Upis u akademsku 2018/19 godinu - Fakultet političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci

Serbian English French German Russian

OGLASNE TABLE

 • Политикологија
 • Новинарство и комуникологија
 • Социологија
 • Социјални рад
 • Политикологија
 • Новинарство и комуникологија
 • Социологија
 • Социјални рад

 


LICENCIRANI STUDIJSKI PROGRAMI DRUGOG CIKLUSA

 

 

 

 

 

1. STUDIJSKI PROGRAM POLITIKOLOGIJE

2. STUDIJSKI PROGRAM NOVINARSTVA I KOMUNIKOLOGIJE

3. STUDIJSKI PROGRAM SOCIOLOGIJE

4. STUDIJSKI PROGRAM SOCIJALNOG RADA

 

 

 

 

 

  

1. STUDIJSKI PROGRAM POLITIKOLOGIJE

 

 

 

NAZIV I CILjEVI

 

 

Naziv studijskog programa:  Diplomske akademske studije politikologije i međunarodnih odnosa

 

Studenti biraju jedan od dva usmjerenja: Politikološke studije ili Međunarodne studije.

Koncepcija studija usklađena je sa najvišim evropskim i svjetskim standardima osposobljavanja studenata za rad u oblasti politikologije i međunarodnih odnosa. Pohađanje studijskih programa drugog ciklusa omogućava studentima da se kreativno uključe u obavljanje širokog spektra poslova u državnoj administraciji, javnoj upravi i organizacijama koje imaju potrebu za ovim profilima. Osposobljavanje za permanentno obrazovanje, samoobrazovanje i praktičnu primjenu stečenih znanja i vještina, individualni i profesionalni razvoj.

Osnovni cilj predloženog programa studija ogleda se u razvijanju kritičkog, analitičkog, interdisciplinarnog i kreativnog mišljenja, kao i sposobnosti samostalnog rasuđivanja, zaključivanja i prezentovanja činjenica i zaključaka. Razvijanje svijesti o vlastitom nacionalnom i vjerskom, lokalnom, regionalnom i kulturnom identitetu u kontekstu evropskih i globalnih integracija. Teorijsko i praktično osposobljavanje studenata za sve vrste poslova u institucijama koje imaju potrebu za specijalistima politikologije i međunarodnih odnosa.

 

MODEL STUDIJSKOG PROGRAMA

 

Struktura studijskog programa jeste 4+1+3.

 

 

NAUČNA OBLAST KOJOJ PRIPADA STUDIJSKI PROGRAM

 

Studijski program politikologije i međunarodnih odnosa pripada naučnoj oblasti društvenih nauka i naučnom polju politikologije. Uže naučne oblasti koje su zastupljene u programu su: politička teorija,  politički sistem,  političke komunikacije, međunarodni odnosi i bezbjednost.

 

 

VRSTA STUDIJA I ISHOD PROCESA UČENjA

 

Vrste studija su: diplomske akademske studije

 

Ishod učenja: Politikološke studije - Osposobljenje da se samostalno i visoko stručno obavljaju poslovi iz oblasti politikologije, da se kompetentno analiziraju politikološki fenomeni i odnosi, donose analitički sudovi i stavovi koji unapređuju rad u organima državne ili lokalne vlasti. Obučenost da se u profesiji primjene najviši standardi koji važe u modernoj politikološkoj praksi. Usavršene profesionalne kompetencija politikologa za poslove koji iziskuju moderni državno-politički sistemi. Posebno za poslove upravljanja, poslove političkog menadžmenta i predstavničke poslove na državnim i lokalnim nivoima vlasti. Ishod učenja za Međunarodne studije - Sticanje opštih i posebnih znanja iz teorije i prakse pravnih, političkih, kulturoloških, istorijskih i drugih naučnih oblasti koja će omogućiti studentima da adekvatno i kompetentno obavljaju poslove iz domena međunarodnih odnosa. Obučenost za poslove u struci prema standardima koji se primjenjuju u modernim obrazovnim sistemima savremenog svijeta. Sposobnost da se povezuju stečena znanja i vještine i da se ona adekvatno primjenjuju u profesionalnoj delatnosti. Sticanje intelektualne sposobnosti i zrelosti studenata da analizira i samostalno razvija i izrađuje programe za unapređenje profesionalnog rada, kao i sposobnost primjene tih programa.

 

 

AKADEMSKI NAZIV

Na osnovu Uredbe o korišćenju akademskih titula, sticanju stručnih i naučnih zvanja, „Službeni glasnik RS“, broj 111/09, od 16. decembra 2009. godine

 

 

Magistar politikologije – nakon završenog smjera Politikološke studije

Magistar međunarodnih odnosa – nakon završenog smjera Međunarodne studije

 

 

 

NASTAVNI PLAN DRUGOG CIKLUSA

 

 

Smjer: Politikološke studije

 

Sem.                            Predmet                                               Status         P            V            DON        ECTS

1

1

Javne politike

O

4

2

0

8

2

Savremene teorije demokratije

O

4

2

0

8

3

Teorije globalizacije

O

4

2

0

8

4

Politički menadžment

I

3

2

0

6

Politički odnosi balkanskih zemalja

I

3

2

0

6

 

15

8

0

30

 

Sem.                            Predmet                                               Status         P            V            DON        ECTS

2

1

Politike svakodnevnog života

O

4

2

0

8

2

Politički odnosi u BiH

O

4

2

0

8

3

Magistarski rad

O

 

 

 

14

 

8

4

0

30

 

 

 

 

Smjer: Međunarodne studije

 

Sem.                            Predmet                                               Status         P            V            DON        ECTS

1

1

Diplomatija

O

4

2

0

8

2

Međunarodno pravo

O

4

2

0

8

3

Međunarodna politika

O

4

2

0

8

4

Međunarodna bezbjednost

I

3

2

0

6

Politički odnosi balkanskih zemalja

I

3

2

0

6

 

15

7

0

30

 

Sem.                            Predmet                                               Status         P            V            DON        ECTS

2

1

Međunarodne organizacije

O

4

2

0

8

2

Diplomatsko i konzularno pravo

O

4

2

0

8

3

Magistarski rad

O

 

 

 

14

 

8

4

0

30

 

 

 

 

 

NAČIN IZVOĐENjA STUDIJA I POTREBNO VRIJEME IZVOĐENjA STUDIJA

 

Studije se organizuju kao redovne, a način izvođenja nastave je obrazovanje u sjedištu. Studij traje po dva semestra (zimski i ljetni). Zaokruženu cjelinu po modelu 4+1+3 činiće u budućnosti i trogodišnji doktorski studij, tj. treći ciklus .

Predviđeni oblici nastave su redovna predavanja i vježbe. Nakon završenog prvog ciklusa studija, studenti se opredjeljuju za dva smjera u drugom ciklusu: Politikološke studije i Međunarodne studije. Na oba smjera predviđeno je pet obaveznih i jedan izborni predmet, kao i završni magistarski rad, na osnovu čega se studenti specijalizuju za odabranu oblast.

Studenti studijskog programa politikologije obavezni su da aktivno učestvuju na predavanjima i vježbama uz pisanje eseja, seminarskih radova, samostalnih radova, istraživačkih projekata kao i prezentacija i drugih vidova aktivnosti, prikupljajući bodove predviđene za te aktivnosti. Na početku semestra  predmetni nastavnik upoznaje studente sa temama i pitanjima, načinom i oblicima rada, brojem bodova koje donose konkretne predispitne aktivnosti. Uspjeh studenata na ispitu označava se i izražava ocjenama od 10  do 5, prema sledećim kriterijumima: 10 – 91 do 100 bodova; 9 – 81 do 90 bodova; 8 – 71 do 80 bodova; 7 – 61 do 70 bodova; 6 – 51 do 60 bodova; 5 – ispod 51 boda.

