh studenata na ispitu označava se i izražava ocjenama od 10  do 5, prema sledećim kriterijumima: 10 – 91 do 100 bodova; 9  – 81 do 90 bodova; 8  – 71 do 80 bodova; 7  – 61 do 70 bodova; 6  – 51 do 60 bodova; 5 – ispod 51 boda.

  Potrebno vrijeme za prvi ciklus studijskog programa su četiri akademske godine ili osam semestara, nakon čega se stiče diploma studija prvog ciklusa i akademski naziv diplomirani novinar. Opterećenje studenata se izražava tokom nastavnog procesa u ESTS bodovima.

             

BODOVNA VRIJEDNOST STUDIJSKOG PROGRAMA ISKAZANA U  SKLADU SA „ECTS

 

             Bodovna vrijednost predmeta iskazana je u skladu sa Evropskim sistemom prenosa bodova. Svi predmeti imaju bodovnu vrijednost, a ukupan broj bodova koji se stiče je 30 u svakom semestru, odnosno, 60 u svakoj akademskoj školskoj godini. Završni master rad nosi 14 bodova. Ukupan broj bodova u toku studija na prvom ciklu iznosi 240, a nakon završenog drugog ciklusa iznosi 60 bodova. Ukupan broj bodova koji nosi studijski program jeste 300 ECTS.

 

PREDVIĐENI BROJ SATI ZA POJEDINE PREDMETE

 

             Predviđeni broj sati za pojedine predmete naveden je u tabeli.

 

KRITERIJI I USLOVI PRENOSA ECTS BODOVA

 

            Uslovi prenosa ECTS bodova sa jednog studijskog programa na drugi unutar Univerziteta kao i između Univerziteta u Banjaluci i drugih univerziteta definisani su Pravilima studiranja na prvom i drugom ciklusu studija, članovima 24. do 29.

 

 

PODUDARNOST SA DRUGIM STUDIJSKIM PROGRAMIMA NOVINARSTVA I KOMUNIKOLOGIJE

 

            Studijski program je podudaran sa studijskim programima novinarstva:

 

           1. Fakultet političkih nauka u Beogradu

           2. Fakultet političkih znanosti u Zagrebu

           3. Fakultet političkih nauka u Podgorici         

 

 

PREDUSLOVI ZA UPIS PREDMETA.

 

            Ovi podaci dati su u obrascu za program nastavnog predmeta. Podaci za svaki predmet dati su u prilogu.

NAČIN IZBORA PREDMETA IZ DRUGIH STUDIJSKIH PROGRAMA

 

Predmeti sa drugih studijskih programa nalaze se na spisku predmeta, a pripadaju studijskim programima Pravnog fakulteta, Filozofskog fakulteta, Ekonomskog fakulteta i Filološkog fakulteta. Svi izborni predmeti, bez obzira kojem studijskom programu pripadaju, biraju se pod istim uslovima i na isti način.

 

 

KRITERIJI I NAČIN OSIGURANjA KVALITETA

 

Na Univerzitetu u Banjoj Luci se od 2008. godine izvodi redovna godišnja evaluacija nastavnog procesa kroz anketiranje studenata. Između ostalog, ta evaluacija sadrži mnoge pokazatelje kvaliteta samog studijskog programa. Pored toga izvode se analize prolaznosti i uspjeha i prati napredovanje studenata tokom studija. U toku je izrada strategije kvaliteta koja će razraditi i druge vidove evaluacije kao i procedure za otklanjanje propusta i podizanje kvaliteta studijskog programa.

 

 

USLOVI ZA PRELAZAK SA DRUGIH STUDIJSKIH PROGRAMA U OKVIRU ISTIH I  SRODNIH STUDIJA

 

            Prema Pravilima studiranja na I i II ciklusu studija (Član 24.) uslove prelaska sa drugih studijskih programa utvrđuje Senat Univerziteta, na prijedlog Vijeća fakulteta. Za iste studijske programe nema posebnih uslova. Od ostalih studijskih programa moguć je prelazak samo ako su srodni studijski programi. Pod srodnim studijskim programom podrazumijeva se program koji sadrži 70% nastavnih predmeta iz užih naučnih oblasti naučnog polja novinarstva i komunikologije. Student može preći sa drugih programa osnovnih akademskih studija na ovaj program ukoliko položi diferencijalne ispite koje utvrđuje Vijeće studijskog programa novinarstva i komunikologije, na osnovu uvida u sadržaj studijskog programa sa kojeg se prelazi.

 

 

OBAVEZE STUDENATA I DINAMIKA STUDIRANjA

 

            Obaveze studenata i dinamika studiranja su definisani Zakonom o visokom obrazovanju, Statutom i Pravilnikom studiranja Univerziteta u Banjoj Luci.

 
Stari program:

 

 

STUDIJSKI PROGRAM NOVINARSTVA I KOMUNIKOLOGIJE

 

rada

Rukovodilac studijskog programa

Doc. dr Dragana Trninić

rada

Sekretar studijskog programa

Mr Anđela Kuprešanin Vukelić

 

 

NAZIV I CILjEVI

Naziv studijskog programa: Osnovne akademske studije novinarstva i komunikologije

Aktuelni i ubrzani procesi centralizacije i koncentracije medija, te komercijalizacija medijskog programa i medija uopšte procesi su koji su uticali na remedijalizaciju globalnog medijskog poretka u više pravaca. Moderno novinarstvo stoga je u fazi velikih, suštinskih promena. Digitalizacija i kompjuterizacija medija postaje dio novog kulturnog konteksta u kojima se dominantne funkcije i procesi u društvu standardizuju primenom nove tehnologije.

Aktuelna istorijska faza razvoja tehnologije medija i konstantan rast primene tehnologije kompjutera i interneta ukazuje da će se u budućnosti svi važni procesi globalnog komunikacijskog procesa odvijati pomoću nove tehnologije medija. Vrlo je važno stoga da se obrazovanje za rad u medijima prilagodi ovim aktuelnim procesima.

Promjene na globalnoj medijskoj sceni zahtijevaju da se obrazovanju studenata novinarstva pristupi na fundamentalno nov način kako bi se izbjegla kolizija između stečenog obrazovanja i potreba iz prakse novinarske delatnosti. Neophodno je da se obrazovni proces na visokoškolskim ustanovama prilagodi ovim promjenama koje s jedne strane podupiru i aktuelne reforme u oblasti visoko školskog sistema prema modelu Bolonjske reforme obrazovanja. Obrazovanje za savremeni profil novinara zahtjeva primjenu novih tehnika i metoda u nastavnom procesu, promjenu sadržaja predmeta i promjenu predmeta s jedne strane, ali i primjenu novih načela u postupcima valorizovanja studentskog rada i postignutog nivoa u obrazovanju.

Nov studijski program za osposobljavanje novinara načinjen je s namjerom da se studenti novinarstva osposobe za delatnost u medijima prema novim standardima koji važe u globalnom infromacijsko-komunikacijskom sistemu. Petogodišnji studij u dva ciklusa stvara pretpostavku za temeljno obrazovanje i sticanje znanja i vještina neophodnih u savremenom novinarstvu. U duhu je aktuelnih reformi u obrazovanju visokoškolskih ustanova u ovom dijelu regiona i stoga može da predstavlja ozbiljnu pretpostavku za standardizacijom u obrazovanju na ovom nivou.

Ovaj Program sadrži polazišta, ciljeve i način studiranja, vrstu studija, nazive obaveznih i izbornih predmeta, broj časova nastave i vježbi, broj bodova po predmetu, te ukupan fond časova po semestru i godišnje. U Programu studiranja prikazan je i označen status  predmeta (obavezni i izborni predmet) i godina na kojoj se predmet izučava i bira.

Ciljevi – Prvi ciklus  - Sticanje profesionalnih kompetencija novinara u novinarskim poslovima, osposobljenje da se uoči društveni problem, prepozna značaj društvenog događaja, obradi novinarski podatak i razradi informacija primenom žurnalističkih metoda i tehnika. Osposobljenje studenta da prati i primjeni nova znanja i vještine u obavljanju stručnih poslova u medijima. Obučavanje studenata za specifične poslove u djelatnosti novinara kao što su fotografisanje, izrada filma, snimanje priloga, montaža, poslovi voditelja i spikera ali i osposobljenje studenata da priloge priprema multimedijalno i dvomedijalno (sposobnost da rade u različitim medijima). Sticanje uslova za usavršavanje u profesiji.

MODEL STUDIJSKOG PROGRAMA

Struktura studijskog programa jeste 4+1+3.