Studije drugog ciklusa traju dva semestra. Student je dužan da izvrši sve nastavne obaveze, položi sve ispite, odbrani magistarski rad i ostvari 60 ESTS bodova, čime se stiče diploma studija drugog ciklusa i akademski naziv magistar politikologije odnosno magistar međunarodnih odnosa.

 

 

 

  

2. STUDIJSKI PROGRAM NOVINARSTVA I KOMUNIKOLOGIJE

 

 

NAZIV I CILjEVI

 

 

Naziv studijskog programa: Diplomske akademske studije novinarstva i komunikologije.

 

Studenti biraju jedan od dva usmjerenja: Novinarske studije ili Komunikološke studije.

Novinarske studije – Usavršavanje profesionalnih kompetencija novinara za poslove koji iziskuju savremeni masovni mediji. Posebno za poslove upravljanja medijima, poslove menadžmenta i uredničke poslove u medijima. Osposobljenje studenata da se bave samostalnim inovativnim poslovima, koji unapređuju rad u medijima, ali i donose napredak u profesiji i van nje. Osposobljenje studenata da se uoči društveni ili neki drugi problem i da se bave samostalnim istraživačkim radom. Stvoriti uslove da posebno nadareni studenti steknu uslove za dalje usavršavanje u struci ili van nje. 

Komunikološke studije -  Usavršavanje profesionalnih kompetencija za poslove društvenog, javnog i poslovnog komuniciranja, odnosno poslove novinara i urednika u masovnim medijima. Osposobljenje studenata da se bave samostalnim inovativnim poslovima, koji unapređuju rad i omogućavaju napredak u profesiji komunikatora i savjetnika u procesima komunikacije, odnosno poslovima novinara i urednika u masovnim medijima. Osposobljenje studenata da se uoči društveni ili neki drugi problem u okviru profesije komunikatora, novinara, PR stručnjaka, reklamnog agenta i slično, te predloži stručno rješenje. Osposobljenje studenata da se bave samostalnim istraživačkim radom i istraživačkim radom u timovima u okviru profesije novinara, PR stručnjaka, reklamnog agenta, savjetnika i slično. Stvarati pretpostavke i mehanizme da  posebno nadareni studenti steknu uslove za dalje usavršavanje u struci ili van nje. Obrazovati jedan dio studenata za akademski rad i poziv.

 

 

MODEL STUDIJSKOG PROGRAMA

Struktura studijskog programa jeste 4+1+3.

 

 

NAUČNA OBLAST KOJOJ PRIPADA STUDIJSKI PROGRAM

Studijski program novinarstva i komunikologije pripada naučnoj oblasti društvenih nauka i naučnom polju novinarstva i komunikologije. Uže naučne oblasti koje su zastupljene u predloženom programu su: novinarstvo, komunikologija, informacione nauke (socijalni aspekti) i masovni mediji.

 

 

VRSTA STUDIJA I ISHOD PROCESA UČENjA

 

Vrste studija su: diplomske akademske studije – Ishod procesa učenja: Novinarske studije – Usavršavanje znanja, sticanje sposobnosti  za primjenu novih metoda i tehnika u obavljanju poslova u medijima i novinarstvu. Prepoznavanje novih trendova u globalnom novinarstvu i osposobljenje da se novi procesi primjene i u lokalnim medijima. Znanje da se izvrši sinergija u primjeni novih procesa u novinarstvu sa specifičnim karakteristikama medija u kojima se obavlja novinarska djelatnost. Mogućnost samostalnog rada u svim segmentima novinarske djelatnosti i sposobnost projektovanja rada u medijima i novinarstvu. Obučenost u izradi samostalnih, stručnih projekata za usavršavanje u oblasti novinarske djelatnosti. Po završetku ovog studija studenti će biti sposobni da samostalno obavljaju profesionalne zahtjeve u struci, posjedovaće stručne kompetencije za rad u struci bez nadzora mentora i biće osposobljeni za samostalni istraživački rad. Posebni ishodi nastavnog procesa određuju se u okviru obaveznog i izbornog nastavnog procesa. Ishod učenja za Komunikološke studije – Usavršavanje znanja, sticanje sposobnosti za primjenu novih metoda i tehnika u obavljanju poslova društvenog i poslovnog komuniciranja, odnosno poslovima medijske komunikacije. Prepoznavanje novih trendova u globalnom komuniciranju između različitih društvenih faktora i sposobnost aktuelne primjene tih znanja u poslovima profesionalnog komunikatora, novinara, medijskog analitičara, savjetnika za poslovnu komunikaciju, savjetnika za društvenu komunikaciju reklamnog agenta i stručnjaka za odnose s javnošću. Znanje da se izvrši sinergija u primjeni novih procesa u komuniciranju sa specifičnim karakteristikama medija i mogućnostima njihove upotrebe u društvenom i poslovnom komuniciranju. Mogućnost samostalnog rada u svim segmentima profesije – novinar, medijski analitičar, reklamni agent, stručnjak za odnose s javnošću, savjetnika za poslovnu komunikaciju, savjetnika za društvenu komunikaciju reklamnog agenta i stručnjaka za odnose s javnošću. Sposobnost projektovanja, strateškog planiranja i vođenja društvene i poslovne komunikacije. Obučenost u izradi samostalnih, stručnih projekata u oblasti društvenog i poslovnog komuniciranja. Po završetku ovog studija studenti će biti sposobni da samostalno obavljaju profesionalne zahtjeve u struci, posjedovaće stručne kompetencije za rad u struci bez nadzora mentora i biće osposobljeni za samostalni istraživački rad u poslovima profesionalnog komunikatora. Posebni ishodi nastavnog procesa određuju se u okviru svakog obaveznog i zbornog nastavnog procesa.

 

AKADEMSKI NAZIV

(Na osnovu Uredbe o korišćenju akademskih titula, sticanju stručnih i naučnih zvanja, „Službeni glasnik RS“, broj 111/09, od 16. decembra 2009. godine)

 

 

Magistar novinarstva – nakon završenog smjera Novinarske studije.

Magistar komunikologije – nakon završenog smjera Komunikološke studije.

 

 

USLOV ZA UPIS NA STUDIJSKI PROGRAM

 

 

Završen četverogodišnji prvi ciklus studija iz naučnog polja novinarstva i komunikologije i položen prijemni ispit.