Prelazni studijski program Novinarstva koji važi za tri generacije upisane od 2007 do 2009. godine, možete preuzeti u PDF formi, klikom OVDE.

NAUČNA OBLAST KOJOJ PRIPADA STUDIJSKI PROGRAM

Studijski program novinarstva i komunikologije pripada naučnoj oblasti društvenih nauka i naučnom polju novinarstva i komunikologije. Uže naučne oblasti koje su zastupljene u predloženom programu su: novinarstvo, komunikologija, informacione nauke (socijalni aspekti) i masovni mediji.

  

VRSTA STUDIJA I ISHOD PROCESA UČENjA

Vrsta studija su osnovne akademske studije. Ishod procesa učenja – Prvi ciklus - Sticanje opštih i posebnih znanja iz novinarsko-komunikoloških, pravnih, političkih, kulturoloških, istorijskih i drugih naučnih oblasti koja će omogućiti studentima da adekvatno i kompetentno obavljaju poslove novinara ili druge poslove u okviru novinarske delatnosti. Obučenost za poslove u struci prema zahtjevima savremenog novinarstva. Prije svega kompjutersko i informatičko opismenjavanje novinara, ali i sposobnost prilagođavanja potrebama specifičnosti svakog pojedinačnog medija. Sposobnost da se povezuju stečena znanja i vještine i da se ona adekvatno primjenjuju u novinarskoj delatnosti. Sticanje intelektualne sposobnosti i zrelosti studenata za samostalno analiziranje rada u medijima i novinarstvu uopšte, te razvijanje samostalnih programa za unapređenje rada u medijima i novinarstvu, kao i sposobnost primjene tih programa. Posebni ishodi nastavnog procesa određuju se u okviru svakog obaveznog i izbornog nastavnog procesa.

AKADEMSKI NAZIV

       (Na osnovu Uredbe o korišćenju akademskih titula, sticanju stručnih i naučnih zvanja, „Službeni glasnik RS“, broj 111/09, od 16. decembra 2009. godine)

Diplomirani novinar – 240 ECTS – nakon završenog prvog ciklusa.

USLOV ZA UPIS NA STUDIJSKI PROGRAM

 

Uslovi za upis na studijski program I ciklusa su opšti i posebni.      

          Opšti uslovi su:

·         Završena četvorogodišnja srednja škola (boduje se prosječna ocjena opšteg uspjeha u prethodnom, srednjoškolskom obrazovanju).

·         Posjedovanje uvjerenja o zdravstvenom stanju kandidatkinje/kandidata (uvjerenje  izdaje nadležna zdravstvena ustanova).

·         Prijava na konkurs za upis na ovaj nivo studija.

·         Položen kvalifikacioni ispit.

              Posebni uslovi utvrđuju se na prijemnom ispitu koji se sastoji iz:

·         Provjera znanja iz oblasti srpskog jezika.

·         Provjera znanja iz opšte sociologije.

·         Provjera znanja iz opšte informisanosti

·         Provjera znanja iz opšte kulture.

 

NASTAVNI PLAN PRVOG CIKLUSA STUDIJSKOG PROGRAMA NOVINARSTVA I KOMUNIKOLOGIJE

 

Sem.                            Predmet                                               Status         P            V            DON        ECTS            

1

1

Uvod u političke nauke 

O

3

3

0

7

2

Uvod u filozofiju

O

2

2

0

5

3

Uvod u sociologiju 

O

3

3

0

7

4

Uvod u novinarstvo

O

3

1

0

6

5

Strani jezik

I

2

2

0

5

13

11

0

30

Sem.                            Predmet                                               Status         P            V            DON        ECTS             

2

1

Uvod u komunikologiju i informisanje

O

3

2

0

6

2

Osnove ekonomije

O

3

1

0

5

3

Osnove prava

O

3

1

0

5

4

Savremena istorija

O

3

1

0

5

5

Osnove psihologije

O

2

2

0

5

6

Strani jezik      

I

2

1

0

4

16

8

0

30

 

Sem.                            Predmet                                               Status         P            V            DON        ECTS            

3

1

Metode novinarstva

O

2

2

0

5

2

Novinarski žanrovi 

O

3

2

0

6

3

Uporedni politički sistemi

O

3

1

0

5

4

Teorije medija

O

3

1

0

5

5

Srpski jezik 1

O

3

1

0

5

6

Strani jezik

I

2

1

0

4

Jezik u medijima 

I

2

1

0

4

16

8

0

30

 

Sem.                            Predmet                                               Status         P            V            DON        ECTS            

4

1

Sistemi informisanja

O

3

3

0

7

2

Metodologija društvenih nauka

O

3

2

0

7

3

Medijeske regulative  

O

3

3

0

7

4

Srpski jezik 2

O

3

1

0

5

5

Javna uprava

I

2

1

0

4

Strani jezik

I

2

1

0

4

14

10

0

30

     

Sem.                            Predmet                                               Status         P            V            DON        ECTS            

5

1

Medijski sistemi

O

2

2

0

4

2

Agencijsko novinarstvo

O

3

3

0

7

3

Međunarodni odnosi

O

3

1

0

6

4

Novinarstvo u štampi 

O

3

3

0

7

5

Sociologija kulture

I

3

1

0

6

Stilistika i kultura govora     

I

3

1

0

6

14

10

0

30

 

Sem.                            Predmet                                               Status         P            V            DON        ECTS            

6

1

Javno mnjenje

O

3

1

0

6

2

Radio novinarstvo 

O

3

3

0

7

3

Istorija srpske kulture 

O

2

2

0

5

4

Novinarstvo u audio-vizuelnim medijima

O

3

3

0

7

5

Literarno novinarstvo  

I

2

2

0

5

Politički marketing 

I

2

2

0

5

13

11

0

30

Sem.                            Predmet                                               Status         P            V            DON        ECTS            

7

1

Medijska pismenost

O

2

2

0

5

2

Televizijsko novinarstvo  

O

3

3

0

7

3

Internet novinarstvo

O

3

3

0

7

4

Marketing u medijima 

O

3

1

0

6

5

Istraživačko novinarstvo 1 

I

2

2

0

5

Redakcijsko novinarstvo 

I

2

2

0

5

13

  11

0

30

 

Sem.                            Predmet                                               Status         P            V            DON        ECTS            

8

1

Upravljanje i uređivanje u medijima

O

3

3

0

7

2

Izbori i izborni sistemi  

O

2

2

0

5

3

Novinarska etika 

O

3

1

0

6

4

Odnosi s javnošću

O

3

3

0

7

5

Istraživačko novinarstvo 2 

I

2

2

0

5

Politički sistem BiH i RS 

I

2

2

0

5

13

11

0

30

 

 

NAČIN IZVOĐENjA STUDIJA I POTREBNO VRIJEME IZVOĐENjA STUDIJA

  Studije se organizuju kao redovne, a način izvođenja nastave je obrazovanje u sjedištu. Studij traje četiri godine, a svaku godinu čine po dva semestra (zimski i ljetni). Zaokruženu cjelinu po modelu 4+1+3 činiće u budućnosti i trogodišnji doktorski studij, tj. treći ciklus .

 Predviđeni oblici nastave su: redovna predavanja, vježbe, sa četiri ili pet obaveznih i jednim izbornim predmetom po semestru, individualni rad sa studentima (konsultacije), seminari i studentska praksa. Nakon završenog prvog ciklusa studija, studenti se opredjeljuju za dva smjera u drugom ciklusu: Novinarske studije i Komunikološke studije.

Studenti studijskog programa novinarstva i komunikologije obavezni su da aktivno učestvuju na predavanjima i vježbama uz pisanje eseja, seminarskih radova, samostalnih radova, istraživačkih projekata kao i prezentacija i drugih vidova aktivnosti, prikupljajući bodove predviđene za te aktivnosti. Na početku semestra  predmetni nastavnik upoznaje studente sa temama i pitanjima, načinom i oblicima rada, brojem bodova koje donose konkretne predispitne aktivnosti. Uspjeh studenata na ispitu označava se i izražava ocjenama od 10  do 5, prema sledećim kriterijumima: 10 – 91 do 100 bodova; 9  – 81 do 90 bodova; 8  – 71 do 80 bodova; 7  – 61 do 70 bodova; 6  – 51 do 60 bodova; 5 – ispod 51 boda.