 

 

 

NASTAVNI PLAN STUDIJSKOG PROGRAMA NOVINARSTVA I KOMUNIKOLOGIJE

 

 

 

 

 

Smjer: Novinarstvo

 

Sem.                            Predmet                                               Status         P            V            DON        ECTS

1

1

Savremeno novinarstvo i javni diskurs

O

4

2

0

8

2

Komunikološke teorije

O

4

2

0

7

3

Analiza medija

O

3

1

0

5

4

Novinarske dokumentarne forme

O

3

1

0

5

Internet i nove medijske tehnologije

O

3

1

0

5

 

17

7

0

30

 

Sem.                            Predmet                                               Status         P            V            DON        ECTS

2

1

Metodologija naučnog rada

O

4

2

0

8

2

Mediji i globalizacija

O

4

2

0

7

3

Magistarski rad

O

 

 

 

15

 

8

4

0

30

 

 

 

 

 

Smjer: Komunikologija

 

Sem.                            Predmet                                               Status         P            V            DON        ECTS

1

1

Komunikološke teorije

O

4

2

0

8

2

Mediji i društvo

O

4

2

0

7

3

Međunarodno komuniciranje

O

3

1

0

5

4

Političko komuniciranje

O

3

1

0

5

Poslovno komuniciranje

O

3

1

0

5

 

15

7

0

30

 

 

Sem.                            Predmet                                               Status         P            V            DON        ECTS

2

1

Metodologija naučnog rada

O

4

2

0

8

2

Komuniciranje sa javnostima

O

4

2

0

7

3

Magistarski rad

O

 

 

 

15

 

8

4

0

30

 

 

 

 

 

NAČIN IZVOĐENjA STUDIJA I POTREBNO VRIJEME IZVOĐENjA STUDIJA

 

Studije se organizuju kao redovne, a način izvođenja nastave je obrazovanje u sjedištu. Studij traje dva semestra (zimski i ljetni). Zaokruženu cjelinu po modelu 4+1+3 činiće u budućnosti i trogodišnji doktorski studij, tj. treći ciklus .

Predviđeni oblici nastave su: redovna predavanja, vježbe, sa četiri ili pet obaveznih i jednim izbornim predmetom po semestru, individualni rad sa studentima (konsultacije), seminari i studentska praksa. Nakon završenog prvog ciklusa studija, studenti se opredjeljuju za dva smjera u drugom ciklusu: Novinarske studije i Komunikološke studije. Na oba smjera predviđeno je pet obaveznih i jedan izborni predmet, kao i završni master rad, na osnovu čega se studenti specijalizuju za odabranu oblast.

Studenti studijskog programa novinarstva i komunikologije obavezni su da aktivno učestvuju na predavanjima i vježbama uz pisanje eseja, seminarskih radova, samostalnih radova, istraživačkih projekata kao i prezentacija i drugih vidova aktivnosti, prikupljajući bodove predviđene za te aktivnosti. Na početku semestra  predmetni nastavnik upoznaje studente sa temama i pitanjima, načinom i oblicima rada, brojem bodova koje donose konkretne predispitne aktivnosti. Uspjeh studenata na ispitu označava se i izražava ocjenama od 10  do 5, prema sledećim kriterijumima: 10 – 91 do 100 bodova; 9 – 81 do 90 bodova; 8 – 71 do 80 bodova; 7 – 61 do 70 bodova; 6 – 51 do 60 bodova; 5 – ispod 51 boda.

Opterećenje studenata se izražava tokom nastavnog procesa u ESTS bodovima.

Studije drugog ciklusa traju 2 semestra. Student je dužan da izvrši sve nastavne obaveze, položi sve ispite, odbrani master rad i ostvari 60 ESTS bodova, čime se stiče diploma studija drugog ciklusa i akademski naziv master novinarstva odnosno master komunikologije.

 

 

 

 


 

3. STUDIJSKI PROGRAM SOCIOLOGIJE

 

 

UVOD

 

Naučno-tehnički razvoj uslovljava proširenje i modernizaciju obrazovnih programa u visokoškolskim institucijama. Reforma u visokom obrazovanju u duhu bolonjskog procesa podrazumijeva i modernizaciju profesionalnog osposobljavanja sociologa. Na studijskom programu sociologije iskazana je potreba da se izvrše temeljne izmjene kurikuluma u skladu sa promjenama u visokom školstvu u Evropi, a na principima formulisanim u Bolonjskoj deklaraciji.

Ovaj studijski program polazi od stručnog profila sociologa u razvijenim zemljama, njegove pozicije na tržištu rada i sadržaja i oblika znanja koje on treba da stekne tokom studiranja. Da bi se izbjegao rizik formalizacije predviđeno je uvođenje odgovarajućih pravila kojima se racionalizuje organizacija nastavnog procesa i definisanje sadržaja nastave.

Studijski program se temelji na opštim smjernicama reforme visokog obrazovanja, a posebno:

-          potrebe za većom efikasnošću procesa studiranja;

-          nužnosti uvođenja interaktivnih metoda nastave i aktivnog učešća studenata u procesu nastave;

-          zahtjeva svih naučnih disciplina za interdisciplinarnim povezivanjem.

Ovim studijskim programom žele se prevazići sledeće slabosti:

-          zastarjelost metoda nastave i zastarjela nastavna sredstva, a posebno nedovoljna nastavna sredstva;

-          dugački ciklusi predavanja koji vode polaganju ispita poslije drugog ili više semestara nastave;

-          veoma slaba efikasnost studiranja.

Studentima se nudi širok spektar socioloških znanja i u isto vrijeme mogućnost za specijalizaciju u određenoj oblasti. Teži se da se u većoj mjeri izađe u susret potrebama različitih institucija koje zapošljavaju sociologe.

Produbljivanje znanja iz određenih oblasti odvija se kroz široku ponudu izbornih predmeta koji su organski povezani sa gradivom u obaveznim predmetima. Nastavni plan podrazumijeva da se mogućnost interdisciplinarne saradnje maksimalno operacionalizuje.

Prilikom razvijanja koncepcije studijskog programa poštovan je princip realizma. Podrazumijevalo se da se ciljevi moraju postaviti tako da uvažavaju stvarne mogućnosti kvaliteta nastave, nivoa svijesti o značaju unapređenja kvaliteta i raspoložive resurse za sprovođenje ovog cilja.

 

 

NAZIV I CILjEVI

 

 

Naziv studijskog programa: Diplomske akademske studije sociologije

 

 

Ciljevi: Osnovni cilj studijskog programa je da pruži teorijska i metodološka znanja koja omogućuju samostalan i kritički rad studenata u jednoj od posebnih oblasti sociologije. Ponuda predmeta iz srodnih društveno-naučnih disciplina ima za cilj da studentima omogući uvid u povezanost odabrane oblasti studija sa drugim disciplinama, a studijski istraživački rad da studente upozna sa specifičnostima istraživačkih tema i metoda unutar odabrane oblasti. Poseban cilj je upoznavanje studenata sa mogućnostima praktične primjene znanja iz oblasti sociologije kojom se bave tokom studija drugog ciklusa. Studenti se trebaju osposobiti da sa višim kvalitetom znanja mogu raditi u školama, centrima za socijalni rad, preduzećima, državnim institucijama, institucijama kulture i civilnog društva, te da mogu raditi kao istraživači društvenih pojava. 

 

 

MODEL STUDIJSKOG PROGRAMA

 

 

Ukupna struktura studijskog programa sociologije, kroz sva tri ciklusa, organizovanja je po modelu 4+1+3

 

 

NAUČNA OBLAST

 

Studijski program sociologije pripada naučnoj oblasti društvenih nauka, naučno polje sociologije.

 

 

VRSTA STUDIJA I ISHOD PROCESA UČENjA

 

Vrsta studija: Diplomske akademske studije

Ishodi procesa učenja: Diplomske akademske studije sociologije su jednogodišnje studije čijim završetkom će studenti ovladati znanjima i vještinama neophodnim za  samostalan istraživački rad u oblasti sociologije za koju se opredijele. Studije osposobljavaju studente za samostalni rad sticanjem teorijskih i metodoloških znanja ne samo iz oblasti sociologije već i srodnih društveno-naučnih disciplina, kroz studijski istraživački rad i pisanje završnog rada. Stečene sposobnosti i znanja kvalifikuju završene studente za rad na naučnim projektima, kao i primijenjenim istraživanjima. Završeni studenti diplomskih akademskih studija obučeni su za kritičku analizu stanja, operativna istraživanja i učešće u koncipiranju mogućih promjena u određenim oblastima društva.

Specifični ishodi učenja određuju se u okviru svakog obaveznog i izbornog nastavnog predmeta.

 

AKADEMSKI NAZIV

Na osnovu Uredbe o korišćenju akademskih titula, sticanju stručnih i naučnih zvanja, „Službeni glasnik RS“, broj 111/09,  od 16. decembra 2009. godine

 

Magistar sociologije

 

 

 

NASTAVNI PLAN STUDIJSKOG PROGRAMA

 

 

 

 

Sem.

R.b.

Predmet

Satus

P

V

DON

ECTS

1

1

Sociološka teorija i metod

O

3

2

0

6

2

Ekonomska sociologija

O

3

2

0

6

3

Sociologija socijalne politike

O

3

2

0

6

4

Sociologija organizacije

I

3

2

0

6

Sociologija preduzetništva

I

5

Tranzicija i društveno raslojavanje

I

3

2

0

6

Ekonomska globalizacija

I

Kvantitativne metode istraživanja

I

UKUPNO

15

10

-

30

 

 

2

1

Istraživački projekat

I

3

2

0

5

Tradicionalno i moderno u kulturi

I

Sociologija masovne kulture

I

2

Studijski istraživački rad

O

-

-

15

10

3

Završni rad

O

-

-

-

15

UKUPNO

3

2

15

30

 

 

 

NAČIN IZVOĐENjA STUDIJA I POTREBNO VRIJEME

 

Studije se organizuju kao redovne u sjedištu. Studij traje jednu godinu, koju čine  dva semestra (zimski i ljetni).

Rad studenata kontinuirano se prati i permanentno evaluira. Studenti su obavezni da aktivno učestvuju na predavanjima i seminarskim vježbama, prikupljajući određen broj bodova koji je predviđen za te aktivnosti. Konkretan program tema za seminarske vježbe sastavlja predmetni nastavnik sa svojim saradnicima. Oblici rada, inovacije u nastavi i mogući oblici predispitnih obaveza studenata su: prisustvo predavanjima i seminarskim vježbama, aktivno učešće u nastavi, kreativni eseji, kolokvijumi, seminarski radovi i istraživački projekti, uspešno prezentiran grupni rad, urađeni testovi, objavljeni radovi. Za pokazano znanje i aktivnost studenti se ocenjuju prema Zakonu, Pravilniku i Uputstvu o ocenjivanju. Na početku školske godine predmetni nastavnik upoznaje studente sa temama i pitanjima, načinom i oblicima rada, brojem bodova koje donose konkretne predispitne aktivnosti.

Studije drugog ciklusa  traju dva semestra. Student je dužan da izvrši sve nastavne obaveze, položi sve ispite, odbrani magistarski rad i ostvari 60 bodova. Stiče diplomu studija drugog ciklusa i akademski naziv magistar sociologije.

 

 

 

 

 

 


 

 

4. STUDIJSKI PROGRAM SOCIJALNOG RADA

 

 

NAZIV I CILjEVI

 

 

Naziv studijskog programa: Diplomske akademske studije socijalnog rada

 

Koncepcija studija usklađena je sa najvišim evropskim i svjetskim standardima osposobljavanja studenata za rad u oblasti socijalnog rada. Osnovni ciljevi drugog ciklusa studija ogledaju se kroz sljedeće:

1. Usavršavanje profesionalnih kompetencija socijalnog radnika u realizaciji profesionalne uloge, svrhe i metoda rada;

 

2. Osposobljavanje studenata za kreativan i inovativni pristup u izboru i primjeni metoda rada kojim će se ostvariti profesionalni zadaci i ciljevi, u odnosu na prepoznate i identifikovane probleme sa kojim se suočavaju u svome radu;

 

3. Obučavanje studenata drugog ciklusa za istraživanja, u funkciji unapređenja teorije i prakse socijalnog rada;

 

4. Sticanje uslova za dalje školovanje i stručno usavršavanje.

 

 

MODEL STUDIJSKOG PROGRAMA

 

Struktura drugog ciklusa studijskog programa jeste 4+1+3.

 

 

NAUČNA OBLAST KOJOJ PRIPADA STUDIJSKI PROGRAM

 

Drugi ciklus Studijskog programa socijalnog rada pripada naučnoj oblasti društvenih nauka i naučnom polju socijalnog rada. Uže naučne oblasti koje bi bile zastupljene u predloženom programu su: socijalna politika, teorija i metodologija socijalnog rada i područja socijalnog rada.

 

 

VRSTA STUDIJA I ISHOD PROCESA UČENjA

 

Vrsta studija su diplomske akademske studije.

 

Ishod procesa učenja:

 1. Usvojenost produbljenih specifičnih, uže stručnih metodoloških pristupa, koji su relevantni za kompetentno izvođenje prakse socijalnog rada;
 2. Obučenost za samostalan izbor metoda kojim će se ostvariti ciljevi socijalnog rada;
 3. Mogućnost stručno-kompetentnog savjetodavnog  i  terapijskog rada;
 4. Osposobljenost za operativna istraživanja u socijalnom radu.
 5. Specifični ishodi procesa učenja određuju se u okviru svakog obaveznog i izbornog nastavnog predmeta.

 

Specifični ishodi procesa učenja određuju se u okviru svakog obaveznog i izbornog nastavnog predmeta.

 

 

AKADEMSKI NAZIV

(Na osnovu Uredbe o korišćenju akademskih titula, sticanju stručnih i naučnih zvanja, „Službeni glasnik RS“, broj 111/09, od 16. decembra 2009. godine)

 

Magistar socijalnog rada – nakon završenog drugog ciklusa studija.

 

 

 

NASTAVNI PLAN DRUGOG CIKLUSA STUDIJSKOG PROGRAMA SOCIJALNOG RADA

 

 

Sem.                            Predmet                                               Status         P            V            DON        ECTS

1

1

Socijalni rad sa maloljetnim delinkventima

O

2

2

0

5

2

Socijalni rad sa zavisnicima

O

3

2

0

6

3

Terapijski modeli socijalnog rada

O

3

2

0

6

4

Medijacija u socijalnom radu

O

2

2

0

5

5

Menadžment u socijalnom radu

O

2

1

0

4

6

Teorija stresa, traume i krize

I

2

1

0

4

Metode tretmana bolesti zavisnosti

I

2

1

0

4

Socijalna politika Evropske unije

I

2

1

0

4

 

14

10

0

30

 

Sem.                            Predmet                                               Status         P            V            DON        ECTS

 

2

1

Demografija sa društvenim statistikama

O

3

2

0

6

2

Magistarski rad

O

 

 

 

24

 

3

2

0

30

 

 

 

 

NAČIN IZVOĐENjA STUDIJA I POTREBNO VRIJEME IZVOĐENjA STUDIJA

 

 

Diplomski akademski studij socijalnog rada se organizuje kao redovni studij i nastava se izvodi u sjedištu.

Nastava se organizuje u semestrima, a izvodi se u vidu  predavanja, grafoskopskih i power-point prezentacija, diskusija, radioničkih vježbi, konsultacija, izlaganja studenata, grupne rasprave, izrada seminarskih radova, samostalnih istraživačkih radova, studijskih posjeta i drugih načina.

 

 


LICENCIRANI STUDIJSKI PROGRAMI DRUGOG CIKLUSA

 

 

 

 

 

1. STUDIJSKI PROGRAM POLITIKOLOGIJE

2. STUDIJSKI PROGRAM NOVINARSTVA I KOMUNIKOLOGIJE

3. STUDIJSKI PROGRAM SOCIOLOGIJE

4. STUDIJSKI PROGRAM SOCIJALNOG RADA

 

 

 

 

 

  

1. STUDIJSKI PROGRAM POLITIKOLOGIJE

 

 

 

NAZIV I CILjEVI

 

 

Naziv studijskog programa:  Diplomske akademske studije politikologije i međunarodnih odnosa

 

Studenti biraju jedan od dva usmjerenja: Politikološke studije ili Međunarodne studije.

Koncepcija studija usklađena je sa najvišim evropskim i svjetskim standardima osposobljavanja studenata za rad u oblasti politikologije i međunarodnih odnosa. Pohađanje studijskih programa drugog ciklusa omogućava studentima da se kreativno uključe u obavljanje širokog spektra poslova u državnoj administraciji, javnoj upravi i organizacijama koje imaju potrebu za ovim profilima. Osposobljavanje za permanentno obrazovanje, samoobrazovanje i praktičnu primjenu stečenih znanja i vještina, individualni i profesionalni razvoj.

Osnovni cilj predloženog programa studija ogleda se u razvijanju kritičkog, analitičkog, interdisciplinarnog i kreativnog mišljenja, kao i sposobnosti samostalnog rasuđivanja, zaključivanja i prezentovanja činjenica i zaključaka. Razvijanje svijesti o vlastitom nacionalnom i vjerskom, lokalnom, regionalnom i kulturnom identitetu u kontekstu evropskih i globalnih integracija. Teorijsko i praktično osposobljavanje studenata za sve vrste poslova u institucijama koje imaju potrebu za specijalistima politikologije i međunarodnih odnosa.

 

MODEL STUDIJSKOG PROGRAMA

 

Struktura studijskog programa jeste 4+1+3.

 

 

NAUČNA OBLAST KOJOJ PRIPADA STUDIJSKI PROGRAM

 

Studijski program politikologije i međunarodnih odnosa pripada naučnoj oblasti društvenih nauka i naučnom polju politikologije. Uže naučne oblasti koje su zastupljene u programu su: politička teorija,  politički sistem,  političke komunikacije, međunarodni odnosi i bezbjednost.

 

 

VRSTA STUDIJA I ISHOD PROCESA UČENjA

 

Vrste studija su: diplomske akademske studije

 

Ishod učenja: Politikološke studije - Osposobljenje da se samostalno i visoko stručno obavljaju poslovi iz oblasti politikologije, da se kompetentno analiziraju politikološki fenomeni i odnosi, donose analitički sudovi i stavovi koji unapređuju rad u organima državne ili lokalne vlasti. Obučenost da se u profesiji primjene najviši standardi koji važe u modernoj politikološkoj praksi. Usavršene profesionalne kompetencija politikologa za poslove koji iziskuju moderni državno-politički sistemi. Posebno za poslove upravljanja, poslove političkog menadžmenta i predstavničke poslove na državnim i lokalnim nivoima vlasti. Ishod učenja za Međunarodne studije - Sticanje opštih i posebnih znanja iz teorije i prakse pravnih, političkih, kulturoloških, istorijskih i drugih naučnih oblasti koja će omogućiti studentima da adekvatno i kompetentno obavljaju poslove iz domena međunarodnih odnosa. Obučenost za poslove u struci prema standardima koji se primjenjuju u modernim obrazovnim sistemima savremenog svijeta. Sposobnost da se povezuju stečena znanja i vještine i da se ona adekvatno primjenjuju u profesionalnoj delatnosti. Sticanje intelektualne sposobnosti i zrelosti studenata da analizira i samostalno razvija i izrađuje programe za unapređenje profesionalnog rada, kao i sposobnost primjene tih programa.

 

 

AKADEMSKI NAZIV

Na osnovu Uredbe o korišćenju akademskih titula, sticanju stručnih i naučnih zvanja, „Službeni glasnik RS“, broj 111/09, od 16. decembra 2009. godine

 

 

Magistar politikologije – nakon završenog smjera Politikološke studije

Magistar međunarodnih odnosa – nakon završenog smjera Međunarodne studije

 

 

 

NASTAVNI PLAN DRUGOG CIKLUSA

 

 

Smjer: Politikološke studije

 

Sem.                            Predmet                                               Status         P            V            DON        ECTS

1

1

Javne politike

O

4

2

0

8

2

Savremene teorije demokratije

O

4

2

0

8

3

Teorije globalizacije

O

4

2

0

8

4

Politički menadžment

I

3

2

0

6

Politički odnosi balkanskih zemalja

I

3

2

0

6

 

15

8

0

30

 

Sem.                            Predmet                                               Status         P            V            DON        ECTS

2

1

Politike svakodnevnog života

O

4

2

0

8

2

Politički odnosi u BiH

O

4

2

0

8

3

Magistarski rad

O

 

 

 

14

 

8

4

0

30

 

 

 

 

Smjer: Međunarodne studije

 

Sem.                            Predmet                                               Status         P            V            DON        ECTS

1

1

Diplomatija

O

4

2

0

8

2

Međunarodno pravo

O

4

2

0

8

3

Međunarodna politika

O

4

2

0

8

4

Međunarodna bezbjednost

I

3

2

0

6

Politički odnosi balkanskih zemalja

I

3

2

0

6

 

15

7

0

30

 

Sem.                            Predmet                                               Status         P            V            DON        ECTS

2

1

Međunarodne organizacije

O

4

2

0

8

2

Diplomatsko i konzularno pravo

O

4

2

0

8

3

Magistarski rad

O

 

 

 

14

 

8

4

0

30

 

 

 

 

 

NAČIN IZVOĐENjA STUDIJA I POTREBNO VRIJEME IZVOĐENjA STUDIJA

 

Studije se organizuju kao redovne, a način izvođenja nastave je obrazovanje u sjedištu. Studij traje po dva semestra (zimski i ljetni). Zaokruženu cjelinu po modelu 4+1+3 činiće u budućnosti i trogodišnji doktorski studij, tj. treći ciklus .

Predviđeni oblici nastave su redovna predavanja i vježbe. Nakon završenog prvog ciklusa studija, studenti se opredjeljuju za dva smjera u drugom ciklusu: Politikološke studije i Međunarodne studije. Na oba smjera predviđeno je pet obaveznih i jedan izborni predmet, kao i završni magistarski rad, na osnovu čega se studenti specijalizuju za odabranu oblast.

Studenti studijskog programa politikologije obavezni su da aktivno učestvuju na predavanjima i vježbama uz pisanje eseja, seminarskih radova, samostalnih radova, istraživačkih projekata kao i prezentacija i drugih vidova aktivnosti, prikupljajući bodove predviđene za te aktivnosti. Na početku semestra  predmetni nastavnik upoznaje studente sa temama i pitanjima, načinom i oblicima rada, brojem bodova koje donose konkretne predispitne aktivnosti. Uspjeh studenata na ispitu označava se i izražava ocjenama od 10  do 5, prema sledećim kriterijumima: 10 – 91 do 100 bodova; 9 – 81 do 90 bodova; 8 – 71 do 80 bodova; 7 – 61 do 70 bodova; 6 – 51 do 60 bodova; 5 – ispod 51 boda.

Studije drugog ciklusa traju dva semestra. Student je dužan da izvrši sve nastavne obaveze, položi sve ispite, odbrani magistarski rad i ostvari 60 ESTS bodova, čime se stiče diploma studija drugog ciklusa i akademski naziv magistar politikologije odnosno magistar međunarodnih odnosa.

 

 

 

  

2. STUDIJSKI PROGRAM NOVINARSTVA I KOMUNIKOLOGIJE

 

 

NAZIV I CILjEVI

 

 

Naziv studijskog programa: Diplomske akademske studije novinarstva i komunikologije.

 

Studenti biraju jedan od dva usmjerenja: Novinarske studije ili Komunikološke studije.

Novinarske studije – Usavršavanje profesionalnih kompetencija novinara za poslove koji iziskuju savremeni masovni mediji. Posebno za poslove upravljanja medijima, poslove menadžmenta i uredničke poslove u medijima. Osposobljenje studenata da se bave samostalnim inovativnim poslovima, koji unapređuju rad u medijima, ali i donose napredak u profesiji i van nje. Osposobljenje studenata da se uoči društveni ili neki drugi problem i da se bave samostalnim istraživačkim radom. Stvoriti uslove da posebno nadareni studenti steknu uslove za dalje usavršavanje u struci ili van nje. 

Komunikološke studije -  Usavršavanje profesionalnih kompetencija za poslove društvenog, javnog i poslovnog komuniciranja, odnosno poslove novinara i urednika u masovnim medijima. Osposobljenje studenata da se bave samostalnim inovativnim poslovima, koji unapređuju rad i omogućavaju napredak u profesiji komunikatora i savjetnika u procesima komunikacije, odnosno poslovima novinara i urednika u masovnim medijima. Osposobljenje studenata da se uoči društveni ili neki drugi problem u okviru profesije komunikatora, novinara, PR stručnjaka, reklamnog agenta i slično, te predloži stručno rješenje. Osposobljenje studenata da se bave samostalnim istraživačkim radom i istraživačkim radom u timovima u okviru profesije novinara, PR stručnjaka, reklamnog agenta, savjetnika i slično. Stvarati pretpostavke i mehanizme da  posebno nadareni studenti steknu uslove za dalje usavršavanje u struci ili van nje. Obrazovati jedan dio studenata za akademski rad i poziv.

 

 

MODEL STUDIJSKOG PROGRAMA

Struktura studijskog programa jeste 4+1+3.

 

 

NAUČNA OBLAST KOJOJ PRIPADA STUDIJSKI PROGRAM

Studijski program novinarstva i komunikologije pripada naučnoj oblasti društvenih nauka i naučnom polju novinarstva i komunikologije. Uže naučne oblasti koje su zastupljene u predloženom programu su: novinarstvo, komunikologija, informacione nauke (socijalni aspekti) i masovni mediji.

 

 

VRSTA STUDIJA I ISHOD PROCESA UČENjA

 

Vrste studija su: diplomske akademske studije – Ishod procesa učenja: Novinarske studije – Usavršavanje znanja, sticanje sposobnosti  za primjenu novih metoda i tehnika u obavljanju poslova u medijima i novinarstvu. Prepoznavanje novih trendova u globalnom novinarstvu i osposobljenje da se novi procesi primjene i u lokalnim medijima. Znanje da se izvrši sinergija u primjeni novih procesa u novinarstvu sa specifičnim karakteristikama medija u kojima se obavlja novinarska djelatnost. Mogućnost samostalnog rada u svim segmentima novinarske djelatnosti i sposobnost projektovanja rada u medijima i novinarstvu. Obučenost u izradi samostalnih, stručnih projekata za usavršavanje u oblasti novinarske djelatnosti. Po završetku ovog studija studenti će biti sposobni da samostalno obavljaju profesionalne zahtjeve u struci, posjedovaće stručne kompetencije za rad u struci bez nadzora mentora i biće osposobljeni za samostalni istraživački rad. Posebni ishodi nastavnog procesa određuju se u okviru obaveznog i izbornog nastavnog procesa. Ishod učenja za Komunikološke studije – Usavršavanje znanja, sticanje sposobnosti za primjenu novih metoda i tehnika u obavljanju poslova društvenog i poslovnog komuniciranja, odnosno poslovima medijske komunikacije. Prepoznavanje novih trendova u globalnom komuniciranju između različitih društvenih faktora i sposobnost aktuelne primjene tih znanja u poslovima profesionalnog komunikatora, novinara, medijskog analitičara, savjetnika za poslovnu komunikaciju, savjetnika za društvenu komunikaciju reklamnog agenta i stručnjaka za odnose s javnošću. Znanje da se izvrši sinergija u primjeni novih procesa u komuniciranju sa specifičnim karakteristikama medija i mogućnostima njihove upotrebe u društvenom i poslovnom komuniciranju. Mogućnost samostalnog rada u svim segmentima profesije – novinar, medijski analitičar, reklamni agent, stručnjak za odnose s javnošću, savjetnika za poslovnu komunikaciju, savjetnika za društvenu komunikaciju reklamnog agenta i stručnjaka za odnose s javnošću. Sposobnost projektovanja, strateškog planiranja i vođenja društvene i poslovne komunikacije. Obučenost u izradi samostalnih, stručnih projekata u oblasti društvenog i poslovnog komuniciranja. Po završetku ovog studija studenti će biti sposobni da samostalno obavljaju profesionalne zahtjeve u struci, posjedovaće stručne kompetencije za rad u struci bez nadzora mentora i biće osposobljeni za samostalni istraživački rad u poslovima profesionalnog komunikatora. Posebni ishodi nastavnog procesa određuju se u okviru svakog obaveznog i zbornog nastavnog procesa.

 

AKADEMSKI NAZIV

(Na osnovu Uredbe o korišćenju akademskih titula, sticanju stručnih i naučnih zvanja, „Službeni glasnik RS“, broj 111/09, od 16. decembra 2009. godine)

 

 

Magistar novinarstva – nakon završenog smjera Novinarske studije.

Magistar komunikologije – nakon završenog smjera Komunikološke studije.

 

 

USLOV ZA UPIS NA STUDIJSKI PROGRAM

 

 

Završen četverogodišnji prvi ciklus studija iz naučnog polja novinarstva i komunikologije i položen prijemni ispit.

 

 

 

NASTAVNI PLAN STUDIJSKOG PROGRAMA NOVINARSTVA I KOMUNIKOLOGIJE

 

 

 

 

 

Smjer: Novinarstvo

 

Sem.                            Predmet                                               Status         P            V            DON        ECTS

1

1

Savremeno novinarstvo i javni diskurs

O

4

2

0

8

2

Komunikološke teorije

O

4

2

0

7

3

Analiza medija

O

3

1

0

5

4

Novinarske dokumentarne forme

O

3

1

0

5

Internet i nove medijske tehnologije

O

3

1

0

5

 

17

7

0

30

 

Sem.                            Predmet                                               Status         P            V            DON        ECTS

2

1

Metodologija naučnog rada

O

4

2

0

8

2

Mediji i globalizacija

O

4

2

0

7

3

Magistarski rad

O

 

 

 

15

 

8

4

0

30

 

 

 

 

 

Smjer: Komunikologija

 

Sem.                            Predmet                                               Status         P            V            DON        ECTS

1

1

Komunikološke teorije

O

4

2

0

8

2

Mediji i društvo

O

4

2

0

7

3

Međunarodno komuniciranje

O

3

1

0

5

4

Političko komuniciranje

O

3

1

0

5

Poslovno komuniciranje

O

3

1

0

5

 

15

7

0

30

 

 

Sem.                            Predmet                                               Status         P            V            DON        ECTS

2

1

Metodologija naučnog rada

O

4

2

0

8

2

Komuniciranje sa javnostima

O

4

2

0

7

3

Magistarski rad

O

 

 

 

15

 

8

4

0

30

 

 

 

 

 

NAČIN IZVOĐENjA STUDIJA I POTREBNO VRIJEME IZVOĐENjA STUDIJA

 

Studije se organizuju kao redovne, a način izvođenja nastave je obrazovanje u sjedištu. Studij traje dva semestra (zimski i ljetni). Zaokruženu cjelinu po modelu 4+1+3 činiće u budućnosti i trogodišnji doktorski studij, tj. treći ciklus .

Predviđeni oblici nastave su: redovna predavanja, vježbe, sa četiri ili pet obaveznih i jednim izbornim predmetom po semestru, individualni rad sa studentima (konsultacije), seminari i studentska praksa. Nakon završenog prvog ciklusa studija, studenti se opredjeljuju za dva smjera u drugom ciklusu: Novinarske studije i Komunikološke studije. Na oba smjera predviđeno je pet obaveznih i jedan izborni predmet, kao i završni master rad, na osnovu čega se studenti specijalizuju za odabranu oblast.

Studenti studijskog programa novinarstva i komunikologije obavezni su da aktivno učestvuju na predavanjima i vježbama uz pisanje eseja, seminarskih radova, samostalnih radova, istraživačkih projekata kao i prezentacija i drugih vidova aktivnosti, prikupljajući bodove predviđene za te aktivnosti. Na početku semestra  predmetni nastavnik upoznaje studente sa temama i pitanjima, načinom i oblicima rada, brojem bodova koje donose konkretne predispitne aktivnosti. Uspjeh studenata na ispitu označava se i izražava ocjenama od 10  do 5, prema sledećim kriterijumima: 10 – 91 do 100 bodova; 9 – 81 do 90 bodova; 8 – 71 do 80 bodova; 7 – 61 do 70 bodova; 6 – 51 do 60 bodova; 5 – ispod 51 boda.

Opterećenje studenata se izražava tokom nastavnog procesa u ESTS bodovima.

Studije drugog ciklusa traju 2 semestra. Student je dužan da izvrši sve nastavne obaveze, položi sve ispite, odbrani master rad i ostvari 60 ESTS bodova, čime se stiče diploma studija drugog ciklusa i akademski naziv master novinarstva odnosno master komunikologije.

 

 

 

 


 

3. STUDIJSKI PROGRAM SOCIOLOGIJE

 

 

UVOD

 

Naučno-tehnički razvoj uslovljava proširenje i modernizaciju obrazovnih programa u visokoškolskim institucijama. Reforma u visokom obrazovanju u duhu bolonjskog procesa podrazumijeva i modernizaciju profesionalnog osposobljavanja sociologa. Na studijskom programu sociologije iskazana je potreba da se izvrše temeljne izmjene kurikuluma u skladu sa promjenama u visokom školstvu u Evropi, a na principima formulisanim u Bolonjskoj deklaraciji.

Ovaj studijski program polazi od stručnog profila sociologa u razvijenim zemljama, njegove pozicije na tržištu rada i sadržaja i oblika znanja koje on treba da stekne tokom studiranja. Da bi se izbjegao rizik formalizacije predviđeno je uvođenje odgovarajućih pravila kojima se racionalizuje organizacija nastavnog procesa i definisanje sadržaja nastave.

Studijski program se temelji na opštim smjernicama reforme visokog obrazovanja, a posebno:

-          potrebe za većom efikasnošću procesa studiranja;

-          nužnosti uvođenja interaktivnih metoda nastave i aktivnog učešća studenata u procesu nastave;

-          zahtjeva svih naučnih disciplina za interdisciplinarnim povezivanjem.

Ovim studijskim programom žele se prevazići sledeće slabosti:

-          zastarjelost metoda nastave i zastarjela nastavna sredstva, a posebno nedovoljna nastavna sredstva;

-          dugački ciklusi predavanja koji vode polaganju ispita poslije drugog ili više semestara nastave;

-          veoma slaba efikasnost studiranja.

Studentima se nudi širok spektar socioloških znanja i u isto vrijeme mogućnost za specijalizaciju u određenoj oblasti. Teži se da se u većoj mjeri izađe u susret potrebama različitih institucija koje zapošljavaju sociologe.

Produbljivanje znanja iz određenih oblasti odvija se kroz široku ponudu izbornih predmeta koji su organski povezani sa gradivom u obaveznim predmetima. Nastavni plan podrazumijeva da se mogućnost interdisciplinarne saradnje maksimalno operacionalizuje.

Prilikom razvijanja koncepcije studijskog programa poštovan je princip realizma. Podrazumijevalo se da se ciljevi moraju postaviti tako da uvažavaju stvarne mogućnosti kvaliteta nastave, nivoa svijesti o značaju unapređenja kvaliteta i raspoložive resurse za sprovođenje ovog cilja.

 

 

NAZIV I CILjEVI

 

 

Naziv studijskog programa: Diplomske akademske studije sociologije

 

 

Ciljevi: Osnovni cilj studijskog programa je da pruži teorijska i metodološka znanja koja omogućuju samostalan i kritički rad studenata u jednoj od posebnih oblasti sociologije. Ponuda predmeta iz srodnih društveno-naučnih disciplina ima za cilj da studentima omogući uvid u povezanost odabrane oblasti studija sa drugim disciplinama, a studijski istraživački rad da studente upozna sa specifičnostima istraživačkih tema i metoda unutar odabrane oblasti. Poseban cilj je upoznavanje studenata sa mogućnostima praktične primjene znanja iz oblasti sociologije kojom se bave tokom studija drugog ciklusa. Studenti se trebaju osposobiti da sa višim kvalitetom znanja mogu raditi u školama, centrima za socijalni rad, preduzećima, državnim institucijama, institucijama kulture i civilnog društva, te da mogu raditi kao istraživači društvenih pojava. 

 

 

MODEL STUDIJSKOG PROGRAMA

 

 

Ukupna struktura studijskog programa sociologije, kroz sva tri ciklusa, organizovanja je po modelu 4+1+3

 

 

NAUČNA OBLAST

 

Studijski program sociologije pripada naučnoj oblasti društvenih nauka, naučno polje sociologije.

 

 

VRSTA STUDIJA I ISHOD PROCESA UČENjA

 

Vrsta studija: Diplomske akademske studije

Ishodi procesa učenja: Diplomske akademske studije sociologije su jednogodišnje studije čijim završetkom će studenti ovladati znanjima i vještinama neophodnim za  samostalan istraživački rad u oblasti sociologije za koju se opredijele. Studije osposobljavaju studente za samostalni rad sticanjem teorijskih i metodoloških znanja ne samo iz oblasti sociologije već i srodnih društveno-naučnih disciplina, kroz studijski istraživački rad i pisanje završnog rada. Stečene sposobnosti i znanja kvalifikuju završene studente za rad na naučnim projektima, kao i primijenjenim istraživanjima. Završeni studenti diplomskih akademskih studija obučeni su za kritičku analizu stanja, operativna istraživanja i učešće u koncipiranju mogućih promjena u određenim oblastima društva.

Specifični ishodi učenja određuju se u okviru svakog obaveznog i izbornog nastavnog predmeta.

 

AKADEMSKI NAZIV

Na osnovu Uredbe o korišćenju akademskih titula, sticanju stručnih i naučnih zvanja, „Službeni glasnik RS“, broj 111/09,  od 16. decembra 2009. godine

 

Magistar sociologije

 

 

 

NASTAVNI PLAN STUDIJSKOG PROGRAMA

 

 

 

 

Sem.

R.b.

Predmet

Satus

P

V

DON

ECTS

1

1

Sociološka teorija i metod

O

3

2

0

6

2

Ekonomska sociologija

O

3

2

0

6

3

Sociologija socijalne politike

O

3

2

0

6

4

Sociologija organizacije

I

3

2

0

6

Sociologija preduzetništva

I

5

Tranzicija i društveno raslojavanje

I

3

2

0

6

Ekonomska globalizacija

I

Kvantitativne metode istraživanja

I

UKUPNO

15

10

-

30

 

 

2

1

Istraživački projekat

I

3

2

0

5

Tradicionalno i moderno u kulturi

I

Sociologija masovne kulture

I

2

Studijski istraživački rad

O

-

-

15

10

3

Završni rad

O

-

-

-

15

UKUPNO

3

2

15

30

 

 

 

NAČIN IZVOĐENjA STUDIJA I POTREBNO VRIJEME

 

Studije se organizuju kao redovne u sjedištu. Studij traje jednu godinu, koju čine  dva semestra (zimski i ljetni).

Rad studenata kontinuirano se prati i permanentno evaluira. Studenti su obavezni da aktivno učestvuju na predavanjima i seminarskim vježbama, prikupljajući određen broj bodova koji je predviđen za te aktivnosti. Konkretan program tema za seminarske vježbe sastavlja predmetni nastavnik sa svojim saradnicima. Oblici rada, inovacije u nastavi i mogući oblici predispitnih obaveza studenata su: prisustvo predavanjima i seminarskim vježbama, aktivno učešće u nastavi, kreativni eseji, kolokvijumi, seminarski radovi i istraživački projekti, uspešno prezentiran grupni rad, urađeni testovi, objavljeni radovi. Za pokazano znanje i aktivnost studenti se ocenjuju prema Zakonu, Pravilniku i Uputstvu o ocenjivanju. Na početku školske godine predmetni nastavnik upoznaje studente sa temama i pitanjima, načinom i oblicima rada, brojem bodova koje donose konkretne predispitne aktivnosti.

Studije drugog ciklusa  traju dva semestra. Student je dužan da izvrši sve nastavne obaveze, položi sve ispite, odbrani magistarski rad i ostvari 60 bodova. Stiče diplomu studija drugog ciklusa i akademski naziv magistar sociologije.

 

 

 

 

 

 


 

 

4. STUDIJSKI PROGRAM SOCIJALNOG RADA

 

 

NAZIV I CILjEVI

 

 

Naziv studijskog programa: Diplomske akademske studije socijalnog rada

 

Koncepcija studija usklađena je sa najvišim evropskim i svjetskim standardima osposobljavanja studenata za rad u oblasti socijalnog rada. Osnovni ciljevi drugog ciklusa studija ogledaju se kroz sljedeće:

1. Usavršavanje profesionalnih kompetencija socijalnog radnika u realizaciji profesionalne uloge, svrhe i metoda rada;

 

2. Osposobljavanje studenata za kreativan i inovativni pristup u izboru i primjeni metoda rada kojim će se ostvariti profesionalni zadaci i ciljevi, u odnosu na prepoznate i identifikovane probleme sa kojim se suočavaju u svome radu;

 

3. Obučavanje studenata drugog ciklusa za istraživanja, u funkciji unapređenja teorije i prakse socijalnog rada;

 

4. Sticanje uslova za dalje školovanje i stručno usavršavanje.

 

 

MODEL STUDIJSKOG PROGRAMA

 

Struktura drugog ciklusa studijskog programa jeste 4+1+3.

 

 

NAUČNA OBLAST KOJOJ PRIPADA STUDIJSKI PROGRAM

 

Drugi ciklus Studijskog programa socijalnog rada pripada naučnoj oblasti društvenih nauka i naučnom polju socijalnog rada. Uže naučne oblasti koje bi bile zastupljene u predloženom programu su: socijalna politika, teorija i metodologija socijalnog rada i područja socijalnog rada.

 

 

VRSTA STUDIJA I ISHOD PROCESA UČENjA

 

Vrsta studija su diplomske akademske studije.

 

Ishod procesa učenja:

 1. Usvojenost produbljenih specifičnih, uže stručnih metodoloških pristupa, koji su relevantni za kompetentno izvođenje prakse socijalnog rada;
 2. Obučenost za samostalan izbor metoda kojim će se ostvariti ciljevi socijalnog rada;
 3. Mogućnost stručno-kompetentnog savjetodavnog  i  terapijskog rada;
 4. Osposobljenost za operativna istraživanja u socijalnom radu.
 5. Specifični ishodi procesa učenja određuju se u okviru svakog obaveznog i izbornog nastavnog predmeta.

 

Specifični ishodi procesa učenja određuju se u okviru svakog obaveznog i izbornog nastavnog predmeta.

 

 

AKADEMSKI NAZIV

(Na osnovu Uredbe o korišćenju akademskih titula, sticanju stručnih i naučnih zvanja, „Službeni glasnik RS“, broj 111/09, od 16. decembra 2009. godine)

 

Magistar socijalnog rada – nakon završenog drugog ciklusa studija.

 

 

 

NASTAVNI PLAN DRUGOG CIKLUSA STUDIJSKOG PROGRAMA SOCIJALNOG RADA

 

 

Sem.                            Predmet                                               Status         P            V            DON        ECTS

1

1

Socijalni rad sa maloljetnim delinkventima

O

2

2

0

5

2

Socijalni rad sa zavisnicima

O

3

2

0

6

3

Terapijski modeli socijalnog rada

O

3

2

0

6

4

Medijacija u socijalnom radu

O

2

2

0

5

5

Menadžment u socijalnom radu

O

2

1

0

4

6

Teorija stresa, traume i krize

I

2

1

0

4

Metode tretmana bolesti zavisnosti

I

2

1

0

4

Socijalna politika Evropske unije

I

2

1

0

4

 

14

10

0

30

 

Sem.                            Predmet                                               Status         P            V            DON        ECTS

 

2

1

Demografija sa društvenim statistikama

O

3

2

0

6

2

Magistarski rad

O

 

 

 

24

 

3

2

0

30

 

 

 

 

NAČIN IZVOĐENjA STUDIJA I POTREBNO VRIJEME IZVOĐENjA STUDIJA

 

 

Diplomski akademski studij socijalnog rada se organizuje kao redovni studij i nastava se izvodi u sjedištu.

Nastava se organizuje u semestrima, a izvodi se u vidu  predavanja, grafoskopskih i power-point prezentacija, diskusija, radioničkih vježbi, konsultacija, izlaganja studenata, grupne rasprave, izrada seminarskih radova, samostalnih istraživačkih radova, studijskih posjeta i drugih načina.