  Potrebno vrijeme za prvi ciklus studijskog programa su četiri akademske godine ili osam semestara, nakon čega se stiče diploma studija prvog ciklusa i akademski naziv diplomirani novinar. Opterećenje studenata se izražava tokom nastavnog procesa u ESTS bodovima.

             

BODOVNA VRIJEDNOST STUDIJSKOG PROGRAMA ISKAZANA U  SKLADU SA „ECTS

 

             Bodovna vrijednost predmeta iskazana je u skladu sa Evropskim sistemom prenosa bodova. Svi predmeti imaju bodovnu vrijednost, a ukupan broj bodova koji se stiče je 30 u svakom semestru, odnosno, 60 u svakoj akademskoj školskoj godini. Završni master rad nosi 14 bodova. Ukupan broj bodova u toku studija na prvom ciklu iznosi 240, a nakon završenog drugog ciklusa iznosi 60 bodova. Ukupan broj bodova koji nosi studijski program jeste 300 ECTS.

 

PREDVIĐENI BROJ SATI ZA POJEDINE PREDMETE

 

             Predviđeni broj sati za pojedine predmete naveden je u tabeli.

 

KRITERIJI I USLOVI PRENOSA ECTS BODOVA

 

            Uslovi prenosa ECTS bodova sa jednog studijskog programa na drugi unutar Univerziteta kao i između Univerziteta u Banjaluci i drugih univerziteta definisani su Pravilima studiranja na prvom i drugom ciklusu studija, članovima 24. do 29.

 

 

PODUDARNOST SA DRUGIM STUDIJSKIM PROGRAMIMA NOVINARSTVA I KOMUNIKOLOGIJE

 

            Studijski program je podudaran sa studijskim programima novinarstva:

 

           1. Fakultet političkih nauka u Beogradu

           2. Fakultet političkih znanosti u Zagrebu

           3. Fakultet političkih nauka u Podgorici         

 

 

PREDUSLOVI ZA UPIS PREDMETA.

 

            Ovi podaci dati su u obrascu za program nastavnog predmeta. Podaci za svaki predmet dati su u prilogu.

NAČIN IZBORA PREDMETA IZ DRUGIH STUDIJSKIH PROGRAMA

 

Predmeti sa drugih studijskih programa nalaze se na spisku predmeta, a pripadaju studijskim programima Pravnog fakulteta, Filozofskog fakulteta, Ekonomskog fakulteta i Filološkog fakulteta. Svi izborni predmeti, bez obzira kojem studijskom programu pripadaju, biraju se pod istim uslovima i na isti način.

 

 

KRITERIJI I NAČIN OSIGURANjA KVALITETA

 

Na Univerzitetu u Banjoj Luci se od 2008. godine izvodi redovna godišnja evaluacija nastavnog procesa kroz anketiranje studenata. Između ostalog, ta evaluacija sadrži mnoge pokazatelje kvaliteta samog studijskog programa. Pored toga izvode se analize prolaznosti i uspjeha i prati napredovanje studenata tokom studija. U toku je izrada strategije kvaliteta koja će razraditi i druge vidove evaluacije kao i procedure za otklanjanje propusta i podizanje kvaliteta studijskog programa.

 

 

USLOVI ZA PRELAZAK SA DRUGIH STUDIJSKIH PROGRAMA U OKVIRU ISTIH I  SRODNIH STUDIJA

 

            Prema Pravilima studiranja na I i II ciklusu studija (Član 24.) uslove prelaska sa drugih studijskih programa utvrđuje Senat Univerziteta, na prijedlog Vijeća fakulteta. Za iste studijske programe nema posebnih uslova. Od ostalih studijskih programa moguć je prelazak samo ako su srodni studijski programi. Pod srodnim studijskim programom podrazumijeva se program koji sadrži 70% nastavnih predmeta iz užih naučnih oblasti naučnog polja novinarstva i komunikologije. Student može preći sa drugih programa osnovnih akademskih studija na ovaj program ukoliko položi diferencijalne ispite koje utvrđuje Vijeće studijskog programa novinarstva i komunikologije, na osnovu uvida u sadržaj studijskog programa sa kojeg se prelazi.

 

 

OBAVEZE STUDENATA I DINAMIKA STUDIRANjA

 

            Obaveze studenata i dinamika studiranja su definisani Zakonom o visokom obrazovanju, Statutom i Pravilnikom studiranja Univerziteta u Banjoj Luci.

 
Stari program: